Положення про фонди Біржі

 Порядок формування та використання фондів Біржі

1. Для забезпечення статутної діяльності Біржі у порядку, передбаченому Статутом, формується пайовий, резервний, неподільний, розвитку та спеціальні фонди.

2. Пайовий (статутний) фонд – майно Біржі, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів Біржі.

3. Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних та членських внесків членів Біржі. Цей фонд не може бути розподілений між членами Біржі та використовується для гарантування забовьязать Біржі. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається загальними зборами Біржі.

4. Резервний фонд створюється за рахунок членських внесків та відрахувань від доходу Біржі, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).

5. Фонд розвитку формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку) Біржі, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами Біржі.

6. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення її статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління Біржі. Спеціальний фонд може поділятися на цільові фонди (далі цільові фонди), які наповнюються за рахунок цільових відповідних внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його Статутної діяльності.

6. Біржа створює наступні цільові фонди:

6.1.  Фонд роялті – для оплати використання Біржею інтелектуальної власності:

1) засновників Біржі;

2) розробників стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;

3) розробників документів Біржі (стандартів робіт, послуг, контрактів, процесів, правил);

4) розробників необхідних Біржі IT, онлайн, веб ресурсів;

5) розробників процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

6.2.  Фонд  розробки засобів Біржі – для фінансування розробки необхідних засобів:

1) стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;

2) стандартів робіт, послуг, контрактів Біржі;

3) IT, онлайн, вебресурсів;

4) процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

6.3.  Фонд досліджень – для фінансування досліджень:

1) проблем технологій створення нових продуктів, технологій, засобів маркетингу та менеджменту в будівництві та роботі Біржі;

2) маркетингових та котирувальних у будівництві в різних регіонах та сезонах.

6.4.  Фонд маркетингу Біржі – для розробки та втілення стратегії маркетингу Біржі.

6.5. Фонд оплати праці Біржі – для оплати праці співробітників Біржі.

7.  Кожний засновник Біржі має право управляти реалізацією його програми розвитку Біржі, погодженої  Правлінням Біржі. Фінансування цієї програми здійснюється з відповідного цільового фонду Біржі у розмірі 50 % доходів Біржі, які забезпечив  засновник, що управляє цією програмою. Розмір доходів Біржі, які забезпечив кожний засновник, або проектний партнер Біржі визначає Правління Біржі за кожні півроку на основі відповідної фінансової та/або управлінської звітності.

8. Розмір відрахувань до фондів Біржі визначається рішенням загальних зборів з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту, а до цільових фондів – Правління Біржі.

9. Біржа веде облік фондів з визначенням часток і цільових внесків кожного члена та/або партнера проекту Біржі.

Порядок формування, використання та розпорядження майном Біржі

10. Майно Біржі формується з:

1) вкладів паїв (у тому числі додаткових вкладів), з яких формується пайовий фонд Біржі;

2) вступних внесків, які спрямовуються до неподільному фонду Біржі;

3) членських внесків, які спрямовуються до неподільному та резервного фондів Біржі;

4) цільових внесків, за рахунок яких створюється спеціальний та цільові фонди Біржі;

5) коштів, що надходять від провадження господарської діяльності Біржі, які спрямовуються до фонду розвитку Біржі;

5) коштів, що надходять від провадження господарської діяльності утворених Біржею підприємств, установ, організацій, об’єднань, учасником яких вона є, які спрямовуються до фонду розвитку та/або цільових фондів Біржі;

6) субсидій (дотацій), отриманих з державного та місцевих бюджетів для підтримки Біржі, державних цільових фондів, які спрямовуються до резервного та відповідних цільових фондів Біржі;

7) грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, які спрямовуються до фонду розвитку та/або до цільових фондів Біржі;

8) інших надходжень, не заборонених законодавством, які спрямовуються до спеціального фонду Біржі.

10.2. Біржа є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої цим Статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

10.3. Володіння, користування та розпорядження майном Біржі здійснюється органами управління Біржі відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом, на підставі рішень її загальних зборів.

10.4. Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються Біржею відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за нею у разі входження до складу об’єднання.

Comments are closed.