Акредитив підряду

Умови здійснення акредитиву підряду (Умови)

1. Терміни та визначення
2. Загальні положення
3. Відкриття акредитиву та внесення змін до раніше відкритого акредитиву
4. Авізування акредитиву
5. Виконання акредитиву
6. Закриття акредитиву

1. Терміни та визначення

1.1. Акредитив – одностороннє умовне грошове зобов’язання, відповідно до якого Банк-емітент, який діє за дорученням (розпорядженням) Платника про відкриття акредитиву та відповідно до його вказівок, зобов’язується здійснити переказ грошових коштів Одержувачу за умови надання документів, передбачених акредитивом, що підтверджують виконання його умов (далі – виконання акредитива), або надає повноваження на виконання акредитива Банку виконавцю.

1.2. Акредитив підряду – вид оплати підряду за яким банк за дорученням замовника підряду (платника) резервує на термін суму, які обумовлені у договорі підряду, для її оплати підряднику (бенефіціару) та оплачує йому відповідні суми за актами виконаних робіт або рахунками-фактури, підписаними підрядником, замовником або експертами, з їх реєстру погодженого підрядником та замовником.

1.3. Авізація акредитиву підряду – передача Одержувачу (Підряднику)  підтвердження Банку про відкриття та тексту на відкритого на його користь акредитиву підряду.

1.4. Акредитив підряду є:

авізованим, за яким банк що резервує суму акредитиву підряду (банк-емітент) звертається з дорученням до банку підрядника, щоб повідомити про відкриття та умови акредитиву для бенефіціара (підрядника);

безвідкличним, який не може бути анульований або змінений банком та або замовником (платником) до настання терміну без згоди на те бенефіціара (підрядника), на користь якого він відкритий;

покритим, за яким банк переводить власні кошти платника (замовника), що містяться на його рахунку, або надає йому кредит для оплати підряду;

трансферабельним, право використання якого може бути повністю або частково передано іншим бенефіціарам (підрядникам), на прохання першого бенефіціара, особи яких погоджені замовником.

1.5. Банк Одержувача – банк, який обслуговує Одержувача.

1.6. Банк-емітент – банк, який відкриває акредитив за розпорядженням Платника відповідно до його заяви на акредитив.

1.7. Виконуючий банк – банк, який здійснює перевірку документів з акредитиву щодо їх відповідності умовам акредитиву.

1.8. Замовник – особа (фізична або юридична), яка має рахунок у Банку та виступає Платником під час здійснення розрахунків у формі акредитивів;

1.9. Підрядник – фізична особа підприємець (ФОП) або юридична особа, яка має рахунок у Банку та виступає Одержувачем (Бенефіціаром)  під час здійснення розрахунків у вигляді акредитивів.

1.10. Заява на акредитив – заповнений електронний формуляр заяви на відкриття або зміну акредитиву, затверджений Банком, що містить поля для контактів сучасників та параметрів акредитиву, а саме:
контакти та рахунки Платника (Замовника), Одержувача (Підрядника) та додаткових одержувачів (Субпідрядників), експертів, особи яких погоджені сторонами;
сума покриття акредитиву та термін його дії.

1.11.  Умови здійснення акредитиву підряду (Умови) – договір приєднання на надання послуг Банку з акредитиву підряду у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Платника (Замовника) до всіх його умов шляхом заповнення формуляру заяви на акредитив, її підписання та відправлення Банку.  

2. Загальні положення

2.1. Ці Умови регулюють операції в рамках акредитивів підряду, за якими Замовник (Платник) та Підрядник (Одержувач) є Клієнтами Банку.

2.3. Контакти підрозділів Банку, які здійснюють консультування з питань застосування акредитивної форми розрахунків, розміщені на офіційному сайті Банку: http://www.

2.4. Акредитив відокремлений і незалежний вид основного договору підряду, укладеного між Замовником (Платником) та Підрядником (Одержувачем). Банк не несе відповідальності за перевірку відповідності умов акредитиву договором підряду. Банк несе відповідальність за відповідність формальним ознакам актів виконаних робіт та/або рахунків-фактури та за ідентифікацію підписів осіб, які можуть та повинні підписувати ці документи.

2.5. Банк не втручається в договірні відносини Платника та Одержувача

акредитиву між ними. Взаємні претензії щодо розрахунків міжними, крім тих, що виникли з вини Банку, вирішуються у встановленому законодавством в порядку без участі Банку.

2.6. Розрахунки з акредитивів не можуть бути пов’язані із здійсненням фізичними особами підприємницької діяльності. Підрядниками можуть бути тільки юридичні особи та фізичні особи підприємці.

2.7. Документообіг між Банком та Платником або Одержувачем з акредитивів здійснюється:
– в електронному вигляді із використанням захищеної системи обміну даними;
– з використанням електронної пошти (за наявності відповідних інструкцій в умовах акредитиву та/або під час укладання з юридичною особою Угоди про електронний документообіг).

2.8. Банк інформує Платника/Одержувача про відкриття акредитиву та

здійснення інших операцій з акредитиву за допомогою дистанційних каналів

обслуговування, за допомогою електронної пошти, по телефону. Контакти для інформування зазначається Платником у заяві на відкриття акредитиву.

2.9. За послуги з здійснення розрахунків у формі акредитивів Банк стягує комісію відповідно до тарифів Банку, розміщених на його веб сайті.

3. Відкриття акредитиву та внесення змін до раніше відкритого акредитиву

3.1. Банк відкриває акредитив підряду та вносить зміни до раніше відкритого акредитиву згідно положень Умов на підставі заяви Платника (Замовника) за її електронною формою, встановленою Банком та розміщеною на його сайті.

3.2. В заяві на відкриття або зміну умов акредитиву підряду, для розв’язання можливих суперечок між сторонами договору підряду – Платником (Замовником) та Одержувачем (Підрядником), обов’язково надається реєстр експертів (з їх електронними підписами), погоджених сторонами договору підряду.

3.3. Банк має право відмовити у відкритті акредитиву підряду або у внесенні змін до раніше відкритий акредитив лише у таких випадках:

3.3.1. у заяві на відкриття акредитиву підряду або заяві на внесення змін до нього не заповнені або не коректно заповнені обов’язкові поля;

3.3.2. умови акредитиву підряду містять суперечливі або взаємовиключні умови та параметри (суми, терміни, реквізити сторін, реєстр експертів, ідентифікатори осіб);

3.3.3. на момент внесення змін до умов акредитиву підряду він закритий або не діє;

3.3.4. виявлено протиріччя між змінами, що вносяться, та умовами відкритого акредитиву підряду;

3.3.5. на рахунку(ах) Платника недостатньо коштів для формування покриття за акредитивом підряду (у тому числі при збільшенні суми чинного акредитиву);

3.3.6. на рахунку(ах) Платника недостатньо коштів для оплати комісії  відповідно до тарифів Банку;

3.3.7. з інших підстав, передбачених чинним законодавством для клієтнів Банку.

3.4. Заява на відкриття або зміну акредитиву підряду подається з її електронними підписами сторін договору підряду – Платника (Замовника) та Одержувача (Підрядника).

4. Авізація акредитиву підряду

4.1. Авізація акредитиву підряду – передача  Одержувачу (Підряднику)  підтвердження Банку про відкриття та тексту відкритого на його користь акредитиву підряду.

4.2. Авізація акредитиву підряду здійснюється шляхом е-листа, завіреного печаткою Банку, на е-пошту Одержувача та у його електронному кабінеті у Банку. 

4.3. При необхідності одержання на паперовому носії тексту умов акредитиву та повідомлення про його відкриття або внесення змін до його Одержувач може отримати їх у будь-якому підрозділу Банку.

5. Виконання акредитиву підряду

5.1. Виконання акредитиву підряду – перерахування відповідної суми на рахунок Одержувача (Підрядника), що здійснюється на підставі поданих ним Банку електронних документів, обумовлених в заяві на акредитив, а саме актів виконаних робіт або рахунків-фактури, форми яких затверджені Банком.

5.1.1 Документи мають бути подані до Банку в межах терміну, зазначеного в умовах акредитиву підряду, з електронними підписами сторін договору підряду або експертів з їх реєстру, доданому до заяви на цей акредитив.

5.1. 2. Документи для оплати за акредитивом підряду у вигляді електронного документа або його скан-образу мають бути надіслані каналами, зазначеними у цих Умовах.

5.1.3. Скан-копії документів мають бути з максимально з чітким зображенням тексту, щоб Банк мав можливість перевірити відповідність поданих документів умовам акредитиву. Текст документа, зображення печаток та штампів повинні зчитуватись візуально без застосування додаткових технічних інструментів. У документі не повинно бути чорних смуг та (або) зам’ятих кутів, що заважають зчитуванню тексту, а також перешкод та зображень, накладених поверх документів.

5.2. Банк перевіряє відповідність за зовнішніми ознаками поданих документів

вимогам, передбаченим умовами акредитиву підряду, без перевірки їх справжності, за винятком наявності у поданих документах явних слідів підробки. Банк не несе відповідальності за перевірку фактичного виконання договору підряду, а перевіряє відповідність стандартам Банку форми  документів та ідентифікує підписи осіб, уповноважених на підписання у заяві на акредитив.

5.3. Терміни перевірки документів Банком та оплата за ними.

5.3.1. при поданні до Банку Одержувачем документів з акредитиву підряду:

-до 17-00 робочого дня – перевірка та виконання акредитиву уразі позитивного результату перевірки здійснюється у день отримання документів;

-після 17-00 робочого дня – перевірка та виконання акредитива уразі позитивного результату перевірки здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем одержання документів.

Банк залишає за собою право, виконати акредитив після перевірки поданих документів у строк, що не перевищує двох  робочих днів з дня їх отримання за захищених каналів зв’язку між Одержувачем та Банком.

5.4. Якщо документи, подані Одержувачем, не відповідають умовам акредитиву,то оплата цих документів не провадиться. Уразі виявлення розбіжностей під час перевірки документів з акредитиву Банк направляє Платнику висновок про перевірку документів з акредитиву для надання згоди або незгоди на оплату за документів з розбіжностями.

5.6. Отримувач має право повторно подати документи, передбачені умовами акредитиву, до закінчення строку його дії.

5.7. Виконання акредитиву – оплата за цим акредитивом може здійснюватися іншим одержувачам (Підрядникам) (трансферація), якщо їх особи погоджені Платником (Замовником) та їх реєстр додано до заяви на відкриття або зміну акредитиву підряду.

5.8. З інформацією про порядок та адреси підрозділів Банку для подання документів з акредитиву, а також форм документів можна ознайомитися на сайті Банку http://www.

5.9. Платежі з акредитиву здійснюються Банком у безготівковому порядку.

6. Закриття акредитиву підряду

Закриття акредитиву підряду проводиться Банком:

6.1. уразі відмови від використання цього акредитиву його Одержувачем до закінчення терміну його дії за його е-заявою про відмову від використання акредитиву, підписану його електронним підписом;

6.2. уразі закінчення терміну дії цього акредитиву, зазначеному у заяві про його відкриття або зміну;

6.3. шляхом зняття з резерву залишку коштів, що залишились на покриття цього акредитиву, Платника (Замовника) та його повідомленням про закриття цього акредитиву.

Comments are closed.