Додаток 1. Умови страхування

Додаток 1

до Договору №                від
Місце для вводу даних

УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ
 
1.  УМОВИ СТРАХУВАННЯ.

1.1. Цей Договір страхування, що включає в себе Договір, Умови та Застереження (надалі – Договір страхування) є угодою між Сторонами, відповідно до якої Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку відшкодувати Страхувальнику нанесену матеріальну шкоду відповідно до умов цього Договору та в межах страхової суми, а Страхувальник зобов’язується сплачувати Страхову премію у визначеному розмірі та в узгоджені Сторонами цього Договору страхування строки.

1.2.  Цей Договір укладено  на підставі  Ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ № 546579, серія АВ № 546570, серія АВ № 546578 від 16.07.2010р. (надалі – ліцензії), «Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України «Про страхування»)», «Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої ніж передбачено пунктами 12-14  статті 6 Закону України «Про страхування»)» (надалі – Правила), «Особливих умов щодо добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків» та «Особливих умов щодо добровільного страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні будівельно-монтажних робіт» (надалі – Особливі умови) зі всіма змінами та доповненням, розміщених на  WEB-сторінці Страховика www.ingo.ua в мережі «Internet» за посиланням: Правила (розділ «Публічна інформація», «Правила страхування»).

1.3. Усі визначення понять, що застосовуються у цьому Договорі страхування, зазначені в Розділі 2 Правил страхування.

1.4. Цей Договір є комплексним, передбачає одночасне страхування майна (Розділ І) та страхування відповідальності (Розділ ІІ).

1.5.  Сторони домовились, що для укладення (підписання) Договору страхування та в межах виконання цього Договору, документи (в тому числі первинні, документи на виплату страхового відшкодування) можуть укладатися в електронній формі шляхом обміну між Сторонами за допомогою сервісів електронного документообігу відповідно норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

При оформленні Договору страхування (зі всіма невід’ємними частинами) та інших документів у електронній формі Сторони домовились дотримуватись наступних вимог:

Здійснювати обмін електронними документами за допомогою сервісів електронного документообігу, в тому числі, але не виключно, за допомогою сервісу «ВЧАСНО» (https://vchasno.ua/), та відповідно до правил таких сервісів/систем документообігу з застосування кваліфікованих електронних підписів уповноважених осіб та/або простих електронних підписів Сторін.

Договір страхування (зі всіма невід’ємними частинами) та інші документи на виконання умов Договору страхування, оформлені в електронному вигляді, є електронними документами (далі по тексту читати, як електронні документи), інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, та які містять всі реквізити аналогічних паперових документів. При цьому, слова “укласти”, “підписати”, “надати”, “передати”, “вручити”, які зустрічаються в тексті Договору страхування (додатках до нього), при використанні КЕП, простого електронного підпису передбачають, що такий документ буде укладений/ підписаний/ переданий/ наданий/ вручений через Сервіс документообігу.

Відповідно до норм Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронні документи підписуються уповноваженими особами Сторін їх кваліфікованими електронними підписами.

Кожна зі Сторін для забезпечення електронного документообігу використовує власні технічні ресурси.

 Строки створення і надсилання електронних документів відповідають строкам, що встановлені цим Договором страхування для створення і надсилання документів у письмовій формі.

Кожна зі Сторін самостійно несе відповідальність за достовірність електронного документа та накладення на нього електронного кваліфікованого підпису. 

Якщо Стороною направлено електронний документ, який не підписано у строки, що встановлені Договором, або ж відхилено із зауваженнями, електронний документ вважається таким, що не прийнятий Сторонами.

У випадку виникнення технічних проблем у будь- якої зі Сторін Договору страхування , Сторони вправі у будь-який момент призупинити оформлення електронних документів та повернутись до оформлення первинних документів у паперовій формі.

 Сторона, у якої виникли технічні проблеми, повідомляє іншу Сторону у будь-який зручний спосіб. У разі призупинення оформлення електронних документів, Сторони створюють і підписують їх в паперовій формі в порядку, передбаченому Договором.

Після усунення технічних проблем Сторони можуть повернутись до використання електронних документів.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1.  Предметом Договору страхування зазначений в пункті 5 Договору.
 
3.   СТРАХОВА СУМА

3.1. Страхова сума за Договором страхування зазначається у пункті 8.1. Договору.
 
4. СТРАХОВІ  ВИПАДКИ

4.1. За цим Договором відшкодовуються збитки:

4.1.1. За Розділом І – внаслідок загибелі, пошкодження або втрати застрахованого майна в результаті будь-якого випадкового і непередбачуваного фізичного впливу на застраховане майно (за винятком виключень, спеціально визначених цим Договором), який стався протягом періоду страхування у визначеному місці (території) дії цього Договору;

4.1.2. За Розділом ІІ – внаслідок завдання майнової шкоди та/або шкоди життю та здоров’ю третіх осіб при здійснені Страхувальником
Застрахованої діяльності, передбаченої п.7 Договору.

4.2. Протиправні дії третіх осіб у відношенні застрахованого майна вважаються страховим випадком, якщо вони настали внаслідок протиправних дій третіх осіб, які були кваліфіковані компетентними державними органами як адміністративне або кримінальне правопорушення.
 
5.   ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ

5.1. У всіх випадках виключається збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду, які прямо або опосередковано були заподіяні або викликані будь-якою подією, перерахованою нижче, незалежно від того, чи була ця подія єдиною причиною або однією з декількох причин, одночасно або послідовно, що сприяла настанню збитку:

5.1.1. Війна, вторгнення, ворожі дії іноземного противника, військові дії або військові операції (незалежно від того чи була оголошена війна чи ні), військові ризики, громадянська війна, революція, заколот, страйк / бунт, громадянські заворушення, що приймають масштаби або доходять до масштабів народного повстання, блокади, військовий переворот, захоплення влади, введення воєнного чи стану облоги, саботаж, диверсія, конфіскація, націоналізація, реквізиція, арешт, насильницьке відбирання, знищення або псування майна за розпорядженням уряду або будь-якої державної або місцевої влади, незалежно від того чи є воно законним чи ні.

5.1.2. Будь-який страйк, бунт чи громадські заворушення, або будь-якої дії чи діяльності, які вважаються або у результаті які можуть призвести до бунту, страйку чи громадських заворушень (термін «громадські заворушення» включає також трудові заворушення та локаути), мародерство, цивільні та масові заворушення, під якими розуміються організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя, незалежно від того, визнані вони військовими операціями чи ні.

5.1.3. Протиправні дії або насильницькі дії будь-якого роду, завдані в результаті будь-якої події, зазначеної у пунктах 5.1.1. та 5.1.2. цих Умов

5.1.4. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста).

5.1.5. Виключаються збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду, прямо або опосередковано завдані або викликані в результаті або у зв’язку з будь-якими заходами, прийнятими для того, щоб привести під контроль, попередити або припинити події, названі вище в пунктах 5.1.1. – 5.1.4. Умов

5.1.6. Якщо Страховик стверджує, що в результаті дії виключень, зазначених в п.5.1.1.-5.1.5. Умов збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду не покриваються цим Договором, тягар доказу зворотного покладається на Страхувальника.

5.2. Страховик не відшкодовує Страхувальнику збитки від загибелі, пошкодження, втрати чи відповідальності, які викликані, виникають чи розмір яких збільшується прямо чи опосередковано в результаті:

5.2.1. Впливу ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;

5.2.2. Радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забруднення або зараження, застосування вибухових речовин;

5.2.3. Навмисних дій або грубої необережності Страхувальника / Вигодонабувача, будь-кого з його працівників, представників, або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно них відповідальність за збереження або дотримання відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарство. В межах та для цілей цього пункту, під грубою необережністю Сторони розуміють – дії, які особа вчинила ненавмисно, хоча передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

5.2.4. Здійснення Страхувальником, Застрахованими особами / Вигодонабувачем  (будь-ким з його працівників, представників, або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно них відповідальність за збереження або дотримання  відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарство) умисного злочину, що призвели до страхового випадку;

5.2.5. Повного або часткового припинення робіт, включаючи зниження темпів робіт.

5.3. За Розділом І Страховик не несе відповідальності за:

5.3.1. Будь-які непрямі збитки (в тому числі втрата орендної плати, втрата прибутку, зменшення обороту, будь-які штрафні санкції, збитки внаслідок прострочення тощо), навіть якщо їх настання викликане страховим випадком;

5.3.2. Збитки внаслідок помилок у проектуванні;

5.3.3. Витрати по ремонту, заміні або усуненню дефектних матеріалів, предметів або частин, недоліків у виконанні будівельно-монтажних робіт. Однак це виключення стосується тільки дефектних матеріалів, предметів або частин, і не розповсюджується на загибель чи пошкодження справних частин та правильно споруджених конструкцій, яка виникла внаслідок страхового випадку, викликаного використанням дефектних матеріалів, предметів або недоліками у виконанні будівельно-монтажних робіт;

5.3.4. Збитки, які настали внаслідок зносу, корозії, окислювання, гниття або інших природних властивостей застрахованих предметів, зниження вартості в наслідок невикористання, впливу нормальних атмосферних умов;

5.3.5. Збитки, які викликані внутрішніми (в тому числі механічними) поломками машин та обладнання, обладнання будівельного майданчика, не викликаного зовнішніми чинниками;

5.3.6. Загибель, пошкодження чи втрату транспортних засобів, що експлуатуються (допущені до експлуатації) на дорогах загального використання, плавучих засобів та повітряного транспорту;

5.3.7. Загибель, пошкодження чи втрату готівкових грошей в українській та іноземних валютах, акцій, облігацій та інших цінних паперів, планів, креслень та інших документів, бухгалтерських та ділових книг, інформації на технічних носіях комп’ютерних та аналогічних систем;

5.3.8. Збитки внаслідок таємного (непояснювального) зникнення, недостачі, яка виявлена під час проведення інвентаризації, а також шахрайства, включаючи підробку, шантаж та вимагання.

5.4. За Розділом ІІ Страховик не відшкодовує Страхувальнику збитки:

5.4.1. По витратам на ремонт, заміну або відновлення того майна, що застраховано або може бути застраховано в рамках Розділу І цього Договору;

5.4.2. За пошкодження, заподіяне майну, землі або будинкам у результаті вібрації або видалення або ослаблення несучих елементів, або по тілесним ушкодженням або майновим збиткам, нанесених будь-якій особі, викликаних або обумовлених цими ушкодженнями;

5.4.3. По відповідальності за:

а) тілесні ушкодження або хвороби службовців або робітників підрядника (ів), субпідрядників (ів), замовника (ів) або інших підприємств, що пов’язані з виконанням будівельних робіт, застрахованих цілком або частково відповідно до умов Розділу І цього Договору, або членів їх родин;

б) загибель або пошкодження майна, що належать, знаходяться на утриманні, збереженні або під контролем підрядника (ів), субпідрядників (ів), замовника (ів) або інших підприємств, що пов’язані з виконанням будівельних робіт, застрахованих цілком або частково відповідно до умов Розділу І цього Договору, або їх службовців або робітників;

в) нещасні випадки, що були викликані транспортними засобами, допущеними до експлуатації на дорогах загального використання, або плавучими засобами або літаками;

г) можливі зобов’язання по виплаті відшкодування або інших видів компенсації, прийняті Страхувальником у добровільному порядку, за винятком тих випадків, коли така відповідальність існувала і без такої згоди.
 
6. ФРАНШИЗА

6.1. При настанні збитків із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, розмір якої зазначено в пункті 9 Договору.
 
7.  СТРАХОВА ПРЕМІЯ, ПОРЯДОК СПЛАТИ

7.1.  Загальна сума Страхової премії за цим Договором страхування зазначена в пункті 11 Договору.

7.2. Страхова премія підлягає сплаті на поточний рахунок Страховика у порядку, зазначеному у пункті 12 Договору.

7.3.  Днем виконання зобов’язань Страхувальника по сплаті Страхової премії (або її чергової частини) вважається день надходження Страхової премії (чергової частини платежу) в повному обсязі на поточний рахунок чи касу Страховика.
 
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Строк дії Договору зазначено в пункті 13.1. Договору.

8.2. Відповідальність Страховика за цим Договором починається безпосередньо після початку робіт або після розвантаження матеріалів на будівельному майданчику, але не раніше дати початку періоду будівельних робіт, зазначеної в п.13.1.1. Договору.

8.3. Відповідальність Страховика за цим Договором закінчується після прийняття об’єкта в експлуатацію, але не пізніше:

а) 23.59 годин дати закінчення Періоду будівельних робіт, зазначеної у пункті 13.1.1. Договору, якщо Договір страхування укладається лише на період проведення будівельних робіт;

б) 23.59 годин дати закінчення технічного обслуговування, зазначеної у пункті 13.1.2. Договору, якщо Договір страхування укладається також на період проведення технічного обслуговування (у відповідності із Застереженнями 003 або 004).
 
9. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Територія дії Договору зазначена в пункті 14 Договору.

9.2.  В будь-якому випадку Страховик не надає Страхове покриття на територіях та в зонах проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районах, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територіях та населених пунктах, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
 
10.  ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Дія Договору припиняється за згодою Сторін, а також у разі:

10.1.1. Закінчення терміну дії;

10.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

10.1.3.  несплати Страхувальником страхової премії (або її частини) у терміни, що встановлені у Договорі. При цьому Договір вважається достроково припиненим:
а) через 5 (п’ять) календарних днів починаючи з останнього дня до якого повинна бути сплачена страхова премія (або її перша частина) – у випадку, якщо страхова премія (або її перша частина) не була оплачена в термін, встановлений цим Договором (Договір вважається таким, не набув чинності),
б) через 15 (п’ятнадцять) календарних днів починаючи з останнього дня до якого повинна бути сплачена чергова частина страхової премії – у випадку, якщо чергова частина страхової премії не була оплачена в термін та / або в обсязі, що встановлені Договором.

Сторони дійшли згоди, що Страховик звільняється від обов’язків щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала заборгованість по сплаті страхової премії (або її частини). При цьому Страхувальник не звільняється від обов’язку по сплаті страхової премії (або її частини) у період з дати виникнення заборгованості до дати дострокового припинення договору. У випадку якщо Страхувальник погашає заборгованість по оплаті страхової премії до дати дострокового припинення дії договору, дія Договору не припиняється та обов’язки Страховика, щодо виплати страхового відшкодування поновлюються з 00.00 годин дня, наступного за днем погашення заборгованості.
У випадку припинення Договору відповідно до п. (б) страхова премія не повертається.
Страховик звільняється від обов’язку направлення Страхувальнику письмового повідомлення про дострокове припинення дії Договору у разі несплати Страхувальником страхового платежу чи його частини у строк, встановлений умовами Договору.

10.1.4. Якщо відносно будь-якого предмету Договору страхування відбувається істотна зміна ступеню ризику, про яку Страховик своєчасно не був повідомлений Страхувальником та/або яка не була письмово погоджена зі Страховиком;

10.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

10.1.6. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.1.7. Прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;

10.1.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика.  Про намір достроково припинити дію Договору страхування, крім дострокового припинення з причин несплати страхового платежу, будь-яка Сторона зобов’язана письмово, або в  електронній формі шляхом обміну інформацією та підписання документів  в електронних сервісах за допомогою простого електронного підпису,  надати заяву про дострокове припинення дії Договору, шаблон якої розміщено на офіційному веб сайті Страховика за адресою https://ingo.ua/services, не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до бажаної дати припинення дії цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами.

10.3. У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою (заявою) Страхувальника Страховик повертає йому оплачену страхову премію за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. В разі зарахування, за письмово оформленою заявою Страхувальника по дострокове припинення дії Договору, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхової премії. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхової премії не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю, без відрахування нормативних витрат на ведення справи.

10.4. Уразі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою (заявою) Страховика Страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія, без відрахування витрат на ведення справи. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору (окрім випадку, передбаченого п. 10.1.3 (б) цього Договору), то Страховик повертає йому оплачену страхову премію за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. В разі зарахування, за письмово оформленою заявою Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхової премії. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхової премії не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування.

10.5. Договір визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі:

10.5.1. Якщо його укладено після настання страхового випадку;

10.5.2. Якщо предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили;

10.5.3. Інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовому вигляді. Будь-яка домовленість між Сторонами, що несе за собою нові зобов’язання, повинна бути письмово підтверджена Сторонами у вигляді додатку або додаткової угоди до цього Договору (адендуму). Всі додатки або додаткові угоди до Договору виступають як невід’ємна його частина.

10.7. Розрахунки Сторін при зменшенні страхової суми за Договором проводяться в порядку, передбаченому Особливими умовами.
 
11.  ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1.     При настанні страхового випадку або події(й), що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

11.1.1. негайно, як тільки про це стане відомо, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж 2 (два) календарні дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку), повідомити про це Страховика або його представника за телефонами, що зазначені як Контакти, а також письмово оформити та направити Страховику повідомлення про страховий випадок не пізніше ніж 3 (три) робочі дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку)

Контакти Страховика для повідомлень про страховий випадок:
тел.(цілодобово): +38 044 3540158; 0 800 508 007 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні);
за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
e-mail:  claims@ingo.ua   

11.1.2. Вжити всі можливі та розумні заходи з метою запобігання або зменшення шкоди та рятування застрахованого майна;

11.1.3. Надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд та обстеження пошкодженого майна та місця події, розслідування стосовно причин та обставин настання випадку та розміру збитку, приймати участь у заходах з метою зменшення розміру збитку та рятування застрахованого майна;

11.1.4. На вимогу Страховика надати йому у письмовому вигляді інформацію та/або документи, необхідні для визначення розміру збитку та причин його настання;

11.1.5. У випадку загибелі, пошкодження або втрати застрахованого майна – надати Страховику перелік (опис) такого майна. Цей опис повинен надаватись в узгоджені зі Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повідомлення Страховика про настання страхового випадку. Описи складаються з зазначенням вартості пошкоджених об’єктів на момент настання страхового випадку. Витрати по складанню описів несе Страхувальник;

11.1.6. Зберегти пошкоджене майно у тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку до огляду його Страховиком або його представниками. Страхувальник має право змінювати картину збитку тільки тоді, коли це зумовлено вимогами безпеки, зменшенням розміру шкоди, виключно за згодою Страховика або по закінченню 14 (чотирнадцяти) календарних днів після повідомлення Страховика про настання страхового випадку;

11.1.7. При настанні cтрахового випадку за ризиком Протиправні дії третіх осіб у відношенні застрахованого майна, зазначеного в п. 4.2. Умов, Страхувальник зобов’язаний:
– негайно повідомити про те, що трапилось, в правоохоронні органи (органи внутрішніх справ);
– передати в правоохоронні органи список втраченого, знищеного та пошкодженого майна.

11.1.8. У випадку пред’явлення претензій від третіх осіб:
– негайно сповістити Страховика про обставини та вимоги (розмір претензії), що пред’явлено Страхувальнику у відповідності зі страховим випадком або про відкриття провадження у судовій справі;
– не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги за пред’явленими претензіями, позовами, а також не приймати на себе будь-яких прямих чи непрямих зобов’язань по задоволенню таких вимог без письмової згоди Страховика.

11.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-який з вищезазначених обов’язків, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір.

11.3. Страховик та його представники мають право брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна, вживаючи та вказуючи необхідні для цього заходи. Однак такі дії Страховика або його представників не можуть розглядатись як визнання його зобов’язання виплачувати страхове відшкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується настільки, наскільки це призвело до збільшення збитку.

11.4. Страховик та його представники мають право взяти на себе захист прав Страхувальника і вести справи по врегулюванню претензії третіх осіб, а також приймати участь при судовому розгляді з метою захисту майнових інтересів, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної Страхувальником шкоди, вживаючи та вказуючи, яких заходів необхідно вжити для цього. Однак такі дії Страховика або його представників не можуть розглядатись як визнання його зобов’язання виплачувати страхове відшкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується настільки, наскільки це призвело до збільшення збитку.
 
12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника із зазначенням дати та місця страхового випадку, причини його настання, детальним описом обставин настання страхового випадку, розміру збитку, та страхового акту.

12.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальником мають бути надані наступні документи (або додатково запрошені Страховиком, в залежності від обставин):

12.2.1. Технічний акт-опис збитку (складається за погодженням Сторін цього Договору);

12.2.2. Кошторис ремонтно-відновлювальних робіт, складений спеціалістами, що здійснюють такі роботи;

12.2.3. Квитанції, платіжні доручення та інші розрахункові документи, що підтверджують вартість відновлювальних робіт, придбання матеріалів та запчастин;

12.2.4. Фінансові документи, що підтверджують вартість пошкодженого, знищеного або втраченого майна;

12.2.5. У випадку загибелі, пошкодження або втрати товарних запасів – виписка з інвентарних книг або книг складського обліку.

12.2.6. При настанні страхового випадку за ризиком Протиправні дії третіх осіб у відношенні застрахованого майна, зазначеного в п. 4.2. Умов:
– Копія заяви Страхувальника в органи внутрішніх справ;
– Документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви, на підставі якої інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
– Копію постанови про закриття кримінального провадження (в разі її винесення);
– Довідка про стан досудового розслідування на поточну дату за додатковою вимогою Страховика;
– Копія договору з охоронним підприємством на здійснення охорони застрахованих приміщень та майна (якщо такий існує);
– уразі охорони застрахованого майна силами працівників охоронного підприємства – пояснювальну записку про дії охорони під час здійснення крадіжки, розбійного нападу, грабежу, протиправних дій третіх осіб (або подібна пояснювальна записка співробітників служби охорони Страхувальника).

12.2.7. У випадку пред’явлення претензій від третіх осіб – претензія Третьої особи до Страхувальника;

12.2.8. Пояснювальна записка Страхувальника та/або посадової особи Страхувальника, з вини якого відбулася страхова подія;

12.2.9. Документи компетентних органів, які встановлюють, що в результаті дій Страхувальника завдано шкоду життю, здоров’ю або майну третьої особи, а також які підтверджують факт настання події, яка спричинила збитки та причинний зв’язок між діями (бездіяльністю) Страхувальника та завданим збитком;

12.2.10. Акт врегулювання претензії, підписаний сторонами, в разі досудового врегулювання претензії або рішення суду, що набрало законної сили, в разі врегулювання спору в судовому порядку;

12.2.11. У випадках, визначених чинним законодавством України, при проведенні фінансових операцій, щодо яких необхідне проведення ідентифікації та верифікації Страхувальника / Вигодонабувача або потерпілої Третьої особи (за наявності), Страхувальник / Вигодонабувач або потерпіла Третя особа (за наявності) зобов’язані надати Страховику копії документів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

12.2.12. Інші документи, на додатковий письмовий запит Страховика, необхідні в кожному конкретному випадку для підтвердження настання страхового випадку, встановлення його причин, розрахунку розміру збитку, визначення винних осіб тощо.

12.3. Вищезазначені документи надаються Страхувальником у формі оригінальних документів простих належним чином завірених копій при умові надання Страховику можливості звірення цих копій з оригіналами документів.

12.4. Строк прийняття рішення відносно виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування складає:
12.4.1. у випадках порушення строків, передбачених пунктом 12.10 цього розділу – 10 днів з моменту закінчення строку, передбаченого в пункті 12.10. цього розділу;
12.4.2. у всіх інших випадках – 30 (тридцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхідних документів, зазначених в цьому розділі Умов.

12.5. Страховик має право відкласти рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку:
– якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхового відшкодування
– до отримання необхідних доказів, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів;
– якщо органами внутрішніх справ розпочато досудове розслідування відносно Страхувальника та / або Застрахованих осіб (або будь-якого із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) відносно обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку – до закриття кримінального провадження.

В інших випадках досудового розслідування обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку – до закриття кримінального провадження, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів;
– якщо для з’ясовування обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку та/або визначення розміру шкоди призначена експертиза – до отримання результатів такої експертизи.
– неможливості безпечного доступу на об’єкт для Страховика, його представників, експертів і т.д.

12.6. Рішення щодо виплати страхового відшкодування оформлюється страховим актом, який складається за формою Страховика..

12.7. Рішення про відмову у страховій виплаті або про відстрочку прийняття рішення по справі приймаються  Страховиком у письмовій формі з обґрунтуванням такого рішення та надається Страхувальнику в строк, що не перевершує 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання Страховиком усіх необхідних, належним чином оформлених документів.

12.8.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком  за умови наявності об’єктивної можливості зі сторони банківської системи України здійснити відповідні банківські транзакції щодо виплати страхового відшкодування, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату Страхового відшкодування.

12.8.1. У разі, якщо Вигодонабувачем за Договором страхування є нерезидент, виплата страхового відшкодування здійснюється за умови відсутності обмежень Національного банку України щодо здійснення фінансових операцій з нерезидентами та з урахуванням умов п.12.8. Умов.

12.9. Днем виплати cтрахового відшкодування вважається день перерахування грошових коштів на поточний рахунок Страхувальника або день письмового повідомлення Страховиком Страхувальника (Вигодонабувача) про можливість здійснення виплати із каси Страховика.

12.10.  Документи передбачені даним розділом повинні бути надані Страхувальником Страховику за першої можливості, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку. Строк передбачений даним пунктом може бути додатково подовжений за умови письмового погодження між Страхувальником та Страховиком, але таке погодження повинно відбутись не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення вказаного строку.

12.11. Страхувальник не має права відмовитись від застрахованого майна, що залишилося після страхового випадку, навіть пошкодженого. Залишкова (ліквідаційна) вартість такого майна підлягає вирахуванню з суми страхового відшкодування.

12.12. Якщо умовами Договору передбачена сплата страхової премії (платежу) частинами, то:
– уразі, коли сума страхового відшкодування перевищує суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу) – Страховик при виплаті страхового відшкодування має право утримати суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу) із суми страхового відшкодування, що оформлюється відповідним Актом взаємозаліку та підписується Сторонами;
– уразі, коли сума несплаченої частини страхової премії (платежу) перевищує суму страхового відшкодування, виплата Страхового відшкодування здійснюється тільки після сплати Страхувальником страхової премії в повному обсязі, якщо інше не погоджено Сторонами.

12.13. Після сплати страхового відшкодування Страховику, за його згодою, у межах виплаченої ним суми страхового відшкодування переходять права вимоги до третіх осіб, що несуть відповідальність за заподіяні збитки (право регресу).

12.14. Якщо втрачене внаслідок страхового випадку майно:
– повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані до виплати Страховиком страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується.
– повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо повернення такого майна відбулося більше, ніж через рік після страхового випадку, Страхувальник має право утримати суму отриманого страхового відшкодування, і в цьому випадку майно переходить у власність Страховика. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику це майно, а також усі документи, які підтверджують його перехід у власність Страховика;
– повернуто Страхувальнику в ушкодженому стані – Страховик виплачує страхове відшкодування у відповідності до положень цього розділу Умов.

12.15. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами цього Договору, та сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика про отримання таких сум. Якщо відшкодування від третіх осіб було отримано пізніше, ніж відшкодування від Страховика, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб надлишкові кошти.

12.16. Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент виплати страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання страхового відшкодування.

12.16. При настанні події, що має ознаки страхового випадку за Розділом ІІ Договору без письмової згоди Страховика Страхувальник та будь-хто від його імені не має права йти на поступки, висувати пропозиції, давати обіцянки, робити платежі або визнавати відповідальність; за бажанням Страховик має право від імені Страхувальника здійснювати захист, врегулювання вимог та претензій або від імені Страхувальника пред’являти на свою користь позови про відшкодування збитків або встановлення обґрунтованості вимог про відшкодування збитків тощо. Страховик при веденні справ або врегулюванні збитків користується повною свободою дій. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику всі необхідні йому документи і всіляко йому сприяти.

12.17. Уразі настання страхової події за Розділом ІІ Страховик по кожному страховому випадку може виплатити Страхувальнику повну суму ліміту відшкодування (за мінусом попередніх виплачених відшкодувань) або суму меншого розміру, за рахунок якої задовольняються вимоги по будь-якій події, у результаті чого Страховик звільняється від будь-якої подальшої відповідальності по даній події в рамках Розділу ІІ.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

13.1.1. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку) без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

13.1.2. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від третіх осіб, винних у їх заподіянні;

13.1.3. Якщо Страхувальник / Вигодонабувач (будь-хто з його працівників, представників, або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно них відповідальність за збереження або дотримання  відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарство) навмисне або з грубої необережності здійснить або допустить дії, що ведуть до виникнення збитку або навмисно введе Страховика або його представників в оману при визначенні причин або розміру збитку;

13.1.4. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування;

13.1.5. Якщо Страхувальник / Вигодонабувач (будь-хто з його працівників, представників, або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно них відповідальність за збереження або дотримання  відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарство)буде засуджена в порядку, передбаченому кримінальним законодавством за навмисне заподіювання шкоди застрахованому майну або підлог, обман чи шахрайство при визначенні причин та розміру збитку;

13.1.6. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник має заборгованість перед Страховиком щодо оплати страхової премії (або її частини);

13.1.7. Якщо Страхувальник/Вигодонабувач не виконає будь-який із обов’язків, накладених на нього цим Договором;

13.1.8. Якщо Страхувальник своїми діями або бездіяльністю перешкоджає Страховику реалізувати право регресу до осіб, що винні в настанні страхового випадку.

13.1.9. невиконання Страхувальником умов Застережень, що є Додатком 2 до Договору;

13.1.10.   інші випадки, передбачені законом.
 
14. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

14.1. Страхувальник зобов’язаний:

14.1.1. Сплачувати страхову премію (платежі) в терміни, передбачені цим Договором;

14.1.2. При укладанні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

14.1.3. Під час дії цього Договору повідомляти Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування предметом Договору страхування;

14.1.4. При укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета цього Договору;

14.1.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

14.1.6. При настанні cтрахового випадку діяти відповідно до умов розділу 11 Умов;

14.1.7. Для отримання страхового відшкодування надати Страховику письмову заяву на виплату страхового відшкодування та необхідні документи для з’ясування розміру шкоди, причин та характеру страхового випадку, зазначені в розділі 12 Умов;

14.1.8. Вести облік товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо вони є предметом Договору страхування;

14.1.9. Дотримуватися вимог безпеки, що встановлені чинним законодавством України щодо застрахованого майна, у тому числі, але не виключно: правил та норм пожежної безпеки, охорони майна, проведення робіт тощо.

14.1.10.  Дотримуватися встановлених діючим законодавством, виробником або уповноваженими органами вимог щодо експлуатації та технічного обслуговування застрахованого майна.

14.2. Страхувальник має право:

14.2.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку;

14.2.2. Достроково припинити дію Договору у відповідності до умов розділу 10 Умов;

14.2.3. Призначити Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування шляхом укладання відповідної Додаткової угоди до Договору страхування.

14.3. Страховик зобов’язаний:

14.3.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами страхування та Особливими умовами;

14.3.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку (події(й), які мають ознаки страхового випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

14.3.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цими Умовами строк;

14.3.4. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості майна внести відповідні зміни до Договору страхування;

14.3.5. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

14.4. Страховик має право:

14.4.1. Перевіряти інформацію, що надана Страхувальником, а також вносити зміни до умов даного Договору за згодою Сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або обсягу страхової відповідальності Страховика тощо;

14.4.2. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо Страхувальник не виконає будь-яких із перелічених у цьому Договорі (Умовах) своїх обов’язків;

14.4.3. Приймати участь в огляді предмету Договору страхування;

14.4.4. Достроково припинити дію Договору страхування у відповідності до умов розділу 10 Умов;

14.4.5. Вимагати повернення страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником компенсації від третіх осіб.

 
15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

15.2. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за Договором страхування винна сторона виплачує іншій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої  до сплати суми за кожний день прострочення, але не більше 10% простроченої суми.

 
16. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

16.1.  Страховик не відшкодовує будь-які збитки та не здійснює будь-які виплати згідно з умовами Договору, якщо такі відшкодування або виплати у будь-якій мірі порушують або суперечать будь-яким нормам, заборонам або вимогам Організації Об’єднаних Націй, нормам або законодавству Європейського Союзу, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або Сполучених Штатів Америки щодо застосування торгових або економічних санкцій та / або будь-яких інших національних економічних або торгових законів або нормативних актів.

16.2.  В усіх  питаннях, не обумовлених в Договорі страхування, Сторони керуються положеннями Правил страхування, Особливих умов та чинного законодавства України. У випадку виникнення протиріч між положеннями відповідних Правил страхування, Особливих умов та положеннями Договору, пріоритет має Договір.

16.3. На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України
Для подання письмових звернень: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Тел: 0 800 505 240, e-mail: nbu@bank.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

тел. (044) 279 12 70,  (044) 278 84 60,

www.consumer.gov.ua

16.4. На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

16.5. Зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування Страхувальників Страховика та/або на офіційному сайті    Страховика в мережі «Internet» на WEB-сторінці за адресою www.ingo.ua , а також є повною та достатньою для правильного  розуміння суті фінансових послуг що на-даються Страховиком

16.6. На виконання ст.ст. 6, 10,11, 14 та 20 Закону України «Про захист персональних даних»  Страхувальник надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на передачу, зберігання та обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формі, з метою реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для проведення звітування до податкових та інших установах в порядку, передбаченому законодавством України.

16.7. Страхувальник ознайомлений з правами, визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

16.8. Страхувальник (в тому числі за наявністю Вигодонабувач, Застрахована особа, особа, яка діє від імені та за дорученням Страхувальника) засвідчує, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про збір персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих ним, права суб’єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані, з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

16.9. Страхувальник надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації, отриманої від Страхувальника, в тому числі телефонних розмов, щодо Повідомлень про подію, що має ознаки страхового випадку, іншої інформації для виконання зобов’язань за Договором.

19.10.   Страхувальник надає згоду Страховику на використання отриманої інформації, зазначеної, в тому числі записів телефонних розмов, іншої інформації та документів, отриманих від Страхувальника при врегулюванні страхових випадків на умовах цього Договору у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, державними органами, в тому числі при вирішенні спорів (претензій, позовів, заяв), пов’язаних із виконанням Страхувальником, Страховиком  зобов’язань за цим Договором.  

16.11. Страховик гарантує належне забезпечення  зберігання та обробку, використання отриманих даних, інформації та документів, отриманих від Страхувальника, в тому числі записів телефонних розмов, з метою та в межах зобов’язань, передбачених цим Договором та діючим законодавством України з дотриманням обмежень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про інформацію» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини в сфері інформації.

16.12. Сторони погодились, що Договір відповідає вимогам та нормам  ст.11 і 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

16.13. Сторони погодились, що зазначена інформація та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих визначень.

16.14. Відповідно до частини третьої статті 207 ЦК України Сторони домовились, що використання факсимільного відтворення  підпису уповноваженої особи та печатки Страховика за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, або іншого аналога власноручного підпису та печатки, визнається Страхувальником як оригінальний підпис уповноваженої особи, скріплений печаткою Страховика. Відповідні зразки підпису та печатки наведені у розділі Договору, які містять реквізити Сторін.

16.15. Договір не укладається під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства та укладення цього Договору не нав’язане Страхувальнику іншою особою.

16.16. Підписуючи цей Договір страхування Страхувальник підтверджує, що Страховик надав всю необхідну інформацію щодо надання Страховиком послуг із страхування та вартості цих послуг.

16.17. Усі документи, передбачені розділом 12 цих Умов, надаються  українською, російською або англійською мовами. У разі якщо Страхувальник отримує оригінали вказаних документів від третіх осіб, мовою іншою ніж передбачена даним пунктом, то на вимогу Страховика він зобов’язується надати Страховику, разом з оригіналом документу, нотаріально завірений переклад на українську мову.

16.18. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

16.19. Підписуючи цей Договір страхування Страхувальник та Страховик дійшли згоди, що у разі розбіжностей між положенням Застережень, що є Додатком 2 до Договору та положеннями цих Умов, що є Додатком 1 до Договору, превалюють положення Додатку 2.

16.20. Сторони дійшли згоди використовувати корпоративну електрону пошту (домен ingo.ua) для надсилання/отримання будь-яких електронних повідомлень в межах дії Договору та при врегулюванні страхової події з використанням КЕП, та/або з використанням простого електронного підпису; копій документів (за поданням оригіналів до закінчення дії Договору). 

Усі повідомлення вважаються поданими належним чином, якщо вони відправлені одним із способів:
–  на електронну адресу, зазначену Страхувальником при укладенні Договору;  
– смс повідомленням  за номером телефону,  зазначеним  при укладенні Договору;
– рекомендованим листом, за адресами, зазначеними при укладенні Договору;
– факсимільним зв’язком з підтвердженням про отримання;
– кур’єром за адресами, зазначеними  при укладенні Договору, з оплатою послуг доставки стороною – відправником повідомлення;
– службами відправки електронних повідомлень за електронною адресою/посиланням, зазначеною відповідно до умов даного Договору, заяви на страхування;
– аудіозвернень до Контакт-Центру Страховика та звернень представників Контакт-Центру до Страхувальника;
– шляхом доступу до  сервісів обміну та підписання електронних первинних документів,  з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та/або з використанням простого електронного підпису;
– копій документів за допомогою месенджерів в порядку та випадках погоджених Сторонам з наданням оригіналів документів до закінчення  терміну дії  Договору.

 
17. ПІДПИСИ СТОРІН

Страхувальник

_____________________/                         

м.п.                                             ПІБ

 
Страховик

АТ «СК «ІНГО»

_____________________/                         

м.п.                                         ПІБ

 
 

 

 

Comments are closed.