Акредитив постачання

Умови здійснення акредитиву постачання (Умови)

1. Терміни та визначення
2. Загальні положення
3. Відкриття акредитиву та внесення змін до раніше відкритого акредитиву
4. Авізування акредитиву
5. Виконання акредитиву
6. Закриття акредитиву

1. Терміни та визначення

1.1. Акредитив – одностороннє умовне грошове зобов’язання, відповідно до якого Банк-емітент, який діє за дорученням (розпорядженням) Платника про відкриття акредитиву та відповідно до його вказівок, зобов’язується здійснити переказ грошових коштів Одержувачу за умови надання документів, передбачених акредитивом, що підтверджують виконання його умов (далі – виконання акредитива), або надає повноваження на виконання акредитива Банку виконавцю.

1.2. Акредитив постачання – вид оплати постачання за яким банк за дорученням покупця (платника) резервує на термін суму, які обумовлені у договорі постачання, для її оплати постачальнику (бенефіціару) та оплачує йому відповідні суми за актами прийому-передачі товарів або накладними, підписаними постачальником, покупцем або експертами, з їх реєстру погодженого постачальником, покупцем або за коносаментом, підписаним перевізником погодженим ними.

1.3. Авізація акредитиву постачання – передача  одержувачу (постачальнику)  підтвердження Банку про відкриття та тексту на відкритого на його користь акредитиву постачання.

1.4. Акредитив постачання є:

авізованим, за яким банк що резервує суму акредитиву постачання (банк-емітент) звертається з дорученням до банку постачальника, щоб повідомити про відкриття та умови акредитиву для бенефіціара (постачальника);

безвідкличним, який не може бути анульований або змінений банком та або покупцем (платником) до настання терміну без згоди на те бенефіціара (постачальника), на користь якого він відкритий;

покритим, за яким банк переводить власні кошти платника (покупця), що містяться на його рахунку, або надає йому кредит для оплати постачання;

трансферабельним, право використання якого може бути повністю або частково передано іншим бенефіціарам (постачальникам), на прохання першого бенефіціара, особи яких погоджені покупцем.

1.5. Банк Одержувача – банк, який обслуговує Одержувача суми акредитиву.

1.6. Банк-емітент – банк, який відкриває акредитив за розпорядженням платника (покупця) відповідно до його заяви на акредитив.

1.7. Виконуючий банк – банк, який здійснює перевірку документів з акредитиву щодо їх відповідності умовам акредитиву.

1.8. Покупець – особа (фізична або юридична), яка має рахунок у Банку та виступає Платником під час здійснення розрахунків у формі акредитивів;

1.9. Постачальник – фізична особа підприємець (ФОП) або юридична особа, яка має рахунок у Банку та виступає Одержувачем (Бенефіціаром) під час здійснення розрахунків у вигляді акредитивів.

1.10. Заява на акредитив – заповнений електронний формуляр заяви на відкриття або зміну акредитиву, затверджений Банком, що містить поля для контактів учасників та параметрів акредитиву, а саме:
контакти та рахунки Платника (Покупця), Одержувача (Постачальника) та додаткових одержувачів (постачальників), експертів та перевізників, особи яких погоджені сторонами;
сума покриття акредитиву та термін його дії.

1.11.  Умови здійснення акредитиву постачання (Умови) – договір приєднання на надання послуг Банку з акредитиву постачання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Платника (Покупця) до всіх його умов шляхом заповнення формуляру заяви на акредитив, її підписання та відправлення Банку.  

2. Загальні положення

2.1. Ці Умови регулюють операції в рамках акредитивів постачання, за якими

Покупець (Платник) та Постачальник  (Одержувач) є Клієнтами Банку.

2.3. Контакти підрозділів Банку, які здійснюють консультування з питань застосування акредитивної форми розрахунків, розміщені на офіційному сайті Банку: http://www.

2.4. Акредитив відокремлений і незалежний вид основного договору постачання, укладеного між Покупцем (Платником) та Постачальником (Одержувачем). Банк не несе відповідальності за перевірку відповідності умов акредитиву договором постачання. Банк несе відповідальність за відповідність формальним ознакам актів прийому-передачі та/або накладних чи коносаментів та за ідентифікацію підписів осіб, які можуть та повинні підписувати ці документи.

2.5. Банк не втручається в договірні відносини Платника та Одержувача акредитиву між ними. Взаємні претензії щодо розрахунків між ними, крім тих, що виникли з вини Банку, вирішуються у встановленому законодавством в порядку без участі Банку.

2.6. Розрахунки з акредитивів не можуть бути пов’язані із здійсненням фізичними особами підприємницької діяльності. Постачальниками можуть бути тільки юридичні особи та фізичні особи підприємці.

2.7. Документообіг між Банком та Платником або Одержувачем з акредитивів здійснюється:
– в електронному вигляді із використанням захищеної системи обміну даними;
– з використанням електронної пошти (за наявності відповідних інструкцій в умовах акредитиву та/або під час укладання з юридичною особою Угоди про електронний документообіг).

2.8. Банк інформує Платника та Одержувача про відкриття акредитиву та здійснення інших операцій з акредитиву за допомогою дистанційних каналів обслуговування, за допомогою електронної пошти, по телефону. Контакти для інформування зазначається Платником у заяві на відкриття акредитиву.

2.9. За послуги з здійснення розрахунків у формі акредитивів Банк стягує комісію відповідно до тарифів Банку, розміщених на його веб сайті.

3. Відкриття акредитиву та внесення змін до раніше відкритого акредитиву

3.1. Банк відкриває акредитив постачання та вносить зміни до раніше відкритого акредитиву згідно положень Умов на підставі заяви Платника (Покупця) за її електронною формою, встановленою Банком та розміщеною на його сайті.

3.2. В заяві на відкриття або зміну умов акредитиву постачання, для розв’язання можливих суперечок між сторонами договору постачання – Платником (Покупцем) та Одержувачем (Постачальником), обов’язково надається реєстр експертів та перевізників (з їх електронними підписами), погоджених сторонами договору постачання.

3.3. Банк має право відмовити у відкритті акредитиву постачання або у внесенні змін до раніше відкритий акредитив лише у таких випадках:

3.3.1. у заяві на відкриття акредитиву постачання або заяві на внесення змін до нього не заповнені або не коректно заповнені обов’язкові поля;

3.3.2. умови акредитиву постачання містять суперечливі або взаємовиключні умови та параметри (суми, терміни, реквізити сторін, реєстр експертів та перевізників, ідентифікатори осіб);

3.3.3. на момент внесення змін до умов акредитиву постачання він закритий або не діє;

3.3.4. виявлено протиріччя між змінами, що вносяться, та умовами відкритого акредитиву постачання;

3.3.5. на рахунку(ах) Платника недостатньо коштів для формування покриття за акредитивом постачання (у тому числі при збільшенні суми чинного акредитиву);

3.3.6. на рахунку(ах) Платника недостатньо коштів для оплати комісії  відповідно до тарифів Банку;

3.3.7. з інших підстав, передбачених чинним законодавством для клієтнів Банку.

3.4. Заява на відкриття або зміну акредитиву постачання подається з її електронними підписами сторін договору постачання – Платника (Покупця) та Одержувача (Постачальника).

4. Авізація акредитиву постачання

4.1. Авізація акредитиву постачання – передача  Одержувачу (Постачальнику)  підтвердження Банку про відкриття та тексту відкритого на його користь акредитиву постачання.

4.2. Авізація акредитиву постачання здійснюється шляхом е-листа, завіреного печаткою Банку, на е-пошту Одержувача та у його електронному кабінеті у Банку. 

4.3. При необхідності одержання на паперовому носії тексту умов акредитиву та повідомлення про його відкриття або внесення змін до його Одержувач може отримати їх у будь-якому підрозділу Банку.

5. Виконання акредитиву постачання

5.1. Виконання акредитиву постачання – перерахування відповідної суми на рахунок Одержувача (Постачальника), що здійснюється на підставі поданих ним Банку електронних документів, обумовлених в заяві на акредитив, а саме актів виконаних робіт або рахунків-фактури, форми яких затверджені Банком.

5.1.1 Документи мають бути подані до Банку в межах терміну, зазначеного в умовах акредитиву постачання, з електронними підписами сторін договору постачання або експертів з їх реєстру, доданому до заяви на цей акредитив.

5.1. 2. Документи для оплати за акредитивом постачання у вигляді електронного документа або його скан-образу мають бути надіслані каналами, зазначеними у цих Умовах.

5.1.3. Скан-копії документів мають бути з максимально з чітким зображенням тексту, щоб Банк мав можливість перевірити відповідність поданих документів умовам акредитиву. Текст документа, зображення печаток та штампів повинні зчитуватись візуально без застосування додаткових технічних інструментів. У документі не повинно бути чорних смуг та (або) зам’ятих кутів, що заважають зчитуванню тексту, а також перешкод та зображень, накладених поверх документів.

5.2. Банк перевіряє відповідність за зовнішніми ознаками поданих документів

вимогам, передбаченим умовами акредитиву постачання, без перевірки їх справжності,за винятком наявності у поданих документах явних слідів підробки. Банк не несе відповідальності за перевірку фактичного виконання договору постачання, а перевіряє відповідність стандартам Банку форми  документів та ідентифікує підписи осіб, уповноважених на підписання у заяві на акредитив.

5.3. Терміни перевірки документів Банком та оплата за ними.

5.3.1. при поданні до Банку Одержувачем документів з акредитиву постачання:

-до 17-00 робочого дня – перевірка та виконання акредитиву у разі позитивного результату перевірки здійснюється у день отримання документів;

-після 17-00 робочого дня – перевірка та виконання акредитива у разі позитивного результату перевірки здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем одержання документів.

Банк залишає за собою право, виконати акредитив після перевірки поданих документів у строк, що не перевищує двох  робочих днів з дня їх отримання за захищених каналів зв’язку між Одержувачем та Банком.

5.4. Якщо документи, подані Одержувачем, не відповідають умовам акредитиву, то оплата цих документів не провадиться. У разі виявлення розбіжностей під час перевірки документів з акредитиву Банк направляє Платнику висновок про перевірку документів з акредитиву для надання згоди або незгоди на оплату за документів з розбіжностями.

5.6. Отримувач має право повторно подати документи, передбачені умовами акредитиву, до закінчення строку його дії.

5.7. Виконання акредитиву – оплата за цим акредитивом може здійснюватися іншим одержувачам (Постачальникам) (трансферація), якщо їх особи погоджені Платником (Покупцем) та їх реєстр додано до заяви на відкриття або зміну акредитиву постачання.

5.8. З інформацією про порядок та адреси підрозділів Банку для подання

документів з акредитиву, а також з форм документів можна ознайомитися на сайті Банку http://www.

5.9. Платежі з акредитиву здійснюються Банком у безготівковому порядку.

6. Закриття акредитиву постачання

Закриття акредитиву постачання проводиться Банком:

6.1.  уразі відмови від використання цього акредитиву його Одержувачем до закінчення терміну його дії за його е-заявою про відмову від використання акредитиву, підписану його електронним підписом;

6.2.  уразі закінчення терміну дії цього акредитиву, зазначеному у заяві про його відкриття або зміну;

6.3.  шляхом зняття з резерву залишку коштів, що залишились на покриття цього акредитиву, Платника (Покупця) та його повідомленням про закриття цього акредитиву.

 

Comments are closed.