Договір послуг з моніторингу порушень

Публічний договір Біржі

1. Предмет договору

1.1.Предметом публічного договору Біржі з моніторингу порушень підряду (далі Договору) є надання учасником відповідного підряду послуг Біржі з моніторингу (фіксації та обґрунтування) порушень учасників підряду (далі Послуги).

1.2. Відповідний учасник підряду, контакти та роль у підряді якого зазначені у паспорті відповідного підряду (далі Виконавець), може приєднатись до Договору шляхом направлення е-листа Біржі з даними своєї ідентифікації, фіксації та з обгрунтуванням порушень відповідного підряду, штрафи за які встановлені публічно Біржею.

1.3. Біржа зобов’язується здійснити верифікацію даних, наданих Виконавцем, стягнути штрафи з порушників відповідного підряду та оплатити послуги Виконавця згідно Договору.

1.4. Виконавець зобов’язується здійснювати фіксацію та обґрунтування порушень учасниками відповідного підряду згідно Договору.

 

2. Ціна послуг та порядок розрахунків

2.1. Ціна Послуг складається з 50% (п’ятидесяти відсотків) від суми стягнення відповідних штрафів з порушників підряду, порушення яких зафіксував та обґрунтував Виконавець, а величини видів штрафів визначені та опубліковано Біржею.

2.2. В ціну послуги входять усі відповідні податки та відрахування.

2.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Біржею протягом 5-и (п’яти) банківських днів з дня стягнення штрафу з відповідного порушника підряду.

3. Строки дії договору

3.1. Договір діє з моменту прийняття Біржею від Виконавця е-листа з даними своєї ідентифікації, фіксації та з обгрунтуванням порушень відповідного підряду.

3.2. Договір діє до моменту завершення дії усіх договорів підряду, укладених на Біржі учасником яких є Виконавець.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець має право:

1) здійснювати фото та відео фіксацію, навіть інкогніто, дій усіх учасників підряду на відповідному об’єкті будівництва та поза нього, які мають ознаки порушень;

2) залучати в якості свідків відповідних учасників підряду для підписання акту з порушення, а у випадку їх відмови вносити їх у цей акт як співучасників порушення;

3) вимагати від Біржі зберігати своє інкогніто, якщо воно забезпечено ним при фіксації порушень;

4) приймати участь у засіданні Арбітражу Біржі з розгляду питань щодо накладання штрафів на відповідних порушників підряду;

5) вимагати від Біржі внесення даних з порушення у паспорт відповідного об’єкту та у портфоліо відповідних порушників;

6) отримувати від Біржі усю інформацію про розгляд свого е-листа Біржі протягом 3-х діб з дня е-запросу з цієї інформації;

7) вимагати своєчасної оплати Послуг.

4.2. Виконавець зобов’язан:

1) надавати Біржі достовірну інформацію щодо виявлених ним ознак порушень підряду;

2) вічливо ставитись до усіх учасників підряду;

3) не допускати суперечок та свар на об’єкті будівництва та на заходах Біржі;

4) нести персональну відповідальність за порушення стандартів, правил та угод Біржі.

4.2. Біржа зобов’язана:

1) Своєчасно, не пізніше 5-ти діб з дня отримання відповідного е-листа від Виконавця надавати йому у онлайн режимі відповідь та/або консультації з результатів:

 а) прийняття його е-листа до розгляду;

 б) розгляду його матеріалів з фіксації та обгрунтування порушень.

2) Своєчасно, за 3-и доби сповіщати Виконавця про розгляд Арбітражем Біржі питань з порушень, виявлених Виконавцем;

3) Публікувати у е-паспорті об’єкту будівництва інформацію про рішення Біржі з виявленого Виконавцем порушення підряду протягом 2-х діб з дня прийняття відповідного рішення;

4) Зберігати інкогніто Виконавця для усіх учасників підряду при його письмової вимозі;

5) Своєчасно оплачувати Послуги Виконавця.

4.2. Біржа має право:

1) Вимагати від Виконавця:

а) виконання умов Договору, стандартів та правил Біржі;

б) надання достовірної інформації щодо нього та виявлених ним порушень;

в) вічливого та неупередженого ставлення до усіх учасників підряду, арбітрів та експертів Біржі.

2) На верифікацію інформації наданої Виконавцем з ознаками порушень підряду;

3) На залучення відповідних експертів та арбітрів Біржі для вирішення питань з накладання штрафів за порушення за рахунок винної особи.

 

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з їх вини. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила усіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов Договору.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії органів влади).

5.4. Сторона, виконання зобов’язань якої за Договором неможливе через настання обставини непереборної сили, обумовлених у пункті 5.3, повинна протягом 3-х днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

5.5. Усі спори, що виникають з предмету Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або медіації у Арбітражі Біржі.

5.6. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів та медіації спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Конфеденційність

6.1. Біржа зобов’язуються не розголошувати контакти або інкогніто Виконавця до завершення відповідного підряду і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману від нього в ході виконання умов Договору.

6.2. Виконавець, до розгляду його е-листа про порушення підряду, визначає перелік інформації, яка є конфеденційною та/або комерційною таємницею, про що е-листом сповіщує Біржу.

6.3. Не можуть бути конфеденційною інформація щодо:

а) умов усіх договорів, правил, порядків та регламентів діючих на Біржі;

б) оцінок роботи Біржі її учасниками, а Виконавця Біржею.

 

7. Інші умови договору

7.1. При виконанні Договору Сторони керуються його умовами, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

7.2. Перелік додатків, необхідних для реалізації положень Договору, та їх зміст визначаються Сторонами за взаємною згодою та є невід’ємною його частиною.

7.3. Усі додаткові угоди і додатки до Договору, підписані Сторонами, є невід’ємною його частиною і підлягають виконанню Сторонами.

7.4.  Цей Договір укладений українською мовою шляхом приєднання Виконавця до нього, а датою укладання якого є надання Біржі е-листа Виконавця про відповідне порушення підряду.

7.5. Номер Договору присвоюється у порядку реєстрації Договорів, прийнятому Біржею.

7.6. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

7.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

7.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 5-ти календарних днів з дати прийняття такого рішення. Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податків, зміни електронної адреси, поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дати таких змін.

Comments are closed.