Стандарти

Стандарти експерта Біржі

     Експерти Біржі проводять дослідження на основі діючих в Україні стандартів та нормативів будівельних робіт – ДБН та стандартів ремонтно-будівельних робіт (послуг), прийнятих Біржі, а діють на основі професійно-етичного кодексу будівельного експерта.
                                            Професійно-етичний кодекс експерта
1. Експерт зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, цього Кодексу та вимог інших нормативно-правових актів. У своєму приватному житті експерт також зобов’язаний дотримуватися приписів закону та не сприяти прямо чи опосередковано вчиненню правопорушень іншими особами. Експерт має сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
2. Професійна діяльність експерта має бути повністю незалежною від впливу будь-яких органів державної влади, їх посадових осіб, суду, прокуратури, учасників судового процесу, колег тощо. Експерт зобов’язаний попереджати усі спроби втручання у процес проведення судових експертиз та експертних досліджень. 
З метою дотримання цього принципу у своїй професійній діяльності експерт зобов’язаний протистояти будь-яким посяганням на його незалежність, відстоювати професійні права, бути впевненим і принциповим у виконанні своїх професійних обов’язків. Для забезпечення дотримання принципу незалежності, експерту забороняється вступати у непередбачені порядком проведення експертиз контакти з особами, якщо вони прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи.
Висновки мають бути сформовані експертом відповідно до законодавства, на підставі методик проведення відповідних досліджень та фактів, встановлених за результатами власного дослідження.
3. Експерт має усвідомлювати, що використання повноважень для задоволення своїх інтересів чи інтересів інших осіб, або з метою одержання неправомірної вигоди, прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди є протиправним та тягне за собою настання кримінальної відповідальності.
      Експерт має право на отримання подарунків вартість, яких не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
      Дане правило не поширюється на випадки: отримання дарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо експертом, так і за його сприянням іншими посадовими особами та органами; якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні експерта.
4. При проведенні судових експертиз та експертних досліджень експерт має всебічно, повно, об’єктивно та безпосередньо дослідити наявні (надані) у справі докази. У випадку недостатнього рівня знань, необхідного для проведення дослідження, експерт зобов’язаний вжити усі заходи для надання повного та компетентного висновку.
5. Експерт повинен неупереджено та об’єктивно виконувати покладені на нього обов’язки не поділяючи людей за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Експерт має уважно слідкувати за своїми діями, висловлюваннями за для уникнення сумнівів щодо рівності будь-кого перед експертом.
     Неупередженість експерта забезпечується його обов’язком заявити самовідвід у випадку наявності підстав, передбачених законодавством, та правом осіб, що беруть участь у справі, заявляти йому відвід.
6. У роботі з громадянами експерт повинен проявляти терпіння, ввічливість, тактовність та доброзичливість, в тому числі і у випадках, коли громадяни своєю поведінкою намагаються спровокувати його на вчинення компрометуючих вчинків. Грубе і негуманне ставлення експерта до громадян є неприпустимим. В розмові експерт має з повагою відноситись до своїх співрозмовників, висловлювати свою думку чітко та зрозуміло.
      У разі виникнення конфліктних ситуацій експерт повинен вести себе гідно і діяти в суворій відповідності до законодавства, своїх професійних обов’язків, а також етичних принципів, встановлених Кодексом. Про всі конфліктні ситуації необхідно негайно повідомити свого керівника або замовника.
7. Експерт повинен відвідувати семінари, конференції, що проводяться за його спеціальністю, слідкувати за змінами у законодавстві та вживати інших заходів для поглиблення своєї професійної компетентності.        Експерт має уникати вчинення дій, що можуть ставити під сумнів чесність і порядність експертів та паплюжити  експертизу в цілому.
8. Експерт будь-де повинен контролювати свою поведінку, у тому числі поза межами робочого місця. В громадських місцях експерт має бути взірцем вихованості, стриманості, проявляти гуманність та доброзичливість до будь-якої людини.
Честь та гідність експерта мають бути непохитними.
9. Експерт зобов’язаний не розголошувати будь-кому відомості, що стали йому відомі під час виконання ним своїх обов’язків, та зберігати конфіденційність щодо раніше виконаних експертиз (експертних досліджень), окрім випадків, які визначені  законом. Експерт має чітко дотримуватися та поважати права осіб на недоторканність особистого і сімейного життя, на повагу до гідності та честі, а також інші права, що передбачені нормами чинного законодавства.
       Надання оцінки, відгуків та висловлювання коментарів щодо діяльності інших експертів є неприпустимим.

Comments are closed.