Додаток 1 до договору страхування майна

Додаток 1

 до Договору №                     від  Місце для вводу даних 

УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОМЕРЦІЙНЕ МАЙНО)

 

 1. УМОВИ СТРАХУВАННЯ.

1.1. Цей Договір є угодою між Сторонами, відповідно до якої Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку відшкодувати Страхувальнику нанесену матеріальну шкоду відповідно до умов цього Договору та в межах страхової суми, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхову премію у визначеному розмірі та в узгоджені Сторонами цього Договору строки.

1.2. Цей Договір укладено на підставі «Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01.02.2007р. за № 1070178), «Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж страхування майна, передбаченого пунктами 5-9 ст.6 Закону України «Про страхування») зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01.02.2007р. за № 1170176, надалі – «Правила страхування», та «Особливих умов щодо добровільного страхування майна від вогневих та інших ризиків» від 26.02.2007 року зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03.2007р. за № 1070504, надалі – «Особливі умови».

1.3. Сторони домовились, що для укладення (підписання) Договору страхування та в межах виконання цього Договору, документи (в тому числі первинні, документи на виплату страхового відшкодування) укладаються в електронній формі шляхом обміну між Сторонами за допомогою сервісів електронного документообігу відповідно норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
При оформленні Договору страхування (зі всіма невід’ємними частинами) та інших документів у електронній формі Сторони домовились дотримуватись наступних вимог:
Здійснювати обмін електронними документами за допомогою сервісів електронного документообігу, в тому числі, але не виключно, за допомогою сервісу «ВЧАСНО» (https://vchasno.ua/), та відповідно до правил таких сервісів/систем документообігу з застосування кваліфікованих електронних підписів уповноважених осіб та/або простих електронних підписів Сторін.

Договір страхування (зі всіма невід’ємними частинами) та інші документи на виконання умов Договору страхування, оформлені в електронному вигляді, є електронними документами (далі по тексту читати, як електронні документи), інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, та які містять всі реквізити аналогічних паперових документів. При цьому, слова “укласти”, “підписати”, “надати”, “передати”, “вручити”, які зустрічаються в тексті Договору страхування (додатках до нього), при використанні КЕП, простого електронного підпису передбачають, що такий документ буде укладений/ підписаний/ переданий/ наданий/ вручений через Сервіс документообігу.
Відповідно до норм Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронні документи підписуються уповноваженими особами Сторін їх кваліфікованими електронними підписами.
Кожна зі Сторін для забезпечення електронного документообігу використовує власні технічні ресурси.
Строки створення і надсилання електронних документів відповідають строкам, що встановлені цим Договором страхування для створення і надсилання документів у письмовій формі.
Кожна зі Сторін самостійно несе відповідальність за достовірність електронного документа та накладення на нього електронного кваліфікованого підпису.
Якщо Стороною направлено електронний документ, який не підписано у строки, що встановлені Договором, або ж відхилено із зауваженнями, електронний документ вважається таким, що не прийнятий Сторонами.
У випадку виникнення технічних проблем у будь- якої зі Сторін Договору страхування , Сторони вправі у будь-який момент призупинити оформлення електронних документів та повернутись до оформлення первинних документів у паперовій формі.
Сторона, у якої виникли технічні проблеми, повідомляє іншу Сторону у будь-який зручний спосіб. У разі призупинення оформлення електронних документів, Сторони створюють і підписують їх в паперовій формі в порядку, передбаченому Договором.
Після усунення технічних проблем Сторони можуть повернутись до використання електронних документів.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предмет Договору страхування передбачений  п.4 Договору.

2.2. Наданням майна, зазначеного в пункті 4 Договору, на страхування, Страхувальник автоматично підтверджує та погоджує, що в конструкції будівлі, що застраховано та/або в якій знаходиться застраховане майно, відсутні дерев’яні елементи, технічний стан такої будівлі відповідає будівельним нормам, а поточний стан застрахованого приміщення, що застраховано та/або в якому знаходиться застраховане майно, є придатним для проведення відповідного виду діяльності (комерційної, виробничої, складської та інше) та підтримується в належному стані.

2.3. В цілях цього Договору термін “Комунікації” включає інженерні комунікації, які встановлені всередині приміщень, а також зовнішні частини таких систем, які є їх невід’ємною складовою.

 

 1. БАЗИС ОЦІНКИ

3.1. Підставою для визначення страхової суми за кожною одиницею (та/або групою) застрахованого майна, зазначеного в пункті 4 Договору, є Дійсна вартість або Відновлювальна вартість застрахованого майна (зазначається в п. 6.2. Договору) на дату укладення Договору.

3.2. Дійсна вартість визначається:

3.2.1. для Будівель – як вартість нового будівництва або вартість придбання повністю аналогічних будівель і споруд у даній місцевості, враховуючи знос та експлуатаційно-технічний стан будинку або споруди (використовується менша із зазначених вартостей, якщо інше не передбачено Договором страхування);

3.2.2. для Оздоблення – як вартість проведення повністю аналогічних робіт (враховуючи вартість матеріалів) у даній місцевості, за вирахуванням зносу;

3.2.3. для Комунікацій, Устаткування, Вмісту – виходячи з суми, необхідної для придбання повністю аналогічного майна, за вирахуванням зносу;

3.2.4. для Товарних запасів, що виготовляються Страхувальником (як для незавершеного виробництва, так і готової продукції) – як витрати виробництва, необхідні для виготовлення аналогічних предметів, але не більше їх продажної ціни;

3.2.5. для Товарних запасів, якими Страхувальник торгує, а також для сировини, закупленої Страхувальником – їх вартістю за цінами, необхідними для їх повторної закупівлі;

3.2.6. для Скла – як вартість придбання нового аналогічного майна, включаючи доставку та монтаж.

3.3. Відновлювальна вартість визначається:

3.3.1.для Будівель – як вартість нового будівництва у даній місцевості, включаючи винагороду архітектору та інші витрати на проектування та будівництво;

3.3.2. для Оздоблення – як вартість проведення повністю аналогічних робіт (враховуючи вартість матеріалів) у даній місцевості;

3.3.3.для Комунікацій, Устаткування, Вмісту – виходячи з суми, необхідної для придбання нового аналогічного майна (покупна вартість), включаючи доставку, митні платежі тощо;

3.3.4. для Товарних запасів, що виготовляються Страхувальником (як для незавершеного виробництва, так і готової продукції) – як витрати виробництва, необхідні для виготовлення аналогічних предметів, але не більше їх продажної ціни;

3.3.5. для Товарних запасів, якими Страхувальник торгує, а також для сировини, закупленої Страхувальником – їх вартістю за цінами, необхідними для їх повторної закупівлі;

3.3.6. для Скла – як вартість придбання нового аналогічного майна, включаючи доставку та монтаж.

3.4.  Страхова сума за кожною одиницею (та/або групою) застрахованого майна повинна відповідати його  дійсній / відновлювальній  вартості (як зазначено в п.6.2. Договору)

 1. СТРАХОВА СУМА

4.1.Страхова сума за цим Договором вказана в п.6.1. Договору.

4.2. Уразі страхування конструктивних елементів будівель, споруд, окремих приміщень, включаючи оздоблення та / або комунікації, ліміт відповідальності за оздобленням та / або комунікаціями складає 20 % від страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної будівлі, споруди, окремого приміщення, за всіма страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору (у разі якщо у п. 4 Договору не зазначено окремо вартість оздоблення та комунікацій).

4.3. Уразі, якщо страхова сума за Договором включає ПДВ (згідно з п.6 Договору), то страхове відшкодування виплачуватиметься, включаючи ПДВ. У разі, якщо страхова сума за Договором не включає ПДВ (згідно з п.6 Договору), то страхове відшкодування виплачуватиметься, не включаючи ПДВ.

 1. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

5.1. За цим Договором відшкодовуються збитки внаслідок загибелі, пошкодження або втрати зазначеного в пункті 4 Договору майна в результаті настання ризиків, вказаних у п.5 Договору та визначених згідно з Особливими умовами.

5.2. Якщо згідно з п.5 Договору застрахованими є ризики «Крадіжка зі зломом» та/або «Грабіж або розбій» та/або «Протиправні дії третіх осіб», то ці події вважатимуться страховим випадком, якщо вони настали внаслідок протиправних дій третіх осіб, які були кваліфіковані компетентними державними органами як кримінальне або адміністративне правопорушення.

 1. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ

6.1. У всіх випадках виключається збиток (збитки), пошкодження чи витрати будь-якого виду, які прямо або опосередковано були заподіяні або викликані будь-якою подією, перерахованою нижче (незалежно від того, чи була ця подія єдиною причиною або однією з декількох причин, одночасно або послідовно, що сприяла настанню збитку):

6.1.1. війна, вторгнення, ворожі дії іноземного противника, військові дії або військові операції (незалежно від того чи була оголошена війна чи ні), військові ризики, громадянська війна, революція, заколот, страйк / бунт, громадянські заворушення, що приймають масштаби або доходять до масштабів народного повстання, блокади, військовий переворот, захоплення влади, введення воєнного чи стану облоги, саботаж, диверсія, конфіскація, націоналізація, реквізиція, арешт, насильницьке відбирання, знищення або псування майна за розпорядженням уряду або будь-якої державної або місцевої влади, незалежно від того чи є воно законним чи ні.

6.1.2. будь-який страйк, бунт чи громадські заворушення, або будь-якої дії чи діяльності, які вважаються або у результаті які можуть призвести до бунту, страйку чи громадських заворушень (термін «громадські заворушення» включає також трудові заворушення та локаути), мародерство, цивільні та масові заворушення, під якими розуміються організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя, незалежно від того, визнані вони військовими операціями чи ні.

6.1.3. протиправні дії або насильницькі дії будь-якого роду, завдані в результаті будь-якої події, зазначеної у пунктах 6.1.1. та 6.1.2 цих Умов.

6.1.4. терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста).

6.1.5. виключаються збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду, прямо або опосередковано завдані або викликані в результаті або у зв’язку з будь-якими заходами, прийнятими для того, щоб привести під контроль, попередити або припинити події, названі вище в пунктах 6.1.1. – 6.1.4 цих Умов.

6.1.6. якщо Страховик стверджує, що в результаті дії виключень, зазначених в п. 6.1.1.-6.1.5. цих Умов, збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду не покриваються цим Договором, тягар доказу зворотного покладається на Страхувальника.

6.2. У всіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки або витрати, які сталися внаслідок:

6.2.1. впливу ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;

6.2.2. радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забруднення або зараження, застосування вибухових речовин;

6.2.3. навмисних дій або грубої необережності Страхувальника/Вигодонабувача (будь-якого із його працівників, представників  або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно з ними відповідальність за збереження або дотримання відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарювання). В межах та для цілей цього пункту, під грубою необережністю Сторони розуміють – дії, які особа вчинила ненавмисно, хоча передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

6.2.4.здійснення Страхувальником/Вигодонабувачем (будь-яким із його працівників, представників  або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно з ними відповідальність за збереження або дотримання відповідних умов експлуатації Застрахованого майна, а також осіб, які є членами родини Страхувальника – фізичної особи, мешкають з ним разом або ведуть спільне господарювання) умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

6.2.5.  корозії, окислювання, бродіння, гниття, втрати ваги, усихання витоку або інших природних властивостей застрахованих предметів;

6.2.6.  обвалу будівель або їх частин (в т.ч. пошкодження майна, що знаходиться в них), якщо обвал не викликаний страховим випадком, в тому числі внаслідок їхньої старості, зношення, часткового руйнування або пошкодження внаслідок тривалої експлуатації, аварійного стану будівлі;

6.2.7. просідання та іншого руху ґрунту для нових будівель та споруд (новими визнаються будівлі і споруди, які були здані в експлуатацію після будівництва менше ніж за два роки до виявлення збитків внаслідок просідання та іншого руху ґрунту), яке не є раптовим та непередбачуваним, наприклад:
–  нормальне осідання або осадження нових будівель,
–  виникнення тріщин, усадка чи розширення тротуарів, підвалин, стін, підлог чи стель;

6.2.8. осідання, розтріскування, стиску, розширення або здуття покриття доріг та тротуарів, фундаментів, стін, несучих конструкцій або перекриттів будівель та споруд, якщо вони не викликані страховим випадком;

6.2.9.  обвалу будівель, їх частин чи пошкодження майна, що знаходиться в них внаслідок обвалу дерев’яних балок;

6.2.10. збиток, який стався внаслідок перебудови, перепланування приміщень, якщо таке перепланування, перебудова не були зареєстровані у відповідних органах;

6.2.11. пошкодження в результаті впливу тварин (в тому числі гризунів), комах, паразитів, птахів;

6.2.12. пошкодження в результаті впливу цвілі, плісняви, грибка або спор, якщо їх поява не викликана страховим випадком;

6.2.13. осідання та/або зсуву ґрунту, його розтріскування, виникнення тріщин, стискання, спучення, розширення, які викликані прибережною або річковою ерозією, підземними (ґрунтовими) водами;

6.2.14. крадіжки майна під час або безпосередньо після настання страхового випадку (крім страхових випадків «Крадіжка зі зломом», «Грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб»);

6.2.15. таємного (непояснювального) зникнення, недостачі, яка виявлена під час проведення інвентаризації;

6.2.16. звичайної крадіжки (без злому);

6.2.17. шкоди, завданої внаслідок експлуатації майна Страхувальника іншими особами, окрім Застрахованих осіб за цим Договором (за їх наявності) або будь-ким з його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також найближчих родичів Страхувальника, які розташовані (мешкають) спільно зі Страхувальником та/ або ведуть із ним спільне господарство. До найближчих родичів відносяться особи, що знаходиться у шлюбі, діти, батьки (включаючи усиновителів та усиновлених), а також батьки осіб, що знаходяться у шлюбі, онуки, брати та сестри або інші особи, які протягом тривалого часу мешкають зі Страхувальником, та які ведуть з ним спільне господарство;

6.2.18.  Пошкодження водою або іншими рідинами товарних запасів, якщо вони зберігаються в приміщеннях на відстані менше 15 сантиметрів від поверхні підлоги.

6.3. За цим Розділом Договору страховим захистом не покриваються:

6.3.1. будівлі, які  не було введено в експлуатацію;

6.3.2. збитки чи шкода, завдані майну, що перебуває поза межами місця (території) дії Договору, що зазначено в п. 12 Договору;

6.3.3. збитки чи шкода, що виникли до початку періоду страхування, але виявлені після його початку;

6.3.4. будь-які непрямі збитки (в тому числі втрата орендної плати, втрата прибутку, зменшення обороту, штрафні санкції тощо), навіть якщо їх настання викликане страховим випадком;

6.3.5. знищення, пошкодження або втрата майна внаслідок проведення в межах місця (території) дії Договору будівельних або монтажних робіт, реконструкції, пусконалагоджувальних робіт, технічного обслуговування, ремонтних робіт, тестування, зварювальних робіт, робіт, пов’язаних зі зносом (розбирання) тощо. При цьому страховому відшкодуванню не підлягають збитки, спричинені осіданням ґрунту або будь-яким впливом на ґрунт, що викликане проведенням зазначених в цьому пункті видів робіт, незалежно від місця їх проведення (як на місці (території) дії Договору, так і за його межами);

6.3.6. збитки чи шкода, що викликані недоліками, дефектами, помилками або упущеннями в проектуванні, плані, специфікації, матеріалах, виробництві або внаслідок неякісного виконання робіт, помилками будівництва, монтажу;

6.3.7.  будь-який збиток, що викликаний в результаті помилок чи дефектів, що існували на дату початку дії Договору, про які Страхувальник чи його представники знали або повинні були знати, незалежно від того, чи були ці помилки чи дефекти відомі Страховику, чи ні;

6.3.8. будь-які збитки, пов’язані з фізичними тілесними ушкодженнями фізичних осіб будь-якого характеру;

6.3.9.  будь-яка цивільна відповідальність перед третіми особами (в тому числі споживачами, контрагентами, працівниками Страхувальника);

6.3.10.  загибель, пошкодження або втрата майна, не застрахованого за цим Договором;

6.3.11.  дефекти, що мають естетичний характер та не впливають на природні та функціональні властивості застрахованого майна. Однак, дане виключення не розповсюджується на збитки чи шкоду завдану товарним запасам;

6.3.12. збитки чи шкода, які сталися внаслідок випадків, не передбачених в цьому Договорі, як страхові.

 1. ФРАНШИЗА

7.1.  При настанні збитків із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, розмір якої зазначено в п. 7 Договору.

 1. СТРАХОВА ПРЕМІЯ, ПОРЯДОК СПЛАТИ

8.1. Загальна сума страхової премії за цим Договором зазначена в п. 9 Договору.

8.2. Страхова премія підлягає сплаті на поточний рахунок Страховика у порядку, зазначеному у п. 10 Договору.

8.3.  Днем виконання зобов’язань Страхувальника по сплаті страхової премії (або її чергової частини)  вважається день надходження страхової премії (чергової частини платежу) в повному обсязі на поточний рахунок чи касу Страховика.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору зазначено в п.11 Договору.

Датою набуття чинності Договором та початку Страхового покриття за Договором вважається одна з наступних опцій (визначається в пункті 11.2. Договору):

«З дня, наступного за днем оплати страхової премії» – Договір набуває чинності та Страхове покриття починається з 00.00 годин дня, зазначеного в Договорі як дата початку строку дії Договору, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем оплати страхової премії (або її першої частини – у випадку, якщо Договором передбачена сплата страхової премії частинами).

 У випадку несплати Страхувальником страхової премії (або її першої частини) у розмірі, передбаченому Договором, протягом 5 (п’яти) календарних днів починаючи із останнього дня, до якого мала бути сплачена страхова премія (або її перша частина), Договір вважається таким, що не набув чинності.

«З дня початку Строку дії Договору» – Договір набуває чинності та Страхове покриття починається з 00.00 годин дня, зазначеного в Договорі як дата початку строку дії Договору.

У випадку несплати Страхувальником страхової премії (або її першої частини) у розмірі та/або у строк, передбачений Договором, Страхове покриття за Договором припиняється з дати початку Строку дії Договору.

За цим Договором Страхове покриття – це зобов’язання Страховика щодо виплати Страхового відшкодування при настанні страхового випадку у відношенні застрахованого майна, що виникло протягом строку дії Договору.

 1. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.    Територія дії Договору зазначена в розділі 12 Договору.

В будь-якому випадку Страховик не надає Страхове покриття на територіях та в зонах проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районах, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територіях та населених пунктах, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою Сторін, а також у разі:

11.1.1. закінчення терміну дії;

11.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

11.1.3. несплати Страхувальником страхової премії (або її частини) у терміни, що встановлені у Договорі. При цьому Договір вважається достроково припиненим:
а) за опцією щодо початку Страхового покриття «З дня, наступного за днем оплати страхової премії» – через 5 (п’ять) календарних днів починаючи з останнього дня до якого повинна бути сплачена страхова премія (або її перша частина) – у випадку, якщо страхова премія (або її перша частина) не була оплачена в термін, встановлений цим Договором (Договір вважається таким, що не набув чинності),
б) за опцією щодо початку Страхового покриття  «З дня початку Строку дії Договору» – з дати початку Строку дії Договору,
в) за опціями щодо початку Страхового покриття «З дня, наступного за днем оплати страхової премії» та «З дня початку Строку дії Договору» – через 15 (п’ятнадцять) календарних днів починаючи з останнього дня до якого повинна бути сплачена чергова частина страхової премії – у випадку, якщо чергова частина страхової премії не була оплачена в термін та / або в обсязі, що встановлені Договором.

Страховик звільняється від обов’язків щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала заборгованість по сплаті страхової премії (або її частини). При цьому Страхувальник не звільняється від обов’язку по сплаті страхової премії (або її частини) у період з дати виникнення заборгованості до дати дострокового припинення договору. У випадку якщо Страхувальник погашає заборгованість по оплаті страхової премії до дати дострокового припинення дії договору, дія Договору не припиняється та обов’язки Страховика, щодо виплати страхового відшкодування поновлюються з 00.00 годин дня, наступного за днем погашення заборгованості.
У випадку припинення Договору відповідно до п. (в) страхова премія не повертається.
Страховик звільняється від обов’язку направлення Страхувальнику письмового повідомлення про дострокове припинення дії Договору у разі несплати Страхувальником страхового платежу чи його частини у строк, встановлений умовами Договору.

11.1.4. якщо відносно будь-якого предмету Договору страхування відбувається істотна зміна ступеню ризику, про яку Страховик своєчасно не був повідомлений Страхувальником та/або яка не була письмово погоджена зі Страховиком;

11.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

11.1.6. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

11.1.7. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;

11.1.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Дія цього Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору страхування, крім дострокового припинення з причин несплати страхового платежу, будь-яка Сторона зобов’язана письмово, або в  електронній формі шляхом обміну інформацією та підписання документів  в електронних сервісах за допомогою простого електронного підпису,  надати заяву про дострокове припинення дії Договору, шаблон якої розміщено на офіційному веб сайті Страховика за адресою https://ingo.ua/services, не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до бажаної дати припинення дії цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами.

11.3. Уразі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою (заявою) Страхувальника Страховик повертає йому оплачену страхову премію за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. В разі зарахування, за заявою Страхувальника про дострокове припинення дії Договору, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхової премії. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхової премії не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю, без відрахування нормативних витрат на ведення справи.

11.4. Уразі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою (заявою) Страховика Страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія, без відрахування витрат на ведення справи. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору (окрім випадку, передбаченого п. 11.1.3 (в) цих Умов), то Страховик повертає йому оплачену страхову премію за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. В разі зарахування, за заявою Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхової премії. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору страхування претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхової премії не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування.

11.5. Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі:

11.5.1.  якщо його укладено після настання страхового випадку;

11.5.2. якщо предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили;

11.5.3.  інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.6. Зміни в Договір страхування можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовому вигляді. Будь-яка домовленість між Сторонами, що несе за собою нові зобов’язання, повинна бути письмово підтверджена Сторонами у вигляді додатку або додаткової угоди до цього Договору (адендуму). Всі додатки або додаткові угоди до Договору виступають як невід’ємна його частина.

11.7.  Розрахунки Сторін при зменшенні страхової суми за Договором проводяться в порядку, передбаченому Особливими умовами.

 1. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. При настанні страхового випадку або події(й), що має ознаки страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

12.1.1. негайно, як тільки про це стане відомо, але у будь-якому випадку не пізніше ніж 2 (два) календарні дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку), повідомити про це Страховика або його представника за телефонами, що зазначені як Контакти, а також письмово оформити та направити Страховику повідомлення про страховий випадок не пізніше ніж 3 (три) робочі дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку).

Контакти Страховика для повідомлень про страховий випадок:

тел.(цілодобово): +38 044 3540158; 0 800 508 007 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні );
факс: +38 044 490 27 48,
e-mail: claims@ingo.ua
за адресою: Україна, 01054, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 33                                           

12.1.2. вжити всі можливі та розумні заходи з метою запобігання або зменшення збитку та рятування застрахованого майна;

12.1.3. надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд та обстеження пошкодженого майна та місця події, розслідування стосовно причин та обставин настання випадку та розміру збитку, приймати участь у заходах з метою зменшення розміру збитку та рятування застрахованого майна;

12.1.4.  на вимогу Страховика надати йому у письмовому вигляді інформацію та/або документи, необхідні для визначення розміру збитку та причин його настання;

12.1.5. у випадку загибелі, пошкодження або втрати рухомого майна чи товарних запасів – надати Страховику перелік (опис) такого майна. Цей опис повинен надаватись в узгоджені зі Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повідомлення Страховика про настання страхового випадку. Описи складаються з зазначенням вартості пошкоджених об’єктів на момент настання страхового випадку. Витрати по складанню описів несе Страхувальник;

12.1.6. зберегти пошкоджене майно у тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку до огляду його Страховиком або його представниками. Страхувальник має право змінювати картину збитку тільки тоді, коли це зумовлено вимогами безпеки, зменшенням розміру шкоди, виключно за згодою Страховика або по закінченню 14 (чотирнадцяти) календарних днів після повідомлення Страховика про настання страхового випадку;

12.1.7. при настанні страхового випадку за ризиками «Крадіжка зі зломом», «Грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб», Страхувальник зобов’язаний:
– негайно повідомити про те, що трапилось, в правоохоронні органи (органи внутрішніх справ);
– передати в правоохоронні органи список втраченого, знищеного та пошкодженого майна.

12.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-який з вищезазначених обов’язків, Страховик має право відмовити у виплаті Страхового відшкодування або зменшити його розмір.

12.3. Страховик та його представники мають право брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна, вживаючи та вказуючи необхідні для цього заходи. Однак такі дії Страховика або його представників не можуть розглядатись як визнання його зобов’язання виплачувати страхове відшкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується настільки, наскільки це призвело до збільшення збитку.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Страхове відшкодування виплачується:

13.1.1. при повній загибелі або втраті застрахованого майна – у розмірі його дійсної/відновлювальної вартості (зазначається в п. 6.2. Договору), за вирахуванням вартості залишків майна та в межах страхової суми;

13.1.2. при частковій загибелі (пошкодженні) застрахованого майна – у розмірі витрат на відновлення майна.

13.2. Витрати на відновлення майна включають в себе:
– витрати на матеріали та запасні частини для ремонту з урахуванням зносу – для дійсного базису та без вирахування зносу – для відновлювального базису;
– витрати на оплату робіт по ремонту;
– витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна в той стан, у якому вони знаходились безпосередньо перед настанням страхового випадку. Зазначені у цьому підпункті витрати покриваються у межах 20% від суми загальних витрат на відновлення майна.

При розрахунку витрат на відновлення майна Сторони користуються звичайними цінами на матеріали та запасні частини, відновлювальні та ремонтні роботи, доставку матеріалів тощо, встановленими у відповідності до норм чинного законодавства України.

13.3.  Витрати на відновлення майна не передбачають:
– додаткові витрати, пов’язані зі змінами або поліпшенням застрахованого майна;
– витрати, зумовлені тимчасовим або допоміжним ремонтом, тобто ремонтом, який не передбачає відновлення працездатності та справності Застрахованого майна, в тому числі заміну та відновлення будь яких його частин;
– витрати на профілактичний ремонт та обслуговування, так само як і інші витрати, які були б необхідні незалежно від факту настання страхового випадку;
– інші, здійснені понад необхідні, витрати.

13.4.  Із суми розрахованого розміру збитку, що підлягає відшкодуванню, вираховується франшиза, розмір якої зазначено в п. 7 Договору, за кожним та будь-яким страховим випадком.

13.5. Якщо сума збитків вираховується в іноземній валюті, то виплата страхового відшкодування у валюті Договору страхування здійснюється з урахуванням офіційного курсу валюти, що був встановлений Нацбанком України станом на дату настання страхового випадку.

13.6. У випадку, якщо в пункті 6.2. Договору підставою для визначення страхової суми є дійсна вартість Застрахованого майна:

13.6.1.Повна загибель має місце, якщо витрати на відновлення застрахованого майна (з урахуванням його зносу) включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість дорівнюють або перевищують дійсну вартість застрахованого майна на момент настання страхового випадку.

13.6.2. Застраховане майно вважається пошкодженим або частково зруйнованим, якщо витрати на відновлення застрахованого майна (з урахуванням його зносу) включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість не перевищують дійсну вартість застрахованого майна на момент настання страхового випадку.

13.7. У випадку, якщо в пункті 6.2. Договору підставою для визначення страхової суми є відновлювальна вартість Застрахованого майна:

13.7.1. Повна загибель має місце, якщо витрати на відновлення застрахованого майна (без урахування його зносу) включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість дорівнює або перевищують відновлювальну вартість застрахованого майна на момент настання страхового випадку.

13.7.2. Застраховане майно вважається пошкодженим або частково зруйнованим, якщо витрати по відновленню застрахованого майна (без урахування його зносу) включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість не перевищують відновлювальну вартість застрахованого майна на момент настання страхового випадку.

13.8. Страхувальник не має права відмовитись від застрахованого майна, що залишилося після страхового випадку, навіть пошкодженого. Залишкова (ліквідаційна) вартість такого майна підлягає вирахуванню з суми страхового відшкодування.

13.9.  Після сплати страхового відшкодування, Страховику (за його згодою) у межах виплаченої ним суми страхового відшкодування, переходять права вимоги до третіх осіб, що несуть відповідальність за заподіяні збитки (право регресу).

13.10.  Якщо втрачене внаслідок страхового випадку майно:
– повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані до виплати Страховиком страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується.
– повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо повернення такого майна відбулося більше, ніж через рік після страхового випадку, Страхувальник має право утримати суму отриманого страхового відшкодування, і в цьому випадку майно переходить у власність Страховика. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику це майно, а також усі документи, які підтверджують його перехід у власність Страховика;
– повернуто Страхувальнику в ушкодженому стані – Страховик виплачує страхове відшкодування у відповідності до положень цього розділу.

13.11.  Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами цього Договору, та сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика про отримання таких сум. Якщо відшкодування від третіх осіб було отримано пізніше, ніж відшкодування від Страховика, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб надлишкові кошти.

13.12.  Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент виплати страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання страхового відшкодування.

13.13. Після виплати Страхового відшкодування страхова сума зменшується на величину виплаченого страхового відшкодування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня настання страхового випадку.

 1. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПО СПРАВІ

14.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника, у якій зазначено дату та місце страхового випадку, причини його настання, детальний опис обставин настання страхового випадку, розмір збитку, та страхового акту.

14.2. При настанні події, що має ознаки Страхового випадку, Страхувальником повинні бути надані Страховику документи, включаючи, але не обмежуючись наступним переліком:

14.2.1. заява Страхувальника про настання випадку, який має ознаки страхового;

14.2.2. копія Договору страхування – екземпляру Страхувальника або його дублікату, якщо оригінал Договору було втрачено;

14.2.3. копія паспорту Страхувальника (Вигодонабувача) – фізичної особи та копія довідки про присвоєння РНОКПП Страхувальнику (Вигодонабувачу) – фізичній особі; свідоцтво про реєстрацію платника податку, а також документ, що підтверджує повноваження представника Страхувальника (Вигодонабувача) – юридичної особи діяти від імені цих осіб, при цьому особа, яка представляє особу Страхувальника – нерезидента України, пред’являє документи, легалізовані в установленому порядку;

14.2.4. документи, що підтверджують майновий інтерес отримувача страхового відшкодування (Страхувальника, Вигодонабувача) щодо Застрахованого майна;

14.2.5. Документи, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку та визначають осіб, винних в заподіянні збитку, якщо такі особи є. Залежно від характеру події і її обставин такими документами можуть бути:

14.2.5.1. При настанні страхового випадку за ризиком «Пожежа»:
– Акт про пожежу;
– Технічний висновок спеціалістів по дослідженню причин пожежі (за наявності);

– при відсутності належних доказів/висновків/заключень щодо обставин та причин пожежі Страхувальник або Страховик має право звернутися до компетентних органів НІСЕ (незалежний інститут судових експертиз) про надання незалежної експертизи;

14.2.5.2. При настанні страхового випадку за ризиком «Пошкодження димом»:
– Акт про пожежу – у випадку, якщо мала місце пожежа.

14.2.5.3. При настанні страхового випадку за ризиком «Вибух газу, що використовується для побутових потреб»:
– Акт або довідку служби, яка здійснює нагляд за експлуатацією газової мережі, про причини події із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, винних осіб тощо.

14.2.5.4. При настанні страхового випадку за ризиком «Вибух парових котлів, резервуарів або інших ємностей, в роботі яких використовується тиск»:
– Акт або довідку служб, що здійснюють нагляд за умовами використання силових агрегатів, про причини та розмір шкоди із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, винних осіб тощо.

14.2.5.5. При настанні страхового випадку за ризиком «Вибух»:
– Технічний висновок спеціалістів уповноважених державних органів про причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди (за вимогою Страховика).

14.2.5.6. При настанні страхового випадку за ризиками «Удар блискавки», «Землетрус», «Буря та ураган», «Повінь та затоплення», «Град, злива та снігопад», «Зсув», «Тиск снігу»:
– Довідку з метеорологічних служб з описом природних явищ (їх характеру) на дату настання страхового випадку, причиною яких було знищення та/або пошкодження застрахованого майна;
– Акт про працездатність систем блискавкозахисту (лише за ризиком «Удар блискавки»);

14.2.5.7. При настанні страхового випадку за ризиком «Падіння пілотованих літаючих об’єктів»:
– Довідку від уповноваженого державного органу, яка підтверджує факт аварії.

14.2.5.8. При настанні страхового випадку за ризиком «Пошкодження технічною водою»:
– Акт спеціалізованих служб, що відповідають за обслуговування та/або здійснюють нагляд за використанням водопровідних та аналогічних систем, про причини виходу з ладу таких систем та із зазначенням винної особи.

14.2.5.9.  При настанні страхового випадку за ризиками «Крадіжка зі зломом», «Грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб»:
– копія заяви Страхувальника до органів поліції;
– документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви, на підставі якої інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
– копію постанови про закриття кримінального провадження (в разі її винесення);
– довідка про стан досудового розслідування на поточну дату за додатковою вимогою Страховика;
– копію договору з охоронним підприємством на здійснення охорони застрахованих приміщень та майна (якщо такий існує);
– уразі охорони застрахованого майна силами працівників охоронного підприємства – пояснювальну записку про дії охорони під час здійснення крадіжки, розбійного нападу, грабежу, протиправних дій третіх осіб;
– пояснювальна записка співробітників служби охорони Страхувальника, якщо охорона застрахованого майна здійснюється співробітниками Страхувальника.

14.2.6.  Документи, які підтверджують розмір завданих збитків (включаючи, але не обмежуючись: кошторис ремонтно-відновлювальних робіт, складений спеціалістами, що здійснюють такі роботи; квитанції, платіжні доручення та інші розрахункові документи, що підтверджують вартість відновлювальних робіт та матеріалів; фінансові документи, що підтверджують вартість пошкодженого, знищеного або втраченого майна; у випадку загибелі, пошкодження або втрати товарних запасів – виписка з інвентарних книг або книг складського обліку).

14.3.  У випадку настання події, яка може кваліфікуватися, як страхова, коли орієнтовний розмір збитку становить менше 50 000,00 грн. (якщо розмір збитків вираховується в іноземній валюті – еквівалент даної суми в гривнях з урахуванням офіційного курсу валюти, що був встановлений Нацбанком України станом на дату настання страхового випадку) для отримання страхового відшкодування Страхувальником може бути наданий скорочений перелік документів, а саме:

14.3.1. заява Страхувальника про настання випадку, який має ознаки страхового;

14.3.2. документи, що засвідчують отримувача страхового відшкодування (відповідно до п.14.2.3. Умов);

14.3.3. документи, що підтверджують майновий інтерес отримувача страхового відшкодування (Страхувальника, Вигодонабувача) щодо Застрахованого майна;

14.3.4.  документ, який підтверджує факт настання і причини страхового випадку та визначає осіб, винних в заподіянні збитку, якщо такі є (відповідно до п.14.2.5. Умов).

14.3.4.1.  За згодою Страховика, у випадку настання події, яка може кваліфікуватися як страхова, коли орієнтовний розмір збитку становитиме менше 50 000,00 грн, за умови відсутності осіб, винних в заподіянні збитку, акт огляду пошкодженого майна, складений Страховиком та Страхувальником, є документом, що підтверджує факт настання події та причини збитку, якщо представники Сторін, що підписали Акт, погодили у ньому спільний висновок стосовно цієї причини.

14.3.5.  Документи, що підтверджують розмір завданих збитків (відповідно до п.14.2.6. Умов).

14.4.  Якщо фактичний розмір збитку перевищить 50 000,01 грн, а Страхувальником були надані лише документи зазначені в пп.14.3.1.-14.3.5. Умов, то:
– Страхувальник має право надати Страховику всі інші документи на виплату страхового відшкодування, передбачені п.14.2. Умов  з врахуванням умов п.14.12. Умов щодо строків подачі документів, та отримати  страхове відшкодування у повному розмірі;
або
– Страхувальнику сплачується страхове відшкодування в розмірі завданих збитків, але не більше 50 000,00 грн. за вирахуванням франшизи, передбаченої Договором та з врахуванням положень розділу 13 Умов щодо порядку визначення розміру страхового відшкодування .

14.5. У випадках, визначених чинним законодавством України, при проведенні фінансових операцій, щодо яких необхідне проведення ідентифікації та верифікації Страхувальника / Вигодонабувача або потерпілої Третьої особи (за наявності), Страхувальник / Вигодонабувач або потерпіла Третя особа (за наявності) зобов’язані надати Страховику копії документів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

14.6. Страховик залишає за собою право додатково вимагати у Страхувальника (Вигодонабувача) інші документи про причини, обставини Страхового випадку та/або розмір збитків, якщо з урахуванням конкретних обставин відсутність таких документів унеможливлює встановлення факту або причин настання Страхового випадку та/або визначення розміру збитків.

14.7.  Вищезазначені документи надаються Страхувальником особисто або електронною поштою у формі оригінальних документів або простих належним чином засвідчених копій при умові надання Страховику можливості звірення цих копій з оригіналами документів, або електронною поштою  у формі сканованих копій.

14.8.  Строк прийняття рішення відносно виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування складає:

14.8.1. у випадках порушення строків, передбачених пунктом 14.12. цього розділу – 10 днів з моменту закінчення строку, передбаченого в пункті 14.12. цього розділу;

14.8.2.  у всіх інших випадках – 30 (тридцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхідних документів, зазначених в цьому розділі.

14.8.3. Страховик має право відкласти рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку:
– якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхового відшкодування – до отримання необхідних доказів, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів;
– якщо органами внутрішніх справ розпочато досудове розслідування відносно Страхувальника та / або Застрахованих осіб (або будь-якого із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) відносно обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку – до закриття кримінального провадження.

В інших випадках досудового розслідування обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку – до закриття кримінального провадження, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів;
– якщо для з’ясовування обставин, які спричинили настання події, що має ознаки страхового випадку та/або визначення розміру шкоди призначена експертиза – до отримання результатів такої експертизи.
– неможливості безпечного доступу на об’єкт для Страховика, його представників, експертів і т.д.

14.8.4.  Рішення щодо виплати страхового відшкодування оформлюється страховим актом, який складається за формою Страховика .

14.9.  Рішення про відмову у страховій виплаті або про відстрочку прийняття рішення  по справі приймаються Страховиком у письмовій формі з обґрунтуванням такого рішення та надається Страхувальнику в строк, що не перевершує 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання Страховиком усіх необхідних, належним чином оформлених документів.

14.10.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком за умови наявності об’єктивної можливості зі сторони банківської системи України здійснити відповідні банківські транзакції щодо виплати страхового відшкодування, з дня оформлення Страховиком Страхового акту протягом:

Сума страхового відшкодування (гривень) Максимальний строк виплати (робочі дні)
до 100.000 10 (десять)
від 100.000 до 300.000 15 (п’ятнадцять)
від 300.000 до 500.000 30 (тридцять)
від 500.000 до 1.000.000 45 (сорок п’ять)
від 1.000.000 та більше 60 (шістдесят)

14.10.1. Уразі, якщо Вигодонабувачем за Договором страхування є нерезидент, виплата страхового відшкодування здійснюється за умови відсутності обмежень Національного банку України щодо здійснення фінансових операцій з нерезидентами та з урахуванням умов п.14.10. Умов.

14.11. Днем виплати страхового відшкодування вважається день перерахування грошових коштів на поточний рахунок Страхувальника (Вигодонабувача) або день письмового повідомлення Страховиком Страхувальника про можливість здійснення виплати із каси Страховика..

14.12. Документи передбачені даним розділом повинні бути надані Страхувальником Страховику за першої можливості, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку. Строк передбачений даним пунктом може бути додатково подовжений за умови письмового погодження між Страхувальником та Страховиком, але таке погодження повинно відбутись не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення вказаного строку.

14.13. Якщо умовами Договору передбачена сплата страхової премії (платежу) частинами, то:
–  уразі, коли сума страхового відшкодування перевищує суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу) – Страховик при виплаті страхового відшкодування має право утримати суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу) із суми страхового відшкодування, що оформлюється відповідним Актом взаємозаліку та підписується Сторонами;
–  уразі, коли сума несплаченої частини страхової премії (платежу) перевищує суму страхового відшкодування, виплата Страхового відшкодування здійснюється тільки після сплати Страхувальником страхової премії в повному обсязі, якщо інше не погоджено Сторонами.

 1. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

15.1. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку) без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

15.2.  отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від третіх осіб, винних у їх заподіянні;

15.3.   допущення або здійснення дій Страхувальником (або будь-яким із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) навмисне або з грубої необережності ї, що призвели до виникнення збитку або  введення Страховика або його представників в оману при визначенні причин, обставин або розміру збитку;

15.4.     подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування;

15.5.     притягнення  Страхувальника, посадових осіб Страхувальника або особи, яка діяла від імені Страхувальника  до кримінальної відповідальності за навмисне заподіяння шкоди застрахованому майну, підробку документів чи шахрайство  з метою незаконного отримання страхового відшкодування;

15.6.     якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник має заборгованість перед Страховиком щодо оплати страхової премії (або її частини);

15.7.     невиконання Страхувальником (Вигодонабувачем) будь-якого із обов’язків, накладених на нього цим Договором;

15.8.     перешкоджання Страхувальником своїми діями або бездіяльністю Страховику в реалізації права регресу до осіб, що винні в заподіяному збитку.

15.9.     порушення Страхувальником строку подачі документів, що передбачений пунктом 14.12. цих Умов;

15.10.   невиконання Страхувальником умов Застережень, що є Додатком 2 до Договору;

15.11.   інші випадки, передбачені законодавством.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

16.1.     Страхувальник зобов’язаний:

16.1.1. сплачувати страхову премію (платежі) в терміни, передбачені Договором;

16.1.2. при укладанні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

16.1.3. під час дії цього Договору повідомляти Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування предметом Договору страхування;

16.1.4. при укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету цього Договору;

16.1.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

16.1.6. при настанні cтрахового випадку діяти відповідно до умов розділу 12 цих Умов;

16.1.7. для отримання страхового відшкодування надати Страховику письмову заяву на виплату страхового відшкодування та необхідні документи для з’ясування розміру шкоди, причин та характеру страхового випадку,що зазначені в розділі 14 цих Умов;

16.1.8. вести облік товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо вони є предметом Договору;

16.1.9.     Дотримуватися вимог безпеки, що встановлені чинним законодавством України, щодо  застрахованого майна, у тому числі, але не виключно: правил та норм пожежної безпеки, охорони майна, проведення робіт, тощо;

16.1.10.  Дотримуватися встановлених діючим законодавством, виробником або уповноваженими органами вимог щодо експлуатації та технічного обслуговування застрахованого майна.

16.2.   Страхувальник має право:

16.2.1. отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку;

16.2.2. достроково припинити дію Договору у відповідності до умов розділу 11 цих Умов;

16.2.3. призначити Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування шляхом укладання відповідної Додаткової угоди до Договору страхування.

16.3.   Страховик зобов’язаний:

16.3.1. ознайомити Страхувальника з Правилами страхування та Особливими умовами;

16.3.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку (події(й), які мають ознаки страхового випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

16.3.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цими Умовами строк;

16.3.4. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості майна внести відповідні зміни до Договору страхування;

16.3.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

16.4.  Страховик має право:

16.4.1. перевіряти інформацію, що надана Страхувальником, а також вносити зміни до умов даного договору умови цього Договору за згодою Сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або обсягу страхової відповідальності Страховика тощо;

16.4.2. відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо Страхувальник не виконає будь-яких із перелічених у цьому Договорі (Умовах) своїх обов’язків;

16.4.3. приймати участь в огляді предмету Договору страхування;

16.4.4. достроково припинити дію Договору страхування у відповідності до умов розділу 11 цих Умов;

16.4.5. вимагати повернення страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником компенсації від третіх осіб.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

17.1.  За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

17.2.  За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за Договором винна сторона виплачує іншій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої  до сплати суми за кожний день прострочення, але не більше 10% простроченої суми.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

18.1.  Страховик не відшкодовує будь-які збитки та не здійснює будь-які виплати згідно з умовами Договору, якщо такі відшкодування або виплати у будь-якій мірі порушують або суперечать будь-яким нормам, заборонам або вимогам Організації Об’єднаних Націй, нормам або законодавству Європейського Союзу, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або Сполучених Штатів Америки щодо застосування торгових або економічних санкцій та / або будь-яких інших національних економічних або торгових законів або нормативних актів.

18.2.  В усіх  питаннях, не обумовлених в Договорі, Сторони керуються положеннями Правил страхування, Особливих умов та чинного законодавства України. У випадку виникнення протиріч між положеннями відповідних Правил страхування, Особливих умов та положеннями Договору страхування пріоритет має Договір.

18.3.  Страхувальник, підписуючи цей Договір, підтверджує, що вся інформація, надана ним під час укладання Договору, є повною і достовірною, що з Правилами, Умовами та Застереженнями ознайомлений та згоден.

18.4.  На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

18.5.  Зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування Страхувальників Страховика та/або на офіційному сайті Страховика в мережі «Internet» на WEB-сторінці за адресою www.ingo.ua, а також повною та достатньою для правильного  розуміння суті фінансових послуг що надаються Страховиком.

18.6.  На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України

Для подання письмових звернень: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Тел: 0 800 505 240, e-mail: nbu@bank.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

тел. (044) 279 12 70,  (044) 278 84 60,

www.consumer.gov.ua

18.7.  На виконання ст.ст. 6, 10,11, 14 та 20 Закону України «Про захист персональних даних»  Страхувальник надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на передачу, зберігання та обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формі, з метою реалізації ци-вільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для проведення звітування до податкових та інших установах в порядку, передбаченому законодавством України.

18.8.  Страхувальник ознайомлений з правами, визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

18.9.  Страхувальник (в тому числі за наявністю Вигодонабувач, Застрахована особа, особа, яка діє від імені та за дорученням Страхувальника) засвідчує, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про збір персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих ним, права суб’єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані, з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

18.10.  Страхувальник надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації отриманої від Страхувальника, в тому числі телефонних розмов, щодо Повідомлень про подію, що має ознаки страхового випадку, іншої інформації для виконання зобов’язань за Договором.

18.11.  Страхувальник надає згоду Страховику на використання отриманої інформації, зазначеної, в тому числі записів телефонних розмов, іншої інформації та документів, отриманих від Страхувальника при врегулюванні страхових випадків на умовах цього Договору у взаємо-відносинах із фізичними та юридичними особами, державними органами, в тому числі при вирішенні спорів (претензій, позовів, заяв), пов’язаних із виконанням Страхувальником, Страховиком  зобов’язань за цим Договором.  

18.12.  Страховик гарантує належне забезпечення зберігання та обробку, використання отриманих даних, інформації та документів, отриманих від Страхувальника, в тому числі записів телефонних розмов, з метою та в межах зобов’язань, передбачених цим Договором та діючим законодавством України з дотриманням обмежень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про інформацію» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини в сфері інформації.

18.13. Сторони погодились, що Договір відповідає вимогам та нормам ст.11 і 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

18.14.  Сторони погодились, що зазначена інформація та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих визначень.

18.15.   Відповідно до частини третьої статті 207 ЦК України Сторони домовились, що використання факсимільного відтворення  підпису уповноваженої особи та печатки Страховика за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, або іншого аналога власноручного підпису та печатки, визнається Страхувальником як оригінальний підпис уповноваженої особи, скріплений печаткою Страховика. Відповідні зразки підпису та печатки наведені у розділі Договору, які містять реквізити Сторін.

18.16. Договір не укладається під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства та укладення цього Договору не нав’язане Страхувальнику іншою особою;

18.17. Усі документи, передбачені розділом 14 цих Умов, надаються  українською, російською або англійською мовами. У разі якщо Страхувальник отримує оригінали вказаних документи, від третіх осіб, мовою іншою ніж передбачена даним пунктом, то на вимогу Страховика він зобов’язується надати Страховику, разом з оригіналом документу, нотаріально завірений переклад на українську мову.

18.18. Цей Договір складений українською мовою удвох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

18.19. Невід’ємною частиною цього Договору є заява (опитувальний лист) Страхувальника

18.20. Підписуючи цей Договір Страхувальник та Страховик дійшли згоди, що у разі розбіжностей між положенням Застережень, що є Додатком 2 до Договору та положеннями цих Умов, що є Додатком 1 до Договору, превалюють положення Додатку 2.

18.21. Сторони дійшли згоди використовувати корпоративну електрону пошту (домен ingo.ua) для надсилання/отримання будь-яких електронних повідомлень в межах дії Договору та при врегулюванні страхової події з використанням КЕП, та/або з використанням простого електронного підпису; копій документів (за поданням оригіналів у терміни, визначені Договором для подання повного комплекту документів за випадком, відповідно до умов п.14.12. Умов). 

Усі повідомлення вважаються поданими належним чином, якщо вони відправлені одним із способів:

 • на електронну адресу, зазначену Страхувальником при укладенні Договору;
 • смс повідомленням за номером телефону,  зазначеним  при укладенні Договору;
 • рекомендованим листом, за адресами, зазначеними при укладенні Договору;
 • факсимільним зв’язком з підтвердженням про отримання;
 • кур’єром за адресами, зазначеними при укладенні Договору, з оплатою послуг доставки стороною – відправником повідомлення;
 • службами відправки електронних повідомлень за електронною адресою/посиланням, зазначеною відповідно до умов даного Договору, заяви на страхування;
 • аудіозвернень до Контакт-Центру Страховика та звернень представників Контакт-Центру до Страхувальника;
 • шляхом доступу до сервісів обміну та підписання електронних первинних документів,  з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та/або з використанням простого електронного підпису;
 • копій документів за допомогою месенджерів в порядку та випадках погоджених Сторонам з наданням оригіналів документів до закінчення терміну дії  Договору.

 

19. ПІДПИСИ СТОРІН
Страхувальник

Страхувальник

 

_____________________/ Представник страхувальника

м.п.                                             ПІБ

Страховик

АТ «СК «ІНГО»

 

_____________________/ Представник страховика

м.п.                                         ПІБ

 

Comments are closed.