Зразок форми трудової угоди

ФОРМА ТРУДОВОЇ УГОДИ

 

Місто “____________________________”                                        ____________ 20___  р.

Підприємство, (фізична особа підприємець) (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові – ПІБ громадянина-підприємця)  ________________________________________________ в особі директора (ПІБ) _______________________________________________________

яка діє на підставі Статуту, іменований далі роботодавець, з одного боку,

та громадянин (ПІБ)_________________________________________________________,

іменований далі працівник, з другого боку,

разом іменовані Сторонами, керуючись Кодексом законів про працюУкраїни, уклали цю трудову угоду про наступне:

 1. Предмет трудової угоди.

1.1. Предметом цієї трудової угоди (далі – Угода) є трудові відносини в межах визначених цією угодою посадових обов’язків між працівником і роботодавцем.

1.2. Зміст трудових відносин включає визначення:

посади, її посадової інструкції; основних видів робіт і завдань, їх забезпечення: матеріально-технічного (інструментів, обладнання і матеріалів), ITта  IKT; посади підлеглості, підлеглих, та суміжників; системи оцінки та оплати праці;компенсацій витрат і пільг за роботу в небезпечних і шкідливих умовах;умов та терміну випробування;

системи навчання, атестації;

кар’єри та збереження на посаді;

– системи захисту прав з інтелектуальної власності та комерційної таємниці;

термінів та графік роботи, відряджень, навчання та відпусток;

соціально-побутових умов праці, оздоровлення та відпочинку; видів та умов необов’язкового страхування та кредитування за рахунок роботодавця;

прав та обов’язків сторін; санкцій невиконання угоди;

терміну дії угоди, умов та процедури її зміни, розірвання та продовження.

 1. Посада працівника

2.1. Назва посади (повне найменування професії, посади за її Класифікатором): _______________________________________________________________

2.2. Розряд (клас, кваліфікаційна категорія)_______________________________________

2.3. Найменування структурного підрозділу (цех, відділ, лабораторія, бригада) _______________________________________________________________

2.4. Посадова інструкція та основні види робіт,завдань з їх розцінками, що у додатку №1.

2.5. Забезпечення роботи матеріально-технічне (інструменти, обладнання і матеріали) та засобами комунікації ІКТ та ІТ у додатку №2;

2.6. Посади підлеглості, підлеглих та суміжників у додатку №3;

 1. Оцінка та оплата праці працівника

3.1. Оцінювання результатів праці працівник здійснюється за показниками його ефективності (ІКТ) та методикою їх фіксації та вимірювань, що у додатку №4;

3.2. Розцінки та нормативи виконання робіт – у додатку №5;

3.3. Посадовий оклад (ставка) становить за час та місяць роботи:___________________;

3.4. Надбавка (доплата та інші виплати) у відсотках до окладу (ставки):

а) за сумісництво від окладу посади, що заміщується:__________________________;

б) за стаж роботи:________________________________________________________;

в) за науковий ступінь:____________________________________________________;

г) за підвищений на один рівень професійної кваліфікації, здійсненою уповноваженою державою або визнаною роботодавцем організацією:_________________________;

д) за отримання сертифікатів з відповідної компетентності, виданими організаціями визнаними роботодавцем;

е) за час роботи у вихідні дні та понад робочий час ____________________________;

ж) за наставництво однієї особи ____________________________________________.

3.5. Компенсації працівнику здійснюються:

а) у випадку застосування їм власних: авто, обладнання та інструменту у сумі витрат на їх амортизацію та використання пального та витратних матеріалів згідно нормативів та часу їх використання;

б) у випадку простоїв з вини роботодавця у сумі недоотриманих доходів, розрахованих як додаток часу простою та середнього доходу робітника на годину;

в) для компенсації витрат у відрядженні згідно державних нормативів;

г) у випадку роботи в небезпечних і шкідливих умовах у сумі згідно нормативів, відповідних державної атестації робочого міста.

3.6. Премії:

а) за розширення видів робіт та/або кола обов’язків у сумі від окладу, пропорційній часу їх виконання до часу основної роботи;

б) за економію витрат, без зниження якості та дотримання технології робіт, у розмірі __________ % від суми цієї економії;

в) за втілення нових, для роботодавця, технологій, матеріалів та ноу-хау у розмірі __________ % від суми економічного ефекту від їх втілення;

г) за перевищення норм виконання робіт.

3.7. Випробування працівника:

а) здійснюється протягом______ діб з початку робіт, після проходження відповідного вступного навчання: інструктажу, тренінгу та стажування.

б) вступне навчання оплачується у розмірі _______ % від основного окладу (ставки);

в) час випробування оплачується у розмірі _______ % від основного окладу (ставки).

 1. Час та графік робіт працівника

4.1. Робочий час працівника _____________________________, або згідно графіку робіт.

4.2. Перерва на обід працівника __________________________, або згідно графіку робіт.

4.3. Вихідні дні тижня працівника  __________________________, або згідно їх графіку.

4.4. Термін відряджень не повинен бути більш за ________________________ діб на рік.

4.5. Щорічна відпустка надається згідно графіка та складає:

– оплачувана ____________ діб на рік;

– неоплачувана __________ діб на рік.

4.6. Особливості  режиму  робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота, віддалена робота тощо): __________________________

________________________________________________________________________

4.7. Фіксація часу роботи працівника здійснюється особою з посадою _______________________, шляхом_________________________________________

 1. Соціально-побутові умови працівника

5.1. Роботодавець забезпечує працівника:

а) необхідними для роботи та техніки безпеки, робочим одягом та засобами індивідуального захисту на щорічну суму ________________________________.

б) можливістю користування обладнаними приміщеннями для:

– роботи у офісі _______м2;

– переодягання ________м2;

– прийому їжі _________м2;

– відпочинку __________м2.

в) можливістю користування:

– їдальнею з щомісячною компенсацією її послуг на суму ___________________;

– гуртожитком з щомісячною компенсацією його послуг на суму _____________;

5.2. Роботодавець оплачує працівнику щомісячно необов’язкове страхування у сумах: життя ___________; пенсійне ___________; житла та/або майна ___________.

5.3. Роботодавець оплачує працівнику матеріальну допомогу раз на рік у наступних сумах на: відпочинок _______;лікування ________;  заняття спортом ________.

5.4. Роботодавець надає працівнику кредит під ______ % річних, або компенсує відсотки по кредиту у сумі на рік _________________. 

 1. Системи навчання та атестація працівника

6.1. Професійне навчання працівника здійснюється:

а) роботодавцем за його програмами та за рахунок і силами його співробітників у формі інструктажу з техніки безпеки та особливостей  роботи, учнівства наставниками, тренінгів та стажування обов’язково перед випробуванням працівника та згідно графіку навчання на підприємстві роботодавця;

б) без відриву від виробництва у робочий час, за який робітнику, що навчається, оплачується ____% від середньої оплати праці;

в) з відривом від виробництва за програмами узгодженими роботодавцем за його рахунок у розмірі ______% та від суми оплати навчання за рахунок робітника _____%,якому роботодавець оплачує ______% від середньої оплати праці робітника;

г) працівником спонтанно за його рахунок у вільний час;

д) акредитованим державою навчальним закладом за рахунок у вільний час працівника та забезпечення роботодавцем відповідних умов згідно законодавства.

6.2. Атестація працівників здійснюється роботодавцем:

а) у формі тестування та/або оцінки випробувальних робіт та їх презентацій;

б) за критеріями та вимірюваними показниками, заздалегідь відомих усім працівникам;

в) «сліпим» методом, тобто без зазначення автора роботи чи виконання тесту;

г) експертами, узгодженими всіма профспілками та професійними об’єднаннями робітників які акредитовані роботодавцем;

д) згідно графіку атестації, але не частіше одного разу на рік;

е) у робочий час та за його рахунок.

6.3. За результатами цієї атестації роботодавцем працівників може бути:

а) підвищено або знижено розряд (клас, кваліфікаційна категорія) та відповідний оклад (ставка), відповідно розцінки та надбавки;

б) опубліковано інформація щодо результати атестації працівника на веб-сайтах, визначених роботодавцем.

6.4. Роботодавець витрачає на навчання та атестацію працівника, без врахування його оплати за час навчання, на рік суму ________.  Залишок від цієї суми, не витраченої на ці цілі, сплачується працівнику в кінці року на самонавчання.

 1. Кар’єра працівника

7.1. Кар’єра працівника створюється його силами та талантами за забезпечення роботодавцем необхідних умов в наступних сферах кар’єри: фінансовій, фаховій, науковій,  адміністративній.

7.2. Фінансова кар’єра працівника забезпечується шляхом створення роботодавцем наступних умов:

а) зростання окладу (ставки) та розцінок відповідно до результатів атестації, яка проводиться щорічно згідно умов зазначених у п 4.2 угоди;

б) своєчасної оплати надбавок за зростання стажу роботи, наукової ступінь,рівня кваліфікації, кількості сертифікатів компетентності та наставництво;

в) своєчасної оплати премій за економію витрат та втілення нових, для роботодавця, технологій, матеріалів та ноу-хау;

г) своєчасної оплати пасивного доходу від ліцензій використання ноу-хау працівника та від акцій, доходів підприємства роботодавця згідно з колективною угодою з ним.

7.3. Фахова кар’єра забезпечується шляхом створення роботодавцем наступних умов:

а) організації навчання та атестації працівника, об’єктивного моніторингу економічних та соціально-фахових фіксації та оцінок її показників шляхом застосування послуг колл-центру;

б) сприяння підвищення кваліфікації, сертифікації компетенції та спонтанного навчання працівника, його участі у відповідних фахових організаціях,та оплати _____% їх вартості;

в) своєчасної оплати втілення їм ноу-хау у виробництво роботодавця  шляхом створення економічних та організаційних умов згідно колективному договору;

г) організації та /або своєчасної оплати веб-просування результатів атестації, оцінювання показників роботи працівника на сайтах авторитетних фахових організацій чи у релевантних пошукових системах.

7.4. Адміністративна кар’єра забезпечується роботодавцем шляхом:

а) створення веб-реєстру  резерву майбутніх керівників з працівників, які подали заяви на входження у цей резерв;

б)  організації навчання, стажування та атестації працівника з менеджменту згідно п. 4 цієї угоди на суму за рік______________;

в) організації та своєчасної оплати веб-просування результатів атестації працівника на сайтах авторитетних фахових організацій чи у пошукових системах

 1. Інтелектуальна власність та комерційна таємниця

8.1. Право на відповідну інтелектуальну власності у цієї угоді належить її автору:

а) авторське та суміжне права (літературні, художні, аудіо-, відео- твори, комп’ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори)–з моменту її оприлюднення;

б) право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки)–з моменту отримання відповідного патенту;

в) фірмові та комерційні найменування – з моменту їх реєстрації у ТПП;

г) комерційна таємниця (відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, менеджментом, маркетингом, фінансами та іншою діяльністю підприємця) – з моменту надання їм відповідної інформації статусу  комерційної таємниці.

8.2. Роботодавець для працівника надає статусу комерційної таємниці інформації згідно з додатком № 8. Зміни у цьому додатку вносяться роботодавцем одноосібно та стають дійсними з моменту надання їх до відома працівника.

8.3. Працівник може надати роботодавцю ліцензію ( виключну або невиключну) право користування своєю інтелектуальною власністю.

8.4. Інтелектуальна власність, створена працівником у робочий час, є його власністю, якщо інше не визначено у договорі з роботодавцем про її створення.

 1. Права та обов’язків сторін

9.1. Роботодавець має право, щодо працівника згідно умов цієї угоди:

а) на постановку завдань згідно додатку №1;

б) на організацію моніторингу та оцінювання його роботи;

в) на організацію щорічної його атестації та корегування системи його оплати праці;

г) на використання та веб-публікацію його професійних персональних даних;

д) на встановлення режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку підприємства;

е) на встановлення графіку роботи та відпочинку працівника згідно законодавству;

ж) на встановлення графіку його навчання за свій рахунок на підприємстві та поза.

9.2. Роботодавець зобов’язується для працівника, згідно умов цієї угоди:

а) своєчасно здійснювати оцінку та оплату праці;

б) забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством,колективним договором і угодою сторін;

в) своєчасно здійснювати матеріально-технічне забезпечення згідно додатку №2;

г) організовувати та/або оплачувати професійне навчання та атестацію;

д) забезпечувати  його фінансову, фахову та адміністративну кар’єру;

е) встановлювати комерційну таємницю та використовувати його ноу-хау згідно ліцензії;

ж) забезпечувати  йому відповідні соціально-побутові умови.

9.3. Працівник має право, згідно умов цієї угоди:

а) на оцінку та оплату своєї праці;

б) на небезпечні та нешкідливі умови праці;

в) на матеріально-технічне забезпечення згідно додатку №2;

г) на професійне навчання та атестацію;

д) фінансову, фахову та адміністративну кар’єру та умови її забезпечення;

е) на створення та втілення ноу-хау у роботу підприємства та отримання відповідного ліцензійному договору  роялті;

ж) на відповідні соціально-побутові умови.

9.4. Працівник зобов’язується,згідно умов цієї угоди:

а) виконувати роботу, визначену угодою, згідно додатку №1;

б) дотримуватись правил техніки безпеки та норм забезпечення екології;

в) дотримуватись режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку підприємства;

г) дотримуватись норм професійної етики та корпоративної культури підприємства;

д) зберігати майно та комерційну таємницю роботодавця наведену у додатку №9;

е) надавати достовірну інформацію своєму керівнику щодо своєї роботи та дій оточення;

ж) проходити щорічну атестацію з професії;

з) дати згоду на отримання, застосування та веб-публікацію його персональних даних щодо результатів та якості роботи, кваліфікації, навчання та професійної компетентності.

9.5. У випадку невиконання чи неналежного  виконання обов’язків, передбачених цією угодою, сторони несуть відповідальність та сплачують штрафні санкції відповідно до чинного законодавства та цієї угоди.

 1. Санкції для сторін за порушення угоди

10.1.Працівник сплачує роботодавцю суми штрафних санкції за наступне:

а) за виконання роботи неналежної якості у розмірі необхідному для оплати усунення недоліків або виконання нових необхідних робіт за розцінками з додатку №5 угоди;

б) за зіпсування матеріалів у розмірі вартості закупки та доставки їх на об’єкт робіт;

в) за порушення термінів виконання основних завдань та робіт у розмірі оплати штрафних санкцій роботодавця замовником його робіт та послуг і суми оплати простоїв суміжників, які виникли з цього порушення;

г) за порушення внутрішнього розпорядку та/або графіку робіт у розмірі суми оплати простоїв суміжників та/або ____% подвійної вартості необхідних робіт, які виникли з цього порушення;

д) за порушення техніці безпеки при виконанні робіт у розмірі ____% їх вартості за час виконання з цим порушенням;

 е) за порушення графіку навчання та атестації у розмірі ____% подвійної їхньої вартості на одну особу.

10.2. Роботодавець сплачує працівнику суми штрафних санкції за наступні порушення:

а) ненадання відповідного фронту робіт (не постановки завдань та відповідного матеріально-технічного забезпечення) у розмірі вартості оплати простоїв; вартість простоїв розраховується як додаток середньої оплати праці працівника за годину на час простою, який виник з цієї причини;

б) не створення небезпечних та нешкідливих умов праці працівника у розмірі вартості оплати простоїв за час до усунення цього порушення;

в) термінів організації та/або оплати його професійного навчання та атестації у розмірі вартості послуг з відповідного навчання та/або сертифікації відповідними організаціями;

г) умов своєчасної оплати фінансової, фахової та адміністративної кар’єри працівника, зазначених у цієї угоді, у розмірі _____ % від ставки кредитування НБУ.

10.3. Винна у цих порушення сторона оплачує іншій стороні понесені їх судові витрати і витрати на адвокатів, згідно відповідних документів.

 1. Термін дії угоди

11.1. Строк дії угоди з ___________ до _________.
Угода набуває чинності з моменту його підписання сторонами, або_____________ _______________________________________________________________

11.2. Сторони передбачили конфіденційність наступних пунктів та додатків цієї угоди: ______________________________________________________________;

Конфіденційність контракту не поширюється на умови,врегульовані  чинним  законодавством та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

11.3. Умови цієї угоди можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

11.4. Ця угода припиняється:

а) після закінчення строку дії угоди;

б) за згодою сторін;

в) з  ініціативи  роботодавця  до закінчення строку дії угоди у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цієї угоди;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії у випадках,  передбачених законодавством  (статтею  39  КЗпП України) та цієї угоди; (підпункт “г” пункту 17  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 ( z0117-95 ) від 12.04.95 )

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

11.5. Додаткові підстави припинення та розірвання угоди, не передбачені чинним законодавством неодноразове порушення наступних пунктів цієї угоди: __________ ______________________________________________________________;

11.6.  При розірванні угоди з підстав,  не  передбачених  чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

11.7.У разі дострокового припинення угоди з  незалежних від працівника  причин, у тому   числі  розірвання  угоди робітником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань,  передбачених цією угодою або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цією угодою,  встановлюються  додаткові компенсації моральної та матеріальної  шкоди,  заподіяної працівникові: (Пункт 19 в редакції  Наказу  Мінпраці N 20 ( z0117-95 ) від 12.04.95 ) у сумі: ______.

11.8. У разі дострокового припинення угоди з  незалежних від роботодавця  причин, у тому   числі  розірвання  угоди роботодавцем  – з причин невиконання чи неналежного виконання працівником зобов’язань,  передбачених цією угодою або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цією угодою,  встановлюються  додаткові компенсації моральної та матеріальної  шкоди,  заподіяної роботодавцеві:____________________________________________________ _______________________________________________________________

11.9.При достроковому розірванні угоди у разі невиконання,неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених угодою, вона розривається з попередженням відповідної  сторони за два тижні.

11.10. За два місяці до закінчення строку чинності угоди вона може бути за згодою сторін  продовжена або укладено на новий строк.

11.11. Ця угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 1. Реквізити та контакти сторін

12.1. Роботодавець:

а) повна назва підприємства, установи, організації чи ФОП  ________________________ _________________________________;

б) прізвище, ім’я, по батькові директора або ФОП  __________________________________________________________;

б) адреса ______________________________________________________________;

в) код ЄДРПОУ________________________________________________________;

г) ІПН ______________________________________________________________;

д) N   свідоцтва   про   реєстрацію громадянина-підприємця ________________________;

е) розрахунковий рахунок ___________________________________________________________;

ж) тел:______________________________________________________;

з) e-mail:_____________________________________________________;

12.2. Працівник:

а) прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________;

б) паспорт: серія _____ N _________, виданий “____” _______  м. _______ р.

______________________________________________________________;

в) ІПН_________________________________________________________; 

г) домашня адреса:________________________________________________; 

д) розрахунковий рахунок ___________________________________________;

е) тел:__________________________________________________________;

ж) e-mail:__________________________________________________;

 

Підписи сторін

Роботодавець

(посада, прізвище, ім’я по-батькові)

Працівник

(прізвище, ім’я, по-батькові)

____________________. ____________________.

 

____________________.

(підпис)

____________________.

(підпис)

 

“_____” _____________ 20___   р

 

“_____” _____________ 20___   р

 

                М.П.

Comments are closed.