Статут Біржі

Загальними Зборами засновників

Обслуговуючого кооперативу

«УНІВЕРСАЛЬНА БУДІВЕЛЬНО -ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА»

Протокол №1 від 16.02.2022 року

СТАТУТ

ОБСЛУГОВУЧОГО КООПЕРАТИВУ

«УНІВЕРСАЛЬНА БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА

Київ 2022.

1. Загальні положення

1.1. Обслуговуючий Біржа «Універсальна будівельно-інвестиційна біржа» (надалі – “Біржа”) утворений на основі Закону України «Про кооперацію» (подальше Закону) за рішенням Загальних зборів засновників Біржі №1 від 22.08.2021 року шляхом перетворення товарної біржі «Універсальна будівельно-інвестиційна біржа» на обслуговуючий кооператив «Універсальна будівельно-інвестиційна біржа», як об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам Біржі, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.

1.2. Біржа є юридичною особою, заснована з метою створення саморегулівного ринку будівельних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для зниження транзакційних витрат у будівництві.

1.3. Біржа діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки зі своєю назвою та призначенням, штампи, фірмові бланки, власний фірмовий торговий знак (логотип) та інші реквізити.

1.4. Біржа не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками або її членами, а спрямовує будь-які отримані нею надходження на фінансування досягненні її цілей. Біржа відповідає вимогам, встановленим підпунктом 132.4.1 пункту 132.4 статті 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій.

1.5.      Біржа відповідає по своїх зобов’язаннях усім своїм майном. Біржа не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, як і держава не несе відповідальність по зобов’язаннях Біржі. Біржа не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як і члени Біржі не відповідають за її зобов’язаннями.

1.6. У своїй діяльності Біржа керується законодавством України, цим Статутом, власними Правилами Біржі, іншими положеннями, які будуть прийняті на основі цього Статуту та законодавства України.

1.7. Біржа набуває права юридичної особи з моменту Державної реєстрації.

1.8. Місцезнаходження Біржі: м. Київ, вул.. Печерський узвіз, 3 оф.105.

2. Мета та основні завдання Біржі

2.1. Метою діяльності Біржі є задоволення економічних, соціальних та інших потреб її членів на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

2.2. Основними завданнями Біржі є:

1) підвищення ефективності та конкурентоспроможності членів Біржі у будівельній сфері;

2) задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Біржі на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними комерційних ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їх інтересів;

3) розвиток інфраструктури будівельного ринку;

4) створення умов для зниження витрат та комерційних ризиків членів Біржі під час придбання необхідних ресурсів, провадження виробничої та/або іншої господарської діяльності;

5) збільшення доходів членів Біржі.

2.2. Предметом діяльності Біржі є створення саморегулівного ринку будівельних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для зниження транзакційних витрат у будівництві.

2.4. Цілями Біржі є:

2.4.1. Гарантування якості, обсягів, термінів виконання та оплати контрактів її членів;

2.4.2. Зниження комерційних ризиків її членів щодо невиконання контрактів; відсутності адекватних підрядників; випадкової втрати ділової репутації; недобросовісної конкуренції; коливання цін; отримання збитків;

2.4.2. Забезпечення умов для прогнозування (планування) обсягів і цін контрактів її членів;

2.4.4. Збалансування попиту та пропозиції контрактів її членів.

2.3. Операційними завданнями Біржі є організація для її членів забезпечення:

2.3.1. Стандартів контрактів, процедур їх виконання та якості замовлень і проведення торгів;

2.3.2. Гарантій якості, обсягів, термінів виконання контрактів та їх оплати;

2.3.2. Арбітражу, законного і швидкого вирішення суперечок на підставі висновків експертів;

2.3.4. Достовірності інформації щодо профілів підрядників з їх кваліфікацією, та показників професійної компетентності;

2.3.3. Балансу попиту та пропозиції ремонтно-будівельних замовлень.

 

3. Перелік видів діяльності Біржі.

3.1. Види діяльності Біржі – організація та/або проведення:

3.1. 1. Лістингу учасників Біржі – включення їх до реєстру Біржі з позначкою про акредитацію, сертифікацію вмінь, кваліфікацію професійної компетпнтності після їх верифікації;

3.1.2. Акредитації, сертифікацію вмінь, кваліфікацію професійної компетпнтності членів Біржі;

3.1.2.  Акредитації організацій, які здійснюють деякі завдання Біржі на аутсорсингу;

3.1.4. Навчання та консультування з діяльності Біржі для потенційних та дійсних її членів.

3.1.3. Експертиз будівельно-технічних та будівельно-економічних;

3.1.4. Медіації суперечок між членами Біржі;

3.1.7. Інформування (збору, аналітичної обробки та реалізація інформації) щодо ринку будівництва, ремонту, відповідних матеріалів, механізмів, обладнання та проведення торгів на Біржі;

3.1.8. Надання «брокерських місць» – відповідного програмного забезпечення та його супроводу;

3.1.9. Інжинірингу, моніторингу та консультування з виконання угод, зареєстрованих на Біржі;

3.1.10. Інженерного консультування учасників Біржі та інших осіб;

3.1.11. Фінансового гарантування та страхування виконання угод, зареєстрованих на Біржі;

3.1.12. Онлайн торгів відповідними угодами та їх реєстрація на Біржі;

3.1.12. Маркетингових досліджень сегментів будівельного ринку та маркетингово просування Біржі;

3.1.14. Маркетингу та реклами Біржі.

 

4. Засновники Біржі

4.1. Засновниками (учасниками) Біржі є фізичні та юридичні особи.

4.2. Згідно зі ст.11 Закону України «Про кооперацію» кожний із засновників вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених цим Статутом.

4.3. Згідно з рішенням Загальних зборів засновників Біржі №1 від 22.08. 2021 року засновниками Біржі є юридичні особи:

4.3.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РИНОК ПРОФЕСІОНАЛІВ”, код ЄДРПОУ 43521171, юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Печерський узвіз, будинок 3, офіс 105;

4.3.2. АСОЦІАЦІЯ “ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ”, код ЄДРПОУ 35812522, юридична адреса: 01024, м. Київ, вулиця Академіка Богомольця, будинок 6;

4.3.3. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ”, код ЄДРПОУ 26254778, юридична адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 5-А;

4.3.4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД ІНТЕГРАЦІЇ РИНКІВ ПРАЦІ”, код ЄДРПОУ 43714793,  юридична адреса: м. Київ, вулиця Печерський узвіз, будинок 3, офіс 105.

 

5. Умови і порядок вступу до Біржі та виходу і виключення з нього

5.1. Засновники Біржі після його державної реєстрації вносять вступний внесок і вклад паю протягом року та набувають статусу членів Біржі, прав та обов’язків, установлених для його членів Законом та цим Статутом.

5.2. Членами Біржі можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які діють через своїх уповноважених представників:

5.2.1.Замовники товарів, робіт (послуг), акредитовані на Біржі (Приватні та державні, фізичні і юридичні особи, регіональні та закордонні);

5.2.2. Постачальники – акредитовані Біржою постачальники будівельних товарів;

5.2.3. Підрядники – акредитовані Біржою організації та фахівці, які спроможні виконувати будівельні, ремонтно-будівельні роботи та інженерні послуги у будівництві;

5.2.6. Виконавці – акредитовані Біржою організації та фахівці, які готові виконувати різні види послуг: проектування, вишукування, експертизи проектів, консалтингу, інжинірингу, НДДКР, транспортування, наукового супроводу виконання робіт (послуг), авторський та технічний нагляд;

5.2.5. Фінансисти – фінансово-кредитні організації та страхові компанії;

5.2.6. Консультанти з технічних і бізнес питань у будівництві (інженери –консультанти та їх організації та об’єднання);

5.2.7. Експерти з будівельно-технічних та будівельно-економічних питань;

5.2.8. Аутсорсингові компанії з рекрутингу, навчанню, сертифікації будівельників та брокерів;

5.2.9. Брокери та агенти Біржі;

5.2.10. Страховики та страхові брокери.

5.3. Вступ до Біржі здійснюється на підставі письмової заяви, що подається правлінню (голові) Біржі. Особи, які подали заяву про вступ до Біржі в якості її дійсного члена, вносять вступний внесок і пайовий вклад, а в якості асоційованого члена тільки пайовий вклад. Вступний внесок вноситься для забезпечення діяльності Біржі, а пайовий – для забезпечення гарантій виконання зобов’язань учасника торгів на Біржі. Порядок здійснення та розміри вступних внесків та пайового вкладу визначаються загальними зборами та/або Правлінням Біржі.

5.4. Рішення Правління чи голови Біржі про прийняття до неї підлягає затвердженню загальними зборами її членів. Рішення Правління (голови) Біржі про відмову у прийнятті особи до Біржі може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до Біржі, до загальних зборів Біржі.

5.5. Членство в Біржі припиняється уразі:

1) добровільного виходу на підставі поданої заяви;

2) несплати пайового вкладу (для асоційованих членів) та вступного внеску (для дійсних членів) у розмірах, визначених загальними зборами Біржі протягом шести місяців з дня державної реєстрації Біржі чи схвалення загальними зборами Біржі рішення про прийняття до Біржі за відповідним статусом її члена;

3) припинення участі в діяльності дійсного члена Біржі протягом шести місяців поспіль;

4) смерті члена Біржі – фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;

5) ліквідації члена Біржі – юридичної особи;

6) припинення діяльності Біржі;

7) настання інших обставин, визначених законом.

5.6. Рішення про припинення членства у Біржі приймається загальними зборами Біржі з урахуванням рекомендації Правління (голови) Біржі, крім випадків, коли передбачено, що за рішенням загальних зборів Біржі вирішення відповідних питань віднесено до повноважень Правління (голови) Біржі. Рішення Правління про припинення членства у Біржі може бути оскаржено особою, стосовно якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів Біржі.

5.7. Рішення про припинення членства у Біржі може бути оскаржено до суду.

5.8. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття загальними зборами Біржі рішення про припинення членства в Біржі колишній член звертається до Біржі із письмовою заявою про виплату чи повернення вартості пайового внеску або його частки, що залишилася після оплати  його зобов’язань на Біржі та  містить інформацію про спосіб її повернення та реквізити (у разі потреби), необхідні для її здійснення.

5.9. Біржа веде реєстр членів (засновників, дійсних та асоційованих членів). Біржа видає кожному з них посвідчення про відповідне членство, в якому зазначаються відомості про члена Біржі, розміри внесеного ним вступного внеску і пайового вкладу, а також інша інформація, передбачена цим Статутом. Інформація про засновників, усіх членів Біржі та їх паїв вноситись у Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

 

6. Права та обов’язки членів Біржі

6.1. Дійсні члени Біржі мають право:

1) брати участь в управлінні Біржою, ухвального голосу на загальних зборах Біржі, обирати і бути обраними до органів управління Біржі. Для членів Біржі – юридичних осіб такі права реалізуються їх уповноваженими представниками;

2) користуватися послугами Біржі в порядку, передбаченому цим Статутом та Правилами внутрішньогосподарської діяльності Біржі (далі – Правила Біржі);

3) одержувати частину попередньо надлишково сплаченої вартості наданих Біржою послуг відповідно до їх фактичної вартості;

4) на вихід із Біржі та на одержання частки, цільового поворотного внеску паю у разі виходу з Біржі в порядку та строки, визначені пунктами 11.3. Статуту;

5) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Біржі, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

6) звертатися до органів управління, посадових осіб Біржі із запитами, пов’язаними з членством у Біржі, діяльністю Біржі та її посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;

7) отримувати повну інформацію про діяльність Біржі, в тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації Біржі.

6.2. Дійсні Члени Біржі зобов’язані:

1) додержуватися вимог цього Статуту та правил Біржі, а також етичного кодексу Біржі (у разі його прийняття);

2) брати участь у господарській діяльності Біржі в порядку, передбаченому цим Статутом та Правилами Біржі;

3) виконувати рішення органів управління Біржі;

4) сплачувати пайовий та вступний внесок,  вклади у порядку та розмірах, визначених згідно Статуту.

6.3. Члени Біржі мають й інші права та обов’язки, передбачені цим Статутом та Правилами Біржі.

6.3. Асоційовані члени Біржі мають право:

1) брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

2) отримувати повну інформацію про діяльність Біржі;

3) приймати участь у торгах та у всіх заходах Біржі;

4) користуватися послугами Біржі в порядку, передбаченому цим Статутом та Правилами Біржі;

5) одержання паю або його частки, що залишилася після оплати  його зобов’язань на Біржі у разі виходу з Біржі в порядку і в строки, визначені Законом та Статутом;

6) переважне порівняно з членами Біржі на одержання паю при ліквідації Біржі.

6.4. За відповідною заявою члени Біржі можуть переоформити членство у Біржі на асоційоване членство на підставі рішення Правління Біржі, яке підлягає схваленню її загальними зборами.

6.5. Асоційовані члени Біржі зобов’язані:

1) дотримуватися положень цього Статуту та Правил Біржі;

2) виконувати рішення органів управління Біржі та органів контролю за її діяльністю.

7. Порядок внесення змін до цього Статуту

7.1.Загальні збори можуть вносити зміни та доповнення до Статуту, що не суперечать чинному законодавству України. Внесення змін до Статуту оформлюється окремим додатком до нього або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

7.2. Зміни до Статуту Біржі підлягають державній реєстрації в порядку та строки, визначені законом.

8. Порядок затвердження Правил Біржі та внесення змін до них

8.1. Правила Біржі розробляються відповідно до вимог Закону та затверджуються установчими зборами Біржі і є обов’язковими для всіх членів Біржі.

8.2. Внесення змін до Правил Біржі здійснюється у порядку, визначеному Статутом, у спосіб, визначений відповідним рішенням загальних зборів Біржі.

8.3. Порядок встановлення етичних норм поведінки членів Біржі, його посадових осіб та працівників, положення щодо конфіденційності інформації та порядок врегулювання конфлікту інтересів визначаються етичним кодексом Біржі (уразі його прийняття).

9. Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами Біржі та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати

9.1. Засновники Біржі під час вступу до Біржі вносять вступний внесок і вклад паю у порядку та розмірах, визначених рішенням установчих зборів Біржі.

9.2. Члени Біржі мають право за власним бажанням понад вступний внесок і пайовий вклад вности додатковий вклад до Статутного капіталу Біржі. Вклади можуть вноситися майном, майновими правами та/або грошима.

9.3. Для забезпечення виконання конкретних завдань Біржі за рішенням загальних зборів або Правління Біржі її член може вносити цільовий внесок.

Питання визначення розміру вступного внеску і пайового вкладу та цільового внеску члена Біржі належить до компетенції Правління Біржі.

9.4. Частка у Статутному капіталі кожного дійсного члена Біржі формується за рахунок його вступного внеску і вкладу (паю) та додаткових вкладів. Облік часток членів Біржі ведеться у грошовій формі щодо кожного члена Біржі окремо (персоніфіковано) та вносяться у  Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

9.5. Під час внесення вкладу паю (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого вкладу проводиться Правлінням (головою) Біржі в порядку, встановленому загальними зборами Біржі.

9.6. У разі незгоди члена Біржі (особи, яка подала заяву про вступ до Біржі) з проведеною оцінкою майна оцінка такого майна проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена Біржі (особи, яка подала заяву про вступ до Біржі). Якщо до Біржі передається право користування майном (майнове право), його розмір визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.

9.7. Вклади, що вносяться у грошовій чи негрошовій формі, відображаються у бухгалтерському обліку Біржі у день їх отримання Біржою. Вклади до Біржі у нематеріальному вигляді вважаються внесеними на дату, що встановлюється рішенням загальних зборів або Правлінням Біржі. Передача Біржі права користування земельною ділянкою у вигляді вкладу (додаткового вкладу) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

9.8. Факт внесення членами Біржі майна в рахунок їх вкладу чи додаткового вкладу підтверджується актом приймання-передачі майна (далі – акт) після державної реєстрації Біржі у порядку, встановленому законодавством. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, на яку майно вноситься до Біржі, підпис члена Біржі, який вносить таке майно, підпис голови Біржі та печатку Біржі (у разі наявності). Акт укладається у двох примірниках, з яких один залишається у члена Біржі, який вносить вклад майном, а другий – зберігається у Біржі.

Право власності членів Біржі – фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.

9.9. Спори щодо права власності на частку члена Біржі у майні Біржі вирішуються відповідно до законодавства.

9.10. Відповідальність за порушення зобов’язань щодо сплати пайових вкладів та внесків:

1) для дійсних членів – сплата пені у розмері подвійної ставки НБУ за кожний місяц затримки оплати або здійснення пайового вкладу або вступного чи членських внесків, а у випадку затримки понад шість місяців – виключення зі складу дійсних членів Біржі;

2) для асоційованих членів – сплата пені у розмері подвійної ставки НБУ за кожний місяц затримки оплати або здійснення пайового вкладу, а у випадку затримки понад шість місяців – виключення зі складу асоційованих членів Біржі.

10. Порядок формування та використання фондів Біржі

10.1. Для забезпечення статутної діяльності Біржі у порядку, передбаченому Статутом, формується пайовий, резервний, неподільний, розвитку та спеціальні фонди.

10.2. Пайовий (статутний) фонд – майно Біржі, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів Біржі.

10.3. Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних та членських внесків членів Біржі. Цей фонд не може бути розподілений між членами Біржі та використовується для гарантування забов’язать Біржі. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається загальними зборами Біржі.

10.4. Резервний фонд створюється за рахунок членських внесків та відрахувань від доходу Біржі, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).

10.5. Фонд розвитку формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку) Біржі, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами Біржі.

10.6. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення її статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління Біржі. Спеціальний фонд може поділятися на цільові фонди (далі цільові фонди), які наповнюються за рахунок цільових відповідних внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його Статутної діяльності.

10.6. Біржа створює наступні цільові фонди:

10.6.1.  Фонд роялті – для оплати використання Біржою інтелектуальної власності:

1) засновників Біржі;

2) розробників стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;

3) розробників документів Біржі (стандартів робіт, послуг, контрактів, процесів, правил);

4) розробників необхідних Біржі IT, онлайн, веб ресурсів;

5) розробників процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

10.6.2.  Фонд  розробки засобів Біржі – для фінансування розробки необхідних засобів:

1) стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;

2) стандартів робіт, послуг, контрактів Біржі;

3) IT, онлайн, веб-ресурсів;

4) процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

10.6.3.  Фонд досліджень – для фінансування досліджень:

1) проблем технологій створення нових продуктів, технологій, засобів маркетингу та менеджменту в будівництві та роботі Біржі;

2) маркетингових та котирувальних у будівництві в різних регіонах та сезонах.

10.6.4.  Фонд маркетингу Біржі – для розробки та втілення стратегії маркетингу Біржі.

10.6.5. Фонд оплати праці Біржі – для оплати праці співробітників Біржі.

10.7.  Кожний засновник Біржі має право управляти реалізацією його програми розвитку Біржі, погодженої  Правлінням Біржі. Фінансування цієї програми здійснюється з відповідного цільового фонду Біржі у розмірі 50 % доходів Біржі, які забезпечив  засновник, що управляє цією програмою. Розмір доходів Біржі, які забезпечив кожний засновник, або проектний партнер Біржі визначає Правління Біржі за кожні півроку на основі відповідної фінансової та/або управлінської звітності.

10.8. Розмір відрахувань до фондів Біржі визначається рішенням загальних зборів з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту, а до цільових фондів – Правління Біржі.

10.9. Біржа веде облік фондів з визначенням часток і цільових внесків кожного члена та/або партнера проекту Біржі.

11. Паї членів Біржі

11.1. Пай кожного члена Біржі формується за рахунок разового пайового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.

11.2. Розмір паю члена Біржі залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена Біржі у майні Біржі.

11.3. У разі виходу або виключення з Біржі фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у натурі. Строк та інші умови одержання членом Біржі своєї загальної частки встановлюються загальними зборами або Правлінням Біржі, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з Біржі.

11.4. Право власності членів Біржі – фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.

12. Порядок формування, склад і компетенція органів управління Біржі, порядок прийняття ними рішень

12.1. Органами колегіального управління Біржі є:

1) загальні збори Біржі – вищий орган управління Біржі, участь в якому з правом ухвального голосу беруть усі члени Біржі;

2) Правління Біржі, яке очолює голова Правління, – виконавчий орган Біржі;

3) ревізійна комісія – орган контролю Біржі;

4) спостережна рада (у разі утворення) – к орган спостереження за дотриманням Статуту;

5) постійні комісії Біржі (лістингу, котирування, маклериату, клірингу, страхування, арбітражу, інформування, розвитку) – консультативні, комплаєнсні органи біржі.

12.2. Якщо до складу Біржі входить менше 20 членів, функції Правління Біржі можуть бути покладені загальними зборами Біржі на одноосібний виконавчий орган – голову Біржі, а функції ревізійної комісії – на одноосібний орган контролю – ревізора.

12.3. Органи управління Біржі обираються із числа дійсних членів Біржі на загальних зборах Біржі за поданням кандидатур членів:

1) Правління (або голови), ревізійної комісії, спеціальних комісій та спостережної ради Біржі – групою засновників або ініціативною групою членів Біржі, що володіють більше 10 % її пайового фонду;

2) постійних комісій – Правлінням Біржі.

3) керівників фондів Біржі – Головою правління Біржі.

Член Біржі може бути обраний лише до одного органу управління Біржі.

12.4. Входження до складу одного або різних органів управління Біржі членів сім’ї або близьких родичів заборонено.

12.5. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) Біржі можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів Біржі.

12.6. До виключної компетенції загальних зборів Біржі належать такі питання:

1) прийняття рішень про перехід на діяльність на підставі власного Статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі Статуту Біржі, що діє з метою отримання прибутку;

2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів Біржі;

3) заслуховування звітів органів управління, інших органів Біржі;

4) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління Біржі та членів таких органів;

5) визначення складу та порядку використання фондів Біржі;

6) визначення розмірів та порядку внесення вкладів (паїв) відповідно до цього Статуту;

7) визначення розмірів та порядку внесення вступних членських внесків (уразі наявності);

8) визначення розмірів оплати праці голови Правління (голови) Біржі, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядку затвердження кошторису на утримання апарату органів управління та найманих працівників  Біржі;

9) затвердження річного звіту і балансу Біржі;

10) здійснення розподілу між фондами фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішень щодо покриття збитків Біржі;

12) прийняття нових членів та припинення членства в Біржі, крім випадків, передбачених п.п. 1-5 п. 5.5. та п. 9.10. Статуту, де вирішення відповідних питань віднесено до повноважень Правління (голови) Біржі;

13) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених цим Статутом;

14) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;

15) прийняття рішень про вступ Біржі до будівельних та інших об’єднань;

16) прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) Біржі;
17) затвердження Правил Біржі та Положень про штрафи на Біржі;

18) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Біржі.

12.7. Рішенням загальних зборів Біржі які можуть бути делеговані іншим її органам управління:

1) визначення розмірів цільових внесків;

2) здійснення розподілу фінансового результату (доходу), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, між фондами Біржі або прийняття рішень щодо покриття збитків Біржі;

3) створення постійних комісій Біржі, затвердження їх положень, складу та голів;

4) затвердження умов партнерських програм Біржі та звітів з їх виконання;

5) визначення умов цільових внесків;

6) інші питання діяльності Біржі.

До компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності Біржі.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю приймаються загальними зборами Біржі. Критерії віднесення правочинів Біржі до категорій значних правочинів та правочинів із заінтересованістю визначаються окремими рішеннями загальних зборів Біржі.

12.8. До компетенції Правління Біржі належать такі питання:

1) здійснення поточного управління Біржою у період між проведенням загальних зборів членів Біржі, забезпечення виконання їх рішень;

2) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді відрахувань до фондів Біржі;

3) формування з членів Біржі складу кандидатів до її постійних комісій Біржі та їх голів для затвердження загальними зборами Біржі, або рішенням Правління за дорученням цих зборів;

4) вирішення інших поточних питань діяльності Біржі, не віднесених цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів Біржі, інших органів управління Біржі;

5) затвердження повноважень та організація наймання виконавчого директора для оперативного управління діяльністю Біржі уразі прийняття відповідного рішення загальними зборами.

12.9. Виконавчий директор не може бути членом Біржі. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним Правління (голова) Біржі. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та цим Статутом.

12.10. Правління Біржі очолює голова Правління, який обирається Правлінням з числа його членів. Голова Правління (голова) Біржі представляє Біржа у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності від імені Біржі в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

12.11. Засідання Правління Біржі проводиться уразі потреби, але не рідше одного на рік. Засідання скликаються головою Правління Біржі для розгляду та прийняття рішень з питань, які належать до компетенції Правління Біржі. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як три четвертих складу членів Правління Біржі. Уразі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Правління Біржі. Кожний засновник Біржі, який входить до складу її Правління має право вето на будь-яке його рішення, яке долається рішенням загальних зборів Біржі.

12.12. Члени Правління, голова Біржі обираються загальними зборами Біржі на строк не більш як п’ять років. Кількісний склад Правління Біржі визначається загальними зборами Біржі.

12.13. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі загальними зборами обирається ревізійна комісія (ревізор), яка є підзвітною загальним зборам. Кількісний склад ревізійної комісії визначається загальними зборами Біржі.

12.14. Ревізійна комісія (ревізор) обирається з числа членів Біржі не більш як на три роки. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях Правління Біржі з правом дорадчого голосу.

12.15. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірки (позачергові перевірки) результатів діяльності Біржі.

12.16. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про результати діяльності Біржі. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Біржі проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів Біржі чи на вимогу не менше однієї третьої загальної кількості членів Біржі.

12.17. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності Біржі ревізійна комісія (ревізор) або органи управління Біржі можуть залучати відповідно до законодавства у разі відповідного рішення загальних зборів Біржі аудиторів, спеціалістів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів Біржі.

12.18. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності Біржі члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені в пункті 12.17. цього Статуту, мають право безумовного доступу до всіх документів Біржі. На їх вимогу члени Правління (голова) Біржі, виконавчий директор (уразі наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.

12.19. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) надсилаються електронною поштою правлінню (голові) Біржі, а також окремо кожному члену Біржі не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження та оприлюднюються Правлінням (головою) Біржі на офіційному веб-сайті Біржі.

12.20. Спостережна рада обирається загальними зборами для здійснення контролю за додержанням вимог цього Статуту та діяльністю виконавчого органу управління Біржі. До складу спостережної ради можуть бути обрані будь-які особи, у тому числі ті, що не є членами Біржі.

12.21. Спостережна рада підзвітна загальним зборам Біржі. Члени спостережної ради обираються загальними зборами Біржі на строк не більш як три роки та виконують свої функції на громадських засадах.

12.22. Постійні комісії Біржі (лістингу, котирування, маклериату, клірингу, страхування, арбітражу, інформування, розвитку) обираються з членів Біржі загальними зборами Біржі за поданням їх персонального складу та голів Правління (головою) Біржі.

12.23. Постійні комісії Біржі є дорачими, комплаєнсними органами Біржі у відповідному напрямку її діяльності.

12.24. Рішення колегіальних органів управляння Біржі приймаються відкритим голосуванням, можливо у онлайн режимі, простою більшістю від кворуму голосів, згідно паїв, членів Біржі за винятком рішень з питань, передбачених Статутом та/або загальними зборами Біржі.

Кворум усіх зборів становять 60% від загальної кількості паїв.

12.25. Збори колегіальних органів Біржі можуть бути проведені шляхом теле-, відео-конференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.

12.26. Всі рішення та протоколи засідань колегіальних органів управління Біржі підписуються їх головами та секретарями зібрань та публікуються на сайті Біржі у триденний термін з дня їх прийняття.

13. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів Біржі, прийняття ними рішень

13.1. Чергові загальні збори Біржі скликаються Правлінням (головою) Біржі у разі потреби, але не менше одного на рік.

13.2. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів членам, асоційованим членам Біржі повинно бути повідомлено листом не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проекту рішення та/або переліку питань, що вносяться на розгляд. Такий лист надсилається на відповідні офіційні  електронні адреси.

13.2. Позачергові загальні збори Біржі скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або на вимогу ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (уразі наявності) та повинні бути скликані протягом 20 днів з дня подання такої вимоги. Уразі незабезпечення Правлінням (головою) Біржі скликання позачергових загальних зборів Біржі такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

13.3. Загальні збори Біржі проводяться із забезпеченням присутності членів Біржі в одному місці для обговорення питань порядку денного та правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів Біржі, а збори уповноважених представників – за умови присутності не менше двох третіх уповноважених представників. Кількість членів Біржі, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, становить 10 осіб. Делегування уповноважених осіб здійснюється у порядку, визначеному загальними зборами Біржі, відповідно до вимог цивільного законодавства щодо представництва.

У разі коли членами Біржі є виключно юридичні особи, засідання загальних зборів можуть проводитися у формі зборів уповноважених представників.

13.4. Член Біржі – фізична особа бере участь у загальних зборах Біржі особисто. Член Біржі – юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у загальних зборах Біржі або рішення уповноваженого органу такої юридичної особи.

13.5. Кожний член Біржі чи уповноважений представник має один голос за один пай, який не може передаватися іншій особі.

13.6. Член Біржі може брати участь у загальних зборах відповідно до пунктів 13.4. – 13.5.  Статуту, а також шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос такого члена враховується під час визначення правоможності загальних зборів Біржі та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання. Відповідний документ долучається до протоколу загальних зборів Біржі та зберігається разом з ним.

13.7. Загальні збори Біржі можуть бути проведені шляхом теле-, відео-конференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.

13.8. Рішення загальних зборів Біржі:

1) про перехід на діяльність на підставі власного Статуту, внесення змін до нього або про внесення змін до правил Біржі, про вступ до будь-яких об’єднань або вихід із них, про виключння засновника Біржі зі складу її Правління, про реорганізацію або ліквідацію Біржі вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як дві третіх членів Біржі (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах Біржі;

2) про обрання засновника Біржі до її Правління вважається прийнятим, якщо за його виведення з скаладу Правління не проголосували не менш як дві третіх членів Біржі (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах Біржі;

3) з інших питань, крім тих, що визначених підпунктом 1)-2) цього пункту, приймається з урахуванням додаткової кількості голосів членів Біржі, яка пропорційна до їх участі в пайовому фонді Біржі (частки кожного з них в Біржі). При цьому додаткова кількість голосів, яку може мати один член Біржі, не може перевищувати однієї шостої загальної кількості голосів членів Біржі, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени Біржі, – однієї третьої загальної кількості голосів членів Біржі.

13.9. Прийняття рішень з питань, крім випадків, визначених підпунктом 1)-2) цього пункту  Статуту, можливе шляхом проведення письмового опитування. У такому випадку проект рішення та/або перелік питань для голосування надсилається членам Біржі ініціатором проведення загальних зборів рекомендованим електронним поштовим відправленням на їх офіційні електронні адреси. Ініціатором проведення письмового опитування може бути член або виконавчий орган Біржі.

Члени Біржі повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або переліку питань для голосування у письмовій формі повідомити про свою позицію шляхом надсилання електронного повідомлення ініціатору проведення загальних зборів. Якщо до закінчення зазначеного строку член Біржі не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням. Датою рішення, прийнятого шляхом письмового опитування, вважається останній день строку, протягом якого члени Біржі повинні надіслати свої відповіді ініціатору опитування. Рішення вважається прийнятим уразі, коли за нього проголосували не менше двох третіх членів Біржі.

13.10. Рішення загальних зборів Біржі приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Загальні збори Біржі своїм рішенням шляхом відкритого голосування визначають спосіб голосування на один календарний рік.

У разі відкритого та таємного голосування членів Біржі (уповноважених представників уразі наявності), підрахунок голосів здійснюється у порядку, визначеному пунктом 13.8. Статуту. За умови рівного розподілу голосів голос голови Правління (голови) Біржі є вирішальним.

13.11. За результатами загальних зборів Біржі (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.

13.12. Копія протоколу загальних зборів Біржі (загальних зборів уповноважених представників) про прийняті рішення, завірена належним чином, надсилається членам Біржі головою Правління (головою) Біржі або оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішень на офіційному веб-сайті Біржі.

13.13. Оригінали протоколів загальних зборів Біржі зберігаються головою Правління (головою) Біржі. На вимогу члена Біржі голова Правління (голова) Біржі зобов’язаний надати належним чином завірену копію протоколу загальних зборів.

13.14. Рішення, дії та бездіяльність органів управління Біржі та членів таких органів можуть бути оскаржені членом Біржі до вищого органу управління Біржі, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління Біржі – в судовому порядку.

14. Порядок формування, використання та розпорядження майном Біржі

14. Майно Біржі формується з:

1) вкладів паїв (у тому числі додаткових вкладів), з яких формується пайовий фонд Біржі;

2) вступних внесків, які спрямовуються до неподільному фонду Біржі;

3) членських внесків, які спрямовуються до неподільному та резервного фондів Біржі;

4) цільових внесків, за рахунок яких створюється спеціальний та цільові фонди Біржі;

5) коштів, що надходять від провадження господарської діяльності Біржі, які спрямовуються до фонду розвитку Біржі;

5) коштів, що надходять від провадження господарської діяльності утворених Біржею підприємств, установ, організацій, об’єднань, учасником яких вона є, які спрямовуються до фонду розвитку та/або цільових фондів Біржі;

6) субсидій (дотацій), отриманих з державного та місцевих бюджетів для підтримки Біржі, державних цільових фондів, які спрямовуються до резервного та відповідних цільових фондів Біржі;

7) грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, які спрямовуються до фонду розвитку та/або до цільових фондів Біржі;

8) інших надходжень, не заборонених законодавством, які спрямовуються до спеціального фонду Біржі.

14.2. Біржа є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої цим Статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

14.3. Володіння, користування та розпорядження майном Біржі здійснюється органами управління Біржі відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом, на підставі рішень її загальних зборів.

14.4. Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються Біржою відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за нею у разі входження до складу об’єднання.

 

15. Порядок та умови відшкодування збитків Біржою

15.1. Біржа відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.

15.2. Біржа не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

15.3. Члени Біржі відповідають за зобов’язаннями Біржі в межах своєї частки, якщо інше не передбачено законом.

15.4. Порядок здійснення компенсації заподіяних Біржею збитків визначається відповідно до вимог законодавства згідно з рішенням загальних зборів Біржі про умови їх відшкодування.

 

16. Порядок ведення обліку і звітності

16.1. Біржа веде бухгалтерський облік, а також податкову, фінансову, статистичну та іншу звітність згідно із законодавством.

16.2. Річний звіт та баланс затверджуються на загальних зборах Біржі.

17. Порядок реорганізації і ліквідації Біржі та вирішення пов’язаних з цим майнових питань

17.1. Припинення Біржі як юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

17.2. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів Біржі у порядку, визначеному законом, його права та обов’язки переходять виключно до організації, що діє без мети одержання прибутку, або до відповідного об’єднання, що діє без мети одержання прибутку.

17.3. У разі ліквідації Біржі його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів Біржі, здійснення виплати членам Біржі частини попередньо надлишково сплаченої вартості послуг, наданих їм Біржою, оплати праці, розрахунків з відповідним об’єднанням, членом якого вона є, передаються за рішенням загальних зборів Біржі іншій організації або об’єднанню, що діє без мети одержання прибутку, а уразі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до Закону до державного або місцевого бюджету.

17.4. У разі коли вартості майна Біржі, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Біржі відповідно до закону.

18. Умови і порядок повернення цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу

18.1. Уразі виходу, виключення члена Біржі чи ліквідації Біржі:

1) асоційований член Біржі має переважне порівняно з її членами право на одержання паю;

2) повернення вкладу (паю) та цільового внеску члену Біржі проводиться у розмірі не більш як розмір внесеного відповідного вкладу та внеску. Оцінка повернення вкладу та цільового внеску проводиться в порядку, передбаченому у Статуті для часток членів Біржі. Повернення цільового внеску здійснюється у строк, передбачений пунктом 11.3. Статуту для часток членів Біржі.

18.2. Уразі виходу, виключення з Біржі члени Біржі мають право на повернення своєї частки майна Біржі натурою, коштами або за бажанням цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу у розмірі не більш як загальна сума вкладів, внесених під час утворення та/або вступу до Біржі, під час внесення додаткових вкладів, а уразі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права – у розмірі не більш як грошова оцінка відповідного внеску, проведена відповідно до вимог пунктів 9.4-9.6 Статуту.

18.3. Строк повернення частки не може перевищувати двох років починаючи з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або виключення такого члена зі складу Біржі. До моменту повернення частки член Біржі має права, передбачені цим Статутом.

19.  Підписи засновників

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РИНОК ПРОФЕСІОНАЛІВ”, в особі голови
Назаренка Максима Івановича

АСОЦІАЦІЯ “ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ”, в особі директора
Щигурової Яни Петрівни

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА  КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ”, в особі голови
Міхайліді Павла Миколайовича

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД ІНТЕГРАЦІЇ РИНКІВ ПРАЦІ” в особі голови
Охременка Олександра Володимировича

Comments are closed.