Договір страхування будівельних ризиків

Договір добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

 № договору

КСП:1501.00.00 Код IBC:0000

м. Населений пункт                                                                                                                                         Дата договору Місце для вводу даних

1. Страховик

Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»

(Ліцензія Державної комісії з  регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ 546578 від  16.07.2010р.), є платником податку згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 Розділу ІІІ Податкового кодексу України)

від імені якого діє

Представник страховика, на підставі  Довіреності №Номер довіреності від Дата довіреності р

Адреса

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

Телефон

+38 (044) 354 01 58; 0 800 508 007 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні)

Банківські
реквізити

Код ЄДРПОУ 16285602 АТ ОТП Банк
IBAN UA263005280000026508001304395

2. Страхувальник

Страхувальник

від імені якого діє

Посада представника страхувальника Представник страхувальника на підставі  Документ-підстава

Адреса

Телефон

Банківські реквізити

3. Вигодонабувач

3.1. Розділ I. Страхування майнаВигодонабувач або будь-яка особа, що має майновий інтерес щодо застрахованого майна на момент настання страхового випадку або виплати страхового відшкодування.

3.2. Розділ ІІ. Страхування відповідальності –  Треті особи, яким Страхувальником заподіяна Шкода в результаті настання страхового випадку

Адреса 

4.Застраховані особи

4.1. __________________ – як Замовник.
4.2. Всі підрядники та субпідрядники.

5. Предмет Договору

Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов’язані:
5.1. Розділ І. Страхування майна – з володінням та/або користуванням та/або розпорядженням майном, що є об’єктом та/або засобом проведення будівельно-монтажних робіт та/або перебуває на будівельному майданчику (надалі – застраховане майно) та, щодо якого в п.8.1.1. Договору визначена страхова сума (ліміт відшкодування).
5.2. Розділ ІІ. Страхування відповідальності – з його обов’язком у порядку, встановленому законодавством, відшкодувати майнову шкоду та/або шкоду життю та здоров’ю, яка нанесена третім особам при здійснені Страхувальником Застрахованої діяльності.
6.Страхові ризики

6.1. Розділ І. Страхування майна
6.1.1. Страховий випадок означає будь-який випадковий і непередбачуваний фізичний вплив на застраховане майно (за винятком виключень, визначених цим Договором), який стався протягом періоду страхування у визначеному місці (території) дії цього Договору.
6.2. Розділ ІІ. Страхування відповідальності6.2.1. За цим Розділом відшкодовуються збитки внаслідок події, з настанням якої виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третім особам, після пред’явлення Страхувальникові третіми особами претензій на відшкодування:
а) шкоди, заподіяної життю та/або здоров’ю третіх осіб внаслідок нещасного випадку та/або
б) шкоди, заподіяної майну третіх осіб (майнової шкоди) внаслідок нещасного випадку якщо ці нещасні випадки відбулися безпосередньо у зв’язку з виконанням будівельно-монтажних робіт, застрахованих відповідно до умов Розділу І цього Договору, на самому будівельному майданчику або в безпосередній близькості з ним в період дії цього Договору.
6.3. У випадку пред’явлення вимог про відшкодування збитку, Страховик також відшкодовує Страхувальнику:
а) усі видатки і витрати по позовах, що відшкодовуються позивачеві Страхувальником
б) усі видатки і витрати, підтверджені Страховиком в письмовій формі.
Завжди за умови, що відповідальність Страховика в рамках цього Розділу не перевищує зазначені в Договорі Страхові суми (максимальні ліміти зобов’язань). 
7.Застрахована діяльність
8.Страхова сума за Договором 8.1.  Загальна Страхова сума за Договором _____ (цифрами) гривень (Загальна страхова сума за Договором прописом), в тому числі:
8.1.1. Розділ І. Страхування майна
8.1.1.1.  Загальна страхова сума за Розділом І складає цифрами            гривень (Загальна страхова сума за Розділом І прописом) виключаючи   податок на додану вартість ПДВ, включаючи:
8.1.1.1.1. Будівельні роботи (остаточні і попередні, включаючи всі використані для них матеріали): _________гривень;
8.1.1.1.2. Обладнання Будівельного майданчику –          гривень;
8.1.1.1.3. Будівельні машини та обладнання згідно Додатку №__ до цього Договору –            гривень;
8.1.1.1.4. Витрати по розчистці території –            гривень, але не більше 10 % від суми збитку за кожним страховим випадком;
8.1.1.1.5. Майно, що знаходиться на будівельному майданчику чи у безпосередній близькості до нього (у відповідності до Застереження 119) –            гривень.
8.1.2. Розділ ІІ. Страхування відповідальності
8.1.2.1. Загальна страхова сума за Розділом ІІ складає цифрами 0 гривень (Загальна страхова сума за Розділом ІІ прописом
8.1.2.2.В межах зазначеної вище страхової суми діють наступні ліміти відповідальності Страховика:
8.2.1. Ліміт відповідальності Страховика за одним та кожним страховим випадком –             гривень.
8.2.2. ————————-
8.2. У разі, якщо вказана в п.8.1.1. Договору страхова сума виключаючи ПДВ, то страхове відшкодування за Розділом І. Страхування майна виплачуватиметься, виключаючи ПДВ.
9.Франшиза
за Договором
9.1. При настанні збитків із суми страхового відшкодування вираховуються наступні суми:
9.1.1. За Розділом І. Страхування майна
9.1.1.1.  за ризиками стихійних явищ –            гривень за кожним страховим випадком.
9.1.1.2. на період тестування/технічного обслуговування –           гривень за кожним страховим випадком;
9.1.1.3. інші випадки –            гривень за кожним страховим випадком.
9.1.2. За Розділом ІІ. Страхування відповідальності
9.1.2.1. за одним та кожним страховим випадком шкоди майну Третіх Осіб –                 гривень за кожним страховим випадком.
9.1.2.2. за одним та кожним страховим випадком життю та/або здоров’ю Третіх Осіб –         гривень за кожним страховим випадком.
10. Страховий тариф 10.1. Страховий тариф за Договором складає::
10.1.1. За Розділом І. Страхування майна –             % від страхової суми за Розділом І10.1.2. За Розділом ІІ. Страхування відповідальності –               % від страхової суми за Розділом ІІ
11. Страхова премія 11.1. Страхова премія за Договором складає цифрами :              гривень (Страхова премія за Договором прописом)., в тому числі:
11.1.1. За Розділом І. Страхування майна – цифрами :             гривень (Страхова премія за Розділом І прописом);
11.1.2. За Розділом ІІ. Страхування відповідальності – цифрами :              гривень (Страхова премія за Розділом ІІ прописом).
12. Порядок сплати страхової премії

Варіант 1. 12.1. Страхова премія підлягає сплаті одноразовим платежем до ____ р.
Варіант 2. 12.1. Страхова премія підлягає сплаті відповідно до наступного графіку:
12.1.1. Перший платіж у розмірі _________ гривень підлягає сплаті до
Місце для вводу даних р.
12.1.2. Другий платіж у розмірі _________ гривень підлягає сплаті до
Місце для вводу даних р.
12.2. У випадку, якщо одна із частин страхової премії, яка зазначена у
графіку платежів (п.12.1. цього Договору) не оплачена в зазначений термін, зобов’язання Страховика щодо відшкодування збитків при настанні страхового випадку призупиняється та відновлюється з моменту погашення заборгованості по сплаті відповідної частини страхової премії за цим Договором в повному обсязі. Страховик звільняється від обов’язку щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала заборгованість по сплаті відповідної частини страхової премії за цим Договором

 

13.Строк дії Договору

13.1. Період страхування

13.1.1. Період будівельних робіт: з 00 год. 00 хв. Місце для вводу даних   по 23 год. 59 хв. Місце для вводу даних

13.1.2. Період технічного обслуговування ( У відповідності з Застереженням 003): з 00 год. 00 хв. Місце для вводу даних   по 23 год. 59 хв. Місце для вводу даних  ( всього ______ днів)

14. Територія дії Договору

За Розділом І. Страхування майна – адреса будівельного (монтажного) майданчика,  за виключенням територій та зон проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територій та населених пунктів, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

За Розділом ІІ. Страхування відповідальності – Україна, за виключенням територій та зон проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територій та населених пунктів, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

 

15.  Додаткові умови

16. Додатки до Договору

Додаток №1 – Умови договору добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

Додаток №2 – Застереження

Додаток №3 – Зведений кошторис

Додаток №4 – Заява анкета на страхування

Додаток №5 – Календарний графік будівництва

Додаток N

 

Страхувальник, Страховик (надалі – Сторони) дійшли згоди, що Умови, які є Додатком 1 до Договору, становлять його невід’ємну частину, містять додаткові його умови (в тому числі предмет Договору, порядок припинення дії Договору, зміна ступеня ризику, умови та порядок здійснення виплати страхового відшкодування, причини відмови у виплаті страхового відшкодування, права та обов’язки Сторін, тощо), якими Сторони повинні керуватися при врегулюванні правовідносин, що випливають з Договору, та підписані Сторонами.
Страхувальник, підписуючи цей Договір, підтверджує, що вся інформація, надана ним під час укладання Договору, є повною і достовірною, що з Правилами, Умовами та Застереженнями ознайомлений та згоден.
Договір, Умови (Додаток 1), Застереження (Додаток 2), Опитувальна форма (Додаток 3) та інші додатки до Договору страхування (у разі наявності) є невід’ємними частинами Договору страхування, не можуть існувати одна без одної та разом складають Договір страхування.
17. ПІДПИСИ СТОРІН
Страхувальник

Страхувальник

Представник Страхувальника

 

_____________________/ ПІБ

м.п

Страховик

АТ «СК «ІНГО»

Представник Страховика

 

_____________________/ ПІБ

м.п

Виконавець ____________________

 

Comments are closed.