Договір на послуги авторського нагляду

Паспорт авторського нагляду

Стандартні умови договору авторського нагляду

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг, пов’язаних зі здійсненням авторського нагляду (далі – Послуги) за виконанням будівельних робіт на будівництві об’єкта (далі – Об’єкт), які особа авторського нагляду (далі Виконавець) у межах повноважень зобов’язується надати Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.

1.2.Авторський нагляд за виконанням робіт на Об’єкті здійснюється згідно ДБН А.2.2-4-2003 та порядку, визначеним цим Договором.

1.3. Виконавець здійснює авторський нагляд на Об’єкті, який за класом наслідків (СС1, СС2, СС3) відповідає його рівню акредитації на Біржі та кваліфікаційному сертифікату Виконавця та його робітників.

1.4. Перелік, обсяги та вартість робіт, що виконуються на Об’єкті, визначаються проектною документацією, затвердженою Замовником.

2. Строки надання послуг

2.1. Початок та закінчення надання Послуг визначаються термінами авторського нагляду, які фіксуються у його паспорті, а графіки його видів – у план-графіку відвідування Об’єкту, що э додатком до Договору, та  включає графіки окремих видів контролю,а саме:

1) вхідного контролю документації, щодо Об’єкту, поставки на Об’єкт конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, машин та механізмів (Додаток №1);

2) контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів (Додаток №2);

3) контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій (Додаток №3);

4) контролю прийняття робіт (Додаток №4);

2.2. Строк та графіки надання Послуг мають відповідати Календарному графіку виконання будівельних робіт відповідного підряду на Об’єкті.

Закінченням надання Послуг вважається дата підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих Послуг у повному обсязі.

 

 3. Договірна ціна Послуг та порядок розрахунків

3.1. Ціна Послуг, що виконуються Виконавцем за Договором, визначається у відсотках від вартості підконтрольних йому робіт згідно правил торгів з послуг Інженерів авторського нагляду на Біржі та вноситься у відповідний паспорт авторського нагляду.

3.2. Визначена ціна Послуг за Договором може бути змінена до 10 % (десяти відсотків) за згодою Сторін без торгів на Біржі у разі:

а) виникнення обставин непереборної сили;

б) зміни обсягу Послуг (збільшення або зменшення), необхідних для реалізації проекту будівництва, що надаються на вимогу Замовника та які неможливо передбачити при укладенні Договору;

в) істотного зростання (більш 10 %) вартості складових Послуг після укладення Договору у розмірі, визначеному Сторонами;

г) уповільнення темпів або зупинення виконання будівельних робіт на Об’єкті за рішенням Замовника або з його вини;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, зборів та обов’язкових платежів, якщо це впливає на вартість Послуг.

3.3. Фінансування Послуг Замовником здійснюється згідно Графіку фінансування послуг авторського нагляду (Додаток №5), який є додатком та невід’ємною частиною Договору.

3.4.Щомісячні розрахунки за надані Послуги здійснюються на підставі Актів приймання наданих Послуг. Виконавець готує та підписує відповідний акт, протягом тижня з дня закінчення звітного місяця та направляє його на е-адресу Замовнику та Біржі.

Замовник протягом тижня з дня отримання е-листа з цим актом оплачує суму, зазначену в цьому акті на рахунок Виконавця.

3.6. У разі зміни строків будівництва Сторонами укладаються додаткові додатки до Договору не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня прийняття таких змін, але не пізніше дати закінчення строку дії Договору.

 

4.Права та обов’язки Замовника

4.1.Права Замовника:

4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань Виконавця, передбачених Договором;

4.1.2. Зберігати у себе один примірник журналу з авторського нагляду, оформлений та підписаний генеральним проектувальником Об’єкту, зо всіма зауваженнями Виконавця щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту при виконанні робіт на Об’єкті разом з пропозиціями стосовно їх усунення.

4.1.3. Застосовувати до Виконавця заходи відповідно до умов цього Договору або вимог законодавства у випадку невиконання або неналежного виконання в установлені строки взятих на себе за цим Договором обов’язків.

4.1.4. Ініціювати внесення змін у додатках до Договору в частині вартості, обсягів, строків виконання будівельних робіт та графіків авторського нагляду.

4.1.5. Відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору шляхом направлення Виконавцю е-листом обґрунтовану та мотивовану претензію.

4.1.6. Вимагати від Виконавця відшкодування витрат або збитків Замовника, якщо вони виникнули внаслідок невиконання або неналежного виконання взятих на себе Виконавцем зобов’язань  за Договором шляхом направлення Виконавцюе-листом розрахунок та обґрунтування відповідних витрат та збитків.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Передати Виконавцю документацію, необхідну для виконання Договору, у тому числі вихідні дані на проектування, копію паспорту підряду до договору (письмова форма/електронний документ), укладеного між Замовником і Підрядником.

4.2.2. Забезпечити безперешкодний доступ Виконавця на будівельний майданчик Об’єкту для здійснення авторського нагляду.

4.2.3. Створити необхідні умови для виконання Послуг Виконавцем, зокрема надати приміщення з належними санітарно–гігієнічними умовами, з можливістю зберігання приладів контролю та нормативно-технічної документації.

4.2.4. Забезпечити передачу підрядником Виконавцю у визначені Сторонами строки Акти приймання виконаних прихованих та особливо важливих будівельних робіт для їх підписання Виконавцем.

4.2.5. Приймати та підписувати Акти приймання наданих Послуг зі здійснення авторського нагляду за цим Договором.

4.2.6. Оплатити Послуги Виконавцю на визначених цим Договором умовах.

 

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Права Виконавця

5.1.1. Отримувати безперешкодний доступ до всіх видів робіт у будь-який час протягом всього періоду виконання робіт на Об’єкті.

5.1.2. Вимагати від підрядників, які працюють на Об’єкті:

1) виконання будівельних робіт відповідно до проектної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

2) ознайомлення, під розписку відповідальних їх представників, з зауваженнями щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту та з пропозиціями стосовно їх усунення;

3) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред’явлення робіт для їх приймання;

4) виконання настанов та приписів Виконавця та уповноважених осіб органів державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю.

5.1.3. У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень письмово повідомляти про це Замовнику та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством

5.1.4. Вносити у журнал авторського нагляду Об’єкту зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту, у разі їх виявлення, разом з пропозиціями стосовно їх усунення.

5.1.5. Здійснювати фото та відео фіксацію процесу та результату виконання робіт або дій з порушеннями проекту підряду усіх осіб на Об’єкті.

5.1.6. Складати акти порушень умов договору підряду та визначати суми згідно встановлених Біржею Штрафів за порушення у підряді на Об’єкті.

5.1.7. Залучати до надання Послуг за Договором інших осіб, акредитованих Біржею, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх діяльності.

5.1.8. Отримувати від Замовника зазначену у паспорті авторського нагляду до Договору документацію, необхідну для його виконання, у тому числі вихідні дані для проектування, копію договору (письмова форма/електронний документ), укладеного між Замовником і Підрядником. Приймання-передача документації здійснюється Сторонами на підставі акта у формі, узгодженій Сторонами, із зазначенням назв документів, кількості примірників і дати передачі.

5.1.9. Вимагати від Замовника оплати наданих належним чином Послуг відповідно до умов, передбачених цим Договором.

5.1.8. Отримувати від Замовника оплату за виконанні Послуги, передбачені Договором, відповідно до Акту приймання-передачі Послуг згідно графіку їх фінансування (Додаток №5) та у разі припинення дії або розірвання Договору.

5.1.9. Вимагати від Замовника, у разі порушення ним графіку оплати Послуг більше 2-х місяців, дострокового розірвання Договору з його вини та до дати врегулювання спорів або розірвання Договору має право припинити надання Послуг, а до остаточних розрахунків за надані Послуги утримувати відповідну документацію щодо Об’єкту.

5.2.Обов’язки Виконавця

5.2.1. Надавати Послуги – здійснювати авторський нагляд за будівництвом Об’єкта відповідно до вимог цього Договору.

5.2.2. Здійснювати авторський нагляд якісно та в установлені Сторонами строки згідно План-гафіку відвідування Об’єкту зі здійснення авторського нагляду, що складається з графіків, визначений у п.2.1. Договору, а саме:

1) Графік вхідного контролю документів та поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (Додаток №1);

2) Графік контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів (Додаток №2);

3) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій (Додаток №3);

4) Графік контролю прийняття робіт (Додаток №4);

5.2.3. Перевіряти відповідність проектній документації виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів.

5.2.4. Проводити разом з підрядником та інженером технічного нагляду огляд та оцінку результатів виконаних прихованих робіт і конструктивних елементів.

5.2.5. Перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва Об’єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.

5.2.6. Вносити у обидва примірника журналу авторського нагляду Об’єкту (у свій та що у Замовника) зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту, у разі їх виявлення, разом з пропозиціями стосовно їх усунення.

5.2.7. Інформувати, під розписку, підрядника про зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту, у разі їх виявлення, разом з пропозиціями стосовно їх усунення, які увійшли до журналу журналу авторського нагляду Об’єкту

5.2.8. Приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться Замовником і стосуються виконання Послуг, при умові е-сповіщення про них за дві доби до часу їх проведення, надавати на них свої пропозиції, зауваження, застереження та підписувати протокол з його проведення.

5.2.9. Повідомляти відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства та інформувати про це Замовника у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усувати.

5.2.10. Приймати участь у проведенні перевірки органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю та підписувати відповідні акти перевірки.

5.2.11. Перевіряти виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами авторського нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

5.2.12. Своєчасно складати та надавати на перевірку Замовнику Акти приймання наданих Послуг.

5.2.13. Забезпечувати облік, зберігання та передачу Замовнику документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або отримана Виконавцем у процесі надання Послуг за цим Договором згідно з переліком документації, наведеним у паспорті авторського нагляду, яку Виконавець надає Замовнику після закінчення строку дії Договору або його припинення.

5.2.14. Страхувати свою професійну відповідальність перед Замовником у розмірі можливих його збитків на Об’єкті, що можуть виникнути внаслідок помилок Виконавця.

 

6. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. Виконавець несе репутаційну та професійну відповідальність за збитки Замовника, що виникли або можуть виникнути, внаслідок невідповідності ПОБ, ПТД, ДБН, ТУ, ДСТУ та/або стандартам Біржі підконтрольних йому будівельних робіт на Об’єкті.

6.3. Сторони та їх робітники або представники несуть відповідальність за порушення умов Договору та оплачують штрафи Біржі, встановлених нею за відповідні порушення згідно рішень її Арбітражу на підставі обґрунтованого подання з факту порушення на Об’єкті повноважними представниками Сторін або осіб, що мають право контролювати виконання робіт на Об’єкті.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

6.5. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

6.6. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 6.5, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

6.7. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі, про що публікується у веб-сайту Об’єкту на Біржі за поданням Сторони.

6.8. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

7. Конфеденційність

7.1.Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману одна від одної в ході виконання умов Договору.

7.2.Конфіденційною є будь-яка інформація, що здатна перешкодити виконанню Сторонами Договору, загрожувати їм моральною чи матеріальною шкодою або якщо поширення такої інформації може призвести до її заподіяння. Замовник, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщає Виконавця за добу до передачі йому проектної документації щодо Об’єкту.

7.3. Не є конфеденційною інформація щодо:

а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі та за якими діють Сторни;

б) оцінок роботи Виконавця Замовникоим, а Замовника його підрядниками та Виконавецемпісля виконання Договору.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8.2. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом підписання між Сторонами додаткових додатків, визначених у паспорті підряду, які є невід’ємними частинами Договору.

8.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору.

8.4. У разі дострокового розірвання Договору Сторони зобов’язані здійснити остаточні розрахунки за фактично надані (отримані) Послуги та передати відповідні документи з підряду на Об’єкті, складені до дня розірвання Договору.

8.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Замовника від обов’язку оплати наданих Послуг.

 

9. Інші умови договору

9.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

9.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

9.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами та зареєстровані на Біржі, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.

9.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Сторін його умов, затверджених Біржею і підписання додатків до нього та його паспорту авторського нагляду.

9.5. Номер Договору присвоюється у порядку реєстрації договорів, прийнятому на Біржі.

9.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без обґрунтування причин іншій Стороні та без медіації у Арбітражі Біржі.

9.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

9.9. Офіційні комунікації між Сторонами, їх уповноваженими особами та особами експертів здійснюються е-повідомленнями з використанням зазначених у Договорі месенджерів з обов’язковим їх синхронним дублюванням на відповідний мессенджер Бірж. Тільки такі комунікації є беззаперечними доказами для Арбітражу змісту та термінів відповідних комунікацій, передбачених Договором.

9.10. Строки відправки е-повідомлень учасникам Договору відраховуються з часу виникнення обставин для комунікації згідно з Договором та мають наступні терміни здійснення і статуси е-повідомлень:

 а) звичайні – термін здійснення 3 доби, а відповідь на таке е-повідомлення – 5 робочих днів;

 б) термінові – термін здійснення 1 доба, а відповідь на таке е-повідомлення – 2 робочих дня;

 в) негайні – термін здійснення 10 хвилин, а відповідь на таке е-повідомлення – 1 година.

 Статус е-повідомлення визначає його відправник згідно умов Договору та обставин на об’єкті будівництва.

9.11. Договір, основний текст його умов, є публічним договором для кожної з Сторін, а його додатки є внутрішніми документами Сторін та входять у договірну документацію до Договору. Внутрішня документація до Договору:

– підписується Сторонами електронними підписами у день підписання Договору;

– знаходиться разом з виконавчою документацією у е-паспорті Об’єкта будівництва, що на веб сайті Біржі для публічного доступу до неї.

 

10. Перелік додатків до Договору

Додаток 1. Графік вхідного контролю документів та поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;

Додаток 2. Графік контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів.

Додаток 3. Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;

Додаток 4. Графік  контролю прийняття робіт;

Додаток 5. Графік фінансування послуг авторського нагляду.

Comments are closed.