Договір послуг замовнику торгів з підряду

Договір послуг № 4.1.
від 31.05.2023.
замовнику
торгів з
 підряду та забезпечення його виконання

Публічний договір Біржі

1. Предмет договору

1.1.Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг Замовнику:

1) з онлайн-замовленням, складеним за формуляром заявки на тендер з проектування (Додаток №1) або заявки на тендер з будівництва  (Додаток №2) (далі Заявка)

2) з організації тендеру підряду за Заявкою Замовника:
а) серед підрядників, обраних ним з їх реєстру на Біржі;
б) згідно правил торгів на Біржі (Додаток №3) та,

3) з організації забезпечення виконання договору підряду з переможцем тендеру (Додаток №4);

4) з їх переліку та змісту послуг Біржі (Додаток №5)

1.2. Біржа, зобов’язується надати послуг Замовнику за його Заявкою, згідно їх тарифів Біржі;(Додаток №6) (далі Послуг);

1.3.Замовник зобов’язується:

1) діяти згідно порядку взаємодії з замовником торгів (Додаток №7) та отримання послуг Біржі;

2) прийняти і оплатити послуги Біржі на умовах, визначених Договором;

3) укласти з переможцем торгів, протягом доби, договір підряду згідно стандарту умов основних договорів, діючого на Біржі (Додаток №8)

 

2. Ціна послуг та порядок розрахунків

2.1. Ціна Послуг визначається згідно тарифів Біржі (Додаток №6).

2.2. Оплата послуг здійснюється щомісячно у безготівковій формі згідно рахунків Біржі, виставлених Замовнику, протягом 5-и банківських днів з дня онлайн отримання цих рахунків.

3. Строки дії договору

3.1. Договір починає діяти з моменту отримання Біржею від Замовника онлайн замовлення на проведення торгів з відповідного підряду шляхом е-листа на е-адресу Біржі з офіційної (персональної) е-пошти Замовника.

3.2. Організація проведення торгів за цим замовленням починається після котирування (перевірки відповідності вимогам Біржі) цього онлайн замовлення та отримання Біржею його відповідного фінансового забезпечення у формі банківської гарантії за її умовами (Додаток №9).

3.3. Договір діє до моменту дії договору підряду, укладеного Замовником з підрядником – переможцем торгів, організованих за цим Договором.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Біржа зобов’язана:

1) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб з дня отримання відповідної інформації або документів, надавати онлайн режимі відповідь та/або консультації з результатів:
а) прийняття Заявки Замовника;
б) котирування прийнятої Заявки Замовника;
в) прийняття банківської гарантії Замовника з забезпечення оплати за Договором;
г) прийняття банківських гарантії Підрядників з забезпечення оплати за їх договорами з Біржею для участі у тендері за Заявкою Замовника;
д) проведення торгів з Заявки Замовника серед підрядників, обраних ним, що надали відповідні банківські гарантії Біржі;
е) визначення складу та початку роботи експертів з встановлення відповідності стандартам та умовам підряду виконаних відповідним підрядником робіт;
ж) визначення складу та початку роботи Арбітражу Біржі з розгляду (медіації) суперечок між Замовником та його підрядниками;

2) Надавати Замовнику інформацію щодо результатів акредитації, сертифікації та лістингу можливих підрядників та учасників підряду, які є у їх реєстрі на сайті Біржі;

3) Розміщувати, протягом 5-ти діб з дня виконання відповідного договору підряду, усі оцінки Замовника роботи його підрядників в їх е-портфоліо, що є їхньому реєстрі на сайті Біржі

4) Надавати Замовнику послуги згідно тарифів та Правил Біржі;

5) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб, оплачувати Замовнику штрафи за порушення умов Договору у розмірі його відповідних збитків, що виникнули в наслідок невиконання або не належного виконання зобов’язань Біржі.

4.2. Біржа має право:

1) Вимагати від Замовника:
а) виконання умов Договорів з ним, зареєстрованих на Біржі та її Правил;
б) оплати її послуг, витрат та сум штрафів (Додаток №10) за порушення за Договорами, зареєстрованими на Біржі;
в) надання своєчасної та достовірної інформації та документів щодо його портфоліо, профілю та Заявки.

2) Отримання від Замовника оплати наданих та/або замовлених послуг та збитків у разі порушення або розірвання Договору з ініціативи чи вини Замовника.

4.3. Замовник зобов’язан:

1) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб з дня онлайн листу Біржі, надавати їй відповідні достовірні документи та інформацію, необхідні для проведення акредитації Замовника та проведення тендеру за його Заявою, згідно Правил Біржі.

2) Виконувати умови Договорів з ним, зареєстрованих на Біржі.

4.4. Замовник має право:

1) Вимагати від Біржі:
а) своєчасного надання інформації згідно її складу та порядку, зазначених у Договорах та Правилах Біржі;
б) якісного та своєчасного надання її послуг, згідно стандартів та тарифів Біржі;

2) Отримання від Біржі оплати збитків у разі неналежного виконання або розірвання нею Договору.

3) Звертатися зі зверненнями, скаргами та зауваженнями до всіх органів управління Біржі, згідно її Статуту та отримувати відповіді у відповідні терміни. На термін їх розгляду призупиняється стягнення відповідних штрафів з Замовника.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

5.4. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 5.3, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

5.5. Замовник має право відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Біржі відшкодування витрат Замовника або збитків, понесених Замовником, якщо вони виникнули внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань  за Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі.

5.7. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Конфеденційність

6.1. Біржа зобов’язуються не розголошувати контакти Замовника до завершення торгів з його Заявки і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману від нього в ході виконання умов Договору.

6.2. Замовник, до проходження акредитації на Біржі або до запрошення підрядників до тендеру, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщаю Біржу.

6.3. Не можуть бути конфеденційною інформація щодо:
а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі;
б) оцінок роботи Біржі її учасниками, а Замовника його підрядниками.

7. Інші умови договору

7.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

7.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

7.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.
7.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Замовника до нього, а датою укладання якого є надання Біржі банківської гарантії оплати його виконання.

7.5. Номер Договору присвоюється по порядку реєстрації Договорів, прийнятому Біржею.

7.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

7.7.  Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

7.8.  Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної адреси, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

 

8. Перелік додатків до Договору

Додаток № 1 Формуляр Заявки на тендер з проектування

Додаток № 2 Формуляр Заявки на тендер з будівництва

Додаток № 3 Торги на Біржі

Додаток № 4 Забезпечення договору підряду замовником

Додаток № 5 Зміст послуг Біржі

Додаток № 6 Тарифи Біржі

Додаток № 7 Порядок взаємодії з замовником торгів

Додаток № 8 Стандарти умов основних договорів

Додаток № 9 Умови банківської гарантії

Додаток № 10 Штрафи з підряду на Біржі

 

 

Comments are closed.