Договір технагляду

Паспорт технагляду

Стандартні умови договору технагляду

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг, пов’язаних зі здійсненням технічного нагляду (далі – Послуги) за виконанням будівельних робіт на будівництві об’єкта (далі – Об’єкт), які Інженер технагляду у межах повноважень зобов’язується надати Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.

1.2.Технічний нагляд за виконанням робіт на Об’єкті здійснюється відповідно до переліку обов’язків Інженера технагляду, визначених цим Договором.

1.3. Інженер технагляду здійснює технічний нагляд на Об’єкті, який за класом наслідків (СС1, СС2, СС3) відповідає його рівню акредитації на Біржі та кваліфікаційному сертифікату Інженера технічного нагляду.

1.4. Перелік, обсяги та вартість робіт, що виконуються на Об’єкті, визначаються проектною документацією, затвердженою Замовником.

2. Строки надання послуг

2.1. Початок та закінчення надання Послуг визначаються термінами технагляду, які фіксуються у його паспорті, а графіки його видів – у відповідних графіках виконання послуг технагляду, що э додатками до Договору, а саме графіках:

1) вхідного контролю документації, щодо Об’єкту, поставки на Об’єкт конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, машин та механізмів (Додаток №1);

2) контролю руху робочих кадрів та субпідрядників на об’єкті будівництва (Додаток №2);

3) контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій (Додаток №3);

4) контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів (Додаток №4);

5) контролю процесів та етапів робіт (Додаток №5);

6) контролю прийняття робіт  (Додаток №6);

7) звітів та актів послуг з технагляду (Додаток №7).

2.2. Строк та графіки надання Послуг мають відповідати Календарному графіку виконання будівельних робіт відповідного підряду на Об’єкті.

Закінченням надання Послуг вважається дата підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих послуг зі здійснення технічного нагляду у повному обсязі.

 3. Договірна ціна Послуг та порядок розрахунків

3.1. Ціна Послуг, що виконуються Інженером технагляду за Договором, визначається у відсотках від вартості підконтрольних йому робіт згідно правил торгів з послуг Інженерів технагляду на Біржі та вноситься у відповідний паспорт технагляду.

3.2. Визначена ціна Послуг за Договором може бути змінена до 10 % (десяти відсотків) за згодою Сторін без торгів на Біржі у разі:

а) виникнення обставин непереборної сили;

б) зміни обсягу Послуг (збільшення або зменшення), необхідних для реалізації проекту будівництва, що надаються на вимогу Замовника та які неможливо передбачити при укладенні Договору;

в) істотного зростання (більш 10 %) вартості складових Послуг після укладення Договору у розмірі, визначеному Сторонами;

г) уповільнення темпів або зупинення виконання будівельних робіт на Об’єкті за рішенням Замовника або з його вини;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, зборів та обов’язкових платежів, якщо це впливає на вартість Послуг.

3.3. Фінансування Послуг Замовником здійснюється згідно Графіку  фінансування послуг технагляду (Додаток №8), який є додатком та невід’ємною частиною Договору.

3.4.Щомісячні розрахунки за надані Послуги здійснюються на підставі Актів приймання наданих Послуг. Інженер технічного нагляду готує та підписує відповідний акт, протягом тижня з дня закінчення звітного місяця та направляє його на е-адресу Замовнику та Біржі.

Замовник протягом тижня з дня отримання е-листа з цим актом оплачує суму, зазначену в цьому акті на рахунок Інженера технагляду.

3.6. У разі зміни строків будівництва Сторонами укладаються додаткові додатки до Договору не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня прийняття таких змін, але не пізніше дати закінчення строку дії Договору.

4.Права та обов’язки Замовника

4.1.Права Замовника:

4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань Інженера технагляду, передбачених Договором;

4.1.2. Застосовувати до Інженера технагляду заходи відповідно до умов цього Договору або вимог законодавства у випадку невиконання або неналежного виконання в установлені строки взятих на себе за цим Договором обов’язків.

4.1.3. Ініціювати внесення змін у додатках до Договору в частині вартості, обсягів, строків виконання будівельних робіт та графіків технагляду.

4.1.4. Відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору шляхом направлення Інженеру технагляду е-листом обґрунтовану претензію.

4.1.4. Вимагати від Інженера технагляду відшкодування витрат або збитків Замовника, якщо вони виникнули внаслідок невиконання або неналежного виконання взятих на себе Інженером технагляду зобов’язань  за Договором шляхом направлення Інженеру технагляду е-листом розрахунок та обґрунтування відповідних витрат та збитків.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Передати Інженеру технагляду документацію, необхідну для виконання Договору, у тому числі вихідні дані на проектування, копію паспорту підряду до договору (письмова форма/електронний документ), укладеного між Замовником і Підрядником.

4.2.2. Забезпечити безперешкодний доступ Інженера технагляду на будівельний майданчик Об’єкту для здійснення технічного нагляду.

4.2.3. Створити необхідні умови для виконання Послуг Інженером технагляду, зокрема надати приміщення з належними санітарно–гігієнічними умовами, з можливістю зберігання приладів контролю та нормативно-технічної документації.

4.2.4. Забезпечити передачу підрядником Інженеру технагляду у визначені Сторонами строки Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в, наведена у додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).

4.2.5. Приймати та підписувати Акти приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду за цим Договором.

4.2.6. Оплатити Послуги Інженеру технагляду на визначених цим Договором умовах.

5. Права та обов’язки Інженера технагляду

5.1. Права Інженера технагляду

5.1.1. Отримувати безперешкодний доступ до всіх видів робіт у будь-який час протягом всього періоду виконання робіт на Об’єкті.

5.1.2. Вимагати від підрядників, які працюють на Об’єкті:

1) виконання будівельних робіт відповідно до проектної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

2) зупинення робіт у разі застосування конструкцій, матеріалів, деталей та  виробів, які не відповідають вимогам нормативних актів та документів;

3) зупинення робіт у разі їх виконання на Об’єкті особами, які не акредитовані Біржею та/або порушують умови охорони праці або захисту екології;

4) забезпечення засобами ідентифікації усіх осіб, які можуть працювати на Об’єкті та здійснення щоденного обліку їх погодинного перебування на ньому, який розміщувати у веб-сайті Об’єкту на Біржі;

5) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення його про такі випробування;

6) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред’явлення робіт для їх приймання;

7) зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт та будівельних робіт у разі виявлення їх неякісного виконання;

8) виконання настанов та приписів інженера з авторського нагляду та уповноважених осіб органів державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

9) складання додатків до кожного акту виконаних робіт, в яких визначати персональний облік їх виконання та осіб, які їх контролюють;

10) ведення веб-сайту Об’єкту на Біржі, на якому розміщувати інформацію з відео та/або фото фіксацію етапів виконання робіт, з ведення відповідних журналів, актів виконаних робіт та реєстрів осіб – виконавців робіт з підряду з обліком погодинного перебування на Об’єкті.

5.1.3. Здійснювати фото та відео фіксацією процесу та результату виконання робіт або дій з порушеннями підряду усіх осіб на Об’єкті.

5.1.4. Складати акти порушень умов договору підряду та визначати суми згідно встановлених Біржею Штрафів за порушення у підряді.

5.1.5. Залучати до надання Послуг за Договором інших осіб, акредитованих Біржею, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх діяльності.

5.1.6. Отримувати від Замовника зазначену у паспорті технагляду до Договору документацію, необхідну для його виконання, у тому числі вихідні дані для проектування, копію договору (письмова форма/електронний документ), укладеного між Замовником і Підрядником. Приймання-передача документації здійснюється Сторонами на підставі акту у формі, узгодженій Сторонами, із зазначенням назв документів, кількості примірників і дати передачі.

5.1.7. Вимагати від Замовника оплати наданих належним чином Послуг відповідно до умов, передбачених цим Договором.

5.1.8. Отримувати від Замовника оплату за виконанні Послуги, передбачені Договором, відповідно до Акту приймання-передачі послуг зі здійснення технічного нагляду, у разі припинення дії або розірвання Договору.

5.1.9. Вимагати від Замовника, у разі порушення ним графіку оплати Послуг більше 2-х місяців, дострокового розірвання Договору з його вини та до дати врегулювання спорів або розірвання Договору має право припинити надання Послуг, а до остаточних розрахунків за надані Послуги утримувати відповідну документацію щодо Об’єкту.

5.2.Обов’язки Інженера технагляду

5.2.1. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом Об’єкта відповідно до вимог цього Договору.

5.2.2. Здійснювати технічний нагляд якісно та в установлені Сторонами строки згідно Календарного плану надання послуг зі здійснення технічного нагляду, що складається з графіків, визначений у п.2.1. Договору, а саме:

1) Графік вхідного контролю документів та поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (Додаток 1);

2) Графік контролю руху робочих кадрів на об’єкті будівництва (Додаток 2);

3) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій (Додаток 3);

4) Графік контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів (Додаток №4);

5) Графік контролю процесів та етапів робіт (Додаток 5);

6) Графік  контролю прийняття робіт (Додаток 6);

7) Графік звітів та актів послуг з технагляду (Додаток 7);

8) Графік фінансування послуг технагляду (Дод8аток ).

5.2.3. Перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів.

5.2.4. Проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів.

5.2.5. Інформувати підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.

5.2.6. Перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва Об’єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.

5.2.7. Зупиняти роботи на Об’єкті:

1) у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам;

2) до оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт;

3) у разі її виконання на Об’єкті особами, які не акредитовані Біржею та/або порушують умови охорони праці або захисту екології

5.2.8. Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт згідно зі зразком, наведеним у додатку А до  ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

5.2.9. Приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться Замовником і стосуються виконання Послуг, при умові е-сповіщення про них за дві доби до часу їх проведення, надавати на них свої пропозиції, зауваження, застереження та підписувати протокол з його проведення.

5.2.10. Повідомляти відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства та інформувати про це Замовника у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усувати.

5.2.11. Приймати участь у проведенні перевірки органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю та підписувати відповідні акти перевірки.

5.2.12. Перевіряти виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

5.2.13. Фіксувати результати технічного нагляду за роботами на Об’єкті в журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов’язувати підрядника усувати виявлені дефекти та порушення.

5.2.14. Перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності обсягів виконаних робіт.

5.2.15. Брати участь у підготовці Актів на приховані роботи, приймання закінчених будівельних робіт на Об’єкті та його приймання в експлуатацію.

5.2.16. Вести облік обсягів прийнятих будівельних робіт, а також будівельних робіт, виконаних з недоліками.

5.2.17. Оформлювати Акти робіт, виконаних з недоліками.

5.2.18. Здійснювати контроль за обліком всіх необхідних випробувань, своєчасне реагувати та перевіряти усунення усіх відхилень і невідповідностей.

5.2.19. Здійснювати фото та відео фіксацію окремих відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих, визначених ДБН А.3.1-5:2016.

5.2.20. Своєчасно складати та надавати на перевірку Замовнику Акти приймання наданих Послуг.

5.2.21. Забезпечувати облік, зберігання та передачу Замовнику документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або отримана Інженером технагляду у процесі надання Послуг за цим Договором згідно з переліком документації, наведеним у паспорті технагляду, яку Інженер технагляду надає Замовнику після закінчення строку дії Договору або його припинення.

5.2.22. Надавати Замовнику звіти з інформаціэю про хід реалізації Договору, у тому числі у письмовій формі/електронним документом щомісячно протягом тижня місяця, наступного за звітним.

5.2.23. Страхувати свою професійну відповідальність перед Замовником у розмірі можливих його збитків на Об’єкті, що можуть виникнути внаслідок помилок Інженера технагляду.

6. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. Інженер технагляду несе репутаційну та професійну відповідальність за збитки Замовника, що виникли або можуть виникнути, внаслідок невідповідності ПОБ, ПТД, ДБН, ТУ, ДСТУ та/або стандартам Біржі підконтрольних йому будівельних робіт на Об’єкті, акти прийняття яких він підписав або завізував.

6.3. Сторони та їх робітники або представники несуть відповідальність за порушення умов Договору та оплачують штрафи Біржі, встановлених нею за відповідні порушення згідно рішень її Арбітражу на підставі обґрунтованого подання з факту порушення на Об’єкті повноважними представниками Сторін або осіб, що мають право контролювати виконання робіт на Об’єкті.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

6.5. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

6.6. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 6.5, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

6.7. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі, про що публікується у веб-сайту Об’єкту на Біржі за поданням Сторони.

6.8. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Конфеденційність

7.1.Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману одна від одної в ході виконання умов Договору.

7.2.Конфіденційною є будь-яка інформація, що здатна перешкодити виконанню Сторонами Договору, загрожувати їм моральною чи матеріальною шкодою або якщо поширення такої інформації може призвести до її заподіяння. Замовник, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщає Інженера технагляду за добу до передачі йому проектної документації щодо Об’єкту.

7.3. Не є конфеденційною інформація щодо:

а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі та за якими діють Сторни;

б) оцінок роботи Інженера технагляду Замовникоим, а Замовника його підрядниками та Інженером технагляду після виконання Договору.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8.2. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом підписання між Сторонами додаткових додатків, визначених у паспорті підряду, які є невід’ємними частинами Договору.

8.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору.

8.4. У разі дострокового розірвання Договору Сторони зобов’язані здійснити остаточні розрахунки за фактично надані (отримані) Послуги та передати відповідні документи з підряду на Об’єкті, складені до дня розірвання Договору.

8.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Замовника від обов’язку оплати наданих Послуг.

9.  Інші умови договору

9.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

9.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

9.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами та зареєстровані на Біржі, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.

9.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Сторін його умов, затверджених Біржею і підписання додатків до нього та його паспорту технагляду.

9.5. Номер Договору присвоюється у порядку реєстрації договорів, прийнятому на Біржі.

9.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без обґрунтування причин іншій Стороні та без медіації у Арбітражі Біржі.

9.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

9.9. Офіційні комунікації між Сторонами, їх уповноваженими особами та особами експертів  здійснюються е-повідомленнями з використанням зазначених у Договорі месенджерів з обов’язковим їх синхронним дублюванням на відповідний мессенджер Бірж. Тільки такі комунікації є беззаперечними доказами для Арбітражу змісту та термінів відповідних комунікацій, передбачених Договором.

9.10. Строки відправки е-повідомлень учасникам Договору відраховуються з часу виникнення обставин для комунікації згідно з Договором та мають наступні терміни здійснення і статуси е-повідомлень:

 а) звичайні – термін здійснення 3 доби, а відповідь на таке е-повідомлення – 5 робочих днів;

 б) термінові – термін здійснення 1 доба, а відповідь на таке е-повідомлення – 2 робочих дня;

 в) негайні – термін здійснення 10 хвилин, а відповідь на таке е-повідомлення – 1 година.

 Статус е-повідомлення визначає його відправник згідно умов Договору та обставин на об’єкті будівництва.

9.11. Договір, основний текст його умов, є публічним договором для кожної з Сторін, а його додатки є внутрішніми документами Сторін та входять у договірну документацію до Договору. Внутрішня документація до Договору:

– підписується Сторонами електронними підписами у день підписання Договору;

– знаходиться разом з виконавчою документацією у е-паспорті об’єкта будівництва, що на веб сайті Біржі для публічного доступу до неї.

10. Перелік додатків до Договору

Додаток 1. Графік вхідного контролю документів та поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;

Додаток 2. Графік контролю руху робочих кадрів на об’єкті будівництва;

Додаток 3. Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;

Додаток 4. Графік контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів

Додаток 5. Графік контролю процесів та етапів робіт;

Додаток 6. Графік  контролю прийняття робіт;

Додаток 7. Графік звітів та актів послуг з технагляду;

Додаток 8. Графік фінансування послуг технагляду.

Comments are closed.