Схема сертифікації досвіду

1. Учасники сертифікації досвіду:

1) Здобувач – особа, яка бажає отримати сертифікат Біржі про професійну компетентність інженера відповідної категорії за спеціалізацією шляхом верифікації його досвіду.

2) Центр – центр сертифікації – організація, акредитована Біржею, для організації процесу сертифікації здобувачів;

3) Асесор – особа, уповноважена Центром для оцінювання та верифікації досвіду Здобувача, яка отримала від Біржі сертифікат фахівця за спеціалізацією з категорією вищої ніж оцінювані їм Здобувачі;

4) Супервайзер – особа, уповноважена замовником послуг або роботодавцем Здобувача в оцінюванні та прийнятті результатів його реальної роботи;

5) Проктор – проктор Центру, особа ним уповноважена здійснювати онлайн перевірку самостійності і дотримання регламенту виконання завдань Здобувачем в онлайн режимі;

6) Менеджер – менеджер Центру, який виконує онлайн координацію всіх учасників процесу сертифікації досвіду і контролює дотримання ними термінів і регламентів процесу сертифікації.

 

2. Процес сертифікації досвіду:

2.1. Онлайн заявка та укладання договору з сертифікації:

1) Подача Здобувачем у Центр е-заявки для сертифікації із зазначенням:
а) спеціалізації;
б) категорії з цієї спеціалізації, яку він бажає підтвердити;
в) списку виконаних завдань та / або роз’язаних завдань або вирішених проблем (завдань) по кожній функції відповідної спеціалізації, прийнятих і завізованих замовником або супервайзером (відповідним менеджером роботодавця) або асесор (особою, яка отримала статус екзаменатора від Біржі);

2) Перевірка менеджером Центру відповідності форми і повноти заявки стандарту Біржі та прийняття одного з рішень:
а) відправити на доопрацювання з аргументацією невідповідності повноті заявки;
б) запросити  укласти в онлайн режимі договір на сертифікацію досвіду;

3) Онлайн укладення договору між Здобувачем і Центром договору на онлайн сертифікацію досвіду для підтвердження категорії інженера за відповідною спеціалізацією;

4) Отримання передплати по договору за процес сертифікації досвіду.

 

2.2. Верифікація оцінок супервайзерів досвіду з заявленої специфікації:

1) Організація менеджером Центру вибору 3-х супервайзерів для встановлення відповідного досвіду Здобувача автоматичним та випадковим методом за допомогою генератора випадкових чисел (випадковим вибором);

2) Направлення супервайзерам е-листів з проханням підтвердити свій статус керівника відповідного Здобувача та оцінки виконання і завдань відповідним Здобувачем;

3) Здійснення телефонного/відео дзвінка, з його звуко/відео записом, супервайзеру для підтвердження заявленого досвіду Здобувача для прийняття одного з рішень:
а) припинити сертифікацію з причин недостовірності інформації з оцінок супервайзера;
б) перейти до верифікації специфікації досвіду.

2.3. Верифікація специфікації досвіду – встановлення  відповідності стандарту специфікації заявленого досвіду:

1) Вибір Здобувачем списку асесорів, які можуть прийняти участь в встановленні відповідності його досвіду заявленій категорії з відповідної спеціалізації;

2) Організація менеджером Центру вибору 2-х асесорів для встановлення відповідного досвіду Здобувача автоматичним та випадковим методом за допомогою генератора випадкових чисел (випадковим вибором);

3) Перевірка 2-а анонімними асесорами відповідності та достатності специфікації виконаних завдань Здобувачем для сертифікації за відповідною категорією з спеціалізації;

4) Отримання менеджером оцінок асесорів достатності специфікації виконаних завдань Здобувачем для сертифікації та прийняття одного з рішень:
а) припинити сертифікацію з причин невідповідності специфікації виконаних завдань вимогам до досвіду для відповідної категорії з спеціалізації;
б) перейти до онлайн іспиту.

2.3. Онлайн іспит. Верифікація самостійності виконання завдань з специфікації заявленого досвіду анонімними Асесорами:

2.3.1. Виконання 2-х екзаменаційних завдань. Оцінювання Асесорами якості презентації виконання 2-х завдань, випадково обраних з списку Здобувача:

1) Організація Менеджером випадкового вибору 2-х виконаних Здобувачем завдань з наданого ним списку для онлайн захисту самостійності їх виконання;

2) Відправлення Менеджером Здобувачу завдання з встановлення часу його виконання завдання з створення осліплених відео та текстово-графічної презентації, за встановленим її стандартом, раніше виконаних 2-х завдань з наданого ним списку;

3) Виконання Здобувачем отриманих завдань у встановлені терміни і відправка його результату до Центру;

4) Перевірка Менеджером осліпленості виконаних завдань та відправка їх відповідним Асесорам для оцінювання їх виконання у визначені терміни;

5) Оцінювання 2-а анонімними Асесорами отриманих виконаних завдань Здобувачем і підготовка йому запитань та / або міні завдань (як частини виконаного завдання) для верифікації самостійності їх виконання.

2.3.2. Відповіді на екзаменаційні запитання.

1) Відправлення асесорами питань та / або міні завдань Менеджеру, а ним Здобувачу з зазначенням дати та часу їх онлайн виконання;

2) Здійснення Здобувачем, анонімним для Асесорів,  відповіді на запитання та / або рішення міні завдань в онлайн режимі під контролем Проктора з відео записом цього процесу;

3) Організація Менеджером відеозапису с екрану процесу виконання міні завдань та відповіді Здобувача та відправка цього відео Асесорам для його оцінювання.

2.3.3. Оцінювання Асесорами виконання екзаменаційних завдань:

1) Оцінювання 2-я анонімними Асесорами, отриманих презентацій виконаних міні завдань і відповідей на їхні запитання і відео запис їх рецензії та обґрунтування результатів оцінювання відповідності професійної компетентності Здобувача з відповідній категорії за спеціалізацією;

2) Надання 2-я анонімними Асесорами висновку щодо самостійності виконання  екзаменаційних завдань та відповідності його професійної компетентності в певній категорії за спеціалізацією для прийняття одного з рішень:

а) у сертифікації відмовити з аргументацією та обґрунтуванням Асесорами чи Проктором причин у формі печатній та/або аудіо чи відео запису;

б) сертифікувати досвід Здобувача з відповідній категорії за спеціалізацією на 5-ть років;

2.3.4. Відправлення та прийняття результатів сертифікації:

1) Відправлення Менеджером Здобувачу результатів оцінювання Асесорами відповідності його професійної компетентності в певній категорії за спеціалізацією з відповідними коментарями та контактими та резюме Асесорів, які брали участь у його сертифікації та які будуть нести професійну відповідальність за якість роботи Здобувача.

2) Прийняття Здобувачем одного з рішень:
a) подати онлайн апеляцію Біржі на рішення Центру про результати сертифікації;
б) подати онлайн заяву Біржі про видачу йому сертифіката інженера відповідної спеціалізації і категорії.

2.4. Апеляція на рішення щодо сертифікації досвіду:

1) Для проведення апеляції Здобувач подає Центру онлай заявку на апеляцію;

2) Апеляція проводиться за додатковою угодою до договору про сертифікацію за 50% його суми згідно цієї схеми сертифікації, але силами Асесорів, обраних Здобувачем з їх реєстру з урахуванням конфлікту інтересів всіх учасників цього процесу.

2.5. Використання результатів сертифікації:

1) Результати позитивної сертифікації розміщуються на сайті Біржі в реєстрі інженерів відповідної категорії з спеціалізації терміном на 5-ть років;

2) Сертифіковані Центром інженери мають можливість:
а) страхувати свою професійну відповідальність у страховиків акредитованих Біржею;
б) отримувати онлайн замовлення від усіх учасників Біржі, при умові дії договору страхування їх професійної відповідальності;
в) стати учасниками Біржі;
г) бути відповідним асесором та/або супервайзером з відповідних спеціалізацій та категорій;

3) Сертифіковані Центром інженери укладають угоду з Біржею на використання його авторських прав на контент, пов’язаний з сертифікацією його досвіду:
a) для розміщення його частини на сайті Біржі в акаунті  інженера в реєстрі фахівців, сертифікованих Біржею;
б) на комерційне використання в процесі навчання і подальшої сертифікації інших.

4) Сертифіковані Центром інженери протягом терміну дії сертифікації зобов’язані надавати щоквартально Біржі онлайн інформацію:
а) про свій досвід – виконані завдання за відповідною категорією з спеціалізації;
б) про укладені договори страхування професійної відповідальності по кожному будівельному об’єкту та настання страхових випадків за цим договором;

3. Правові питання відносин учасників сертифікації досвіду:

1) Здобувач є власником авторських прав на завдання і презентацію (текстову і відео) їх виконання, відповідей на питання і виконання міні завдань;

2) Асесори володіють авторськими правами на питання і міні завдання Здобувачу, на рецензії і обґрунтування результатів їх оцінювання;

3) Здобувач і Асесори мають рівні авторські права на комплект, що складається з:
a) завдань в текстовій формі;
б) презентації (текстової та відео) їх виконання;
в) питань і міні завдань Асесора до виконаного завдання Здобувача;
г) презентації відповідей на питання і виконання міні завдань;

д) презентації (текстової та відео) рецензій та обґрунтування результатів оцінювання виконання завдань Здобувачем.

4) Здобувач і Асесор укладають договір з Центром та / або з Біржею на комерційне використання їхніх авторських прав на контент, пов’язаний з сертифікацією досвіду Здобувач.

5) Здобувач самостійно укладає договір на оцінювання його робіт супервайзераміі та обґрунтовує Центру їх статус і кваліфікацію.

Comments are closed.