Договір послуг підряднику – учаснику торгів

Договір послуг № 4.2.
від 31.05.2023.
підряднику – учаснику
торгів з підряду та забезпечення його виконання

Публічний договір Біржі

1. Предмет договору

1.1.Предметом цього договору (далі Договору) є надання Біржею послуг Підряднику:

1) з організації участі Підрядника у тендері на замовлення Замовника за його заявкою, складеною за формуляром заявки на тендер з проектування (Додаток №1) або заявки на тендер з будівництва (Додаток №2) (далі Заявка) 

2) з організації тендеру з підряду за Заявкою Замовника:
а) серед підрядників, обраних ним з їх реєстру на Біржі;
б) згідно правил торгів на Біржі (Додаток №3);

3) з організації забезпечення виконання договору підряду з переможцем тендеру (Додаток №4);

4) з їх переліку, що у Додаток №5 за додатковім замовленням Підрядника.

1.2. Біржа, зобов’язується надати послуги Підряднику за його замовленням, згідно їх тарифів Біржі Додаток №6 (далі Послуг).

1.3.Підрядник зобов’язується:

1) діяти згідно порядку взаємодії з учасниками торгів (Додатоку №7);

2) прийняти і оплатити послуги Біржі на умовах, визначених Договором;

3) укласти з Замовником тендеру, у разі перемоги в торгах, протягом доби, договір підряду згідно стандарту умов основних договорів, діючого на Біржі (Додаток №8);

4) надати Біржі банківську гарантію з забезпечення оплати участі у торгах на Біржі (Додаток №9), суму та термін дії якої визначає клірингова палата Біржі.

2. Ціна послуг та порядок розрахунків

2.1. Ціна Послуг визначається згідно тарифів Біржі Додаток №6.

2.2. Оплата послуг здійснюється  у безготівковій формі згідно рахунків Біржі, виставлених Підряднику, щомісячно протягом 5-и банківських днів з дня онлайн отримання цих рахунків.

3. Строки дії договору

3.1. Договір починає діяти з моменту отримання Біржею від Підрядника онлайн замовлення на участь у торгах з відповідного підряду шляхом е-листа на е-адресу Біржі з офіційної (персональної) е-пошти Замовника.

3.2. Організація проведення торгів за цим замовленням починається після прийняття Біржею від Підрядника фінансового забезпечення виконання Договору та майбутнього договору підряду у формі банківської гарантії за її умовами (Додаток №9).

3.3. Договір діє до моменту дії договору підряду, укладеного Замовником з підрядником – переможцем торгів, організованих за цим Договором.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Біржа зобов’язана:

1) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб з дня отримання відповідної інформації або документів, надавати Підряднику у онлайн режимі відповідь та/або консультації з результатів:
а) прийняття Заявки Підрядника;
б) котирування прийнятої Заявки Підрядника;
в) прийняття банківської гарантії Підрядника з забезпечення оплати за Договором та майбутнім договором підряду ;
г) прийняття банківських гарантії Підрядників з забезпечення оплати за їх договором з для участі у відповідних торгах з підрядів на Біржі;
е) визначення складу та початку роботи експертів з встановлення відповідності стандартам та умовам підряду виконаних відповідним підрядником робіт;
ж) визначення складу та початку роботи Арбітражу Біржі з розгляду (медіації) суперечок між Підрядником та його підрядниками;

2) Надавати Підряднику інформацію щодо результатів його акредитації, сертифікації та лістингу за відповідним статусом та фахом підряду;

3) Погоджувати з Підрядником внесення змін у його е-профіль та е-портфоліо, які є  реєстрі підрядників на сайті Біржі;

4) Розміщувати, протягом 5-ти діб з дня виконання відповідного договору підряду, усі оцінки Підрядника його Замовником, а Замовника – його підрядниками, що є на веб-сторінках їх оцінок у їхньому реєстрі на сайті Біржі

5) Надавати Підряднику послуги згідно тарифів та Правил Біржі;

5) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб, оплачувати Підряднику штрафи за порушення умов Договору у розмірі його відповідних збитків, що виникнули в наслідок невиконання або не належного виконання зобов’язань Біржі.

4.2. Біржа має право:

1) Вимагати від Підрядника:
а) виконання умов Договорів з ним, зареєстрованих на Біржі та її Правил;
б) оплати її послуг, витрат та сум штрафів (Додаток №10) за порушення за Договорами, зареєстрованими на Біржі;
в) надання своєчасної та достовірної інформації та документів щодо його портфоліо, профілю та замовлення на послуги Біржі.

2) Отримання від Підрядника оплати наданих та/або замовлених послуг та збитків у разі порушення або розірвання Договору з ініціативи чи вини Підрядника.

4.3. Підрядник зобов’язан:

1) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб з дня отримання онлайн-листа Біржі, надавати їй відповідні достовірні документи та інформацію, необхідні для проведення акредитації та/або сертифікації Підрядника;

2) Своєчасно, не пізніше 7-ми діб з дня отримання онлайн-листа Біржі з запрошенням на торги підрядів (Додаток №3), у разі згоди на участь у них, надавати Біржі відповідні банківські гарантії з забезпечення Підрядником виконання Договору та майбутнього договору підряду (Додаток №9).

3) Виконувати умови Договору та договорів підряду з ним, зареєстрованих на Біржі.

4.4. Підрядник має право:

1) Вимагати від Біржі:
а) своєчасного надання інформації згідно її складу та порядку, зазначених у Договорі та Правилах Біржі;
б) якісного та своєчасного надання її послуг, згідно стандартів та тарифів Біржі;

2) Отримання від Біржі оплати збитків у разі неналежного виконання або розірвання нею Договору.

3) Звертатися зі зверненнями, скаргами та зауваженнями до всіх органів управління Біржі, згідно її Статуту та отримувати відповіді у відповідні терміни. На термін їх розгляду призупиняється стягнення відповідних штрафів з Підрядника.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила усіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

5.4. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 5.3, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

5.5. Підрядник має право відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Біржі відшкодування витрат Підрядника або збитків, понесених Підрядником, якщо вони виникнули внаслідок невиконання або неналежного виконання Біржлю взятих на себе зобов’язань  за Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі.

5.7. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів та медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Конфеденційність

6.1. Біржа зобов’язуються не розголошувати контакти Підрядника до завершення торгів з його Заявки і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману від нього в ході виконання умов Договору.

6.2. Підрядник, до проходження акредитації на Біржі або до запрошення підрядників до тендеру, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщує Біржу.

6.3. Не можуть бути конфеденційною інформація щодо:
а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі;
б) оцінок роботи Біржі її учасниками, а Підрядника його замовниками.

7. Інші умови договору

7.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

7.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

7.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.
7.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Підрядника до нього, а датою укладання якого є надання Біржі банківської гарантії оплати його виконання.

7.5. Номер Договору присвоюється по порядку реєстрації Договорів, прийнятому Біржею.

7.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

7.7.  Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

7.8.  Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної адреси, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

 

8. Перелік додатків до Договору

Додаток № 1 Формуляр Заявки на тендер з проектування

Додаток № 2 Формуляр Заявки на тендер з будівництва

Додаток № 3 Торги на Біржі

Додаток № 4 Забезпечення договору підряду його замовником

Додаток № 5 Зміст послуг Біржі

Додаток № 6 Тарифи Біржі

Додаток № 7 Порядок взаємодії з учасниками торгів

Додаток № 8 Стандарти умов основних договорів

Додаток № 9 Умови банківської гарантії Підрядника

Додаток № 10 Штрафи з підряду на Біржі

 

Comments are closed.