Договір будівельного підряду

Паспорт підряду

Стандартні умови договору будівельного підряду

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт з (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

1.2. Об’єкт будівництва та його характеристики у паспорті підряду:

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією, яка включає: проект організації будівництва – ПОБ, проектно-технічну документацію – ПТД, кошториси та графіки будівництва, що у додатках до Договору та є навід’ємною його частиною.

1.4. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації. Замовник може вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою Підрядника та Біржі. За відсутності такої згоди Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

2. Строки виконання робіт (будівництва об’єкта)

2.1. Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору. Календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором є невід’ємною його частиною.

2.2. Датою закінчення робіт (будівництва об’єкта) вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт (будівництво об’єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

2.3. Строки робіт (будівництва об’єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір уразі:

а) виникнення обставин непереборної сили;

б) невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів передбачених у Договорі);

в) внесення змін до проектної документації;

г) дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

д) виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об’єкта).

2.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об’єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір за погодженням Сторін та Біржі.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі ДCТУ Б Д.1.1-1:2013 є твердою та зазначається у Договірній ціні та кошторисі, що у додатках до Договору. Договірна ціна робіт включає плату за виконані Підрядником роботи за даним Договором та відшкодування всіх витрат Підрядника для виконання вказаних робіт, у тому числі: усі необхідні матеріали та інструменти, використання будівельних машин та механізмів, накладні витрати, витрати на доставку матеріалів, інструменту та обладнання на об’єкт та вивезення їх з об’єкта згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013.

3.2. Уточнення твердої договірної ціни здійснюється у випадках:

а) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору);

б) внесення змін до проектної документації;

в) потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника;

г) уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Підрядника;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

е) істотного зростання (більш за 5% від котирування Біржі), після укладення Договору, цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами;

 ж) в інших випадках, передбачених правилами біржових торгів.

3.3. Уточнення твердої договірної ціни може здійснюватися:

а) уразі необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити Замовника е-повідомленням про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє е-повідомленням про нього Підрядника.

Підрядник зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт уразі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє е-повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов’язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва;

б) у разі зростання цін на ресурси передбачається можливість підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання (більш за 5% від котирувань Біржі) після укладення Договору цін на ресурси, забезпечення якими здійснює Підрядник, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, Підрядник може вимагати перегляду твердої договірної ціни. Для цього Підрядник зобов’язаний протягом 5 робочих днів повідомити е-повідомленням Замовника про зростання цін та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє е-повідомленням про нього Підрядника.

Підрядник може вимагати розірвання Договору уразі відмови Замовника від підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок істотного (більше 5%) зростання цін на ресурси та послуги, що підтверджується котирувальною комісією Біржі.

3.4. Підрядник не може вимагати уточнення твердої договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, уразі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини Підрядника. У таких випадках ціни на ресурси, визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов’язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються Підрядником.

3.5.Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення Підрядником твердої договірної ціни, не передбаченої Договором, всі пов’язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник.

3.6. Замовник приймає рішення щодо уточнення твердої договірної ціни і повідомляє е-повідомлення про нього Підрядника протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання відповідного е-повідомлення від Підрядника.

3.7. Роботи, не передбачені цим Договором та додатками до нього, необхідність виконання яких виникла в ході його виконання та вартість яких не перевищує 10 % від суми Договору, виконуються Підрядником виключно за письмовою згодою Замовника та Проектувальника, про що Сторонами укладається та реєструється на Біржі додаткова угода та кошторис до Договору згідно розцінок (або відповідних котирувань Біржі та зі знижкою, за якою Підрядник отримав цей Договір на торгах Біржі).

Якщо вартість додаткових робіт перевищує 10% (десять відсотків) ціни Договору, то Замовник та Проектувальник вносять відповідні зміни у проектну документацію (ПОР, ПТД, кошторис) та Замовник виставляє цей оновлений Договір на торги Біржі.

4. Забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором

4.1. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором забезпечується його:

1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданою Біржі, як  на термін дії Договору у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати за Договором:

а) послуг Біржі, згідно Договору з нею;
б) витрат Біржі на послуги експертів, акредитованих нею, згідно її тарифів з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання договору відповідного підряду;
в) штрафів та пені за порушення умов договорів підряду та з Біржею;
г) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з рішенням Арбітражу Біржі щодо суми оплати відповідних послуг та витрат Біржі, штрафів та/або пені за Договорами.
Сума та термін банківської гарантії Замовника Біржі, визначається нею у договорі між ними з послуг організації торгів з підряду шляхом направлення Замовнику е-листа Біржі з визначенням умов та параметрів (суми та терміну) банківської гарантії. Надання такої гарантії є підтвердженням укладання договору між Замовником та Біржею.

2) Полісом страхування цивільної відповідальності (за збитки) Підрядника перед Замовником від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування за кожен вид відповідальності Підрядника за Договором;

в) суму забезпечення зобов’язань Підрядника протягом гарантійного строку за Договором;

г) посилання на діючи правила страхування цивільної відповідальності (за збитки);

3) Полісом страхування будівельно-монтажних ризиків та ризиків пошкодження машин та механізмів на об’єкті, від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування за кожен вид ризику;

в) посилання на діючи правила страхування ризиків;

4) Страховими полісами Підрядника щодо цього Договору, які є його невід’ємною частиною. (п. 32.-34. Загальних умов), (ст. 881. ЦК).

4.2. Виконання зобов’язань Замовника за Договором забезпечується його:

1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданою Біржі, як беніфіціару, на термін дії Договору у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати за договором з Біржею:

а) штрафів за порушення умов Договору та Правил біржової торгівлі;

б) пені за порушення термінів оплати згідно умов Договору та Правил біржової торгівлі;

в) послуг експертів, акредитованих Біржою згідно її тарифів, з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання своїх професійних обов’язків щодо Договору;

г) франшиз, встановлених для кожної особи договором відповідного страхування;

д) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з її рішенням про суму оплати штрафів та/або пені за Договором та/або відшкодування витрат на послуги відповідних експертів з питань за цим Договором.

2) Банківською гарантією Замовника (Платника) на користь Підрядника (одержувача, бенефіціара) у сумі вартості найбільшого етапу робіт, згідно графіку їх виконання за Договором на термін його дії та врегулювання суперечок щодо нього. Сума та термін банківської гарантії визначається у паспорті відповідного підряду та вносяться у Заяву про надання гарантії Замовником Підряднику, складену за формуляром затвердженим банком-гарантом, акредитованим Біржею. Умовами оплати за цією гарантією є вимога Підрядника до банку-гаранту з належним представленням документів, затверджених Біржою щодо оплати за Договором, а саме:

а) рахунками-фактури або актами виконаних робіт та/або прийому-передачі товару, підписаними Підрядником та експертом, акредитованим Біржою;
б) виписки банку Підрядника, виданою за день до підписання вимоги щодо оплати за гарантією, яка свідчить про відсутність надходжень за відповідним вищевказаним документом.

3) Полісом страхування цивільної відповідальності Замовника перед Підрядником, від страхової компанії акредитованої Біржою, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування за кожен вид відповідальності Замовника за Договором;

в) посилання на діючи правила страхування цивільної відповідальності;

3) Поліс страхування ризиків при експлуатації об’єкта будівництва, створеного за Договором, від страхової компанії, акредитованої Біржою, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування за кожен вид ризику;

в) посилання на діючи правила страхування ризиків при експлуатації об’єкту.

(п. 32.-34. Загальних умов), (ст. 881. ЦК).

Сума та термін банківської гарантії Замовника Біржі, визначається нею у договорі між ними з послуг організації торгів з підряду шляхом направлення Замовнику е-листа Біржі з визначенням умов та параметрів банківської гарантії. Надання такої гарантії є підтвердженням укладання договору між Замовником та Біржею.

4.3. Виконання зобов’язань Проектувальника, експертів з авторського нагляду, з технічного нагляду та з експлуатації, які акредитовані Біржою та залучаються Замовником, забезпечується їх:

1) Гарантійними внесками, до рахункової (клірингової) палати Біржі, або банківською гарантією наданої Біржі,як беніфіціару, на термін дії Договору у сумах, визначених для кожної відповідної особи кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати:

а) штрафів за порушення умов Договору та Правил біржової торгівлі;

б) пені за порушення термінів оплати згідно умов Договору та Правил біржової торгівлі;

в) послуг судових експертів, згідно тарифів Біржі, з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання своїх професійних обов’язків щодо Договору;

г) франшиз, встановлених для кожної особи договором відповідного страхування;

д) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з її рішенням про суму оплати штрафів та/або пені за Договором та/або відшкодування витрат на послуги відповідних експертів з питань за цим Договором.

2) Полісами страхування професійної відповідальності проектувальника, експертів з авторського нагляду, з технічного нагляду та з експлуатації, в якому вказано:

а) страхова компанія;

б) суми та термін дії страхування професійної відповідальності щодо  Договору;

в) суму безумовної франшизи, яка відшкодовується з їх гарантійного фонду на Біржі;

г) посилання на діючи правила страхування професійної відповідальності.

4.4. Всі договори страхування Підрядника, Замовника, Проектувальника, експертів з авторського нагляду, з технічного нагляду та з експлуатації (учасників Договору) за Договором є його невід’ємною частиною та укладаються до його підписання Замовником. Гарантійні фонди всіх учасників Договору формуються на рахунку Біржі, або на рахунку банка за банківською гарантією наданою Біржі на термін дії Договору.

5. Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника або інших підрядників.

5.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

5.3. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, то Підрядник зобов’язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника та вжити негайно необхідні заходи. Підрядник повідомляє е-повідомленням Замовника про такі вжиті заходи протягом двох календарних днів після усунення пошкодження. Замовник повинен компенсувати Підряднику пов’язані з цим додаткові витрати (за розцінками кошторису або котирувань Біржі на день початку усунення пошкодження), якщо не доведе, що такі витрати Підрядника були не обгрунтовані.

5.4. Якщо подальші заходи щодо усунення обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта, вимагають значних витрат (більше 5 відсотків від суми договору), то Підрядник може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно строків виконання робіт, договірної ціни тощо. Про ці загрози або їх причини та наслідки Підрядник повідомляє е-повідомленням Замовника протягом двох календарних днів після їх виявлення.

Замовник протягом трьох днів з дня отримання цього е-повідомлення повідомляє Підрядника е-повідомленням про прийняте ним рішення щодо готовності до внесення змін до Договору. На вимогу Замовника Підрядник надає, у узгоджений Сторонами термін, розрахунки та обгрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

5.5. Якщо Замовник чи Страховик виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, то він зобов’язаний негайно припинити роботи та вжити негайно необхідні заходи за свій рахунок. Підрядник повідомляє Замовника та Страховика е-повідомленням про такі вжиті заходи протягом двох календарних днів після усунення пошкодження.

5.6. Якщо подальші заходи щодо усунення обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об’єкта, вимагають значних витрат (більше 5 відсотків від суми договору), то Підрядник повідомляє е-повідомленням Замовника:

– про ці загрози або їх причини та наслідки протягом двох календарних днів після їх виявлення;

– про пропозиції щодо зміни у Договорі строків, графіку робіт, проекті та кошторисі, суми відшкодування збитків Замовника, що виникли з цих причин протягом 5 календарних днів після виявлення загроз.

Замовник протягом трьох днів з дня отримання цього повідомлення повідомляє Підрядника е-повідомленням про прийняте ним рішення щодо готовності до внесення змін до Договору. На вимогу Замовника Підрядник надає, у узгоджений Сторонами термін, розрахунки та обгрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

5.7. У разі випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, він негайно повинен повідомити Страховика та (протягом двох робочих днів) прийняти рішення щодо доцільності та умов продовження будівництва, компенсувати додаткові витрати Підрядника, зумовлені усуненням наслідків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва. Оплата цих додаткових витрат здійснюється за актами їх контролю та рахунком фактури (інвойсом) за розцінками передбаченими у кошторисі або за котируванням Біржі цих витрат на день їх початку здійснення.

5.8. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього вразі руйнування або пошкодження об’єкта будівництва без вини Сторін або внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого Договором строку введення в експлуатацію об’єкта, а також уразі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від Замовника.

5.9. Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета Договору або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого Замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення Замовником строку прийняття виконаної роботи.

5.10. У разі випадкового знищення об’єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

У разі випадкового пошкодження об’єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов’язаний негайно усунути пошкодження та негайно е-повідомленням повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта будівництва.

У разі випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва Підрядник негайно (протягом доби) повідомляє про це свого Страховика.

5.11. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється Страховиками – страховими компаніями, акредитованими Біржою, за угодою з:

а) Підрядником з початку начала робіт по Договору до моменту підписання акту прийому-передачі об’єкта Замовнику;

б) Замовником при експлуатації об’єкту протягом терміну не меншим гарантійного строку, визначеного Замовником та/або законодавством.

5.12. Сторона, на яку покладається обов’язок щодо страхування, має надати другій стороні е-повідомленням, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми та застраховані ризики.

5.13. Замовник та Страховик має право, з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень, укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом, акредитованих Біржою, функції та повноваження яких визначені у Договорі.

6. Забезпечення робіт (об’єкта будівництва) проектною документацією

6.1. Проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, дизайнерські, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва. (ДБН А.2.2-3-2014).

До проектної документації належать: Проект організації будівництва (ПОБ), Проект виконання робіт (ПВР), Проект підготовчих робіт (ПрПР), згідно визначень у   ДБН А.3.1.-5-2009 Організація будівельного виробництва.

6.2. Проектно-технологічна документація (ПТД) – документація, яка містить рішення з організації і технології будівництва об’єкта. ПТД об’єкта будівництва складається з ПОБ, що містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому, та окремих його черг, пускових комплексів та ПВР, що деталізують організаційно-технологічні заходи і способи виконання робіт.

6.3. Проект організації будівництва (ПОБ) – вид проектно-технологічної документації у складі проекту, яка містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об’єкта будівництва, підготовчих робіт.

6.4. Проект підготовчих робіт (ПрПР) – розділ проектної документації об’єкта будівництва, який містить заходи з підготовки будівельного майданчика до виконання будівельних робіт.

6.5. Проект виконання робіт (ПВР) – вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт.

6.6. ПОБ та сукупність розроблених на його підставі ПВР складають комплект ПТД. Для капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення існуючого об’єкта ПОБ розробляється із залученням Замовника.

6.7. До проектної документації та її кошторису входять послуги Замовника, необхідні для виконання Договору підряду, (побутові, транспортні та інші), складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-, газопостачання за тарифами або розцінками, що котируються на Біржі на день початку аукціону щодо цього Договору.

Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.

Проектна документація розробляється та супроводжується при її експертизі тільки проектувальниками, акредитованими Біржею.

6.8. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів. Проектна документація розробляється та супроводжується при її експетизі тільки проектувальниками, акредитованими Біржею.

6.9. Забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Замовником.

6.10. Передача експертній організації, Біржі та Підряднику, некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

6.11. Передача проектної документації здійснюється Замовником до Біржі, а нею підрядникам, обраним Замовником з їх реєстру на Біржі за два робочі дні до начала процесу аукціону на Біржі, а у паперовому вигляді два примірника, підписані Замовником Підряднику у день укладання цього Договору.

6.12. Підрядник зобов’язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність проектної документації установленим вимогам. Уразі виявлення її невідповідності установленим вимогам Підрядник протягом п’яти робочих днів з дня її отримання повідомляє е-повідомленням про це Замовника.

На час розгляду Замовником цього повідомлення та прийняття рішень щодо нього час початку робіт зміщується на час усунення відповідних недоліків проектної документації.

6.13. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації з відповідним технічним та/або економічним обґрунтуванням. Це звернення здійснюється шляхом е-повідомлення на адресу Замовника. Він протягом п’яти робочих днів з дня його отримання повідомляє Підрядника е-повідомленням про прийняте рішення щодо урахування цієї пропозиції.
Якщо пропозиція відхиляється Замовником, то Підрядник виконує роботи згідно переданої йому проектної документації.
Якщо пропозиція приймається Замовником, то Підрядник призупиняє роботи у частині відповідних пропозиції робіт до дня внесення та погодження цих змін у відповідного проектувальника та експертної організації. Час внесення цих змін має бути врахований у змінах до графіку робіт за цим Договором.

6.14. Замовник може, за погодженням з проектувальником, вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою Підрядника та Біржі. За відсутності такої згоди Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати від Замовника відшкодування збитків.

6.15. Авторські права на проектну документацію належать проектувальнику, а на документацію щодо виконання договору та настанов щодо експлуатації об’єкту будівництва – її розробникам, Підряднику чи Страховику та охороняються відповідно до законодавства.

6.16. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником або з організацією чи експертом з авторського або технічного нагляду, які акредитовані Біржею.

6.17. Організація з авторського нагляду, проектувальник та сторона Договору, які одержали від другої сторони, внаслідок виконання Договору, інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

7. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

7.1. Послугами водо-, енерго-, газопостачання, а також з використання складських та інших приміщень, необхідних для виконання Договору тощо забезпечує Замовник. Обсяги цих послуг визначаються у проектній документації до Договору, а розцінки та тарифи – у кошторисі до неї за тарифами або розцінками, що котируються на Біржі на день початку аукціону щодо цього Договору.

7.2. Матеріали, окрім опоряджувальних, устаткування та механізми, які необхідні для виконання Договору забезпечує Підрядник в обсягах та за розцінками чи цінами зазначеними у проектній документації до Договору.
Підрядник відповідає за якість наданих ним матеріальних ресурсів – їх відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

7.3. Матеріали опоряджувальні, устаткування та механізми, необхідні для експлуатації об’єкту, забезпечує Замовник в обсягах та за цінами зазначеними у проектній документації до Договору. Зміна переліку та обсягів цих матеріалів, устаткування та механізмів здійснюється шляхом внесення змін до проектної документації, а заміна їх виробників – шляхом їх узгодження Підрядником в формі обміну е-повідомленнями з Замовником.

7.4. У разі коли зобов’язання щодо забезпечення робіт матеріальними ресурсами покладено на Замовника, Підрядник зобов’язаний прийняти їх, перевіривши якість, комплектність й відповідність проектній документації до Договору та вжити заходів до збереження.
Матеріальні ресурси передаються за актом прийому-передачі згідно до Графіку передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування. Замовник може змінювати цей графік та виробника цих ресурсів тільки за згодою Підрядника.

Він зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та несе відповідальність за його неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини.

7.5. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів, переданих Замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.
Підрядник повинен використовувати матеріали, в тому числі передані йому Замовником, згідно норм витрат матеріальних ресурсів та стандартів Біржі та/або ДБН та ДСТУ.
Підрядник зобов’язаний надати Замовникові звіт, шляхом е-повідомлення, про використання матеріалу, переданого йому Замовником, повернути його залишок та основні відходи за актом їх прийому до підписання їм акту прийняття виконаних робіт.

7.6. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу та майна до настання строку здачі Підрядником визначеної Договором роботи несе сторона, яка надала матеріал або, яка зберігає майно (устаткування та механізми), а після настання цього строку – Замовник.

8. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

8.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) – підрядників з реєстру Біржі, акредитованих за фахом, відповідним цим роботам. Субпідрядники з реєстру Біржі, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним Страховиком та Підрядником (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

8.2. Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог типового договору підряду, затвердженого Біржою. Підрядник відповідає за результати робіт своїх субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

8.3. Підрядник, як генеральний підрядник, несе відповідальність перед своїми субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками.
Замовник і субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником.
Підрядник, як генеральний підрядник, координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

8.4. Підрядник, шляхом е-повідомлення з посиланням на аккаунти субпідрядників у реєстрі Біржі, погоджує із Замовником питання про залучення їх до виконання робіт. Замовник, шляхом е-повідомлення протягом трьох робочих днів, з дня отримання е-повідомлення від Підрядника про погодження субпідрядників, погоджує їх особи або відмовляє у такому погодженні з письмовим обгрунтуванням свого рішення та з пропозицією списку субпідрядників з реєстру підрядників Біржі для їх обрання Підрядником або з пропозицією проведення між нами аукціону на Біржі по договору субпідряду на роботи за Договором. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

8.5. Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників на конкурсній основі шляхом організації аукціону на Біржі щодо договору субпідряду до цього Договору. Замовник та Страховик, для запрошення на аукціон підрядників, мають право на їх відбір з реєстру підрядників Біржі.

8.6. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу тільки з реєстру Біржі, за стандартизованими нею трудовими угодами, в необхідній кількості та відповідної кваліфікації шляхом конкурсного відбору або аукціону на Біржі по договору на виконання відповідних робіт.

8.7. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

8.8. Замовник та/або Страховик може вимагати від Підрядника відсторонення або заміни працівників від виконання робіт (будівництва об’єкта) з обґрунтуванням такої вимоги у випадках порушення ними:

а) правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони;

б) технологій виробництва робіт, використання матеріалів, застосування інструментів;

в) правил запобіганню знищенню або пошкодженню матеріалів, устаткування та механізмів;

г) правил внутрішнього трудового розпорядку Підрядника, узгодженого з Замовником.

Доказ факту порушень здійснюється шляхом його фото/ відео фіксації або актом, підписаним двома особами, що мають право знаходження на об’єкті будівництва.

8.9. Замовник та/або Страховик відправляють е-повідомлення Підряднику з проханням відсторонення або заміни робітника з відповідними доказами, на яке Підрядник повинен задовільнити впродовж трьох робочих днів. В противному випадку відповідні роботи можуть бути призупинені Замовником з вини Підрядника або на нього може бути накладено штраф за порушення комунікацій з Замовником.

9. Організація виконання робіт

9.1. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації – ПТД до Договору, яка складається з проекту організації будівництва – ПОБ, проекту виконання робіт – ПРВ, а підготовка будівельного майданчика (фронту робіт) – з проекту підготовчих робіт ПрПР згідно п. 6.4, ДБН А.3.1-5:2016.
При організації та виконанні будівельних робіт мають бути дотримані прийняті у ПТД рішення щодо організації виробництва згідно 4.1, 4.2, ДБН А.3.1-5:2016 та щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва – 4.3, ДБН А.3.1-5:2016.
При виконанні будівельних робіт Підрядник має складати виконавчу документацію згідно п. 4.8, ДБН А.3.1-5:2016.

9.2. Замовник передає Підряднику протягом двох днів з дня підписання Договору всю дозвільну документацію, всі журнали робіт та будівельний майданчик (фронт робіт) за актом, в якому вказує його стан, перелік документів та журналів. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект дозвільної, проектної, проектно-технічної та виконавчої документації (або їх сканів) разом із змінами до неї надавати її Замовнику і офіційним особам, що здійснюють відповідний контроль, на їх прохання для користування. Підрядник зобов’язаний розміщувати з дня початку робіт на цьому об’єкті комплекти дозвільної та виконавчої документації у своєму аккаунті на сайті Біржі.

9.3. Підрядник, з дня прийняття будівельного майданчика (фронту робіт), забезпечує його охорону (огородження, освітлення тощо), можливість доступу до нього Замовника, інших підрядників, субпідрядників (за відповідними перепустками), залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) Замовником.

9.4. Коли роботи виконуються на об’єкті, що діє чи охороняється, охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт) та можливість доступу до нього зазначених осіб забезпечує Замовник. (п. 72. Загальних умов). Підрядник, у цьому випадку, узгоджує роботи з умовами його експлуатації. Зокрема узгоджують терміни зупинки експлуатації і склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання демонтажних і будівельних робіт та умови їх суміщення тощо.
Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт з 7 годин до 19 годин у офіційно робочі дні, якщо не отримає повідомлення від Замовника про новий графік або зупинку робіт за три дні до їх початку.

9.5. Будівельний майданчик (фронт робіт) має утримуватись Підрядником відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог з охорони праці і промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2, Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001).

9.6. Підрядник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) згідно ПрПР з дотриманням нормативів (п. 6, ДБН А.3.1-5:2016);

9.7. Підрядник забезпечує виконання всіх робіт згідно з, ДБН А.3.1-6:2016 та ПВР, в який входять:

1) Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва (підготовчих та основних за їх етапами);

2) Графік поставки Підрядником на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;

3) Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування;

4) Графік руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва;

5) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва;

6) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;

7) Графік контролю етапів робіт.

9.8. Підрядник уточнює та узгоджує з Замовником Календарний графік виконання робіт у випадках:

а) зміни плану фінансування (протягом двох днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);

б) якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10 днів.

Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє заходи з усунення відставання робіт протягом трьох днів з отримання цієї вимоги.

9.9. Підрядник щопонеділка е-повідомленням інформує за попередній тиждень Замовника про:

а) хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

в) залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

д) загрозу виконанню Договору з вини Замовника (негайно у небезпечних випадках).

9.10. Підрядник має повідомляти е-повідомленням Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом двох календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом двох календарних днів з дня одержання е-повідомлення від Підрядника дає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів, які заносяться до Загального журналу робіт на цьому об’єкті. Замовник має право запросити е-повідомленням необхідну для нього інформацію позачергово.

9.11. Підрядник виконує роботи, згідно Календарного графіку виконання робіт, поетапно. Наступний етап робіт виконується тільки після підписання акту контролю виконаних робіт попереднього етапу згідно ПОБ, ПТД, ДБН, ТУ, ДСТУ та/або стандартам Біржі, підписаного Сторонами та інженером технагляду та оплати цих робіт за інвойсом.

9.12. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) протягом тижня після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає в строк зазначені зобов’язання, Замовник після тижня з дня попередження Підрядника е-повідомленням може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником протягом тижня з дня надходження відповідного рахунку.

9.13. За результатами виконаних будівельних робіт Підрядником має бути оформлена, до підписання акту виконаних робіт, виконавча документація згідно п. 4.8, ДБН А.3.1-5:2016 та е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт та їх відео, який закріплює персональну відповідальність кожної особи за виконані роботи та надає можливість включити до їхніх портфоліо. Виконавча документація оформляється у двох екземплярах, по одному для кожній Сторони, які знаходяться на об’єкті та у електронному вигляді, який з е-журналом персоніфікації розміщується на сайті Біржі в акаунтах об’єкта та Підрядника з дня початку робіт згідно Договору.

9.14. До виконавчої документації згідно п. 4.8, ДБН А.3.1-5:2016 належать:
а) загальний журнал робіт;

б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

в) журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об’єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5;

г) акти на закриття прихованих робіт;

д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

е) е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт;

ж) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

з) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114-2002;

і) паспорти, сертифікати, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

10. Контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

10.1. Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта будівництва експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам ПОР та ПВР відповідно до призначення об’єкта на всіх стадіях його життєвого циклу. Цей контроль здійснюється на основі «Принципів Біржі з забезпечення якості будівництва» шляхом прозорого, тотального, відео та планового очного контролю за допомогою експертів, які несуть відповідальність своєю репутацією на ринку та фінансову відповідальність (за рахунок страхування професійної відповідальності) за фактичні та можливі збитки Сторін та учасників Договору, що виникли внаслідок неналежної якості будівництва.

10.2. Під час створення об’єкта будівництва, згідно ДБН А.3.1-5:2016, здійснюється:

– державний архітектурно-будівельного та метрологічний контроль;

– виробничий контроль, якій здійснює Підрядник;

– авторський параметричний нагляд, який забезпечує Замовник, а здійснює відповідний експерт, акредитований Біржою; (п. 78. Загальних умов);

– технічний нагляд, як директивний супровід виробничого контролю, який забезпечує Замовник, а здійснює відповідний експерт, акредитований Біржою; (п. 77. Загальних умов);

– науково-технічний супровід згідно умов та вимог ДБН В.1.2-5, який забезпечує Замовник, а здійснює відповідний фахівець, акредитований Біржею.

10.3. Під час технічної експлуатації об’єкта будівництва (експлуатації) здійснюється нагляд відповідності його технічної експлуатації до вимог законодавства, стандартів Біржі, нормативів експлуатації й санітарно-технічного утримання та настанов Підрядника (нагляд технічної експлуатації).

10.4. Експертами контролю якості будівельних робіт (експертів з якості), які діють з дотримання Закону України «Про запобігання корупції», є акредитовані Біржею незалежні фахівці – експерти наступних ролей у Договорі:

а) з авторського нагляду, які діють згідно Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми» та Постанови КМУ від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури», яка визначає його функції та повноваження;

б) з технічного нагляду, які діють згідно Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми» та Постанови КМУ від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури», яка визначає його функції та повноваження;

в) з нагляду технічної експлуатації об’єкта будівництва (експерти з експлуатації), які діють згідно настанов з експлуатації об’єктів будівництва (результатів робіт) Підрядника та/або Страховика на підставі Закону України «Про будівельні норми», «Про санітарні норми» та інші.

10.5. Непрямим експертом контролю якості у Договорі є експерти з кваліфікації, а судовими експертами є експерти Арбітражу Біржі.

10.5.1. Експертами з кваліфікації відповідних фахівців, які діють згідно ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 II, є акредитовані Біржею, незалежні фахівці – експерти кваліфікації з наступних фахівців у будівництві: проектувальників, підрядників, виробників будматеріалів та експертів якості різних видів спеціалізації, ролей у проекті та статусу на ринку.

10.5.2. Експертами Арбітражу Біржі є акредитовані Біржею  будівельно-технічні експерти які діють згідно Закону України «Про судову експертизу». Вони залучаються, за стандартизованим Біржою договором, учасниками цього Договору у разі виникнення суперечок між ними.

10.6. Всі експерти, акредитовані Біржою, повинні мати достатній особистий гарантійний фонд на рахунку Біржі та страховий поліс гарантування професійної відповідальності з сумами, які для кожної ролі експерта у цьому Договорі встановлює, до виставлення його на аукціон, кліринговий центр Біржі.
Для конкретного об’єкта відповідних експертів з якості обирає з реєстру Біржі Замовник за погодженням з Страховиком.
Експертами з якості (технагляду, авторського нагляду та експлуатації об’єкта будівництва) не можуть бути особи, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об’єктах будівництва, а експертами з експлуатації не можуть бути особи, що працюють у організації, що експлуатує цей об’єкт будівництва.
Всі експерти з якості є приєднаними учасниками Договору, згідно ст.634 Цивільного кодексу України, а їх контакти та суми гарантій професійної відповідальності заносяться у титул цього Договору.

10.7. Замовник заключає з експертами з якості стандартизовані Біржою угоди, які є невід’ємною частиною Договору, а при необхідності з фахівцями судової будівельно-технічні експерти.
Страховик заключає з Підрядником, Замовником та з експертом з нагляду технічної експлуатації об’єкта стандартизовані Біржою угоди страхування, які є невід’ємною частиною Договору.

10.8. Експерт з авторського нагляду здійснює параметричний нагляд якості робіт – їх відповідності параметрам будівництва, визначеним у ПОР та ПРВ. Цей нагляд здійснюється за план-графіком авторського нагляду, який є невід’ємною частиною Договору або за викликом Замовника, (виходячи з виробничої потреби та за додаткову оплату згідно договору з ним).

10.8.1 Результати цього нагляду та технологічні настанови щодо виправлення недоліків заносяться цим експертом до Загального журналу робіт на об’єкті (паперового та веб). Ці настанови є додатками до ПРВ і обов’язкові для виконання Підрядником та для контролю їх виконання експертом з технагляду.

10.8.2 Виконання цих настанов здійснюється Підрядником за рахунок:

а) Підрядника, якщо необхідність в настановах виникла в наслідок порушення Підрядником ПОР та/або ПВР;

б) Проектувальника, якщо необхідність в настановах виникла в наслідок обставин, які не враховані в ПОР та/або ПВР;

в) Замовника, якщо необхідність в настановах виникла в наслідок дій або бездіяльності Замовника чи його заяви щодо необхідності змін в ПОР та/або ПВР;

г) Страховика, якщо необхідність в настановах виникла в наслідок виникнення страхового випадку, передбаченого у договорі страхування з Замовником.

10.8.3. У разі виявлення та відео фіксації експертом з авторського нагляду відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови Підрядника їх усунути експерт з авторського нагляду, повідомляє про це Замовника і відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. (п.8 Постанови КМУ N 219), які можуть не підписувати акти прийому об’єкта будівництва (будівельних робіт) до експлуатації з вини Підрядника.

10.9. Експерт з технагляду здійснює директивний нагляд якості робіт, що включає комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного консультування Замовника та Підрядника з управління якістю при виконанні робіт з створення об’єкта будівництва відповідно до вимог чинного законодавства, нормативної бази та ПТД.

10.9.1 Директивний нагляд включає нагляд за дотриманням відповідності ДБН та ПТД:

а) показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) технологічних процесів, перш за все особливо важливих та/або прихованих робіт;

в) виконання будівельних робіт з дотриманням вимог щодо:

– пожежної безпеки;

– безпеки людей;

– впливу на навколишнє природне середовище;

– впливу шуму та вібрації.

 г) змісту, повноти та своєчасності виконавчої документації щодо створення та експлуатації об’єкта;

 д) змісту та повноти настанов Підрядника щодо експлуатації об’єкта будівництва.

10.9.2. Результати нагляду з контролю (вхідного, операційного та приймального) відповідності будівельних робіт, конструкцій, обладнання та готової будівельної продукції вимогам проекту будівництва, нормативних документів та ПТД фіксуються експертом з технагляду на відео, у виконавчій документації (п 4.8 ДБН А.3.1-5:2016) та у журналі персоніфікації робіт відповідних робітників Підрядника.
Контроль здійснюється відповідно до умов ДБН А.3.1-5:2016 згідно його пунктів та видів контролю: для вхідного – п. 10.4.1, для операційного – 10.4.2, та приймального – 10.4.3.

10.9.3 Контроль якості створення об’єкту будівництва (всі його види) здійснюється:

а) за обсягом контролю показників – суцільний відео контроль всіх показників та вибірковий очний контроль прихованих робіт та конструктивних елементів згідно їх план-графіку очного технічного нагляду, який є невід’ємною частиною Договору;

б) за періодичністю контролю – безперервний відео та /або онлайн, періодичний очний контроль згідно його план-графіку та вибірковий очний згідно особистого плану з несподіваних перевірок експерта технагляду;

в) за засобами перевірок – візуальний (відео та очний), інструментальний (виконується із застосуванням засобів чи лабораторій вимірювань, акредитованими Біржою) та реєстраційний (виконується шляхом аналізу даних та веб публікації на сайті Біржі, зафіксованих у документах – сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо).

10.9.4.  Експерт з технічного нагляду має право шляхом обґрунтованого е-повідомлення вимагати від Підрядника:

1) зупинення робіт уразі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів та ПТД;
2) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
3) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред’явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

4) забезпечення засобами ідентифікації усіх осіб, які можуть працювати на об’єкті будівництва та здійснення щоденного обліку їх погодинного перебування на ньому, який розміщувати на веб-сайті об’єкту.

Роботи з усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок або проведення лабораторних випробувань здійснюється Підрядником за його рахунок, якщо він не доведе їх недоцільність обґрунтованим е-повідомленням експертам з технагляду, авторського нагляду, Замовнику та Страховику і не отримає від них е-повідомлення про прийняття цих обгрунтувань.

5) зупинення виконання робіт:

– до оформлення актів огляду прихованих робіт;

– у разі виявлення понаднормативної деформації об’єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії;

– у разі їх виконання на об’єкті будівництва особами, які не акредитовані Біржею та/або порушують умови охорони праці або захисту екології.

Зупинка виконання відповідних робіт за е-повідомленням експерта з технічного нагляду про необхідність зупинки цих робіт здійснюється негайно з моменту отримання цього е-повідомлення Підрядником.

6) не включати до рахунку фактури для оплати попередньо прийнятих об’ємів робіт, які не мають відео докази їх якості (відео процесу та самоконтролю якості) робіт та/або за якими складено акт робіт, виконаних з недоліками чи не усунені відхилення від проектних рішень, недоліки (дефекти) та недоробки, які внесені у Загальний та/або спеціальні журнали робіт.

10.9.4. Експерт з технічного нагляду підписує, перед Замовником, всі акти:

– акти прийому та використання матеріалів, обладнання, устаткування, будівельних машин та механізмів;

– прийому об’єму виконаних робіт Підрядником;

– акти робіт, виконаних з недоліками;

– акти-виконання вказівок і приписів, які занесені у загальний та спеціальні журнали виконання робіт.

10.9.5. Експерти з технагляду та всі робітники Підрядника несуть з ним репутаційну та субсидіарну професійну відповідальність за збитки Замовника та Страховика, що виникли або можуть виникнути, внаслідок невідповідності ПОБ, ПТД, ДБН, ТУ, ДСТУ та/або стандартам Біржі їх робіт на цьому об’єкті будівництва.

10.10. Експерт з нагляду технічної експлуатації об’єкта будівництва (експерт з експлуатації) здійснює консультування Замовника, Експлуатаційника та Страховика щодо відповідності технічної експлуатації об’єкта будівництва вимогам ДБН, санітарно-технічним нормам та нагляд за виконанням Експлуатаційником технічної експлуатації об’єкта.

10.10.1 Нагляд технічної експлуатації об’єкта будівництва включає:

– моніторинг параметрів, режимів роботи технічних пристроїв, регламентів огляду та необхідних ремонтів об’єкта будівництва;

– планування, здійснення та відео фіксацію всіх оглядів (загальних, вибіркових та позапланових) об’єкта будівництва та підписує відповідні акти з огляду та настанови щодо подальших дій Експлуатаційника, Страховика чи Підрядника;

– планування всіх поточних та/або проектування всіх капітальних ремонтів та підписує акти їх прийняття;

– проведення всіх поточних та всіх капітальних ремонтів та підписує відповідні акти з вхідного, операційного та приймального контролю всіх будівельних послуг та робіт на об’єкті будівництва, виконуючи функції експерта технагляду.

10.10.2. Експерт з експлуатації складає акт з нездійснення якщо Експлуатаційник чи Замовник не здійснюють на об’єкті будівництва у передбачений відповідний термін:

– моніторинг параметрів та режимів технічної експлуатації;

– планування та здійснення оглядів відповідно до умов їх проведення;

– планування, проектування та проведення всіх поточних та/або всіх капітальних ремонтів.

10.10.3. Результати нагляду оформляються відповідними е-актами за підписом експерта з експлуатації та заносяться у паперовий та разом з відповідним відео у е-журнал технічної експлуатації об’єкта будівництва, який зберігається на сайті Біржі впродовж всього його життєвого циклу.

Всі акти підписані експертом з експлуатації є основою для прийняття відповідних рішень та вчинення дій Страховиком та/або Підрядником за їх договорами з Замовником та/або з Експлуатаційником.

10.10.4. Експерт з експлуатації обирається Страховиком за погодженням з Підрядником з відповідного реєстру Біржі. Страховик укладає з експертом з експлуатації угоду на послуги технагляду за технічною експлуатацією на термін дії гарантій Підрядника за цим Договором та договором страхування цього об’єкта будівництва з Замовником та/або з Експлуатаційником цього об’єкту.

10.11. Експертами з кваліфікації відповідних фахівців (непрямими експертами якості) є акредитовані Біржою експерти оцінювання компетентності фахівців з відповідних видів будівництва, фахів та ролей у проекті, статусів на ринку.

10.11.1 Експертами з кваліфікації здійснюють оцінювання професійної компетентності відповідних будівельників (робітників, інженерів та компанії) з відповідних спеціалізацій, ролей у проекті, статусів на ринку.

10.11.2 Кваліфікація однієї особи здійснюється незалежно двома експертами з кваліфікації шляхом оцінювання відео захисту (презентації та відповідей на онлайн запитання) досвіду виконання відповідних робіт (вирішення задач чи проблем) на виробництві (у практиці) або випробувальних робіт чи завдань, завданих експертами.

10.11.3. Експертні висновки, відео захист особи, яка пройшла відповідну кваліфікацію та його відео коментарі експертів публікуються у акаунті цієї особи, що розміщується у відповідному реєстрі на сайті Біржі.

10.11.4. Експерти з кваліфікації несуть субсидіарну відповідальність за збитки завдані учасникам Біржі особами, які пройшли у них кваліфікацію у межах 10 % (десяти відсотків) коштів з їх гарантійних фондів, які пішли на відшкодування цих збитків.

10.12. Акти та експертні висновки, підписані експертами з якості (прямими та непрямими) або неналежне виконання своїх функцій чи недотримання законодавства можуть бути оскаржені будь-яким учасником Договору до Арбітражу Біржі. Всі його рішення щодо відповідальності експерта вносяться у е-портфоліо експерта в реєстрі відповідних експертів, що на сайті Біржі.
Експерти, на основі рішення Арбітражу Біржі, відшкодовують встановлену їх частину збитків будь-якої стороні Договору з свого фонду гарантування у розмірі безумовної франшизи за його договором з Страховиком, а останню частину відшкодовує Страховик за договором страхування професійної відповідальності відповідного експерта.

10.13. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України шляхом надання повноважень експерта з технічного нагляду його офіційному представнику – фахівцю з технічного нагляду, акредитованому за цим статусом Біржею.

11. Порядок усунення недоліків

11.1. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, у тому числі недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.

11.2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах Підрядник на вимогу Замовника зобов’язаний безоплатно пере­робити проектно-кошторисну документацію або здійснити необ­хідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки.

11.3. Всі недоліки у проектній документації, створеної згідно завдання на проектування за Договором, усуваються Проектантом за його рахунок у встановлений відповідною експертною термін, який не змінює вимоги до терміну виконання Договору.

11.4. Недоліками у проектній документації вважаються помилки інженерних розрахунків, технічні, орфографічні на синтаксичні помилки та її невідповідність ДБН А.2.2-3-2014, вимогам державної установи «Фонд енергоефективності» до відповідних об’єктів будівництва та завданню на проектування Додаток №3.

11.5. Недоліки у проектній документації зазначаються у експертному звіті відповідної експертної організації, який може бути оскаржено згідно законодавства України.

11.6.  Проведення процедури оскарження експертного звіту та повторної експертизи з ініціативи Проектанта не є підставою для змінення терміну виконання Договору.

12. Фінансування робіт (об’єкта будівництва)

12.1. Фінансування об’єкта будівництва проводиться за планом фінансування будівництва (ПФБ), який є невід’ємною частиною Договору, стандарт якого діє на Біржі. ПФБ складається на підставі титулу будови (об’єкта), ПОБ, Календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи (п. 83. Загальних умов) на весь період будівництва за місяцями та по роках з визначенням джерел та напрямів  фінансування (видами витрат).

12.2. Замовник має право уточнити ПФБ до виставлення Договору підряду на біржові торги з урахуванням наявних у нього коштів, а після його укладання – з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт на основі погодженого Сторонами нового Календарного графіку виконання робіт, про що складається та реєструється на Біржі додаток до Договору підряду.

12.3. Якщо Сторони Договору не укладуть та не зареєструють на Біржі додаток до Договору у двотижневий термін з дня надходження е-повідомлення однієї сторони до іншої про зміну ПФБ та її обгрунтування з проектом нових додатків до Договору – Календарних графіків виконання робіт та ПФБ, то Договір може бути розірвано з вини сторони, яка ініціювала зміну ПФБ з власних міркувань або яка порушила Календарний графік виконання робіт чи ПФБ.

13. Проведення розрахунків за виконані роботи

13.1. Розрахунки за виконані роботи на об’єкті будівництва проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт, згідно ПТД та розцінок, згідно кошторису до цього Договору на підставі:

– рахунків-фактури (інвойсів) за об’єми виконаних робіт протягом двох тижнів, без складання актів їх прийняття, у розмірі 90 % (дев’яноста відсотків) їх вартості;

– актів прийняття виконаних робіт за кількістю і якістю, згідно умов Договору та форм КБ №2 та КБ №3 у розмірі 100 % (ста відсотків) їх вартості за вирахуванням раніше сплачених за ці роботи сум по рахунках фактури.

13.2. Розрахунки за послуги, за поставку матеріалів, обладнання та устаткування (продукції) проводяться на підставі документів про їх фактичну специфікацію та обсяги, які відповідають ПТД та цінам згідно кошторису до цього Договору на підставі видаткової накладної у розмірі 100 % (ста відсотків) їх вартості, зазначеної у цій накладної.

13.3. Усі розрахункові документи (рахунки фактури, акти прийняття виконаних робіт, видаткові накладні) складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику (у електронній формі), який перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Усі ці документи входять у виконавчу документацію об’єкту будівництва, щодо цього Договору, яка публікується в онлайн режимі на сайті Біржі в акаунті цього об’єкту будівництва.

13.4. У разі виявлення невідповідності робіт, послуг, продукції пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання та публікації на сайті Біржі цих документів Замовник зобов’язаний оплатити виконані роботи.

13.5. Оплата за цим Договором проводиться Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання Сторонами розрахункових документів (рахунків фактури, актів прийняття виконаних робіт, видаткових накладних) та направлення їх е-повідомленням у маклеріат Біржі.

13.6. Замовник гарантує всі оплати поставки продукції, виконання робіт та надання послуг за місяць до початку їх здійснення, згідно Календарного графіку виконання робіт, коштами на гарантійному рахунку Біржі, який відкрито для гарантування оплати Замовника. Сума коштів для гарантування оплати Підряднику, без врахування коштів для гарантій оплати всіх штрафів, за Договором повинна бути не менше витрат Підрядника, передбачених у кошторисі щодо цього Договору для місяця його безперервної роботи згідно Календарного графіку виконання робіт. Сума коштів для гарантування оплат Підряднику та оплати штрафів за Договором відображається у виконавчій документації цього об’єкту будівництва в онлайн режимі на сайті Біржі.

13.7. Оплата робіт субпідрядників, послуг виконавців та продукції постачальників проводиться на підставі складених ними та підписаних Підрядником відповідних розрахункових документів безпосередньо Підрядником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цих документів.

13.8. Підрядник може гарантувати оплати субпідрядникам, виконавцям послуг та постачальникам продукції – його контрагентам за два тижня до початку їх дій за цим Договором відповідною сумою коштів, яка знаходиться на гарантійному рахунку Біржі, відкритому для гарантування оплати Замовника Підряднику. Сума коштів для гарантування оплат Підрядника його відповідним контрагентам відображається, за е-заявою Підрядника до маклеріату Біржі, у виконавчої документації цього об’єкту будівництва в онлайн режимі на сайті Біржі.

13.9. Якщо Замовник своєчасно не оплачує Підряднику суму зазначену у підписаних розрахункових документах більше 5 (п’яти) днів з дня їх підписання, то Підрядник може звернутися до розрахункової (клірингової) палати Біржі е-листом про сплату  суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах, з гарантійного фонду Замовника на Біржі.

До цього е-листа (е-ордера) Підрядник повинен додати доказами про:

– підписання Сторонами розрахункових документі з відповідною сумою;

– відсутність надходження цієї суми від Замовника, яка підтверджено банком, де відкрито рахунок для розрахунків за цим Договором;

– направлення е-повідомлення Замовнику про надання Біржі е-ордера про звертання стягнення з його фонду гарантування на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

Після оплати цієї суми з фонду гарантування на Біржі Замовника Підрядник має право:

– призупинити виконання робіт за цим Договором;

– на відшкодування своїх збитків, які виникли або могли виникнути внаслідок цього призупинення;

– розірвати цей Договір з вини Замовника, якщо у нього недостатньо коштів у фонді гарантування на рахунку Біржі та страхової суми для подальшого виконання цього Договору.

13.10. Якщо Підрядник своєчасно не оплачує своєму контрагентові  суму зазначену у підписаних розрахункових документах більше 5 (п’яти) днів з дня їх підписання, то контрагент може звернутися до розрахункової (клірингової) палати Біржі е-листом про сплату з гарантійного фонду Підрядника на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

 До цього е-листа (е-ордера) він повинен додати доказами про:

– підписання Сторонами розрахункових документі з відповідною сумою;

– відсутність надходження цієї суми від Підрядника, яка підтверджено банком, де відкрито рахунок для розрахунків за цим Договором;

– направлення е-повідомлення Підряднику про направлення Біржі е-ордера про стягнення з його фонду гарантування на Біржі суми, зазначеної у підписаних розрахункових документах.

13.11. Сторони складають податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних у електронній формі. При цьому, зазначені документи підписуються уповноваженою особою за допомогою електронного цифрового підпису, з дотриманням умов порядку реєстрації, встановленого чинним законодавством України. Підрядник не пізніше п’ятнадцятого дня з дати складання акту здачі-приймання робіт (надання послуг) зобов’язаний скласти та зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних у відповідності до вимог чинного законодавства.

14. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва)

14.1. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) проводиться по кожному етапу будівельних робіт, зазначеному у ПОБ, та в цілому об’єкта будівництва у порядку, встановленому нормативними актами та цим Договором. Роботи, які були оплачені за рахунками-факиури (інвойсами) за двотижневий обсяг робіт, підлягають прийманню у відповідному етапі робіт та/або закінчених робіт (об’єкта будівництва).

14.2. Приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва) та їх етапів здійснюється відповідними приймально-будівельними комісіями:

а) для приймання етапу робіт (частини об’єкта будівництва) – у складі представників Підрядника та Замовника, експертів з технагляду, авторського нагляду, персональний склад членів комісії визначається у ПОБ до Договору;

б) для приймання в цілому виконаних робіт (об’єкта будівництва) до попереднього скаладу комісії можуть входити представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.

14.3. Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва) та їх етапів покладається на Замовника, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Підрядника та внаслідок необхідності повторного прийняття робіт або додаткових чи лабораторних випробувань.

14.4. Дату та час початку проведення приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва) та їх етапів визначає Підрядник, який е-повідомленням про час прийняття зазначених в ньому цих робіт, за 5 (п’ять) робочих днів повідомляє всіх членів відповідної приймально-будівельної комісії. Замовник та всі члени цієї комісії зобов’язані негайно у встановлені терміни розпочати приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва), зазначених Підрядником у е-повідомлені. Член приймально-будівельної комісії, з вини якої відбулась затримка початку приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва) та їх етапів, компенсує всім іншим членам комісії та Підряднику їхні можливі збитки (витрати на оплату праці та пересування), пов’язані з цією затримкою чи перенесенням дати та часу початку проведення цього приймання.

14.5. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об’єкта будівництва), його обладнання, устаткування та їх систем чи агрегатів або таке випробування викликане характером цих робіт чи устаткування, їх приймання-передача проводиться уразі позитивного результату попереднього випробування.

14.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) чи їх етапів недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений приймально-будівельною комісією строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника та цю комісію про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника е-повідомленням про їх усунення, почати їх усунення через 5 днів з дня цього повідомлення своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з усуненням недоліків, компенсуються Підрядником.

14.7. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник, згідно висновків приймально-будівельної комісії, має право відмовитися від прийняття таких робіт (об’єкта будівництва) та вимагати від Підрядника компенсації збитків.

14.8. Передача виконаних робіт (об’єкта будівництва) чи їх етапу Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом про прийняття виконаних робіт. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини Підрядника.

14.9. Уразі відмови однієї із Сторін від підписання акту про прийняття виконаних робіт приймально-будівельною комісією вказується про це в акті і він підписується другою стороною.

Цей акт, підписаний однією стороною та всіма членами приймально-будівельної комісії, окрім представника сторони, що його не підписала, є підставою для розрахунків між Сторонами.

Цей акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом (Арбітражем Біржі) недійсним лише уразі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

14.10. Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (об’єкта будівництва) в цілому – акту про прийняття виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

14.11. Якщо Замовник не розрахувався за виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Підряднику, згідно з Договором, то Підрядник, попередньо повідомивши Замовника е-повідомленням, має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт (об’єкта будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна Замовника. Порушення строків передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) у цьому разі вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Підрядника, зумовлених цим порушенням.
Умови набуття та реалізації майнових прав на виконавчу документацію

15.1. Право власності на виконавчу документацію та настанови щодо технічної експлуатації об’єкту будівництва, створену за цим Договором, переходить до Замовника з моменту підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт.

15.2. Авторські права на виконавчу документацію та настанови щодо технічної експлуатації об’єкту будівництва за цим Договором належать Підряднику та його сертифікованим відповідним фахівцям згідно до законодавства.

15.3. Комерційною таємницею за Договором є інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад виконавчої документації, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень, на основі яких вона розроблена та перелік яких визначає Підрядник та погоджує Замовник шляхом е-листування.

16. Гарантійні строки якості закінчених робіт

16.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, змонтованих конструкцій, обладнання та устаткування, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Гарантійні строки якості встановлюються окремо для: закінчених робіт, змонтованих конструкцій, обладнання та устаткування у проектній документації та у архітектурно-технічному паспорті об’єкта будівництва (далі – гарантійний строк якості) при умові їх відповідної експлуатації.

Гарантійний строк експлуатації всього об’єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений законом або Біржою для відповідних об’єктів (далі – гарантійний строк експлуатації).

16.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання відповідною комісією чи Замовником акту про приймання виконаних закінчених робіт (об’єкта будівництва). Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об’єкт будівництва) і змонтовані конструкції, обладнання та устаткування не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

16.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об’єкті будівництва), змонтованих конструкціях, обладнанні та устаткуванні він повідомляє про них Підрядника е-повідомленням з описом відповідних недоліків (дефектів) та запрошенням його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акту на протязі п’яти днів з дня отримання цього е-повідомлення, Замовник має право, скласти такий акт із залученням незалежних експертів, акредитованих Біржою і надіслати його е-повідомленням Підряднику.

16.4. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, акредитованих Біржою для відповідних робіт, повідомивши про це Підрядника е-повідомленням про усунення недоліків. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

16.5. Підрядник не відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (об’єкті будівництва), змонтованих конструкціях, обладнанні та устаткуванні протягом гарантійних строків, якщо він доведе, що:

1) недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

2) недоліки виникли внаслідок:

а) неналежної підготовки проектної документації;

б) природного зносу результату закінчених робіт (об’єкта будівництва), змонтованих конструкцій;

в) неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об’єкта будівництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами, без згоди Підрядника;

г) неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об’єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

д) інших незалежних від Підрядника обставин.

16.6. Якщо між Замовником і Підрядником виникла суперечка щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути:

1) проведено незалежну експертизу силами експертів, яких обирає Замовник з їх реєстру на Біржі, а якщо він відмовляється протягом тижня з е-повідомлення Підрядника про необхідність експертизи, то їх обирає Підрядник. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах. Висновок цих експертів щодо причин виникнення недоліків (дефектів), вказаних Замовником, беззаперечно приймаються Сторонами для медіації (позасудового розгляду) щодо цього спору;

2) проведено судовий розгляд цього спору, за поданням будь якої Сторони до Арбітражу Біржі, арбітрів якого обирає Замовник з їх реєстру на Біржі, а якщо він не обере їх протягом тижня з дня отримання е-повідомлення від Арбітражу про надходження відповідного подання, то їх обирає Підрядник. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням Арбітражу, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами його розгляду буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням арбітражу, фінансує сторона, яка вимагала його проведення. За згодою Сторін, такі витрати можуть покладатися на обидві сторони в рівних частинах. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором та порядок урегулювання спорів

17.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором винна сторона сплачує іншій стороні санкції пені та відшкодовує другій стороні фактичні та/або можливі збитки (додаткові витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) які виникли внаслідок порушень Договору винною стороною. Штрафи за порушення умов Договору сплачуються Біржі. Неустойки (штрафи і пені) підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

17.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.

17.3. У разі порушення зобов’язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:

а) припинення виконання зобов’язань за Договором чи його розірвання;
б) зміна умов Договору;
в) сплата неустойки (штрафу, пені);
г) відшкодування збитків та моральної шкоди.

17.4. Підрядник відповідає за недосягнення запроектованих показників об’єкту будівництва, за недоліки збудованого об’єкта, за прострочення передання його Замовникові та за інші порушення умов Договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

17.5. Підрядник відшкодовує збитки Замовнику, Страховику та відповідним експертам за невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором в повному обсязі, а його робітники та відповідальні особи (керівники) сплачують Біржі:

а) пеню за порушення термінів виконання фінансових зобов’язань – 0.1% від суми;

б) штрафи, перелік та розміри яких для договорів підряду затверджує Біржа;

в) частину збитків Підрядника, розмір якої у відсотках затверджує Біржа.

17.6. Розміри штрафів за порушення і відсотки відшкодування збитків, які виникли з вини робітників та відповідальних осіб Підрядника та Замовника, встановлюються Біржою для кожного виду порушень та кожного регіону і є невід’ємною частиною Договору.

17.7. Перелік порушень робітників та посадових осіб Підрядника, за якими Біржою встановлюються штрафи у відсотках від відповідної мінімальної заробітної плати, та відсотки відшкодування збитків включають але не вичерпують наступні порушення:

1) Порушення на об’єкті будівництва вимог: законодавства, будівельних норм, державних стандартів, затверджених проектних рішень, стандартів і правил Біржі, технологій виконання робіт, правил техніки безпеки та екологічної безпеки;

2) Допуску до робіт на об’єкті будівництва робітників: без їх акредитації на Біржі, без отримання відповідного цієї роботі сертифіката Біржі, без відповідного спеціального одягу та засобів індивідуального захисту;

3) Застосування будівельних матеріалів і виробів, будівельних конструкцій, обладнання, устаткування, невідповідних державним нормам, стандартам Біржі, технічним умовам, проектним рішенням;

4) Застосування будівельних інструментів, засобів вимірювання та контролю, будівельних машин та механізмів, невідповідних державним нормам, стандартам Біржі, технічним умовам;

5) Виконання будівельних робіт без е-повідомлення про їх початок: відповідних менеджерів та експертів Замовника, Страховика та Державний орган ДАБІ, якщо це передбачено державними нормами для відповідного об’єкту будівництва;

6) Порядку та термінів е-інформування Замовника про: хід щомісячного виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (про причини, заходи щодо усунення відхилення тощо), забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників, результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та матеріальних ресурсів, загрозу виконанню Договору з вини Замовника;

7) Графіків (щомісячних): поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування, руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва, руху робочих кадрів на об’єкті будівництва, виконання робіт на об’єкті будівництва.

8) Порядку та термінів організації виробничого контролю: вхідного проектної документації, вхідного конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування (за місяць), вхідного будівельних машин та механізмів, операційного суцільного відео та онлайн контролю всіх процесів будівництва, періодичного згідно з графіком прихованих робіт та конструкцій, приймального з відповідних етапів робіт;

9) Виконання будівельних робіт без попередньо підписаних актів: з контролю прихованих робіт та конструкцій, з контролю особливо важливих робіт, з усунення відхилень від проектних рішень, з виправлення порушень, виявлених експертом технагляду;

10) Ведення виконавчої документації відповідальними особами Підрядника, яка включає:

а) загальний журнал робіт;

б) спеціальні журнали з окремих видів робіт;

в) журнал авторського нагляду;

г) акти на закриття прихованих робіт;

д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114-2002;

і) паспорти, сертифікати, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

к) е-журнал персоніфікації за об’ємами робіт та їх відео;

л) настанови Підрядника щодо експлуатації об’єкта будівництва;

11) Недопущення на об’єкт будівництва: посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції, експертів (судових, з авторського нагляду, з технагляду, з експлуатації) представників Замовника та Страховика;

12) Порушення термінів та умов виконання пропозицій, настанов і приписів: посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції, експертів з авторського нагляду та з технагляду;

13) Порушення термінів: початку та виконання робіт, усунення відхилень від проекту та недоробок, усунення недоліків (дефектів), організації проведення лабораторних випробувань матеріалів та конструкцій, відповіді на е-повідомлення експертів та Замовника, прибуття на об’єкт, оплати штрафів та відшкодування збитків;

14) Порушення вимог з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, а рівно реєстрації такої податкової накладної з порушенням встановленого строку реєстрації, Підрядник виплачує Замовнику штраф в розмірі, що дорівнює 150 % суми податку на додану вартість незареєстрованої податкової накладної. Вказаний штраф сплачується за першою вимогою Замовника шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Замовника протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Підрядником такої вимоги.

17.8. Факт порушень та невиконання або неналежне виконання за Договором обов’язків Підрядника, його робітників та посадових осіб встановлюється відповідним експертом (з авторського нагляду, технагляду та експлуатації) або представниками Замовника і Страховика та оформлюється відповідним актом (е-актом) порушень з фото або відео їх доказів. Е-акт порушень з відповідними доказами відправляється особам Підрядника, яких стосується цей акт та до Арбітражу.

17.9. Перелік порушень Замовника та його керівника, за якими Біржею встановлюються штрафи у відсотках від відповідної мінімальної заробітної плати, пені у відсотках від суми за кожен день прострочення, можливе зупинення робіт (або гарантій) Підрядника за яким Замовник відшкодовує фактичні та можливі збитки Підрядника (простій, виконання додаткових робіт та використання додаткових матеріалів та годин будівельних машин і техніки) включають але не вичерпують наступні порушення:

1) Термінів та порядку передачі Підряднику:

а) будівельного майданчика (фронту робіт);

б) уточненої проектної документації;

в) дозвільної документації;

г) документації на матеріали, конструкції, обладнання та устаткування;

2) Термінів та порядку поставки на об’єкт та передачі Підряднику:

а) будівельних (опоряджувальних) матеріалів;

б) будівельних конструкцій;

в) обладнання та устаткування;

3) Термінів та змісту комунікацій:

 а) відповіді на е-повідомлення Підрядника;

 б) відповіді на е-повідомлення експертів;

 в) прибуття представника на об’єкт згідно графіку чи е-повідомлення Підрядника або експерта.

4) Термінів та порядку здійснення контролю робіт та підписання актів:
а) вхідного будівельних конструкцій, обладнання та устаткування;
б) операційного за його графіком прихованих робіт та відповідальних конструкцій;

 в) приймального за його графіком етапів робіт.

5) Термінів та порядку підписання актів прийому виконаних робіт;

 6) Термінів та порядку оплати:

 а) рахунків фактури (інвойсів) Підрядника;

 б) рахунків з актів прийому виконаних робіт;

 в) штрафів з керівника згідно рішення Арбітражу;

 г) відшкодування збитків Підрядника та Страховика згідно рішення Арбітражу;

7) Настанов Підрядника щодо експлуатації об’єкта будівництва.

17.10. Рішення про оплату санкції Замовника, Підрядника їх робітників та посадових осіб приймає Арбітраж на підставі отриманих актів порушень у продовж 5 (п’яти) робочих днів, якщо не надійдуть до нього позов про оскарження цього акту або його частин. Позови розглядається Арбітражем згідно його Регламенту. Якщо Замовник, Підрядник та/або його робітники чи посадові особи доведуть Арбітражу штучність або необгрунтованість актів порушень (їх частин), то відповідний експерт відшкодовує їм відповідні збитки та моральну шкоду, що виникукли або могли виникнути внаслідок оскарження цього акту.

17.11. Оплата всіх штрафів, пені, відсотків від збитків здійснюється на рахунок Біржі «для неустойки», а суми відшкодування збитків – на рахунок сторони чи особи чиї фактичні чи можливі збитки відшкодовуються, з відповідним е-повідомленням (з банківським підтвердженням) кліринг-центру Біржі. Якщо це е-повідомлення з підтвердженням відповідної суми не надійде до Біржі протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня винесення рішення Арбітражу про відшкодування збитків та/або оплату штрафу та/або пені, то кліринг-центр Біржі списує з гарантійного рахунку особи, що повинна сплатити але не сплатила ці суми, суму безумовної франшизи за договором з Страховиком, а решту суми доплачує відповідний Страховик.

17.12. Розподіл коштів, отриманих Біржою від штрафів здійснюється між особами експертів, що встановили факт порушень Договору та арбітрів, які винесли відповідне рішення на підставі затверджених Біржою Правил розподілу коштів від штрафів, які є невід’ємною частиною Договору. 20 % (двадцять відсотків) коштів від штрафів, які призначаються експерту або арбітру автоматично перераховуються на його фонд гарантування професійної відповідальності, який знаходиться на рахунках Біржі.

17.13. Фінансова відповідальність експертів з авторського нагляду, технагляду та експлуатації за збитки, які виникнули (або могли виникнути) у Замовника, або Страховика під час виконання цього Договору та експлуатації за ним об’єкта будівництва, встановлюється у відсотках від цих збитків для відповідних видів експертів та об’єктів будівництва згідно затверджених Біржою Правил розподілу фінансової відповідальності експертів. Експерти відшкодовують ці відсотки від збитків з свого фонду гарантування професійної відповідальності в межах безумовної франшизи, встановленої Страховиком, а останню частину цих відсотків відшкодовує Страховик згідно з договором їх професійної відповідальності.

17.14. Відповідальність (штрафи) експерта за невстановлені (під час їх нагляду) факти порушень Замовника, Підрядника, його працівників та посадових осіб, до яких після його нагляду складено акти з порушень іншим експертом, становить 20% від штрафів встановлених Арбітражем за цими актами. Штрафи експертів сплачується, за рішенням Арбітражу, з їх фонду гарантування професійної відповідальності, що на рахунку Біржі, в сумі безумовної франшизи за договором з Страховиком, а решту суми доплачує відповідний Страховик його професійної відповідальності.

18. Внесення змін у Договір та його розірвання

18.1. Зміна Договору може здійснюватися тільки у частині уточнення його додатків (ПОБ, ПТД, Календарного графіку робіт, кошторису, Плану фінансування робіт) при умові, що при цьому уточненні ціна змінюється не більше 10% (десяти відсотків), а Календарний графік робіт та/або План фінансування зміщуються не більше місяця. Якщо уточнення не задовольняють цим умовам, то змінений договір – є новим договором, який повинен виставляється на онлайн аукціон Біржі.

 Внесення змін у Договір шляхом уточнень його додатків оформлюється додатковою угодою до Договору.

 Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

18.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни (уточнення) у Договір чи розірвати його, повинна надіслати е-повідомленням відповідну пропозицію другій стороні, яка повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів надіслати е-повідомленням своє рішення. (п. 117 Загальних умов). Якщо пропозиція про зміни приймається, то сторони заключають протягом 5 (п’яти) робочих днів додаткову угоду та реєструють її на Біржі, а якщо ні то Договір розривається и з вини сторони, яка ініціювала ці зміни, з дня отримання е-повідомленням з відмовою у змінах Договору. Розірвання Договору реєструється Підрядником на Біржі. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування згідно рішення Арбітражу.

18.3. Зміна Договору шляхом уточнення його додатків може здійснюватися:

 а) у разі необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни; (п. 25 Загальних умов);

 б) у разі зростання цін на ресурси передбачається можливість підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання (більш за 5% від котирувань Біржі) після укладення Договору цін на ресурси, забезпечення якими здійснює Підрядник, а також цін на послуги, що надаються йому третіми особами. Підрядник може вимагати розірвання Договору у разі відмови Замовника від внесення уточнень у Договір для підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок істотного (більше 5%) зростання цін на ресурси та послуги (п. 26 Загальних умов), яке підтверджується котирувальною комісією Біржі.

 в) у разі зміщення початку Календарного графів робіт або Плану фінансування більше місяця, сторона, яка ініціює зміщення повинна е-повідомленням надіслати іншій стороні свої пропозиції з уточнення і компенсування можливих збитків та їх обґрунтування.

18.4 Замовник має право негайно розірвати Договір, надіславши е-повідомлення Підряднику, у разі:

 а) прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

 б) прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

18.5. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник зі своєї вини:

 а) не розпочав виконання робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

 б) допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 10 (десять) робочих днів;

 в) виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником та або експертом з технагляду строк;

 г) допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети, згідно актів експертів з авторського нагляду або експлуатації, та не можуть бути усунені Підрядником.

18.6. Підрядник має право негайно розірвати Договір, надіславши Замовнику е-повідомлення, у разі:

 а) прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом;

 б) якщо Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів після відповідного е-попередження Підрядника не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин: не усунув недоліки наданих ресурсів, проектної документації тощо.

18.6. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору уразі якщо Замовник:

 а) не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, відповідного до ПОБ та ПТД обладнання або устаткування протягом 5 (п’яти) робочих днів;

 б) не оплачує інвойси або акти виконаних робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх надходження е-повідомленням від Підрядника;

 в) не поставляє на об’єкт відповідні до ПОБ та ПТД будівельні матеріали, обладнання та устаткування протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня визначеному у графіку їх поставки;

 г) вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 (десять) відсотків.

18.6. У разі негайного розірвання Договору він вважається розірваним з дня одержання стороною е-повідомлення від іншої сторони про розірвання Договору.

 У разі ініціативи сторони щодо розірвання Договору, вона е-повідомленням надає іншій стороні пропозиції щодо дати розірвання та суми компенсації її можливих збитків. Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів сторона приймає пропозиції, то Договір вважається розірваним за згодою Сторін з дня отримання цього е-повідомлення, а якщо ні, то рішення про сторону винну у розірванні Договору, дату його розірвання та суму відшкодування збитків приймає Арбітраж за заявою будь-якої сторони.

18.7. У разі розірвання Договору:

1) Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розірвання Договору або з дня виставлених Підрядником рахунків:

 а) прийме від Підрядника за актом будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об’єктах будівництва;

 б) оплачує Підряднику:

– виконані роботи за його інвойсами та/або актами прийняття виконаних робіт;

– товари поставлені на об’єкт будівництва, згідно ПТД та податкових накладних;

– витрати з згортання виробництва на цьому об’єкті, зумовлені розірванням Договору та погоджені Сторонами;

– рахунки з відшкодування збитків Підрядника, які визнані Замовником або Арбітражем на день розірвання Договору, а інші збитки відшкодовуються у сумі та в терміни визначені Арбітражем за заявою однієї з сторін.

2) Підрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розірвання Договору або з дня виконання Замовником його зобов’язань, що виникають у разі розірвання Договору:

 а) передає Замовнику за актом будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, обладнання та устаткування інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об’єктах будівництва;

 б) відшкодовує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені виконанням та розірванням Договору, які визнані на день розірвання Договору Підрядником або Арбітражем, а інші збитки відшкодовуються у сумі та в терміни визначені Арбітражем за заявою однієї з сторін.

19. Строк дії Договору

19.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до завершення гарантійних строків якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та виконання Сторонами своїх зобов’язань та рішень Арбітражу за цим Договором.

19.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

20. Дія непереборної сили (Форс-мажор)

20.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії непереборної сили (далі – «обставин форс-мажор»). Під «форс-мажором» в цьому Договорі Сторони домовилися розуміти обставини, які виникнули після укладення цього Договору поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, в тому числі землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії (в тому числі без оголошення війни), проведення антитерористичної операції, блокада, масові заворушення, епідемії.

20.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин форс-мажору, повинна в триденний строк е-повідомленням повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором та переслати скани підтверджуючих документів. Письмове повідомлення про форс-мажор та оригінали підтверджуючих документів пересилаються (представляються) протягом 5 (п’яти) днів з дня їх відправки е-повідомленням.

20.3. Якщо форс-мажор діє протягом 1 (одного) місяця і не виявляє ознак припинення, цей Договір може бути розірваний однією зі сторін шляхом направлення письмового е-повідомлення про розірвання Договору за форс-мажорних обставин (без вини Сторін) іншій стороні.

20.4. Настання форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших видів стихійного лиха; Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою; висновками або рішеннями інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажор.

21. Права та обов’язки Сторін

21.1. Замовник має право:

1) відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

2) здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

3) делегувати, без дозволу Підрядника, в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають акредитацію Біржі як експерта з технічного нагляду. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4) вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що:

– вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у цьому Договорі;

– зміщення Графіків поставки матеріалів, обладнання, устаткування та Плану фінансування робіт не більш місяця;

5) вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникнули внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо він протягом 5 (п’яти) днів з дня надходження е-повідомлення від Замовника про виправлення недоліків, не почав їх виправлення або не закінчив у розумні терміни, які не зміщують Календарний графік виконання робіт більше 5 (п’яти) робочих днів. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6) відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим згідно висновку експертів з авторського нагляду та технагляду;

7) відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об’єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

8) ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов Договору;

9) вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору Підрядником,

10) Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

21.2. Замовник зобов’язаний:

 1) надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору;
2) сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;

 3) прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

 4) негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

 5) сплатити Біржі неустойку (штрафи та пені), в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

 6) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством та Договором;
7) виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

21.3. Підрядник має право:

 1) залучати за попередньою письмовою згодою Замовника, шляхом е-повідомлення, до виконання цього Договору третіх осіб (субпідрядників), акредитованих Біржою;

 2) зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

 3) вимагати від Замовника підвищення договірної ціни, у разі істотного зростання (більше 5% п’яти відсотків) після укладення Договору, цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на Підрядника, а також цін на послуги, що надаються йому третіми особами, а уразі відмови Замовника – розірвання Договору в установленому порядку;

 4) вимагати своєчасної виплати інвойсів (рахунків-фактури) та надання гарантій на поставку відповідних товарів та виконання робіт згідно ПТД до Договору;

 5) відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни;

 6) відмовитися від Договору та вимагати від Замовника сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості використання ресурсів, наданих Замовником;

 7) на відшкодування завданих йому збитків відповідно до Договору;
8) ініціювати внесення змін у Договір згідно умов та порядку встановлених у ньому;

 9) Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

21.4. Підрядник зобов’язаний:

 1) виконати з використанням власних ресурсів та ресурсів Замовника, визначених для кожного у ПТД, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

 2) одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
3) відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються Замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації;

 4) вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

 5) здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки;

 6) своєчасно, за п’ять днів до початку відповідних робіт, попередити Замовника е-повідомленням про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання цих робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

 7) передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об’єкт будівництва);

 8) вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника та Біржі проектної документації (примірників, копій) третім особам;

 9) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку виконавчої документації згідно Договору;

 10) координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

 11) своєчасно, протягом розумних строків, згідно технологій виконання відповідних робіт, усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

 12) відшкодувати відповідно до Договору завдані Замовнику збитки згідно акту їх узгодження Сторонами або рішенню Арбітражу;

 13) інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

 14) виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

21.5. Сторони зобов’язуються забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI от 01.06.2010 г., включаючи захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

22. Порядок врегулювання спорів

22.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

22.2. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

22.3. Суперечки у зв’язку з укладенням, зміною, розірванням, припиненням, визнанням недійсним, тлумаченням, виконанням, відповідальністю за порушення цього Договору, які можуть виникнути між Сторонами, підлягають розв’язанню Арбітражем Біржі згідно його регламенту. Це речення є третейським застереженням, яке має статус третейської угоди.

22.4. На підставі цієї третейської угоди розглядаються й інші суперечки між Сторонами та учасниками Договору з питань цивільних і господарських правовідносин між ними, які не засновані на зазначеному в попередньому абзаці цього пункту Договорі, але є наслідком визнання цього Договору недійсним, або таким, котрий не був укладений.

23. Інші умови Договору

23.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням у ДБН А.3.1-5:2016.

23.2. Офіційні комунікації між Сторонами, їх уповноваженими особами та особами експертів  здійснюються е-повідомленнями з використанням зазначених у Договорі мессенджерів з обов’язковим їх синхронним дублюванням на відповідний мессенджер Бірж. Тільки такі комунікації є беззаперечними доказами для Арбітражу змісту та термінів відповідних комунікацій, передбачених Договором.
Строки відправки е-повідомлень учасникам Договору відраховуються з часу виникнення обставин для комунікації згідно з Договором та мають наступні терміни здійснення і статуси е-повідомлень:

 а) звичайні – термін здійснення 3 доби, а відповідь на таке е-повідомлення – 5 робочих днів;

 б) термінові – термін здійснення 1 доба, а відповідь на таке е-повідомлення – 2 робочих дня;

 в) негайні – термін здійснення 10 хвилин, а відповідь на таке е-повідомлення – 1 година.

 Статус е-повідомлення визначає його відправник згідно умов Договору та обставин на об’єкті будівництва.

23.3. Договір, основний його текст, є публічним договором для кожної з Сторін, а його додатки є внутрішніми документами Сторін та входять у договірну документацію до Договору. Внутрішня документація до Договору:

– підписується Сторонами електронними підписами у день підписання Договору;

– знаходиться разом з виконавчою документацією у е-паспорті об’єкта будівництва, що на веб сайті Біржі для публічного доступу до неї.

23.4. Особи експертів, представників Підрядника, Замовника, Страховика повноважні діяти згідно цього Договору визначаються у реєстрі осіб учасників Договору з зазначенням їх виду, призвищ, імен та по батькові, номера телефону, e-mail, номера реєстрації на Біржі, та суми гарантій. Зміна цих осіб відбувається шляхом підписання Сторонами змін до відповідного додатку до Договору або обміном е-повідомлень з їх узгодженням.

23.4. Договір містить 50 пронумерованих сторінок та 30 додатків.

24. Додатки до Договору

24.1. Проекти:

1) ПОБ – проект організації будівництва;

2) ПрПР – проект підготовчих робіт;

3) ПВР – проект виконання робіт.

24.2. Кошториси:

1) Локальні кошториси;

2) Інтегральний кошторис.

24.3. Графіки:

1) Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва (підготовчих та основних за їх етапами);

2) Графік поставки Підрядником на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;

3) Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування;

4) Графік руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва;

5) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва;

6) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;

7) Графік контролю етапів робіт;

8) План (графік) фінансування будівництва (поставки товарів, послуг та виконання робіт).

24.4. Формуляри виконавчої документації згідно ДБН А.3.1-5:2016:

1) Загальний журнал робіт;

2) Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в ПОБ;

3) Журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014

4) Журнал з науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5;

5) Акти на закриття прихованих робіт;

6) Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

7) Е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт.

24.5. Договори страхування:

254.5.1. Підрядника:

1) об’єкта будівництва;

2) будівельно-монтажних робіт;

3) майна на об’єкті будівництва;

4) життя персоналу;

5) професійної відповідальності працівників.

24.5.2. Проектувальника:

а) професійної відповідальності працівників;

б) професійної відповідальності експерта авторського нагляду.

24.5.2. Замовника та Експлуатаційника:

1) експлуатації об’єкта будівництва;

2) професійної відповідальності:

а) експерта з технагляду;

б) експерта з експлуатації;

в) інженера-консультанта.

 

24.6. Реєстр осіб – учасників цього Договору

Роль у договорі Компанія ФІП Тел E-mail ID Bitrix Сума гарантій
1 Замовник
2 Підрядник
3 Проектант
4 Страховик
5 Інженер з автор-нагляду
6 Інженер з технагляду
7 Інженер з експлуатації
8   Інженер-консультант

 

 

Comments are closed.