Політика з сертифікації компетентності будівельників

Цілі політики – створення об’єктивної, надійної системи онлайн сертифікації професійної компетентності будівельників, для:
– гарантування якості їх послуг та робіт;
– відповідного страхування їх професійної відповідальності;
– листінгу на будівельній біржі що надає потік вигідних замовлень;
– суттєвої мінімізації ризиків та витрат у будівництві.

Беручи до уваги:

1) необхідність для стейкхолдерів (зацікавлених осіб) будівельного ринку (замовників, підрядників, страховиків, інвесторів, кредиторів та відповідних громад) системи гарантування якості робіт та послуг, яка забезпечується й відповідною професійною компетентністю, що потребує об’єктивного вимірювання та оцінювання – її сертифікації;
2) визначення професійної компетентності як здатності виконувати професійні завдання (розв’язувати професійні задачі, вирішувати професійні проблеми) в мінливих умовах будівельних ринків;
3) не розробленість конвенційних моделей і систем валідного (придатного) та надійного вимірювання професійної компетентності;
4) низьку довіру суспільства та ринків праці до діючої системи професійної кваліфікації;

оскільки:

1) стейкохлери будівельного ринку зацікавлені у справедливій, об’єктивній, надійній, зручній та економічній системі сертифікації професійної компетентності будівельників;
2)  справедливість забезпечується, згідно наукових досліджень організаційних психологів, задовольняється шляхом низки справедливостей:
а) розподілу (створення рівних можливостей та умов);
б) процедури (чіткої, прозорої та, бажано, автоматизованої схеми сертифікації);
в) відносин (неупередженості, доброзичливості, відповідальності);
3)  об’єктивність забезпечується шляхом застосування валідних (придатних) методик вимірювання професійної компетентності на основі об’єктивних даних з досвіду практичних робіт осіб, що сертифікуються у автоматизованому режимі, а не традиційного оцінювання вражень;
4) надійність вимірювання та оцінювання забезпечується шляхом застосування та конкордації (збігів) результатів періодичних вимірювань, зокрема, різними методами;
5) зручність та економічність сертифікації забезпечується шляхом застосування IT, веб та онлайн технологій;

спираючись на:

1) можливості онлайн технологій у відео-фіксуванні процесів та результатів виконання робіт та надання послуг, їх презентації та веб-поширення;
2) розробленість моделей і систем валідного та надійного вимірювання якості робіт та послуг, здатність ефективного виконання яких і визначає професійну компетентність;
3) можливості організації неупередженого експертного оцінювання якості робіт та верифікації виконання їх відповідною особою, що забезпечується використанням онлайн технологій та автоматизованої системи випадкового обрання експертів та їх «сліпого» оцінювання;

здійснюється

політика онлайн сертифікації будівельників, яка забезпечується:
1) структурою управління організацією сертифікації;
2) схемою сертифікації професійної компетентності на основі верифікації даних необхідного досвіду професійної діяльності;
3) кадровою політикою для неупередженості та професіоналізму менеджерів та асесорів (екзаменаторів, оцінщиків) центру сертифікації;
4) системою загального управління якістю сертифікації (Total Quality Management, TQM).

1. Структура управління складається з наступних підрозділів:
1) Ради органу оцінювання відповідності – органу сертифікації Біржі з представників Ради Біржі та наступних рад асесорів, прокторів, супервайзерів, техноструктури (комплаєнса);
2) Ради асесорів (екзаменаторів) з осіб, які пройшли сертифікацію як асесор;
3) Ради прокторів (спостерігачів) з представників зацікавлених сторін у особі страховиків;
4) Ради супервайзерів з керівників підприємств, робітники яких проходять сертифікацію;
5) Ради техно-структури з розробників бізнес та технологічних процесів сертифікації;
6) Департаменту агентів з їх секціями асесорів, супервайзерів, прокторів, здобувачів сертифікації;
7) Департаменту бухгалтерських та юридичних послуг;
8) Колл-центру з менеджерів контенту сайту та  комунікації учасників сертифікації.

2. Схема сертифікації професійної компетентності для забезпечення справедливого, об’єктивного, неупередженого, надійного та валідного (придатного) вимірювання професійної компетентності відповідних спеціалізацій та рівнів (категорій, розрядів) здійснюється шляхом верифікації досвіду відповідної професійної діяльності протягом певного часу.

Загальна верифікація досвіду здійснюється шляхом часткових верифікацій:
1) результатів професійної діяльності, засвідчених супервайзерами та підтверджених відповідними документами підприємств роботодавців або замовників;
2) відповідності специфікації видів діяльності та виконаних попередньо визначених видів завдань специфікації, необхідних для відповідної сертифікації;
3) самостійності виконання завдань, засвідчених здобувачем та його супервайзером, шляхом захисту виконаних 2-х завдань, випадково обраних, за допомогою генератора випадкових чисел, із заявленого їх переліку та подальшого кваліфікаційного захисту, який складається зі:
а) онлайн – презентації виконання здобувачем цих 2-х завдань асесорам;
б) здійснення осліплених онлайн відповідей здобувача на запитання асесорів та/або онлайн виконання під наглядом проктора міні-завдань, які діагностують самостійність їх виконання;
в) об’єктивізації оцінювання захисту досвіду здобувача асесорами шляхом веб- публікації цього захисту та можливості для публікації його коментарів та оцінок іншими сертифікованими фахівцями, а ці оцінки складають рейтинг здобувачів та асесорів.

2.2 Справедливість оцінювання професійної компетентності за цією схемою верифікації відповідності досвіду забезпечується наступним чином:
1) Справедливість розподілу (рівних умов) для здобувачів забезпечується шляхом надання кожному з них можливостей вільного вибору:
а) переліку та змісту виконаних робіт для подальшої презентації їх виконання;
б) проміжки часу проходження сертифікації, онлайн осліпленої презентації та захисту 2-х виконаних завдань, які обираються автоматично випадково з наданого здобувачем їх списку;
в) супервайзерів (менеджерів роботодавця або замовника) для підтвердження переліку та якості виконаних завдань здобувачем;
г) переліку асесорів для подальшого автоматично-випадкового вибору 2-х з цього переліку для верифікації самостійності виконання заявлених виконаних завдань та можливої апеляції.

2) Справедливість вказаних процедур забезпечується шляхом:
а) верифікації колл-центром відповідності переліку виконаних завдань, засвідченого супервайзерами та підтвердженими даними бухгалтерського обліку;
б) автоматично-випадковим способом обрання:
– 2-х завдань для захисту їх самостійності виконання;
– 2-х асесорів для оцінювання цього захисту з обраного здобувачем їх списку;
в) осліплених онлайн відповідей на запитання асесорів та/або онлайн виконання у визначений термін під наглядом проктора їх міні завдань, які діагностують самостійність їх виконання;
г) осліпленого оцінювання асесорами захисту виконаних завдань у встановлений термін;
д) апеляції на будь-яке рішення асесорів, яка здійснюється по аналогічній схемі;
е) повторної сертифікації за цією схемою у будь-який термін;
ж) постійного моніторингу та контролю дотримання процедур Радами прокторів (страховиків) та асесорів;
з) веб публікації процесу захисту після сертифікації кожного здобувача з можливістю публікацій коментарів та оцінок дій здобувача та асесорів.

3) Справедливість відносин між учасниками процесу забезпечується шляхом:
а)  оплати сертифікації здобувачем до її початку, що економічно спонукає всіх учасників його сертифікації до доброзичливості та неупередженості;
б) моніторингу дотримання кодексу етичної поведінки та виконання своїх обов’язків за схемою сертифікації всіх її учасників;
в) субсидіарної відповідальності асесорів здобувача з його професійною відповідальністю, що спонукає асесорів не занижувати вимоги до здобувача;
г) оплати послуг асесорів у відсотках від оплат здобувачів згідно рейтингу асесорів, який визначається відсотками прогностичності наданими ними оцінок здобувачам, що спонукає  не завищення вимог до здобувача.

2.3 Валідність (придатність) схеми сертифікації, як методики вимірювання професійної компетентності обґрунтовується шляхом забезпечення:
1) змістової валідності, яка визначається змістом виконання виробничих завдань, що входять у специфікацію функцій відповідної спеціалізації;
2) конструктної валідності, яка встановлюється тим, що професійну компетентність конвенційно визначають як здатність ефективно виконувати професійні завдання, що й перевіряється при сертифікації шляхом верифікації переліку й ефективності їх виконання супервайзерами, а самостійності – асесорами;
3) критеріальна валідність, яка чисельно обчислюється збігом (конкордацією) результатів оцінювання професійної компетентності різними асесорами та методами – методом фіксування ринком (або роботодавцем) ефективності виконання всього переліку функцій (бухгалтерськими звітами та оцінками супервайзерів);
4) очевидна валідність, яка встановлюється дослідженнями організаційних психологів, які свідчать, що переважна більшість рекрутерів та здобувачів праці вважають метод безпосереднього оцінювання робіт одним із самих валідних та справедливих.

2.4 Надійність схеми сертифікації, як методики вимірювання професійної компетентності обґрунтовується шляхом забезпечення:
1) надійності інструментарію вимірювання, яка визначається тим, що інструментом оцінювання є перелік ефективно виконаних завдань, які приймаються супервайзерами та замовниками, а асесорами підтверджується сліпим методом лише самостійність їх виконання;
2) стабільності ознаки, яка встановлюється збігом оцінок супервайзерів, замовників шляхом відповідної оплати ефективно виконаних виробничих завдань та збігом оцінок асесорів самостійності їх виконання;
3) незалежність від експертів, яка доводиться та забезпечується:
– ринковими умовами замовлення та оплати послуг здобувача протягом певного терміну;
– великою кількістю реальних замовників та супевайзерів робіт здобувача;
– автоматизованим встановленням відповідності виконаних завдань здобувача необхідній для сертифікації їх специфікації;
– визначення тільки самостійності виконання завдань здобувачем асесорами, які обираються автоматично випадково та економічно стимулюється їх об’єктивність.

3. Кадровою політикою для неупередженості та професіоналізму менеджерів та асесорів, яка забезпечується шляхом:
– підбору та автоматизованого відбору відповідних асесорів та прокторів;
– організації сліпого оцінювання робіт здобувачів асесорами та онлайн контролю процесу захисту робіт прокторами;
– їх економічного стимулювання до ефективності та неупередженості;
– автоматизованого контролю й організації їх праці в онлайн режимі;
– страхування їх професійної відповідальності.

3.1 Підбір асесорів та прокторів здійснюється методом «сніжного кому» за рекомендаціями акредитованих відповідно асесорів та прокторів, а затвердження їх  здійснюється їх Радами та Радою страховиків. Автоматизований вибір асесорів та прокторів для анонімного здобувача здійснюється шляхом автоматичного вибору з їх реєстру з застосуванням генератору випадкових чисел.   

3.2. Організація сліпого оцінювання самостійності виконання робіт здобувачів асесорами та онлайн-контролю процесу захисту робіт прокторами здійснюється шляхом:
1) забезпечення менеджерами центру анонімності здобувача та осліплення його робіт та їх захисту для асесорів та прокторів;
2) відеозапису процесу надання відповідей на запитання асесорів та виконання їх відповідних міні завдань здобувачами у онлайн режимі з застосуванням онлайн прокторингу.

3.3. Економічне стимулювання до ефективності та неупередженості асесорів та менеджерів здійснюється шляхом:
1) оплати їх послуг у відсотках від сум оплати за сертифікацію відповідних здобувачів;
2) виплат відсотків від оплати послуг асесорів, які залежать від їх відсотка від норми оцінок відповідних здобувачів;
3) виплат відсотків премії менеджерів, яка залежать від оцінок їх діяльності здобувачами, асесорами та прокторами.

3.4. Автоматизований контроль і організація праці в онлайн режимі всіх учасників сертифікації здійснюється завдяки застосування веб платформи Бітрикс24 (з використання програм класу CRM, ERP) шляхом:
1) онлайн комунікацій з зберіганням їх звуко та відео записів;
2) планування та контролю завдань та комунікації з фіксуванням їх часу та результатів виконання;
3) організації персональних онлайн кабінетів всіх учасників процесу сертифікації та їх інтеграція у спільні і персональні календарі та звіти виконання завдань та комунікацій.

3.5. Страхування професійної відповідальності здобувачів та асесорів здійснюється шляхом укладання договорів страхування професійної відповідальності:
– здобувачів після отримання ними відповідного сертифікату протягом терміну його дії;
– асесорів у розмірі 5% від професійної відповідальності оцінених ними здобувачів.
Договір страхування укладається зі страховою компанією, чий проктор здійснював прокторинг процесу сертифікації відповідного здобувача.

4. Система загального управління якістю сертифікації, як загально-організаційний метод безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів складається з:
1) направленості на клієнтів (здобувачів, замовників їх сертифікації та зацікавлених осіб), яка забезпечується шляхом обліком та врахуванням їх оцінок та відгуків з якості процесу сертифікації та дій її учасників для аналізу та економічного стимулювання  їх дій та поліпшення процесів;
2) вдосконалення процесів сертифікації шляхом постійного аналізу зауважень та пропозиції всіх учасників сертифікації та нових можливостей онлайн та веб технологій;
3) поліпшення кадрового потенціалу шляхом постійного онлайн навчання, економічного стимулювання згідно з їх KPI та включення їх до процесу обговорення та прийняття рішень щодо поліпшення умов та результатів роботи;
4) зростання фінансової ефективності шляхом зниження питомих витрат завдяки зростанню потоку клієнтів та використання онлайн технологій, вдосконаленню бізнес та технологічних процесів сертифікації, реалізації суміжних авторських прав на контент з процесу сертифікації для провайдерів професійних навчальних програм та закладів.

Comments are closed.