Договір підряду на проектно-вишукувальні роботи

ПРОЕКТ

Договір підряду 

на проектно-вишукувальні роботи 

Паспорт підряду

Базові умови договору

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Проектант здійснює проведення пошукових та проектних робіт на підставі вихідних даних наданих Замовником.

 Проектант забезпечує, а Замовник оплачує:

а) пошук даних інженерних вишукувань згідно технічного завдання на інженерні вишукування Додаток №1;

б) розробку та експертизу проектної документації (ПД) відповідно до вихідних даних на проектування (містобудівних умов та обмежень (МУ), технічних умов (ТУ) забезпечення об’єкта інженерними мережами та/або вихідних даних експлуатації об’єкта), Додаток №2 та завдання на проектування Додаток №3;

в) згідно Кошторису на виконання проектно-вишукувальних робіт (за формою №2-П, наведеною в ДСТУ Б Д.1.1-7:2013), Додаток №4;

г) згідно Календарного графіку виконання робіт (КГВР), Додаток №5, та Плану фінансування проектування (ПФП) Додаток №6.

1.2. Об’єкт майбутнього будівництва та його данні зазначаються у відповідному паспорті підряду.

1.3. Склад та обсяги робіт, що виконує Проектант за Договором, визначені в:

1) технічному завданні на інженерні вишукування Додаток №1, які повинні здійснюватися згідно ДБН А.2.1-1 та п. 1.14 БНіП;

2) завданні на проектування будівництва Додаток №3 та у вимогах до складу і змісту проектної документації згідно ДБН А.2.2-3-2014. Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги Замовника до планувального, архітектурних, інженерних и технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури, его основних параметрів, вартості та організації его будівництва, який складається відповідно до містобудівних умів и обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.  У завданні на проектування можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

1.4. Проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, дизайнерські, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва. (ДБН А.2.2-3-2014).

До проектної документації належать: Проектно-технологічна документація (ПТД), Проект організації будівництва (ПОБ), Проект виконання робіт (ПВР), Проект підготовчих робіт (ПрПР), згідно визначень у ДБН А.3.1.-5-2009 Організація будівельного виробництва;

 

1.5. Проектно-технологічна документація (ПТД) – документація, яка містить рішення з організації і технології будівництва об’єкта. ПТД об’єкта будівництва складається з ПОБ, що містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому, та окремих його черг, пускових комплексів та ПВР, що деталізують організаційно-технологічні заходи і способи виконання робіт (ДБН А.3.1-5).

 

1.6. Проект організації будівництва (ПОБ) – вид проектно-технологічної документації у складі проекту, яка містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об’єкта будівництва, підготовчих робіт.

 

1.7. Проект підготовчих робіт (ПрПР) – розділ проектної документації об’єкта будівництва, який містить заходи з підготовки будівельного майданчика до виконання будівельних робіт.

 

1.9.  Проект виконання робіт (ПВР) – вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт.

 

1.9. ПОБ та сукупність розроблених на його підставі ПВР складають комплект ПТД. Для капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення існуючого об’єкта ПОБ розробляється із залученням Замовника.

 

1.10. До проектної документації та її кошторису входять послуги Замовника, необхідні для виконання Договору підряду, (побутові, транспортні та інші), складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-, газопостачання за тарифами або розцінками, що котируються на Біржі на день початку аукціону щодо цього Договору.

Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.

Проектна документація розробляється та супроводжується при її експертизі тільки проектантами, акредитованими Біржою.

 

1.11. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів. Проектна документація розробляється та супроводжується при її екпертизи тільки проектувальниками, акредитованими Біржою.

 

1.12. Забезпечення погодження ПД з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Проектантом за рахунок Замовника.

 

1.13. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі інженерних вишукувань та проектування у разі внесення змін до технічних завдань на вишукування або завдань на проектування (далі Завдань). Замовник може вносити зміни до Завдань за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до Завдань, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою Проектанта та Біржі. За відсутності такої згоди Проектант має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

 

 2. Строки виконання робіт

2.1. Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання вишукувальних та проектних робіт (Додаток №5), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів та етапів робіт, передбачених Договором.

 

2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

 

2.3. Строк виконання робіт не включає термін отримання від Замовника вихідних даних, необхідних для виконання робіт, термін погодження Замовником проміжних проектних рішень, необхідних для подальшого виконання робіт, термін погодження проектної документації у Замовника та термін здійснення експертизи згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 та ДСТУ-Н БА.2.2-10.

 

2.4. Строки робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:

а) виникнення обставин непереборної сили;

б) невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання ресурсів передбачених у Договорі);

в) внесення змін до Завдань (на вишукування та/або проектування);

г) дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Проектанта обставинами;

д) виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт

2.5. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір за погодженням Сторін та Біржі.

 

3. Договірна ціна та порядок визначення вартості робіт

3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі ДБН Д.1.1-7-2000 є твердою  зазначається у відповідному паспорті підряду та у  Кошторисі на виконання проектних робіт (за формою №2-П, наведеною в ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) (Додаток №4).

Договірна ціна робіт включає плату за виконані Проектантом, як генеральним проектантом, роботи за даним Договором та відшкодування всіх його витрат на залучення субпроектантів проектування та інженерних вишукувань для виконання роботи за цим Договором та відповідних експертних організацій, акредитованих Біржою.

 

3.2. Уточнення твердої договірної ціни здійснюється у випадках:

а) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору);

б) внесення змін до завдання на інженерні вишукування та/або проектування;

в) потреби в усуненні недоліків робіт, що виникнули внаслідок невідповідності встановленим вимогам вихідних даних, забезпечення якою покладено на Замовника;

г) уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Проектанта;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

е) істотного зростання (більш за 5% від котирування Біржі), після укладення Договору, цін на ресурси, які забезпечує Проектант, а також послуг, що надаються йому третіми особами;

ж) в інших випадках, передбачених Правилами Біржі.

 

3.3. Уточнення твердої договірної ціни може здійснюватися:

а) у разі необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих в завданні на інженерні вишукування та/або проектування, Проектант зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити Замовника е-повідомленням про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє е-повідомленням про нього Проектанта.

Проектант зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє е-повідомлення. Завдані Проектанту збитки, пов’язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

Якщо Проектант не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника.

б) у разі зростання цін на ресурси передбачається можливість підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання (більш за 5% від котирувань Біржі) після укладення Договору цін на ресурси, забезпечення якими здійснює Проектант, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, Проектант може вимагати перегляду твердої договірної ціни. Для цього Проектант зобов’язаний протягом 5 робочих днів повідомити е-повідомленням Замовника про зростання цін та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє е-повідомленням про нього Проектанта.

Проектант може вимагати розірвання Договору в разі відмови Замовника від підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок істотного (більше 5%) зростання цін на ресурси та послуги, що підтверджується котирувальною комісією Біржі.

 

3.4. Проектант не може вимагати уточнення твердої договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини Проектанта. У таких випадках ціни на ресурси, визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов’язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються Проектантом.

 

3.5.Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення Проектантом твердої договірної ціни, не передбаченої Договором, всі пов’язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Проектант.

 

3.6. Замовник приймає рішення щодо уточнення твердої договірної ціни і повідомляє е-повідомлення про нього Проектанта протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання відповідного е-повідомлення від Проектанта.

 

3.7.  Роботи, не передбачені цим Договором та додатками до нього, необхідність виконання яких виникла в ході його виконання та вартість яких не перевищує 10 % від суми Договору, виконуються Проектантом виключно за письмовою згодою Замовника, про що Сторонами укладається та реєструється на Біржі додаткова угода та кошторис до Договору згідно розцінок (або відповідних котирувань Біржі та зі знижкою, за якою Проектант отримав цей Договір на торгах Біржі).

Якщо вартість додаткових робіт перевищує 10% (десять відсотків) ціни Договору, то Замовник та Проектант вносять відповідні зміни у завдання на вишукування та проектування та Замовник виставляє цей оновлений Договір на торги Біржі.

 

4. Забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором

4.1. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором забезпечується його:
1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданою Біржі на термін дії Договору у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати за публічним договором з Біржею:
а) послуг Біржі, згідно Договору з нею;
б) витрат Біржі на послуги експертів, акредитованих нею, згідно її тарифів з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання договору відповідного підряду;
в) штрафів та пені за порушення умов договорів підряду та з Біржею;
г) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з рішенням Арбітражу Біржі щодо суми оплати відповідних послуг та витрат Біржі, штрафів та/або пені за Договорами.
Сума та термін банківської гарантії Замовника Біржі, визначається нею у договорі між ними з послуг організації торгів з підряду шляхом направлення Замовнику е-листа Біржі з визначенням умов та параметрів (суми та терміну) банківської гарантії. Надання такої гарантії є підтвердженням укладання договору між Замовником та Біржею.

2) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданою Підряднику Замовником на термін дії Договору у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати кожного етапу робіт по Договору, згідно публічних умов банку-гаранту, а саме:
а) базовим договором, для банківської гарантії, є базові публічні умови Договору та його паспорт підряду, що відображає суттєві умови окремого відповідного договору підряду;

б) сума гарантій, залежить від котирування суми майбутнього договору підряду, яка визначається маклеріатом Біржі, згідно її Правил;
в) термін банківської гарантії дорівнює терміну виконання Договору;
г) належним представленням є вимога Підрядника до Замовника та представлення банку гаранту скан-копій відповідних документів, а саме:
– е-підтвердження підписання Підрядником з Замовником відповідного договору підряду та усіх додатків до нього;
– виписка з поточного рахунку Підрядника, що свідчить про відсутність оплати за його рахунками до Замовника щодо оплати відповідного етапу робіт та/або поставки товарів;
– документів, що є підставами для відповідних рахунків, а саме: рахунок-фактури (інвойс) та/або за акт виконаних робіт, підписаний Підрядником та Замовником або замість нього будівельним експертом, акредитованим Біржею;

3) Полісом страхування цивільної відповідальності (за збитки) Підрядника перед Замовником від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:
а) страхова компанія;
б) суми та термін дії страхування за кожен вид відповідальності Підрядника за Договором;
в) суму забезпечення зобов’язань Підрядника протягом гарантійного строку за Договором;
г) посилання на діючи правила страхування цивільної відповідальності (за збитки);

4) Полісом страхування будівельно-монтажних ризиків та ризиків пошкодження машин та механізмів на об’єкті, від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:
а) страхова компанія;
б) суми та термін дії страхування за кожен вид ризику;
в) посилання на діючи правила страхування ризиків;

5) Страховими полісами Підрядника щодо цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
(п. 32.-34. Загальних умов) (ст. 881. ЦК).

4.2. Виконання зобов’язань Замовника за Договором забезпечується його:

1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданою Біржі на термін дії Договору у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати за Договором:
а) штрафів за порушення умов Договору та Правил біржової торгівлі;
б) пені за порушення термінів оплати згідно умов Договору та Правил біржової торгівлі;
в) послуг експертів, акредитованих Біржою згідно її тарифів, з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання своїх професійних обов’язків щодо Договору;
г) франшиз, встановлених для кожної особи договором відповідного страхування;
д) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з її рішенням про суму оплати штрафів та/або пені за Договором та/або відшкодування витрат на послуги відповідних експертів з питань за цим Договором.

2) Банківською  гарантією Замовника підряду Підряднику у сумі вартості найбільшого етапу робіт, згідно графіку їх виконання за Договором на термін його дії та врегулювання суперечок щодо нього. Сума та термін банківської гарантії визначається у паспорті відповідного підряду та вносяться у Заяву про надання гарантії Замовником Підряднику, складену за формуляром затвердженим банком-гарантом, акредитованим Біржею. Умовами оплати за цією гарантією є вимога Підрядника до банку-гаранту з належним представленням документів, затверджених Біржою щодо оплати за Договором, а саме:
а) рахунками-фактури або актами виконаних робіт та/або прийому-передачі товару, підписаними Підрядником Замовником або замість нього експертом, акредитованим Біржою;
б) виписки банку Підрядника, виданою за день до підписання вимоги до банку-гаранту, що свідчить про відсутність надходжень за відповідним вищевказаним документом.

3) Полісом страхування цивільної відповідальності Замовника перед Підрядником, від страхової компанії акредитованої Біржою, в якому вказано:
а) страхова компанія;
б) суми та термін дії страхування за кожен вид відповідальності Замовника за Договором;
в) посилання на діючи правила страхування цивільної відповідальності;

4) Поліс страхування ризиків при експлуатації об’єкта будівництва, створеного за Договором, від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:
а) страхова компанія;
б) суми та термін дії страхування за кожен вид ризику;
в) посилання на діючи правила страхування ризиків при експлуатації об’єкту.
(п. 32.-34. Загальних умов) (ст. 881. ЦК).

4.3. Виконання зобов’язань експертів з авторського нагляду за Договором забезпечується їх:

1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, у сумах, визначених нею для кожного з фінансового забезпечення оплати:

а) штрафів за порушення умов Договору та Правил Біржі;

б) пені за порушення термінів оплати згідно умов Договору та Правил Біржі;

в) послуг судових експертів, згідно тарифів Біржі, з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання своїх професійних обов’язків щодо Договору;

г) франшиз, встановлених для кожного договором відповідного страхування.

2) Страховим полісом страхування професійної відповідальності експертів з авторського нагляду та/або Проектанта перед Замовником від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування професійної відповідальності за Договором;

в) суму безумовної франшизи, яка відшкодовується з його гарантійного фонду на Біржі;

г) посилання на діючи правила страхування професійної відповідальності.

 

4.4. Всі договори страхування Проектанта, Замовника, експертів з авторського нагляду за Договором є його невід’ємною частиною та укладаються до його підписання Замовником. Гарантійні фонди всіх учасників Договору формуються на рахунку Біржі, суми яких визначаються кліринговою палатою Біржі та утримуються на її рахунку до завершення Договору.

 

5. Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування

5.1. Ризик знищення або пошкодження об’єкта будівництва внаслідок помилок у проектній документації несе Проектант, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника або Проектантів цього об’єкту будівництва.

 

5.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

 

5.3. Якщо Проектант та його експерт з авторського нагляду виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва, ризик якого несе Замовник або Проектант, то Проектант зобов’язаний вимагати від Проектанта припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника.

 

5.4. Якщо подальші заходи щодо усунення обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта, вимагають значних витрат (більше 5 відсотків від суми Договору), то Проектант може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно строків виконання додаткових проектно-вишукувальних робіт, договірної ціни тощо. Про ці загрози або їх причини та наслідки Проектант повідомляє е-повідомленням Замовника протягом двох календарних днів після їх виявлення.

Замовник протягом трьох днів з дня отримання цього е-повідомлення повідомляє Проектанта е-повідомленням про прийняте ним рішення щодо готовності до внесення змін до Договору. На вимогу Замовника Проектант надає у узгоджений Сторонами термін, розрахунки та обгрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

 

5.5. Якщо Замовник чи Страховик виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва, ризик якого несе Проектант, то він зобов’язаний негайно вжити необхідні заходи за свій рахунок. Проектант повідомляє Замовника та Страховика е-повідомленням про такі вжиті заходи протягом двох календарних днів після усунення недоліків.

 

5.6. Якщо подальші заходи щодо усунення обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта, вимагають значних витрат (більше 5 відсотків від суми Договору), то Проектант повідомляє е-повідомленням Замовника:

– про ці загрози або їх причини та наслідки протягом двох календарних днів після їх виявлення;

– про пропозиції щодо зміни у Договорі завдання на проектування, строків, графіку та вартості робіт, суми відшкодування збитків Замовника, що виникнули з цих причин протягом 5 календарних днів після виявлення загроз.

Замовник протягом трьох днів з дня отримання цього повідомлення повідомляє Проектанта е-повідомленням про прийняте ним рішення щодо готовності до внесення змін до Договору. На вимогу Замовника Проектант разом з Проектантом надає у узгоджений Сторонами термін, розрахунки та обгрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

 

5.7. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється Страховиками – страховими компаніями, акредитованими Біржею, за угодою з:

а) Проектантом з початку начала робіт по договору підряду до моменту підписання акту прийому-передачі об’єкта Замовнику;

б) Замовником при експлуатації об’єкту протягом терміну не меншим гарантійного строку, визначеного Замовником та/або законодавством;

в) Проектантом з початку начала робіт по Договору за договором страхування професійної відповідальності.

 

5.8. Сторона, на яку покладається обов’язок щодо страхування, має надати другій стороні е-повідомленням, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми та застраховані ризики.

 

5.9. Замовник та Страховик має право, з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень, укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом, акредитованих Біржою, функції та повноваження яких визначені у договорі підряду.

 

6. Порядок передачі вихідних даних

6.1. Вихідні дані для виконання вишукувальних та проектних робіт на відповідній стадії Замовник зобов’язаний надати до початку виконання проектно-вишукувальних робіт. Якщо вихідних даних, наданих Замовником, недостатньо для виконання проектно-вишукувальних робіт, то Проектант може їх отримати за дорученням Замовника за додатковою угодою на передпроектні послуги.

 

6.2. До складу вихідних даних належать:

а) архітектурно-планувальним завдання (АПЗ);

б) технічні умови відносно інженерного забезпечення об’єкта (ТУ);

в) завдання на проектування згідно з Додатком №3;

г) інші вихідні дані згідно з Додатком №7.

 

6.3. До складу інших вихідних даних можуть належать:

6.3.1. Фрагмент чинної містобудівної документації:
а) генерального плану;

б) детального плану або план зонування території;

в) схеми планування району, наявні топографічні плани;

г) наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, технічні дані) та зелених насаджень;

д) відомості про підземні споруди, підземні та наземні комунікації та їх технічний стан.

6.3.2. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (у разі необхідності).

6.3.3. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби, обладнання з показники енергоефективності, якщо це відомо Замовнику.

6.3.4. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішение органів місцевого самоврядування про знесення и характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).

6.3.5. Дані для розроблення рішень з організації будівництва и складання кошторисної документації.

6.3.6. Для об’єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:

1) дані технічних завдання на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання и виготовлення;

2) номенклатура продукції, виробнича програма;

3) технічні характеристики продукції підприємства;

4) відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показники енергоефективності;

5) необхідні дані відносно виконання науково-дослідницьких робіт, пов’язаних зі створення нових технологічних процесів и обладнання;

6.3.7. При реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні об’єктів будівництва:

1) звіти з висновка про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій, дані по інвентаризації існуючих на підприємствах (будинка, споруд) джерелах забруднення;

2) висновки та матеріали, віконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;

3) технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання и відомостями про его стан;

4) умови на разміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, ДБН А.2.2-3-2014 13 підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;

5) переліку існуючих будинків, будівель (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, будови, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт.

7. Порядок залучення до виконання робіт субпроектантів

7.1. Проектант може залучати до виконання будь-яких проектних та вишукувальних робіт за Договором інших осіб (субпроектантів) – Проектантів з реєстру Біржі, акредитованих за фахом, відповідним цим роботам. Субпроектанти з реєстру Біржі, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним Страховиком та Біржою (мати ліцензію/дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо ).

 

7.2. Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог типового договору на пошуково-проектувальні роботи, затвердженого Біржею. Проектант відповідає за результати робіт своїх субпроектантів і виступає перед Замовником як генеральний Проектант, а перед субпроектантами – як замовник.

 

7.3. Проектант, як генеральний проектант, несе відповідальність перед своїми субпроектантами за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпроектантами.

Замовник і субпроектант не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Проектантом.

Проектант, як генеральний проектант, координує виконання робіт субпроектантами за Договором, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

 

7.4. Проектант, шляхом е-повідомлення з посиланням на акаунти субпроектантів у реєстрі Біржі, погоджує із Замовником питання про залучення їх до виконання робіт. Замовник, шляхом е-повідомлення протягом трьох робочих днів, з дня отримання е-повідомлення від Проектанта про погодження субпроектантів, погоджує їх особи або відмовляє у такому погодженні з письмовим обгрунтуванням свого рішення та з пропозицією списку субпроектантів з реєстру Проектантів Біржі для їх обрання Проектантом або з пропозицією проведення між нами аукціону на Біржі по договору субпідряду на роботи за Договором. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпроектанта вважається узгодженою.

 

7.5. Проектант може залучати до виконання будь-яких проектних та вишукувальних робіт за цим Договором субпроектантів на конкурсній основі шляхом організації аукціону на Біржі щодо договору субпідряду до цього Договору. Замовник та Страховик, для запрошення на аукціон проектантів, мають право на їх відбір з реєстру Проектантів Біржі.

 

7.6. Для виконання робіт Проектант може залучати професіоналів та робітників тільки з реєстру Біржі, за стандартизованими нею трудовими угодами, в необхідній кількості та відповідної кваліфікації шляхом конкурсного відбору або аукціону на Біржі по договору на виконання відповідних робіт.

 

7.7. Проектант повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

 

7.8. Замовник та/або Страховик може вимагати від Проектанта відсторонення або заміни працівників та/або субпроектантів від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги у випадках порушення ними:

а) правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони;

б) технологій виробництва робіт, використання матеріалів, застосування інструментів;

в) правил запобіганню знищенню або пошкодженню матеріалів, устаткування та механізмів;

г) правил внутрішнього трудового розпорядку Проектанта, узгодженого з Замовником.

Доказ факту порушень здійснюється шляхом його фото/відео фіксації або актом, підписаним двома особами, що мають право знаходження на об’єкті будівництва.

 

7.9. Замовник та/або Страховик відправляють е-повідомлення Проектанту з проханням відсторонення або заміни робітника з відповідними доказами, на яке Проектант повинен задовільнити впродовж трьох робочих днів. В противному випадку відповідні роботи можуть бути призупинені Замовником з вини Проектанта або на нього може бути накладено штраф за порушення комунікацій з Замовником.

 

8. Порядок залучення сертифікованих виконавців окремих видів робіт

8.1. Проектант може залучати до виконання окремих видів робіт, включаючи авторський нагляд інших сертифікованих виконавців – інженерів-будівельниікв з реєстру Біржі, акредитованих за фахом, відповідним цим роботам. Інженери-будівельниіки з реєстру Біржі, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним Страховиком та Біржою (мати відповідну ліцензію (сертифікат) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання.

 

8.2. Договори Проектанта з відповідними інженерами-будівельниками укладаються та виконуються з дотриманням вимог типового трудового договору на відповідний вид пошуково-проектувальних робіт, затвердженого Біржою. Проектант відповідає за результати робіт цих інженерів-будівельників і виступає перед Замовником як Проектант, а перед інженерами-будівельниками – як роботодавець.

 

8.3. Проектант, шляхом е-повідомлення з посиланням на акаунти інженерів-будівельників у реєстрі Біржі, погоджує із Замовником питання про залучення їх до виконання робіт. Замовник, шляхом е-повідомлення протягом трьох робочих днів, з дня отримання е-повідомлення від Проектанта про погодження інженерів-будівельників, погоджує їх особи або відмовляє у такому погодженні з письмовим обгрунтуванням свого рішення та з пропозицією списку інженерів-будівельників з їх реєстру Біржі для їх обрання Проектантом або з пропозицією проведення між нами аукціону на Біржі по договору на відповідні види робіт за Договором. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура інженера-будівельника вважається узгодженою.

 

8.4. Проектант може залучати до виконання робіт інженерів-будівельників на конкурсній основі шляхом організації аукціону на Біржі щодо договору на окремі види робіт до цього Договору. Замовник та Страховик, для запрошення на аукціон інженерів-будівельників, мають право на їх відбір з реєстру Проектантів Біржі.

 

8.5. Проектант повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку інженерів-будівельників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

 

8.6. Замовник та/або Страховик може вимагати від Проектанта відсторонення або заміни інженерів-будівельників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги у випадках порушення ними:

а) правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони;

б) правил професійної етики інженерів-будівельників, затверджених Біржою;

в) правил запобіганню знищенню або пошкодженню матеріалів, устаткування та механізмів;

г) правил внутрішнього трудового розпорядку Проектанта, узгодженого з Замовником.

Доказ факту порушень здійснюється шляхом його фото/відео фіксації або актом, підписаним двома особами, що мають право знаходження на об’єкті будівництва.

 

8.7. Замовник та/або Страховик відправляють е-повідомлення Проектанту з проханням відсторонення або заміни інженера-будівельника з відповідними доказами, на яке Проектант повинен задовільнити впродовж трьох робочих днів. В противному випадку відповідні роботи можуть бути призупинені Замовником з вини Проектанта або на нього може бути накладено штраф за порушення комунікацій з Замовником.

 

9. Організація виконання робіт

9.1. Інженерні вишукування здійснюються Проектантом для проектування за Договором згідно вихідних умов, технічному завданню (Додаток №1), ДБН А.2.1-1 та п. 1.14 БНіП. Результатом інженерних вишукувань є данні вишукувань для об’єкту будівництва, визначеному у Договорі, які враховуються при проектуванні.

 

9.2. Проектування здійснюються Проектантом згідно вихідних даних на проектування (Додаток №2), завдання на проектування будівництва (Додаток №3) та  вимог до складу і змісту проектної документації згідно ДБН А.2.2-3-2014.

 

9.3. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення (вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

9.4. Проектна документація, у складі якої відповідно до завдання на проектування можуть бути передбачені черги та пускові комплекси, розробляється на об’єкт будівництва в цілому. Проектна документація стадії «Проект» або «Робочий проект» може розроблятись на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: техніко-економічне обґрунтування (далі – стадія ТЕО), техніко-економічний розрахунок (далі – стадія ТЕР) або «Ескізний проект» (далі – стадія ЕП). Проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації.

9.5. Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

9.6. Проектант і Замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта (об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)), на підставі якого встановлюється кількість стадій проектування.

9.7. Клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного об’єкта – будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови) та фіксується у акті визначення класу наслідків, який підписується Сторонами до початку проектування відповідного об’єкту.

9.8. Клас наслідків (відповідальності) визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

9.9. Стадії проектування:

1) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), а також комплексів (будов), до яких входять лише об’єкти з незначними наслідками (СС1), проектування може здійснюватися: в одну стадію – стадія робочий проект (далі – стадія РП) або, у дві стадії – для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП, а для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕР та для обох – стадія РП;

2) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2), за рішенням замовника проектування може здійснюватися у дві або три стадії:

а) при дво-стадійному проектуванні: стадія проект (далі – стадія П); стадія робоча документація (далі – стадія Р);

б) при три-стадійному проектуванні: для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП або за відповідним обґрунтованим рішенням замовника стадія ТЕО, для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕО та для обох: стадія П, стадія Р;

3) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів зі значними наслідками (СС3), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із значними наслідками (СС3), проектування виконується в три стадії: для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП або за рішенням Замовника стадія ТЕО, для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕО та для обох: стадія П; стадія Р.

 

9.10. При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію – РП. При виконанні будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається розроблення лише дефектного акту та/або дизайн-проекту, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація, що має бути передбачено завданням на проектування.

У дефектному акті окремим розділом обов’язково зазначаються обсяги робіт щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення.

 

9.11. Проектант, до початку виконання вишукувальних робіт визначає розпорядчим документом головного архітектора проекту – ГАПа та/або ГІПа головного інженера проекту – ГІПа з реєстру відповідних інженерів-будівельників Біржі.

При проектуванні об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та  зі значними наслідками (СС3), можуть одночасно призначатись ГАП та ГІП з визначенням одного з них головним виконавцем. Проект розробляється під керівництвом ГАПа (ГІПа).

Окремі розділи або частини проектної документації розробляються під керівництвом відповідальних виконавців, які мають кваліфікаційний сертифікат та входять у реєстр відповідних інженерів-будівельників Біржі.

 

9.12. Титульний аркуш проекту підписується та скріплюється печаткою ГАПа (ГІПа). Окремі розділи або частини проектної документації підписуються виконавцями, які мають кваліфікаційний сертифікат та входять у реєстр відповідних інженерів-будівельників Біржі, які є безпосередніми розробниками цих розділів або частин проектної документації.

 

9.13. Проектна документація на будівництво об’єкта, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця.

 Стадії ТЕО (ТЕР), ЕП після схвалення та/або стадія П після затвердження є підставою для розроблення наступних стадій проектування.

 

9.14. Проектні рішення, передбачені проектною документацією, на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проектним рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проектування ЕП, ТЕО, ТЕР.

 Проектні рішення на стадіях проектування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією, необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю.

За рішенням Замовника та Проектанта стадія Р може розроблятися до затвердження стадії П.

 

9.15. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р Проектант передає Замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках, суб-проектувальник – ген-проектувальнику в п’ятьох примірниках та на електронних носіях або у вигляді електронних документів. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються за згодою Сторін за відповідну додаткову оплату.

 

9.16. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватися будівництво кількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об’єктів, а для інших – у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається Замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсягу на кожен об’єкт.

 

9.17. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації на будівництво об’єктів, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень зберігаються у Проектанта і надаються на вимогу Замовникові або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.

 

9.18. Тривалість будівництва визначається при розробленні стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П або РП у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси.

 

9.19. Після затвердження стадії П за рішенням Замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень затвердженої стадії П та авторських прав. У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проекту надається посилання на них.

 

9.20. При проектуванні об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов’язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.

 

9.21. Вимоги щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення Проектанту надаються Замовником до початку розроблення стадії Р, якщо інше не передбачено умовами завданням на проектування.

Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується виробником на підставі вихідних даних і технічного завдання, розробленого Проектантом. Розроблення проектно-конструкторської документації на вказане обладнання і конструкції може виконуватися Проектантом за окремим договором підряду.

 

9.22. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з Проектантом – розробником проекту, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.

 

9.23. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику.

Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежно-безпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

 

9.24. Стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П та РП підписуються:

1) Титульний лист пояснювальної записки до проекту: а) керівником Проектанта; б)ГАПом та/або ГІПом.

2) Креслення: а) ГАПом та/або ГІПом; б) сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування суб-проектантів (у разі їх наявності) та розділів або частин проекту, що виконуються ними.

 

9.25.Стадія Р підписується: а) ГАПом та/або ГІПом; б) сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

 

9.26. Технічні, технологічні та конструктивні рішення підписуються сертифікованими виконавцями згідно з державними стандартами, відповідальними за їх прийняття.

Кошторисна документація підписується відповідно до вимог, встановлених будівельними нормами та державними стандартами з питань ціноутворення.

 

9.27. Проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

 

9.28. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

 

9.29. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об’єктів, крім випадків розроблення проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM), із зазначенням у пояснювальній записці до проекту будівництва особливостей оформлення проектної документації.

 

9.30. Проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється оцінка впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

10. Порядок участі сторін у забезпеченні проведення експертизи проектної документації

10.1 Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва і проводиться в установленому законодавством порядку та відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 перед затвердженням (схваленням) проектної документації.

 

10.2 Експертизу проектів будівництва проводить, обрана Замовником, експертна організації, яка відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва, інформація про що оприлюднена на його офіційному сайті. Така експертна організація повинна входити у реєстр відповідних експертів Біржі, який розміщується на її сайті. Експертизу проекту не може проводити проектувальник, який брав участь у розробленні цього проекту.

 

 10.3. Експертиза проектної документації будівництва проводиться на підставі договору між Проектантом та відповідною експертною організацією, обраною Замовником, який погоджує умови  договору на проведення цієї експертизи.

 

10.4 Експертизі підлягає проектна документація на стадіях проектування: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), ескізний проект (ЕП), проект (П), робочий проект (РП).

 

10.5 Експертиза проектів будівництва об’єктів здійснюється як в цілому, так і за окремими напрямами експертизи та розділами проектної документації для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень. Експертна оцінка, яка складається у довільній формі, щодо розгляду проектної документації (або її частини) на відповідність/чи не відповідність нормативним вимогам здійснюється за окремими напрямами:

1) з питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення;

2) санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;

3) охорони праці;

4) екології;

5) пожежної безпеки;

6) техногенної безпеки;

7) ядерної та радіаційної безпеки;

8) енергозбереження;

9) кошторисної частини проектної документації).

10.6  Під час проведення експертизи, у разі недостатнього обґрунтування проектних рішень, на запит експертної організації надаються інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні розрахунки, матеріали проектів аналогів, а також матеріали інженерних вишукувань з їх висновками і рекомендаціями, матеріали обстежень, сертифікати, розрахунки конструктивних рішень. Такі матеріали і розрахунки мають бути надані офіційно експертній організації в тимчасове користування і повернуті після проведення експертизи.

 

10.7 За результатами проведеної експертизи проектів будівництва експертною організацією надається експертний звіт за формами, встановленими державними нормативами (ДБН А.2.2-3-2014, нормативами державної установи «Фонд енергоефективності»).

 

10.8 Строки проведення експертизи проектів будівництва визначаються у договорі на експертизу відповідно до їх державних нормативів.  (Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560).

 

10.9  Вартість проведення експертизи проектів будівництва розраховується виходячи з державних нормативів, та зазначається у договорах на проведення експертизи проектів будівництва та зазначається у кошторисі Договору (Додаток №4).

 

10.10 Вартість проведення повторної експертизи, необхідність якої виникла з вини Проектанта, не входить до кошторису Договору (Додаток №4), а сплачується ним окремо експертній організації. Проведення повторної експертизи з вини Проектанта не є підставою для змінення терміну виконання Договору.

 

10.11 Для здійснення відповідності проектної документації вимогам завдання на проектування Додаток №3 Замовник може залучати інженерів-консультантів та/або експертів з відповідного реєстру Біржі та експертів державної установи «Фонд енергоефективності». Ця експертиза проводиться за рахунок Замовника згідно з договором з відповідним експертом. На термін проведення такої експертизи збільшуються терміни виконання Договору.

 

11. Порядок усунення недоліків

11.1. Проектант відповідає за недоліки проектно-кошторисної докумен­тації та пошукових робіт, у тому числі недоліки, виявлені зго­дом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної докумен­тації і результатів пошукових робіт.

 

11.2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах Проектант на вимогу Замовника зобов’язаний безоплатно пере­робити проектно-кошторисну документацію або здійснити необ­хідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки.

 

11.3. Всі недоліки у проектній документації, створеної згідно завдання на проектування за Договором, усуваються Проектантом за його рахунок у встановлений відповідною експертною термін, який не змінює вимоги до терміну виконання Договору.

 

11.4. Недоліками у проектній документації вважаються помилки інженерних розрахунків, технічні, орфографічні на синтаксичні помилки та  її невідповідність ДБН А.2.2-3-2014, вимогам державної установи «Фонд енергоефективності» до відповідних об’єктів будівництва та завданню на проектування Додаток №3.

 

11.5. Недоліки у проектній документації зазначаються у експертному звіті відповідної експертної організації, який може бути оскаржено згідно законодавства України.

 

11.6.  Проведення процедури оскарження експертного звіту та повторної експертизи з ініціативи Проектанта не є підставою для змінення терміну виконання Договору.

 

12.Фінансування пошуково-проектувальних робіт

12.1. Фінансування пошуково-проектувальних робіт об’єкта будівництва проводиться за Планом фінансування проектування (ПФП) Додаток №6, який є невід’ємною частиною Договору. ПФП складається на підставі Календарних графіків виконання пошуково-проектувальних робіт (КГПР) Додаток №5 і порядку проведення розрахунків за виконані роботи на весь період їх проведення за місяцями та по роках з визначенням джерел та напрямів  фінансування (видами витрат).

 

12.2. Замовник має право уточнити ПФП до виставлення Договору на біржові торги з урахуванням наявних у нього коштів, а після його укладання – з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт на основі погодженого Сторонами нового Календарного графіку виконання робіт, про що складається та реєструється на Біржі додаток до цього Договору.

 

12.3. Якщо Сторони Договору не укладуть та не зареєструють на Біржі додаток до Договору у двотижневий термін з дня надходження е-повідомлення однієї сторони до іншої про зміну ПФП та її обгрунтування з проектом нових додатків до Договору – Календарних графіків виконання робіт та ПФП, то Договір може бути розірвано з вини сторони, яка ініціювала зміну ПФП з власних міркувань або яка порушила Календарний графік виконання робіт чи ПФП.

 

13. Проведення розрахунків за виконані роботи

13.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт, згідно КГПР  та ПФП до цього Договору на підставі:

рахунків-фактури (інвойсів) за об’єми виконаних робіт протягом двох тижнів, без складання актів їх прийняття, у розмірі 90 % (дев’яноста відсотків) їх вартості;

актів прийняття виконаних робіт за кількістю і якістю, згідно умов Договору у розмірі 100 % (ста відсотків) їх вартості за вирахуванням раніше сплачених за ці роботи сум по рахунках фактури.

13.2. Рахунки фактури та акти прийняття виконаних робіт виставляються та оплачуються  за окремими стадіями проектування та видами пошукових робіт пропорційно їх вартості в взагальній вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та Договору.

13.3. Всі розрахункові документи (рахунки фактури, акти прийняття виконаних робіт, видаткові накладні) складаються і підписуються Проектантом та передаються Замовнику (у електронній формі), який перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Всі ці документи входять у виконавчу документацію об’єкту будівництва, щодо цього Договору, яка публікується в онлайн режимі на сайті Біржі в акаунті цього об’єкту будівництва.

 

13.4. У разі виявлення відповідними експертними організаціями недоліків проектної документації або результатів вишукувальних робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті.

Після підписання та публікації на сайті Біржі цих документів Замовник зобов’язаний оплатити виконані роботи.

 

13.5. Оплата за цим Договором проводиться Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Проектанта протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання Сторонами розрахункових документів (рахунків фактури, актів прийняття виконаних робіт, видаткових накладних) та направлення їх е-повідомленням у маклеріат Біржі.

 

13.6. Замовник гарантує всі оплати виконання робіт та наданих послуг за місяць до початку їх здійснення, згідно Календарного графіку виконання робіт, коштами на гарантійному рахунку Біржі, який відкрито для гарантування оплати Замовника.

Сума коштів для гарантування оплати Проектанту, без врахування коштів для гарантій оплати всіх штрафів, за Договором повинна бути не менше витрат Проектанта, передбачених у ПФП щодо цього Договору для місяця його безперервної роботи згідно Календарного графіку виконання робіт.

Сума коштів для гарантування оплати Проектанту та оплати штрафів за Договором відображається у документації цього об’єкту будівництва в онлайн режимі на сайті Біржі.

 

13.7. Оплата робіт суб-проектантів, послуг виконавців проводиться на підставі складених ними та підписаних Проектантом відповідних розрахункових документів безпосередньо Проектантом протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цих документів.

 

13.8.  Проектант може гарантувати оплати суб-проектантам, виконавцям послуг – його контрагентам за два тижня до початку їх дій за цим Договором відповідною сумою коштів, яка знаходиться на гарантійному рахунку Біржі, відкритому для гарантування оплати Замовника Проектанту. Сума коштів для гарантування оплати Проектанта його відповідним контрагентам відображається, за е-заявою Проектанта до маклеріату Біржі, у виконавчої документації цього об’єкту будівництва в онлайн режимі на сайті Біржі.

 

13.9. Якщо Замовник своєчасно не оплачує Проектанту суму зазначену у підписаних розрахункових документах більше 5 (п’яти) днів з дня їх підписання, то Проектант може звернутися до розрахункової (клірингової) палати Біржі е-листом про сплату  суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах, з гарантійного фонду Замовника на Біржі.

До цього е-листа (е-ордера) Проектант повинен додати доказами про:

– підписання Сторонами розрахункових документі з відповідною сумою;

– відсутність надходження цієї суми від Замовника, яка підтверджено банком, де відкрито рахунок для розрахунків за цим Договором;

– направлення е-повідомлення Замовнику про надання Біржі е-ордера про звертання стягнення з його фонду гарантування на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

Після оплати цієї суми з фонду гарантування на Біржі Замовника Проектант має право:

– призупинити виконання робіт за цим Договором;

– на відшкодування своїх збитків, які виникнули або могли виникнути внаслідок цього призупинення;

– розірвати цей Договір з вини Замовника, якщо у нього недостатньо коштів у фонді гарантування на рахунку Біржі та страхової суми для подальшого виконання цього Договору.

 

13.10. Якщо Проектант своєчасно не оплачує своєму контрагентові  суму зазначену у підписаних розрахункових документах більше 5 (п’яти) днів з дня їх підписання, то контрагент може звернутися до розрахункової (клірингової) палати Біржі та або до банку, з яким укладено договір про забезпечення оплати за цим Договором (договори банківської гарантії, рахунку ескроу, акредитиву, інкасо)   е-листом про сплату з гарантійного фонду Проектанта на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

До цього е-листа (е-ордера) він повинен додати доказами про:

– підписання Сторонами розрахункових документі з відповідною сумою;

– відсутність надходження цієї суми від Проектанта, яка підтверджено банком, де відкрито рахунок для розрахунків за цим Договором;

– направлення е-повідомлення Проектанту про направлення Біржі е-ордера про стягнення з його фонду гарантування на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

 

13.11. Сторони складають податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних у електронній формі. При цьому, зазначені документи підписуються уповноваженою особою за допомогою електронного цифрового підпису, з дотриманням умов порядку реєстрації, встановленого чинним законодавством України. Проектант не пізніше п’ятнадцятого дня з дати складання акту здачі-приймання робіт (надання послуг) зобов’язаний скласти та зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

14. Приймання-передача закінчених робіт

14.1. Приймання-передача закінчених пошуково-проектних робіт проводиться по кожному їх етапу та/або стадії, зазначеним у Графіку виконання робіт, та в цілому за весь об’єм робіт у порядку, встановленому нормативними актами та цим Договором. Роботи, які були оплачені за рахунками-фактури (інвойсами) за двотижневий обсяг робіт, підлягають прийманню у відповідному етапі робіт та/або закінчених робіт.

Проектна документація на будівництво об’єкта, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом Проектанта.

 

14.2. Не дозволяється передача експертній організації, Біржі та Замовнику, некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам.

 

14.3. Прийняття-передача виконаних робіт оформлюється Актом приймання-здачі виконаних робіт, підписаним двома Сторонами, який надається Проектантом Замовнику.

Передача скану Акту прийняття проектної документації здійснюється е-листом Проектантом та  Замовником до Біржі не пізніше двох робочих днів з дня йог підписання.

 

14.4. Проектант разом з Актом приймання-здачі виконаних робіт передає Замовнику 1 (один) друкований примірник Проектної документації, Проектну документацію в електронному вигляді та оригінал висновку (звіту) експертизи. Кошторисна документація в електронному вигляді має бути у форматах *.ims; *.bsdu; *.ibd; *.bds. Проектна документація в електронному вигляді має бути у форматах: текстові файли  *.doc, *.docx, *.pdf; графічні –  *.pdf *.dwg. Проектна документація, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця/виконавців.

 

14.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватися будівництво кількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об’єктів, а для інших – у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається Замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсягу на кожен об’єкт.

14.6. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації на будівництво об’єктів, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень зберігаються у Проектанта надаються на вимогу Замовника організації, яка відповідно до законодавства та Договору здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування у режимі комерційної таємниці.

 

14.7. Замовник розглядає надану проектну документацію протягом 10 (десяти) календарних днів та за відсутності зауважень приймає виконані роботи шляхом підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт. У цьому випадку Проектант передає додатково 3 (три) друковані примірники проектної документації Замовнику у триденний термін.

 

14.8. У разі мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій та термінів усунення недоліків. У випадку необхідності Проектант повторно організовує проведення експертизи виправленої Проектної документації.

 

14.9. Після усунення зауважень Проектант передає Замовнику 4 (чотири) примірники проектної документації, Проектну документацію в електронному вигляді, оригінал висновку (звіту) повторної експертизи та протягом 5 (п’яти) робочих днів Замовник приймає роботи шляхом підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт.

 

14.10. Підписаний Сторонами Акт приймання-здачі виконаних робіт є підставою для розрахунку (або остаточного розрахунку) Замовника з Проектантом.

 

14.11. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником або з організацією чи експертом з авторського або технічного нагляду, які акредитовані Біржою.

 

14.12. Організація з авторського нагляду та сторона Договору, які одержали від другої сторони, внаслідок виконання Договору, інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

 

15. Умови набуття та реалізації майнових прав на проектну документацію

15.1. Право власності на проектну документацію, створену за цим Договором, переходить до Замовника з моменту підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт, а на інженерні розрахунки та рішення до неї належать Проектанту.

 

15.2. Авторські права на проектну документацію за цим Договором та відповідні інженерні розрахунки та рішення, на основі яких розроблено цю документацію, належать Проектанту та його сертифікованим відповідним фахівцям згідно до законодавства.

 

15.3. Комерційною таємницею за Договором є інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень, на основі яких вона розроблена та перелік яких визначає Проектант та погоджує Замовник шляхом е-листування.

 

16. Порядок здійснення авторського нагляду за будівництвом об’єкта

16.1. Авторський нагляд за будівництвом об’єкта здійснюється згідно Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми» та Постанови КМУ від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури», з дотримання Закону України «Про запобігання корупції».

 

16.2. Авторський нагляд за будівництвом об’єкта здійснюють акредитовані Біржою незалежні фахівці з авторського нагляду, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат та відповідний поліс страхування своєї професійної відповідальності.

 

16.3. Договір страхування професійної відповідальності компанії та/або фахівці з авторського нагляду (далі експерти з авторського нагляду) щодо будівництва об’єкта, яке виконується згідно проектної документації, створеної за цим Договором, укладається у формі затвердженою Біржою з страховиком, акредитованим Біржою.

 

16.4. Авторський нагляд за будівництвом об’єкта, яке виконується згідно проектної документації, створеної за цим Договором, здійснюється за відповідним договором на авторський нагляд, типову форму якого встановлює Біржа, яка реєструє, в онлайн режимі, його та договір на страхування професійної відповідальності після їх укладання. Ці договори є невід’ємними додатками до договору підряду на будівництво відповідного об’єкта.

 

 16.5. Експерт з авторського нагляду здійснює параметричний нагляд якості робіт – їх відповідності параметрам будівництва, визначеним у ПОР та ПРВ. Цей нагляд здійснюється за план-графіком авторського нагляду, який є невід’ємною частиною договору підряду на будівництво відповідного об’єкта або за викликом його замовника, (виходячи з виробничої потреби та за додаткову оплату згідно договору з ним).

 

16.6. Результати цього нагляду та технологічні настанови щодо виправлення недоліків заносяться експертом з авторського нагляду до Загального журналу робіт на об’єкті (паперового та веб). Ці настанови є додатками до ПРВ і обов’язкові для виконання підрядником у договорі підряду на будівництво та для контролю їх виконання відповідним експертом з технагляду.

 

16.7. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником або з організацією чи експертом з авторського, які акредитовані Біржою.

 

17. Конфіденційність при виконанні договору

17.1. Конфіденційною інформацією відповідно до Договору та ст. 30 Закону України “Про інформацію” вважаються відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Сторін та входять у відповідний перелік, погоджений Сторонами. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація, відомості професійного, виробничого, ділового та іншого характеру, що передана Стороною іншій Стороні Договору у письмовій, усній формі, на паперових носіях, у електронній формі на носіях інформації, або за допомогою захищеного веб-сайту з обмеженим доступом.

 

17.2. Перелік конфедиційної інформації Сторони можуть визначати у доповненні до Договору. До цього переліку має входити наступна інформація:

а)  технологічні та технічні інженерні рішення, на основі яких розроблено проектну документацію за Договором;

б) результати та хід виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ст. 895 ЦК України), необхідних для розроблення проектнуої документації за Договором;

в) інформація яка, однією з Сторін визанані комерційною або банківською таємницею.

 

17.3. До цього переліку конфедиційної інформації не має входити інформація:

а) визначена у ст. 30 Закону України “Про інформацію”;

б) профілі, портфоліо та контакти всіх учасників Договору та їх робітників з зазначенням їх ролі, видів  об’ємів (місць) та термінів робіт за цим Договором. Всі ці дані входять до буд історії життєвого циклу об’єкту, яка входить до його акаунта на сайті Біржі.

 

17.4. Порядок доступу до конфедиційній інформації визначається у доповненні або у додатку до Договору, в якому визначаються:

а) посадові особи Сторін, які мають право доступу до цієї інформації та несуть відповідальність за її конфедиційність та за комерційну та/або банківську таємницю відповідної інформації  згідно законодавства України;

б) перелік та форму надання конфедиційній інформації, доступ до якої мають отримувати  відповідні особи;

в) умови та перелік надання або реалізації конфедиційної інформації іншим особам.

 

18. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором та порядок урегулювання спорів

18.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором винна сторона сплачує іншій стороні санкції пені та відшкодовує другій стороні фактичні та/або можливі збитки (додаткові витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи), які виникнули внаслідок порушень Договору винною стороною. Штрафи за порушення умов Договору сплачуються Біржі. Неустойки (штрафи і пені) підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

 

18.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.

 

18.3. У разі порушення зобов’язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:

а) припинення виконання зобов’язань за Договором чи його розірвання;

б) зміна умов Договору;

в) сплата неустойки (штрафу, пені);

г) відшкодування збитків та моральної шкоди.

 

18.4. Проектант відповідає за недосягнення запроектованих показників об’єкту будівництва, за недоліки збудованого об’єкта, яка була здійснення згідно проектній документації, створеної за цим Договором,  за прострочення передання її Замовникові та за інші порушення умов Договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

 

18.5. Проектант відшкодовує збитки Замовнику, Страховику та відповідним експертам за невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором в повному обсязі, а його робітники та відповідальні особи (керівники) сплачують Біржі:

а) пеню за порушення термінів виконання фінансових зобов’язань – 0.1% від їх суми;

б) штрафи, перелік та розміри у відсотках від суми договорів на пошуково-проектні роботи, які затверджує Біржа;

в) частину збитків Підрядника будівництва, яке здійснюлися за цією проектною документацією, розмір якої у відсотках затверджує Біржі.

 

18.6. Розміри штрафів за порушення і відсотки відшкодування збитків, які виникнули з вини робітників та відповідальних осіб Проектанта та Замовника, встановлюються Біржою для кожного виду порушень та кожного регіону і є невід’ємною частиною Договору.

 

18.7. Перелік порушень робітників та посадових осіб Проектанта, за якими Біржою встановлюються штрафи у відсотках від відповідної мінімальної заробітної плати, та відсотки відшкодування збитків включають але не вичерпують наступні порушення:

1) Порушення при виконанні робіт вимог: законодавства, будівельних норм, державних стандартів, стандартів і Правил Біржі, технологій виконання робіт, правил техніки безпеки та екологічної безпеки;

2) Допуску до робіт за цим Договором робітників: без їх акредитації на Біржі, без отримання відповідного цієї роботі сертифіката та дозволу Біржі, а для експертів авторського нагляду ще й без відповідного спеціального одягу та засобів індивідуального захисту;

3) Застосування будівельних матеріалів і виробів, будівельних конструкцій, обладнання, устаткування, невідповідних державним нормам, стандартам Біржі, технічним умовам та завдання на проектування;

4) Застосування будівельних інструментів, засобів вимірювання та контролю, будівельних машин та механізмів, невідповідних державним нормам, стандартам Біржі, технічним умовам та завдання на проектування;

5) Порядку та термінів е-інформування Замовника про: хід щомісячного виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (про причини, заходи щодо усунення відхилення тощо), залучення до виконання робіт робочої сили та суб-проектантів, загрозу виконанню Договору з вини Замовника;

6) Графіків (щомісячних): виконання вишукувально-проектних робіт та здійснення авторського нагляду на об’єктів відповідного будівництва;

7) Порушення термінів: відповіді на е-повідомлення експертів та Замовника, прибуття на об’єкт, оплати штрафів та відшкодування збитків;

8) Порушення вимог з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, а рівно реєстрації такої податкової накладної з порушенням встановленого строку реєстрації, Проектант виплачує Замовнику штраф в розмірі, що дорівнює 150 % суми податку на додану вартість незареєстрованої податкової накладної. Вказаний штраф сплачується за першою вимогою Замовника шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Замовника протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Проектантом такої вимоги.

 

18.8. Факт порушень та невиконання або неналежне виконання за Договором обов’язків Проектанта, його робітників та посадових осіб встановлюється відповідним експертом або представниками Замовника і Страховика та оформлюється відповідним актом (е-актом) порушень з фото або відео їх доказів.

Е-акт порушень з відповідними доказами відправляється особам Проектанта, яких стосується цей акт та до Арбітражу.

 

18.9. Перелік порушень Замовника та його керівника, за якими Біржою встановлюються штрафи у відсотках від відповідної мінімальної заробітної плати, пені у відсотках від суми за кожен день прострочення, можливе зупинення робіт (або гарантій) Проектанта за яким Замовник відшкодовує фактичні та можливі збитки Проектанта (простій, виконання додаткових робіт) включають але не вичерпують наступні порушення:

1) Термінів та порядку підписання та передачі Проектанту:

а) вихідних даних;

б) ТЗ технічного завдання;

в) завдання на проектування;

г) документації на матеріали, конструкції, обладнання та устаткування необхідних для проектування, які він зобов’язан надати згідно додаткових вихідних даних;

2) Термінів та змісту комунікацій:

а) відповіді на е-повідомлення Проектанта;

б) відповіді на е-повідомлення експертів;

в) прибуття представника на об’єкт згідно графіку чи е-повідомлення Проектанта або експерта.

3) Термінів та порядку здійснення контролю робіт Проектанта;

4) Термінів та порядку підписання актів прийому виконаних робіт;

5) Термінів та порядку оплати:

а) рахунків фактури (інвойсів) Проектанта;

б) рахунків з актів прийому виконаних робіт;

в) штрафів з керівника згідно рішення Арбітражу;

г) відшкодування збитків Проектанта та Страховика згідно рішення Арбітражу;

 

18.10. Рішення про оплату санкції Замовника, Проектанта їх робітників та посадових осіб приймає Арбітраж на підставі отриманих актів порушень у продовж 5 (п’яти) робочих днів, якщо не надійдуть до нього позови про оскарження цього акту або його частин.

Позови розглядається Арбітражем згідно його Регламенту.

Якщо Замовник, Проектант та/або його робітники чи посадові особи доведуть Арбітражу штучність або необгрунтованість актів порушень (їх частин), то відповідний експерт або особа позивач відшкодовує їм відповідні збитки та моральну шкоду, що виникнули або могли виникнути внаслідок оскарження цього акту.

18.11. Оплата всіх штрафів, пені, відсотків від збитків здійснюється на рахунок Біржі «для неустойки», а суми відшкодування збитків – на рахунок сторони чи особи чиї фактичні чи можливі збитки відшкодовуються, з відповідним е-повідомленням (з банківським підтвердженням) кліринг-центру Біржі. Якщо це е-повідомлення з підтвердженням відповідної суми не надійде до Біржі протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня винесення рішення Арбітражу про відшкодування збитків та/або оплату штрафу та/або пені, то кліринг-центр Біржі списує з гарантійного рахунку особи, що повинна сплатити але не сплатила ці суми, суму безумовної франшизи за договором з Страховиком, а решту суми доплачує відповідний Страховик.

 

18.12. Розподіл коштів, отриманих Біржою від штрафів здійснюється між особами експертів, що встановили факт порушень Договору та арбітрів, які винесли відповідне рішення на підставі затверджених Біржою Правил розподілу коштів від штрафів, які є невід’ємною частиною Договору. 20 % (двадцять відсотків) коштів від штрафів, які призначаються експерту або арбітру автоматично перераховуються на його фонд гарантування професійної відповідальності, який знаходиться на рахунках Біржі.

 

18.13. Фінансова відповідальність експертів з авторського нагляду, за збитки, які виникнули (або могли виникнути) у Замовника, або Страховика під час виконання цього Договору та експлуатації за ним об’єкта будівництва, встановлюється у відсотках від цих збитків для відповідних видів експертів та об’єктів будівництва згідно затверджених Біржою Правил розподілу фінансової відповідальності експертів. Експерти відшкодовують ці відсотки від збитків з свого фонду гарантування професійної відповідальності в межах безумовної франшизи, встановленої Страховиком, а останню частину цих відсотків відшкодовує Страховик згідно з договором їх професійної відповідальності.

 

18.14. Відповідальність (штрафи) експерта за невстановлені (під час їх нагляду) факти порушень Замовника, Підрядника будівництва відповідного об’єкта, його працівників та посадових осіб, до яких після його нагляду складено акти з порушень іншим експертом, становить 20% від штрафів встановлених Арбітражем за цими актами. Штрафи експертів сплачується, за рішенням Арбітражу, з їх фонду гарантування професійної відповідальності, що на рахунку Біржі, в сумі безумовної франшизи за договором з Страховиком, а решту суми доплачує відповідний Страховик його професійної відповідальності.

 

 19. Внесення змін у Договір та його розірвання

19.1. Зміна Договору може здійснюватися тільки у частині уточнення його додатків (вихідних даних, завдання на проектування, Календарного графіку робіт, кошторису, Плану фінансування робіт) при умові, що при цьому уточненні ціна змінюється не більше 10% (десяти відсотків), а Календарний графік робіт та/або План фінансування зміщуються не більше місяця.

Якщо уточнення не задовольняють цим умовам, то змінений договір – є новим договором, який повинен виставляється на онлайн аукціон Біржі.

Внесення змін у Договір шляхом уточнень його додатків оформлюється додатковою угодою до Договору.

Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

 

19.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне здійснити зміни (уточнення) у Договір чи розірвати його, повинна надіслати е-повідомленням відповідну пропозицію другій стороні, яка повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів надіслати е-повідомленням своє рішення.

Якщо пропозиція про зміни приймається, то сторони заключають протягом 5 (п’яти) робочих днів додаткову угоду та реєструють її на Біржі, а якщо ні то Договір розривається и з вини сторони, яка ініціювала ці зміни, з дня отримання е-повідомленням з відмовою у змінах Договору. Розірвання Договору реєструється Проектантом на Біржі.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування згідно рішення Арбітражу.

 

19.3. Зміна Договору шляхом уточнення його додатків може здійснюватися:

а) у разі необхідності виконання додаткових робіт, які виникнули в наслідок зміни Замовником вихідних даних та/або завдання на проектування і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни;

б) у разі зростання цін на ресурси передбачається можливість підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання (більш за 5% від котирувань Біржі) після укладення Договору цін на ресурси, забезпечення якими здійснює Проектант, а також цін на послуги, що надаються йому третіми особами.

Проектант може вимагати розірвання Договору в разі відмови Замовника від внесення уточнень у Договір для підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок істотного (більше 5%) зростання цін на ресурси та послуги, яке підтверджується котирувальною комісією Біржі.

в) у разі зміщення початку Календарного графів робіт або Плану фінансування більше місяця, сторона, яка ініціює зміщення повинна е-повідомленням надіслати іншій стороні свої пропозиції з уточнення і компенсування можливих збитків та їх обґрунтування.

 

19.4 Замовник має право негайно розірвати Договір, надіславши е-повідомлення Проектанту, у разі:

а) прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

б) прийняття судом постанови про визнання Проектанта банкрутом.

 

19.5. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Проектант зі своєї вини:

а) не розпочав виконання робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

б) допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 10 (десять) робочих днів;

в) виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником та або експертом строк.

 

19.6. Проектант має право негайно розірвати Договір, надіславши Замовнику е-повідомлення, у разі:

а) прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом;

б) якщо Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів після відповідного е-попередження Проектанта не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин: не надав або не підписав  відповідних документів за цим Договором.

 

19.7. Проектант має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:

а) не підписує без обґрунтування та/або не оплачує інвойси або акти виконаних робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх надходження е-повідомленням від Проектанта;

б) не поставляє на об’єкт відповідні до ПОБ та ПТД будівельні матеріали, обладнання та устаткування протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня визначеному у графіку їх поставки;

в) вніс зміни до завдання на проектування та/або до додаткових вихідних даних, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 (десять) відсотків.

 

19.8. У разі негайного розірвання Договору він вважається розірваним з дня одержання стороною е-повідомлення від іншої сторони про розірвання Договору.

У разі ініціативи сторони щодо розірвання Договору, вона е-повідомленням надає іншій стороні пропозиції щодо дати розірвання та суми компенсації її можливих збитків. Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів сторона приймає пропозиції, то Договір вважається розірваним за згодою Сторін з дня отримання цього е-повідомлення, а якщо ні, то рішення про сторону винну у розірванні Договору, дату його розірвання та суму відшкодування збитків приймає Арбітраж за заявою будь-якої сторони.

 

19.9. У разі розірвання Договору:

1) Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розірвання Договору або з дня виставлених Проектантом рахунків:

а) прийме від Проектанта за актом виконані роботи;

б) оплачує Проектанту:

– виконані роботи за його інвойсами та/або актами прийняття виконаних робіт;

– рахунки з відшкодування збитків Проектанта, які визнані Замовником або Арбітражем на день розірвання Договору, а інші збитки відшкодовуються у сумі та в терміни визначені Арбітражем за заявою однієї з сторін.

2) Проектант протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розірвання Договору або з дня виконання Замовником його зобов’язань, що виникають у разі розірвання Договору:

а) передає Замовнику за актом виконані роботи;

б) відшкодовує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені виконанням та розірванням Договору, які визнані на день розірвання Договору Проектантом або Арбітражем, а інші збитки відшкодовуються у сумі та в терміни визначені Арбітражем за заявою однієї з сторін.

 

 20. Строк дії Договору

20.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору.

Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до завершення виконання Сторонами своїх зобов’язань та рішень Арбітражу за цим Договором.

 

20.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

 

 21. Дія непереборної сили (Форс-мажор)

21.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії непереборної сили (далі – «обставин форс-мажор»).

Під «форс-мажором» в цьому Договорі Сторони домовилися розуміти обставини, які виникнули після укладення цього Договору поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, в тому числі землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії (в тому числі без оголошення війни), проведення антитерористичної операції, блокада, масові заворушення, епідемії.

 

21.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин форс-мажору, повинна в триденний строк е-повідомленням повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором та переслати скани підтверджуючих документів.

Письмове повідомлення про форс-мажор та оригінали підтверджуючих документів пересилаються (представляються) протягом 5 (п’яти) днів з дня їх відправки е-повідомленням.

 

21.3. Якщо форс-мажор діє протягом 1 (одного) місяця і не виявляє ознак припинення, цей Договір може бути розірваний однією зі сторін шляхом направлення письмового е-повідомлення про розірвання Договору за форс-мажоринх обставин (без вини Сторін) іншій стороні.

 

21.4. Настання форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших видів стихійного лиха; Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою; висновками або рішеннями інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажор.

 22. Права та обов’язки Сторін

22.1. Замовник має право:

1) відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у завданні на проектування та/або у вихідних даних, зазначених у Договорі, і не можуть бути усунені Проектантом, Замовником або третьою особою;

2) здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Проектанта (суб-проектанта), контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

3) делегувати, без дозволу Проектанта, в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають акредитацію Біржі як експерта. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Проектантом за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4) вносити зміни у дадаткові вихідні дані та завдання на проектування до початку робіт або під час їх виконання за умови, що:

а) вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у цьому Договорі;

б) зміщення Плану фінансування робіт не більш місяця;

5) вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникнули внаслідок допущених Проектантом порушень, або виправити їх своїми силами, якщо він протягом 5 (п’яти) днів з дня надходження е-повідомлення від Замовника про виправлення недоліків, не почав їх виправлення або не закінчив у розумні терміни, які не зміщують Календарний графік виконання робіт більше 5 (п’яти) робочих днів. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Проектантом, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6) відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Проектант своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим згідно висновку експертів;

7) відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Проектанту виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

8) ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Проектантом умов Договору;

9) вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору Проектантом,

10) Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

22.2. Замовник зобов’язаний:

1) надати Проектанту вихідні дані та завдання на проектування до Договору;

2) сприяти Проектанту в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;

3) негайно повідомити Проектанта про виявлені недоліки в роботі;

4) прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

5) використовувати проектно-кошторисну документацію, одер­жану від Проектанта, лише для цілей, встановлених догово­ром, не передавати проектно-кошторисну документацію ін­шим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Проектанта;

6) брати участь разом з Проектантом у погодженні готової про­ектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

7) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов’язані зі змі­ною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт унаслідок обставин, що не залежать від Проектанта;

8) залучити Проектанта до участі в справі за позовом, пред’явле­ним до Замовника іншою особою у зв’язку з недоліками скла­деної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

9) сплатити Біржі неустойку (штрафи та пені), в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

10) виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

22.3. Проектант має право:

1) залучати за попередньою письмовою згодою Замовника, шляхом е-повідомлення, до виконання цього Договору третіх осіб (суб-проектантів), акредитованих Біржою;

2) зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Проектантом робіт;

3) вимагати від Замовника підвищення договірної ціни, у разі істотного зростання (більше 5% п’яти відсотків, що підтверджується котирувальною комісією Біржі) після укладення Договору цін на послуги, що надаються йому третіми особами, а у разі відмови Замовника – розірвання Договору в установленому порядку;

4) вимагати своєчасної виплати інвойсів (рахунків-фактури) та надання гарантій згідно Договору;

5) відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до вихідних дани та/або до завдання на проектування змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни;

6) відмовитися від Договору та вимагати від Замовника сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості використання ресурсів або документів, наданих Замовником;

7) на відшкодування завданих йому збитків відповідно до Договору;

8) ініціювати внесення змін у Договір згідно умов та порядку встановлених у ньому;

9) Проектант має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

22.4. Проектант зобов’язаний:

 1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для прове­дення проектування та у встановлені строки  згідно з Договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а у разі необхідності – також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самовря­дування;

3) передати Замовникові готову проектно-кошторисну докумен­тацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну до­кументацію іншим особам;

5) гарантувати Замовникові відсутність в інших осіб права пе­решкодити або обмежити виконання робіт на основі підгото­вленої за договором проектно-кошторисної документації.

6) одержати встановлені законом сертифікати на виконання окремих видів робіт;

7) відмовитися від прийняття даних матеріальних ресурсів, що надаються Замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів;

8) здійснювати експертну перевірку проектно-кошторисної документації та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки;

6) своєчасно, за п’ять днів до початку відповідних робіт, попередити Замовника е-повідомленням про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання цих робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

7) передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

8) вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника та Біржі проектно-кошторисної документації (примірників, копій) та відповідних розрахунків та інженерних рішень третім особам;

9) забезпечити створення та передачу Замовнику в установленому порядку проектно-кошторисної документації згідно Договору;

10) координувати діяльність суб-проектантів при виконанні Договору;

11) своєчасно, протягом розумних строків, згідно технологій виконання відповідних робіт, усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

12) відшкодувати відповідно до Договору завдані Замовнику збитки згідно акту їх узгодження Сторонами або рішенню Арбітражу;

13) інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

14) зберігати у архіві всі розрахунки та інженерні рішення, щодо розробки проектно-кошторисної документації за Договором та надавати їх експертній організації, яка проводить її експертизу на її запит у режимі комерційної таємниці;

15) виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

22.5. Сторони зобов’язуються забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., включаючи захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

 

23. Порядок врегулювання спорів

23.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжності, внесення змін в умови Договору тощо.

23.2. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

23.3. Суперечки у зв’язку з укладенням, зміною, розірванням, припиненням, визнанням недійсним, тлумаченням, виконанням, відповідальністю за порушення цього Договору, які можуть виникнути між Сторонами, підлягають розв’язанню Арбітражем Біржі згідно його регламенту. Це речення є третейським застереженням, яке має статус третейської угоди.

23.4. На підставі цієї третейської угоди розглядаються й інші суперечки між Сторонами та учасниками Договору з питань цивільних і господарських правовідносин між ними, які не засновані на зазначеному в попередньому абзаці цього пункту Договорі, але є наслідком визнання цього Договору недійсним, або таким, котрий не був укладений.

 

 24. Інші умови Договору

24.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням у ДБН А.3.1-5:2016.

24.2. Офіційні комунікації між Сторонами, їх уповноваженими особами та особами експертів  здійснюються е-повідомленнями з використанням зазначених у Договорі мессенджерів з обов’язковим їх синхронним дублюванням на відповідний мессенджер Біржі. Тільки такі комунікації є беззаперечними доказами для Арбітражу змісту та термінів відповідних комунікацій, передбачених Договором.

Строки відправки е-повідомлень учасникам Договору відраховуються з часу виникнення обставин для комунікації згідно з Договором та мають наступні терміни здійснення і статуси е-повідомлень:

а) звичайні – термін здійснення 3 доби, а відповідь на таке е-повідомлення – 5 робочих днів;

б) термінові – термін здійснення 1 доба, а відповідь на таке е-повідомлення – 2 робочих дня;

в) негайні – термін здійснення 10 хвилин, а відповідь на таке е-повідомлення – 1 година.

Статус е-повідомлення визначає його відправник згідно умов Договору та обставин при створенні, погодженні та/або експертизі проектно-кошторисної документації.

 

24.3. Договір, основний його текст, є публічним договором для кожної з Сторін, а його додатки є внутрішніми документами Сторін та входять у договірну документацію до Договору. Внутрішня документація до Договору:

– підписується Сторонами електронними підписами у день підписання Договору;

– знаходиться разом з виконавчою документацією у е-паспорті об’єкта будівництва, що на веб сайті Біржі для публічного доступу до неї.

 

24.4. Особи експертів, представників Проектанта, Замовника, Страховика повноважні діяти згідно цього Договору визначаються у реєстрі осіб учасників Договору з зазначенням їх виду, призвищь, імен та по батькові, номера телефону, e-mail, номера реєстрації на Біржі, та суми гарантій. Зміна цих осіб відбувається шляхом підписання Сторонами змін до відповідного додатку до Договору або обміном е-повідомлень з їх узгодженням

24.4. Договір містить 40 пронумеровані сторінки та 13 додатків.

 

25. Додатки до Договору

25.1. Технічного завдання на інженерні вишукування Додаток №1.

25.2. Вихідні дані на проектування (містобудівних умов та обмежень (МУ), технічних умов (ТУ) забезпечення об’єкта інженерними мережами та/або вихідних даних експлуатації об’єкта) Додаток №2.

25.3. Завдання на проектування Додаток №3.

25.4. Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт  Додаток №4.

25.5. Календарний графік виконання робіт (КГВР) Додаток №5.

25.6. План фінансування проектування (ПФП) Додаток №6.

25.7. Формуляри виконавчої документації згідно ДБН А.3.1-5:2016:

1) Акт приймання-передачі вихідних даних проектування та іншої документації;

2) Журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014

3) Журнал з науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5;

4) Е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт.

25.8. Договори страхування:

1)  професійної відповідальності Проектанта та його працівників та суб-проектантів;

2)  професійної відповідальності  ексрерта авторського нагляду.

 

25.9. Реєстр осіб – учасників цього Договору

Роль у договорі Компанія ФІП Тел E-mail ID Bitrix Сума гарантій
1 Замовник
2 Проектант
3 Страховик
4 Експерт з автор-нагляду
5 Експерт проекту
6 Інженер-консультант Замовника

 

 

 

Comments are closed.