Договори

Договір на послуги брокера
Паспорт договору брокера
Базові умови договору

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг консалтингу з умов роботи Біржі та посередництва у укладання договорів з членами Біржі згідної їх статусу на Біржі (далі – Послуги), які Біржовий брокер (далі Брокер) зобов’язується надати Замовнику, а він зобов’язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.

1.2. Консалтингові послуги включають: консультації (онлайн та письмові), рецензування, редагування, складання проектів документів для укладання та/або виконання договорів, стандарти яких затверджені Біржею, онлайн-моніторинг виконання угод Замовника, укладених на Біржі з його контрагентами: Страховиками, Агентами, Брокерами, Трейдерами, Експертами, Арбітрами, визначеними у Паспорті Послуги.

1.3. Посередництво у укладанні угод між членами Біржі та Замовником передбачає укладання від імені Замовника угод, стандартизованих на Біржі, за його дорученням, згідно її формуляру, на комісійній основі.

1.4. Перелік та розцінки Послуг, визначаються згідно їх прейскуранту згідно паспорту Послуг брокера, який є невід’ємною частиною Договору.

2. Строки надання послуг

2.1. Початок та закінчення надання Послуг визначаються у Паспорті Послуг Брокера, який є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Закінченням надання Послуг вважається дата підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих Послуг у повному обсязі.

2.3. Робочі дні тижня та робочі часи доби, у які надаються Послуги, визначаються у Паспорті Послуг Брокера.

3. Договірна ціна Послуг та порядок розрахунків

3.1. Ціна Послуг, що виконуються Брокером за Договором, визначається згідно прейскуранту Послуг брокера (Додаток №1).

3.2. Визначена ціна Послуг за Договором може бути змінена до 10 % (десяти відсотків) за згодою Сторін без торгів на Біржі у разі:
а) виникнення обставин непереборної сили;
б) зміни обсягу Послуг (збільшення або зменшення), необхідних для реалізації проекту будівництва, що надаються на вимогу Замовника та які неможливо передбачити при укладенні Договору;
в) зміни законодавства з питань оподаткування, зборів та обов’язкових платежів, якщо це впливає на вартість Послуг.

3.3. Фінансування Послуг Брокера Замовником здійснюється щомісячно.

3.4. Щомісячні розрахунки за надані Послуги здійснюються на підставі Актів приймання наданих Послуг. Брокер готує та підписує відповідний акт, протягом тижня з дня закінчення звітного місяця та направляє його на е-адресу Замовнику та Біржі.

Замовник протягом тижня з дня отримання е-листа з цим актом оплачує суму, зазначену в цьому акті на рахунок Брокера.

4.Права та обов’язки Замовника

4.1.Права Замовника:

4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань Брокера, передбачених Договором;

4.1.2. Зберігати у себе усі акти приймання наданих Послуг та відповідних до них: документів їх проектів, примірники письмових та аудіо/відео записи онлайн-консультацій та звітів з моніторингу Брокера.

4.1.3. Застосовувати до Брокера заходи відповідно до умов цього Договору або вимог законодавства у випадку невиконання або неналежного виконання в установлені строки взятих на себе за цим Договором обов’язків.

4.1.4. Ініціювати внесення змін у Паспорті послуг до Договору в частині вартості, обсягів, строків виконання їх виконання у разі зниження їх якості.

4.1.5. Відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору шляхом направлення Брокеру е-листом обґрунтовану та мотивовану претензію.

4.1.6. Вимагати від Брокера відшкодування витрат або збитків Замовника, якщо вони виникнули внаслідок невиконання або неналежного виконання взятих на себе Брокером зобов’язань  за Договором шляхом направлення Брокеру е-листом розрахунок та обґрунтування відповідних витрат та збитків.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Передати Брокеру документацію (Додаток №2), необхідну для виконання Договору, що зазначена у паспорті Послуг брокера

 4.2.2. Своєчасно, не пізніше доби, передавати та/або пересилати е-поштою Брокеру скарн-копії усіх документів та листів направлених Замовнику Біржею та/або його контрагентами на Біржі, статуси яких зазначені у Паспорті послуги.

4.2.3. Визначати питання та діапазон терміну для онлайн-консультацій за добу, а для письмових за дві доби.

4.2.4. Передавати примірника та/або проекти документів для їх рецензування за добу, а для редагування за дві доби, а для складання за три доби.

4.2.3. Приймати та підписувати Акти приймання наданих Послуг за цим Договором.

4.2.4. Оплатити Послуги Брокеру на визначених цим Договором умовах.

5. Права та обов’язки Брокера

5.1. Права Брокера

5.1.1. Отримувати від Замовника усі документи та їх проекти, необхідні для надання Послуг (Додаток №2).

5.1.2. Своєчасно, не пізніше доби, отримувати від Замовника е-поштою скарн-копії усіх документів та листів направлених Замовнику Біржею та/або його контрагентами на Біржі, статуси яких зазначені у Паспорті послуги.

5.1.3. Готуватися до проведення онлайн-консультацій не менше робочої доби з часу отримання усного чи письмового запитання, готувати письмову відповідь на усні чи письмові запитання не менше 2-х робочих діб.

 5.1.4. Здійснювати рецензування документів та/або їх проектів протягом 2-х робочих діб з часу їх отримання, а редагування – протягом 3-х робочих діб, а складання – протягом – 4-х робочих діб.

5.1.5. Вести перемовини та укладати угоди від імені Замовника з його контрагентами на Біржі, згідно його біржової заявки, складеною за її формою затвердженою Біржею (Додаток №3).

5.1.6.Здійснювати онлайн-моніторинг шляхом фото, відео та аудіо фіксації, процесу та результату виконання угод Замовника з його контрагентами на Біржі, укладених за посередництвом Брокера

5.1.7. Здійснювати фото, відео та аудіо фіксацію процесу онлайн-консультацій наданих Замовнику, копіювання та зберігання їх та відповідних проектів документів зазначених у Договорі. Використовувати ці матеріали, перелік яких погоджено з Замовником, у подальшої своєї діяльності, зберігаючи його інкогніто.

5.1.8. Складати акти порушень умов договорів членів Біржі з Замовником та визначати суми згідно встановлених Біржею штрафів за їх порушення.

5.1.9. Залучати до надання Послуг за Договором інших осіб, акредитованих Біржею, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх діяльності.

5.1.10. Вносити пропозиції Замовнику щодо економії та/або покращення умов укладання та/або виконання угод з його контрагентами на Біржі та отримувати винагороду від розрахункових економії та/або прибутку у відсотках, визначених у прейскуранті Послуг брокера (Додаток №1).  

5.1.11. Вимагати від Замовника оплати наданих належним чином Послуг відповідно до умов, передбачених цим Договором.

5.1.12. Отримувати від Замовника щомісяця, оплату за виконанні Послуги, у терміни передбачені Договором, відповідно до Акту приймання Послуг.

5.1.13. Вимагати від Замовника, у разі порушення ним терміну оплати Послуг більше одного місяця, дострокового розірвання Договору з його вини та до дати врегулювання спорів або розірвання Договору має право припинити надання Послуг, а до остаточних розрахунків за надані Послуги утримувати відповідну документацію отриману від Замовника.

5.2.Обов’язки Брокера

5.2.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до вимог цього Договору.

5.2.2. Своєчасно направляти е-повідомлення Замовнику та відповідати на його е-повідомлення згідно їх термінів встановлених у п. 9.10. Договору за їх статусом визначеним у повідомлені Замовником.

5.2.3. Якісно, відповідно діючим професійним стандартам та етики Брокера здійснювати: консультування Замовника, рецензування, редагування та підготовку проектів документів для укладання та/або виконання договорів Замовника з членами Біржі.

5.2.4. Своєчасно, з максимальної вигодою для Замовника, укладати договори з членами Біржі від його імені та за його дорученням.

5.2.5. Приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться Замовником і стосуються виконання Послуг, при умові е-сповіщення про них за дві доби до часу їх проведення, надавати на них свої пропозиції, зауваження, застереження та підписувати протокол з його проведення.

5.2.6. Своєчасно складати та надавати на перевірку Замовнику Акти приймання наданих Послуг.

5.2.7. Забезпечувати облік, зберігання та передачу Замовнику документації (у письмовій та/або електронній формі), яка складена або отримана Брокером у процесі надання Послуг за цим Договором та яку Брокер надає Замовнику після закінчення строку дії Договору або його припинення.

5.2.8. Страхувати свою професійну відповідальність перед Замовником, за його проханням, у розмірі можливих його збитків, що можуть виникнути внаслідок помилок Брокера при наданні Послуг.

6. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. Брокер несе репутаційну та професійну відповідальність за збитки Замовника, що виникли або можуть виникнути, внаслідок невідповідності його дій стандартам діяльності Брокера та/або правилам Біржі.

6.3. Сторони та їх робітники або представники несуть відповідальність за порушення умов Договору та оплачують штрафи Біржі, встановлених нею за відповідні порушення згідно рішень її Арбітражу на підставі обґрунтованого подання з факту порушення повноважними представниками Сторін або осіб, що мають право контролювати виконання правил Біржі.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

6.5. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

6.6. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 6.5, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

6.7. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі, про що публікується у їхніх акаунтах на веб-сайті Біржі за поданням Сторони.

6.8. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Конфеденційність

7.1.Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману одна від одної в ході виконання умов Договору.

7.2.Конфіденційною є будь-яка інформація, що здатна перешкодити виконанню Сторонами Договору, загрожувати їм моральною чи матеріальною шкодою або якщо поширення такої інформації може призвести до її заподіяння. Замовник, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщає Брокера за добу до передачі йому документації, необхідної для виконання Договору.

7.3. Не є конфеденційною інформація щодо:

а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі та за якими діють Сторни;

б) оцінок роботи Брокера Замовникоим, а Замовника його підрядниками та Брокером після виконання Договору.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8.2. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом підписання між Сторонами додаткових додатків, визначених у паспорті Послуги, які є невід’ємними частинами Договору.

8.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору.

8.4. У разі дострокового розірвання Договору Сторони зобов’язані здійснити остаточні розрахунки за фактично надані (отримані) Послуги та передати відповідні документи передбачені Договором та складені до дня його розірвання.

8.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Замовника від обов’язку оплати наданих Послуг.

9. Інші умови договору

9.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

9.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

9.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами та зареєстровані на Біржі, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.

9.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Сторін до його умов, затверджених Біржею і підписання паспорта Послуги та додатків до нього.

9.5. Номер Договору присвоюється у порядку реєстрації договорів, прийнятому на Біржі.

9.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без обґрунтування причин іншій Стороні та без медіації у Арбітражі Біржі.

9.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

9.9. Офіційні комунікації між Сторонами, їх уповноваженими особами та особами експертів здійснюються е-повідомленнями з використанням зазначених у Договорі месенджерів з обов’язковим їх синхронним дублюванням на відповідний месенджер Біржі. Тільки такі комунікації є беззаперечними доказами для Арбітражу змісту та термінів відповідних комунікацій, передбачених Договором.

9.10. Строки відправки е-повідомлень на е-пошту або СМС учасникам Договору відраховуються з часу виникнення обставин для комунікації згідно з Договором та мають наступні терміни здійснення і статуси е-повідомлень:
а) звичайні – термін здійснення 3-и робочі доби, а відповідь на таке е-повідомлення – 5 робочих днів;
б) термінові – термін здійснення 1-а робоча доба, а відповідь на таке е-повідомлення – 2 робочих дня;
в) негайні – термін здійснення 10 хвилин, а відповідь на таке е-повідомлення – 1 година.
Статус е-повідомлення визначає його відправник згідно умов Договору та обставин на об’єкті будівництва.

9.11. Договір, основний текст його умов, є публічним договором для кожної з Сторін, а його додатки є внутрішніми документами Сторін та входять у договірну документацію до Договору. Внутрішня документація до Договору підписується Сторонами електронними підписами у день його укладання.

10. Перелік додатків до Договору

Додаток 1. Прейскурант послуг Брокера;

Додаток 2. Перелік документів, що передаються Замовником Брокеру;

Додаток 3. Форма біржової заявки.

Comments are closed.